De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan"— Transcript van de presentatie:

1 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan
Thema: Sjalom stenen

2 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan
Ahlxn Kl N[n Kyhla hvhy rsa Jrah-la avb[-yk hyhv Hhb [bsyv [sryv We’hajah ki tavo el ha’aretz asjer JHWH Elohecha noteen lecha nachalah we irisjtah we’jasjavta bah Geschieden zal het, wanneer je aankomt in het land dat de Ene, je God, je als erfdeel geeft,- en jij het beërfd hebt en erin zetelt:

3 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan
Schoolreis Slagharen

4 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan
 2 U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen, 3 en u verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienstdoet, zeg dan het volgende tegen hem: ‘Hiermee verklaar ik voor de HEER, uw God, dat ik het land waarvan de HEER onze voorouders onder ede heeft beloofd dat hij het ons zou geven, ben binnengegaan.’ 4 Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de HEER, uw God, heeft neergezet, 5 moet u het volgende voor de HEER belijden: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. 6 De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. 7 Toen klaagden we de HEER, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. 8 En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. 9 Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. 10 HEER, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt.’ Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor hem neer. 11 Daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen. JESJOEA WAS VEEL ONDERWEG PAULUS WAS VEEL ONDERWEG HET LEVEN IS EEN REIS

5 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan
12 Als u in het derde jaar, het jaar van de tienden, het tiende deel van de opbrengst hebt afgestaan aan de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zodat zij bij u in de stad voldoende te eten hebben, 13 dan moet u tegenover deHEER, uw God, verklaren: ‘Ik heb niets van de gaven die de HEER toekomen achtergehouden. Ik heb alles aan de Levieten, vreemdelingen, weduwen en wezen gegeven, geheel overeenkomstig de geboden die u mij hebt opgelegd. Ik heb geen enkel gebod overtreden en ben in niets nalatig geweest. 14 Ik heb niet van deze gaven gegeten in een tijd dat ik in de rouw was, ik heb er niets van afgedragen terwijl ik onrein was, en ik heb er niets van aan een dode meegegeven. Ik ben de HEER, mijn God, gehoorzaam geweest en heb me gehouden aan alles wat hij me geboden heeft. 15 HEER, zie vanuit uw heilige woning in de hemel neer en schenk uw volk Israël en het land dat u ons hebt gegeven uw zegen, zoals u onze voorouders hebt gezworen; zegen dit land van melk en honing.’ 1. Tiende voor JHWH 2. Tiende voor de Feesten 3. Tiende voor de armen

6 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan
16 Vandaag draagt de HEER, uw God, u op om u aan deze wetten en regels te houden. Neem ze zorgvuldig in acht en leef ze met hart en ziel na. 17 Vandaag hebt u de HEER verzekerd dat hij uw God zal zijn, dat u de weg zult volgen die hij u wijst, en dat u zijn wetten, geboden en regels zult naleven en hem gehoorzaam zult zijn. 18 Vandaag heeft de HEER u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. 19 Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de HEER, uw God, is gewijd, zoals hij heeft beloofd.

7 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan
1 Mozes droeg, samen met de oudsten van Israël, het volgende aan het volk op: ‘Leef alle geboden na die ik u vandaag gegeven heb. 2 En op de dag dat u de Jordaan oversteekt om het land binnen te gaan dat de HEER, uw God, u zal geven, moet u daar aan de overkant grote stenen oprichten. Nadat u daarop een kalklaag hebt aangebracht, 3 moet u de wetten waarin ik u onderwezen heb erop schrijven. Dan mag u het land van melk en honing, dat de HEER, de God van uw voorouders, u heeft beloofd, binnentrekken. 4 Plaats, zodra u de Jordaan bent overgestoken, de stenen op de Ebal, zoals ik u nu voorschrijf, en voorzie ze van een kalklaag. 5 Bouw daar bovendien een altaar voor de HEER, uw God, van stenen die niet met ijzeren gereedschap bewerkt zijn, 6 en breng hem brandoffers op het uit ruwe steen opgetrokken altaar. 7 Breng er vredeoffers en houd een feestmaal ten overstaan van de HEER, uw God. 8 Schrijf alle bepalingen van deze wet heel duidelijk op die stenen.’

