De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Juridische aspecten bij wilsonbekwaamheid anno 2013 Wilsonbekwaamheid in de palliatieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Juridische aspecten bij wilsonbekwaamheid anno 2013 Wilsonbekwaamheid in de palliatieve."— Transcript van de presentatie:

1 Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Juridische aspecten bij wilsonbekwaamheid anno 2013 Wilsonbekwaamheid in de palliatieve zorg, anno 2013 Netwerk Palliatieve Zorg - 14 oktober 2013 Schagen

2 Inhoud (Huishoudelijke) mededelingen 1.Wettelijke regeling WGBO –Door wie en hoe vast te stellen? –Volgorde + rol vertegenwoordigers –Geen vertegenwoordiger / conflicten / ?? 2.Niet behandelverklaring 3.Medische verklaringen 4.Plicht geheimhouding na overlijden? 5.Diversen?

3 Regelgeving (Inter)nationale regelgeving (EVRM art 8, Grondwet) Bescherming lichamelijke en geestelijke integriteit – bescherming tegen inbreuk – aanspraak op hulp – met name bij afhankelijkheid (vrijheidsbeneming / gedetineerden / kinderen etc.) Vooronderstelling van bekwaamheid

4 4 Wetgeving WGBO Artikel 465 geen redelijke waardering van zijn belangen ter zake?  dan vertegenwoordiger (BOPZ zelfde regeling) Wet Zorg en Dwang (voorstel)  altijd expliciet door niet-bij-de behandeling/zorg betrokkene deskundige

5 Vertegenwoordiging Doel: bescherming patiënt Ten opzichte van: hulpverlener +? derden Wanneer (doel)? -Hulpverlening -wetenschappelijk onderzoek -Dwang opname???

6 6 Wanneer Wils(on)bekwaam? 1. Kenbaar maken van een keuze 2. Begrijpen van relevante informatie 3. Beseffen en waarderen van de betekenis van de informatie voor de eigen situatie 4. Logisch redeneren en betrekken van de informatie in het overwegen van behandelopties (KNMG modelrichtlijn, Van Wet naar Praktijk – p. 92).

7 7 Handreiking Handreiking wilsonbekwaamheid (NVVA 2008) gericht op zorgsituatie: –expliciet toetsen bij ernstige gevolgen –shared decision making

8 8 Volgorde WGBO / BOPZ 1.Curator of Mentor 2.Schriftelijk gemachtigde 3.Echtgenoot of levenspartner 4.Ouder / broer / zus / kind  zo nodig keuze door hulpverlener  Soepeler met ‘vervanging’ omgaan?

9 Verschil Gezondheidsbelangen:  WGBO / BOPZ Materiële belangen  diverse wetten Curator GB + MB Publicatie register  bijna alle rechtshandeling door curator; curandus mag ‘niets’ meer zonder toestemming, behalve Mentor GBAlle beslissingen wat betreft de zorg behalve hoogst persoonlijke (euthanasie) Bewind- voerder MBAlle lopende zaken, bij verkoop huis e.d. toestemming rechter

10 Wetsvoorstel nov 2011 Onderbewindstelling Reden instellen ook verkwisting en problematische schulden Ook publicatie in een register (vergelijk curatele) Aanvragers: ook AWBZ-instellingen (begeleiding) ; ook om ontslag verzoeken ‘Rechtspersonen’ ook als mentor Benoeming twee mentoren, bewindvoerders / curatoren

11 11 Verplichting hulpverlener art. 465 lid 4. De hulpverlener moet: –zijn verplichtingen die de hulpverlener heeft jegens de patiënt –na komen jegens de vertegenwoordiger. –tenzij…. die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

12 Wat wel, wat niet? Gezondheidsbelangen: Aanvullend op het feitelijk vermogen (ook de curator) Geen hoogst persoonlijke beslissingen

13 Lijn en driehoek HulpverlenerPatiënt Vertegenwoordiger HulpverlenerPatiëntVertegenwoordiger

14 Niet zelf Zelf Communicerend vat Hulpverlener PatiëntVertegenwoordiger Patiënt

15 Samenspel? Rolverdeling duidelijk? –Verwachtingen vertegenwoordiger –Maak als hulpverlener expliciet waarover je met de betrokkene zelf denkt te kunnen overleggen –Vraag voorbeelden aan de ‘vertegenwoordiger’ waarom deze wel of niet de betrokkene wilsbekwaam vind = gratis diagnostiek Informatie aan naasten –Probeer dit eerst met de betrokkene te bespreken –Wel informatie aan derden / familie, die nodig is voor de dagelijkse zorg of begeleiding –Overleg hierover met de vertegenwoordiger –Ruzie? Een “goede vertegenwoordiger” behoort ook de familiecontacten van de betrokkene te onderhouden!

