De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek"— Transcript van de presentatie:

1 Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek
Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens Egbert Stellinga Jan van de Waal

2 Inhoud Coöperatie Esbeek Hoofddoel Subdoelen Eindproduct
Stand van zaken tot nu toe Wat moet er nog gedaan worden? Vragen?

3 Coöperatie Esbeek Esbeek: 1200 inwoners Vergrijzing Coöperatie (2005)
Enquête: 56 % wil in Esbeek blijven wonen 66 % daarvan wil in eigen huis (+ evt. aanpassingen)  “Hoe is het gesteld met de fitheid van onze inwoners?” Esbeek is een klein dorp met 1200 inwoners en kampt met het probleem van de vergrijzing. Coöperatie Esbeek is in 2005 opgericht om de leefbaarheid in Esbeek te bevorderen en te ondersteunen. De visie van de coöperatie is: “Hoe willen we dat Esbeek er in 2030 uit zal zien?”. Aan de hand hiervan is een werkstructuur bedacht om actief te werken aan de toekomst van Esbeek. Op het gebied van ‘Active Ageing’ heeft de Coöperatie nog geen project lopen. De laatste jaren wordt er steeds duidelijker naar gestreefd dat ouderen zo lang als het mogelijk is in hun eigen huis blijven wonen en zo nodig, verzorgd worden. Dit streven sluit ook aan bij de wens van veel Esbekenaren, immers door de in het begin van 2011 gehouden enquête werd duidelijk dat 56% van alle geënquêteerden in Esbeek wil blijven wonen. 66% daarvan wil het liefst in de eigen woning blijven wonen, zo nodig met aanpassingen en zorg aan huis! Om thuis zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is een goede gezondheid en fitheid nodig. Vanuit Coöperatie Esbeek de vraag is ontstaan om in kaart te brengen hoe het is gesteld met de fitheid van de inwoners van Esbeek.

4 Hoofddoel Probleemstelling: “Hoe kan de coöperatie Esbeek de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek handhaven? “ Hoofddoelstelling: “Binnen vier maanden onderzoek doen naar de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55+. Met als doel gezond ouder te worden waarmee wordt gestreefd de ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis te laten wonen.” Vanuit deze vraag is de volgende probleemstelling opgesteld: “Hoe kan de coörperatie Esbeek de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek handhaven? Met als doel gezond ouder te worden waarmee wordt gestreefd de ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis te laten wonen. “ Hoofddoelstelling: “Binnen vier maanden onderzoek doen naar de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55+, met als doel gezond ouder te worden waarmee wordt gestreefd de ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis te laten wonen.”

5 Subdoelen Wenselijke situatie Werkelijk situatie Verbeterinterventies
De deelvragen die hieruit volgen zijn: Hoe ziet de wenselijke situatie eruit ten aanzien van de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder?  Enquête die al gehouden is. Hoe ziet de werkelijk situatie eruit ten aanzien van de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder? Gezondheid en fitheids test. Welke verbeterinterventies zijn er nodig om de gezondheid en fitheid te kunnen handhaven zodat de gezond ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis kan wonen?  Kwaliteitsvoorstel.

6 Kwaliteitsvoorstel Onderwerpskeuze Literatuurbeschrijving Normeren
Meten Verbeteren Conclusie en discussie De projectopdracht wordt geschreven in de vorm van een kwaliteitsvoorstel. De opbouw van dit kwaliteitsvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen. Onderwerpskeuze en verantwoording. Literatuuronderzoek De wenselijke situatie wordt in kaart gebracht aan de hand van normen van de metingen. Het zoeken en onderbouwen van een geschikt meetinstrument waarmee de werkelijke situatie van fitheid en gezondheid wordt gemeten Advies over wat er verbeterd kan worden aan de gemeten onderwerpen en hoe dit toegepast kan worden in Esbeek. Conclusie en discussie. Waarbij wij nog eens kritisch naar ons eigen onderzoek kijken.