16 Wat wordt er gevraagd? Diagnose? Maatschappelijk oordeel? Rechter?Dokter?

17 Multidiscplinair? IG-verzorgende AB Receptie Huisarts Psychiater Psycholoog Sp. ouderengnkd AVG Logopediste Ergotherapeut Fysiotherapeut Maatschappelijk werker Gedragswetenschapper Orthopedagoog Wieweethetwel???

18 Wanneer en welk onderzoek Welke vraag moet beantwoord worden? -Wanneer vinden ‘wij’ dat er sprake is van ‘bekwaam’?  multidisciplinair spiegelen Onderzoek randvoorwaarden: (wat kan iemand nog begrijpen, horen, zien etc. ; hoe kunnen we iemand helpen?)  Onderzoek door meerdere disciplines  Multidisciplinaire duiding

19 Overzicht 1.Aard van de vraag (maatschappelijk oordeel!) 2.Informatie en feiten 3.Weging

20 20 Niet behandelen verklaring ‘negatieve wilsverklaring’ Art 450 WGBO 1.Uitgangspunt is toestemming voor behandeling 2.Daarvoor gerichte info nodig 3.Een schriftelijke verklaring met een behandelverbod moet worden opgevolgd…. Als deze is opgesteld toen de patiënt wilsbekwaam was Alleen afwijken als er gegronde reden is bijvoorbeeld: duidelijk NIET voor de situatie zo bedoeld ‘Positieve’ wilsverklaring: Niet dwingend, wel zwaarwegend

21 21 Medische verklaring 1.Schriftelijke verklaring 2.Door een arts 3.Op medische gegevens gebaseerd 4.Waarde-oordeel 5.Over de gezondheidstoestand 6.Met een ander doel dan behandeling of begeleiding ≠ verstrekken medische informatie

22 22 Ontwikkelingen Beoordeling van wilsonbekwaamheid in het kader van een onderbewindstelling (…) Van den Brink JMA, Cox-Claessens JHM, Stok-Koch EGHJ: Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde, vol 25, nr 3; 2001 Handreiking wilsonbekwaamheid (NVVA 2008) –expliciet toetsen bij ernstige gevolgen –shared decision making Handreiking medische verklaringen (2008; http://www.verenso.nl/leden/regio-s/randstad- noord/verslagen-etc/) –Inhoudelijk stappenplan –Gestructureerde rapportage

23 23 Ontwikkelingen Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage In bestuurs- en civielrechtelijk verband (NVMSR/KNMG 2008) Uitspraak tuchtcollege: “Schoenmaker en leest”; Medisch Contact, jaargang 57, nr.9; 2002 Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening KNB Mei 2006

24 24 Wanneer medische verklaring? 1.Bij obs / mentorschap / curatele hoeft niet, maar wel handig…. / bescherming uitbuiting 2.Notaris, bij twijfel… 3.Ruzie en nog veel meer… 4.Oordeel: kan niet meer naar huis? 5.Second opinion 6.…… Algemeen: toename rijkdom  toename problemen beheer bezittingen

25 25 Kwaliteitseisen 1.Relevante en gerichte vraagstelling 2.Arts is deskundig tav de vraagstelling + onafhankelijk 3.Onderzoek en rapportage voldoen aan professionele norm 4.Informatie en toestemming onderzoek vooraf + blokkeringsrecht (en toestemming afgeven rapportage)

26 26 Waardeoordeel Medische gronden ‘goede’ vraagstelling? = te beantwoorden binnen het deskundigheidsgebied van een (specifieke) arts?

27 Geheimhouding na overlijden Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens KNMG 2010 Het beroepsgeheim blijft ook na het overlijden van de patiënt gelden. Nabestaanden en andere derden kunnen de arts niet van zijn geheimhoudingsplicht ontheffen..

28 Geheimhouding doorbreken? De patiënt heeft bij leven toestemming gegeven. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld. Een wet verplicht tot verstrekken De arts is in conflict van plichten. Er is een zwaarwegend belang.

29 Zwaarwegend belang testament? a. er zwaarwegende aanwijzingen bestaan dat de erflater ten tijde van het verlijden van het testament niet over zijn verstandelijke vermogens beschikte; b. het aannemelijk is dat opheldering daarover niet op andere wijze kan worden verkregen dan door dossierinzage.

30 Mishandeling?  Vaker dan je denkt  Zelfde aanpak als bij kindermishandeling www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/ouder enmishandeling.html www.movisie.nl

31 Afsluitend www.helleadvies.biz


Download ppt "Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Juridische aspecten bij wilsonbekwaamheid anno 2013 Wilsonbekwaamheid in de palliatieve."

Verwante presentaties


Ads door Google