7 Stand van zaken Ontvangen opdracht, inlezen Coöperatie Esbeek Kennismakingsgesprek Coöperatie Esbeek Afbakening project: 1. Active Ageing 2. Uitvoerbaarheid 3. Wensen betrokken partijen PMD Literatuur onderzoek: - Gezondheid - Fitheid - Relaties tussen gezondheid, fitheid, zelfredzaamheid - Meetinstrumenten Gezondheid: - Leefstijl en gedrag - fysieke- sociaal en culturele omgevingsfactoren - Persoonsgebonden activiteiten Fitheid 1: - Spierkracht - snelheid - Lenigheid - Coördinatie - Aeroob UHV Fitheid 2: - Morfologische eigenschappen - Musculaire eigenschappen - Cardiovasculaire eigenschappen - Metabole eigenschappen - Verzamelen meetinstrumenten - Martin van Gennep - GALM Bij de stand van zaken lopen we kort door het proces dat wij afgelopen periode zijn doorgelopen. Vanuit school en de coöperatie hebben wij informatie ontvangen over de opdracht, de Coöperatie, Esbeek en projecten die in Esbeek worden uitgevoerd. Voor dat wij kennis hebben gemaakt met de coöperatie hebben wij ons hierin ingelezen. Vervolgens hebben wij kennis gemaakt met de Coöperatie. Vanuit deze kennismaking hebben wij het project afgebakend. Hierbij is gekeken naar de volgende drie vraagstellingen: “Ligt het onderwerp binnen de invloedssfeer van de minor Active Ageing?”, “Is het project uitvoerbaar binnen het tijdsbestek”? en ‘’ Sluit het onderwerp aan bij de wensen van coöperatie Esbeek?”. Vanuit hier hebben wij besloten om een onderzoek te doen naar fitheid en gezondheid en vanuit daar adviesrapport te schrijven naar de Coöperatie om de fitheid en gezondheid te handhaven met het oog op zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis blijven wonen. De doelgroep is 55 jaar en ouder, een hanteerbare groep maar ook zodat wij niet alleen kijken naar de ouderen van nu maar ook naar een preventieve groep hoe. Is daar nog winst te behalen? Hiermee hopen wij aan de wensen te voldoen van de betrokken partijen: De coöperatie, de inwoners en de opleiding. De coöperatie om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen. De inwoners om toch thuis te kunnen blijven wonen zoals in de enquete naar voren kwam. En de opleiding omdat we active ageing bezig zijn. Met deze afbakering hebben we een PMD opgesteld. De eerste activiteit die wij hebben ondernomen is het doen van een literatuur onderzoek. Wij hebben onderzoek gedaan naar. Gezondheid, fitheid, de relatie tussen fitheid, gezondheid en zelfredzaamheid, meetstaven voor gezondheid en meetstaven voor fitheid. Uit het literatuur onderzoek nemen wij verschillende dingen mee. 1 ding daarvan zijn risicofactoren op gezondheid of ook wel gezondheidsdeterminanten genoemd. Dit zijn Leefstijl en gedrag, fysieke- sociaal en culturele omgevingsfactoren en Persoonsgebonden activiteiten. Bij leefstijl en gedrag kan je denken aan bewegen, voeding, roken, etc.. Fysiek-sociaal en cultureel omgevingsfactoren zijn factoren van buitenaf. Voorbeeld van een fysieke factor is asbest en een sociale-culturele factor is sociale steun. Voorbeelde van persoonsgebonden activiteiten zijn somatische factoren, erfelijke factoren en psychische factoren. Dit uitzich in lichamelijke en geestelijke ziekte. Ook nemen wij de onderdelen mee dit fitheid bevatten. Wij zijn verschillende bronnen tegen gekomen en de twee nemen de twee meest voorkomende verdeling mee. Spierkracht, Snelheid, Coördinatie, Lenigheid en Aeroob uithoudingsvermogen Daarnaast leggen de tweede verdeling die bestaat uit: Morfologische eigenschappen (o.a. lichaamsgewicht, vetpercentage, botdichtheid), musculaire eigenschappen (o.a.beenkracht, knijpkracht), motorische eigenschappen (o.a. coördinatievermogen, wendbaarheid, evenwichtsvermogen, reactiesnelheid), cardiovasculaire eigenschappen (o.a. maximaal belastingsvermogen (VO2peak), duurprestatie vermogen, bloeddruk) en metabole eigenschappen (o.a glucose tolerantie, insuline sensitiviteit). Met deze kennis hebben we een heleboel meetinstrumenten verzameld die deze aspecten meten. Naar literatuur hebben we advies gevraagd aan Martin van Gennep en geïnformeerd bij de GALM hoe zij dit in praktijk brengen.

8 Vervolg stand van zaken
Criteria: - Tijd - Uitvoerbaarheid - fysieke/cognitieve belasting - materiaal Validiteit Betrouwbaarheid Vragenlijst: - Leefstijl en gedrag - Fysieke en sociaal omgevingsfactoren - Persoongebonden factoren Fitheidtest: - Lengte en gewicht - Handknijpkracht - Sit-to-stand - TUG - 6MWT Testprotocol voor de testdag Invulformulier, analyseer tabellen.. Benaderingsplan voor inwoners: - Stukje op de website - Informatieve brief Oefendagen geplant! Wij zijn er klaar voor! Al deze meetinstrumenten zijn op een hoop gegooid. En gescreend aan de hand van de volgende criteria: Past de test in het korte tijdsbestek Is de test makkelijk uit te voeren door ons allemaal Is de fysieke en cognitieve belasting van de testen niet te zwaar voor de inwoners maar ook niet te licht? Is de materiaal makkelijk te verkrijgen? De meetinstrumenten die zijn door deze criteria zijn doorgekomen zijn gecontroleerd op validiteit(meten ze wat wij willen meten), responsiviteit(kunnen veranderingen worden gemeten) en reproduceerbaarheid(wordt er bij herhaling dezelfde uitkomsten gemeten kijkend naar inter en intrabeoordelaars). Uit de overgebleven meetinstrumenten is een vragenlijst gemaakt die de gezondheid meet en een fitheidtest die de fitheid meet. De vragenlijst bestaat uit vragen over leefstijl en gedrag(bewegen, roken en alcohol), fysieke en sociaal omgevingsfactoren(kwetsbaarheid en sociale steun) en persoongebonden factoren(somatische klachten en psychische klachten). Afsluiten zullen wij vragen of toestemming geven voor deelname aan test en of zij denken dat wij is staat zijn om alle testen af te leggen. De fitheidtest bestaat uit het meten van lengte en gewicht. Deze gegevens hebben zegt wat over BMI, overgewicht/ondergewicht en hebben we nodig om resultaten van testen af te leggen. De handknijpkracht voor indruk maximale spierkracht. De Sit-to-stand voor coördinatie, spieruithoudingsvermogen en snelheid. De TUG voor balans en de 6MWT voor conditie. Zo denken wij dat we alle aspecten te pakken hebben. We hebben een testprotocol opgesteld. Waar in staat welke pacour de inwoner aflegt, hoeveel tijd per onderdeel en welke instructies er worden gegeven aan de inwoner. Verder hebben we nog een invulformulier gemaakt voor die dag. Deze bevat een voorblad waar de inwoner wordt geïnformeerd over de pacour die hij aflegt, wanneer hij welke test heeft en hoeveel tijd het hem kost. En voor de rest kunnen wij makkelijk de resultaten van de testen opschrijven. Ook hebben of gaat Kelly kijken hoe wij dit makkelijk en snel in Excel kunnen verwerken op een overzichtelijke manier. Om vervolgens te analyseren. We hebben een benaderingsplan opgesteld en al uitgevoerd. De benadering gaat via de coöperatie. Zij hebben het beste contact met de mensen en zo hopen wij dat er veel mensen op de testdagen afkomen. We hebben een stukje op de website gezet om ons te introduceren en vorige week is er een informatief stukje in het kleppermenneke gezet(het plaatstelijke krantje). We hebben oefendagen gepland om de testen al goed voor te bereiden en te oefenen. Kortom we zijn er helemaal klaar voor.

9 Wat moet er nog gedaan worden?
Oefen testdagen Testdagen Analyseren gegevens fitheidtesten Kwaliteitsvoorstel Conclusie en Discussie Voorlichtingsavond/resultatenavond aan inwoners en coöperatie Esbeek We moeten nog oefenen voor de testdagen. Dit hebben we gepland op vandaag aansluitend aan presentatie . En op 10 april gaan wij naar esbeek alles nog een keertje doornemen met de Coöperatie, de lokatie bekijken en laatste dingen regelen. Dat gaan we testen. De testdagen vinden deze maand plaats. 16 april 18 april 19 april 20 april 25 april Na de testdagen gaan we de gegevens en resultaten van de fitheidtesten analyseren. Op basis van de gegevens schrijven wij een adviesrapport waarin wij verbeterinterventies aandragen om de gezondheid en fitheid van de inwoners te bevorderen of verbeteren om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Esbeek te handhaven zodat wij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Aan het einde van het onderzoek schrijven wij een kwaliteitsvoorstel met discussie en conclusie waarbij we kritisch naar ons eigen onderzoek kijken. Wij willen het onderzoek afsluiten met een voorlichtingsavond/resultatenavond aan inwoners en coöperatie Esbeek. Waarbij de resultaten van de fitheidtest presenteren en ook ons advies tonen.

10 Vragen? Zijn er nog vragen?


Download ppt "Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek"

Verwante presentaties


Ads door Google