8 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan

9 Stèle van Sennacharib Assyrische koning Sennacharib ( v.Chr. Nineve) “Sennacheribs, de grote koning, machtige koning, koning van het universum, koning van Assyrie, koning van de vier windstreken van de wereld, uitverkorene van de grote goden. Ik leidde mijn legers van het ene einde van de aarde naar het andere en onderwierp al de prinsen die in paleizen wonen van de vier hoeken der aarde. Ik vergrootte de stad Nineve mijn koninklijke stad. Ik vergrootte haar marktstraten. De muur en de buitenste muur liet ik vakkundig construeren en verhoogde ze als de bergen. Ik verbreedde ze tot 50 meter breed. Istanbul Archeologische tentoonstelling no. 1.

10 Stèle van Luxor De machtige heerser in Thebes, Kamose de Sterke, beschermer van Egypte zegt: Ik trok naar het noorden omdat ik sterk was door het commando van Amon om de Aziaten aan te vallen. Mijn moedige leger was voor me als een vuurvlam. Bij het opgaan van de zon trok ik op tegen de vijand aan als een valk en rond de tijd van het ontbijt viel ik hem aan en haalde zijn muren naar beneden. Ik doodde zijn volk en ik liet zijn vrouw komen bij de oever van de rivier. Mijn soldaten waren als leeuwen bij hun prooi van slaven, vee, melk, vet en honing. Ze verdeelde hun bezit en waren vrolijk.

11 De Israël Stèle De inscriptie bestaat uit een lied, gevolgd door een lijst van Farao’s overwinningen.  In de lijst staat ook Israël: “Israël is verwoest, er is geen zaad meer.“ Dit is de eerst bekende buitenbijbelse verwijzing naar de naam Israël v. Chr.  2.3m hoog. Cairo Museum

12 IK VOLKEREN ISRAEL Opschepperij van de koning. Levengevend onderwijs
Na de overwinning ISRAEL Levengevend onderwijs Voor de overwinning IK Wat staat er op mijn visitekaartje? 2 Koir.2:15 want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan;

13 Deut.6:6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,
12 STENEN OP 12 STAMMEN Jozua 4 Deut.6:6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, Psalm 119:165 Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.

14 OVERWINNING Onze overwinning ligt niet in het bouwen van een grote naam, maar in het bouwen van een gemeenschap rondom de waarden en het onderwijs van Torah. HELD Hij/Zij die zichzelf leert overwinnen in de richting van het hogere doel dat de Eeuwige met hem of haar heeft.

15 Deut.27:4 Als gij dan de Jordaan overgetrokken zijt, zult gij deze stenen, ten aanzien waarvan ik u heden opdracht geef, op de berg Ebal oprichten en met kalk bestrijken.  2 maal per jaar gekalkt. Pesach - voorjaarsfeesten Soekot - najaarsfeesten Torah opgefrist

16 Deut.27:5 Bouw daar bovendien een altaar voor de HEER, uw God, van stenen die niet met ijzeren gereedschap bewerkt zijn,    TORA van Buijs en Storm: Jullie plaatsen deze stenen hoe ik opdraag aan jullie vandaag, op de berg de Evaal je kalkt die met kalk. Je bouwt daar een slachtblok voor JHWH je elohim een slachtblok van stenen je beweegt geen ijzer er over. CONCLUSIE: 12 GEWITTE STENEN = ALTAAR Joodse uitleggers: 12 stenen vormen een altaar

17 IJZER    OORLOG: Hard Koud Wreed    

18 1 Kon.6:7 Toen het huis gebouwd werd, werd het opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeve, en geen hamer of beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord bij het bouwen van het huis.    

19 TORAH op 12 grote stenen Hoe groot?
JOZUA 4: 1 Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2 ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam,3 en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ 4 Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5 zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. 6 Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen,

20 ÉÉN STEEN OP UW SCHOUDERS

21 om zijn vorm aan te passen
Waarom geen ijzer om de steen te bewerken? JESAJA 44: 12 De smid heeft een bijl en werkt in de kolengloed en vormt het (beeld) met hamers en bewerkt het met zijn krachtige arm; zelfs duldt hij de honger, totdat hij geen kracht meer heeft; en drinkt geen water, totdat hij amechtig wordt. 13 De timmerman spant het meetsnoer en tekent de omtrek af met de stift, bewerkt het (beeld) met de schaaf, tekent met de passer de omtrek af en maakt het naar de beeltenis van een man, naar een pronkstuk van een mens, om in een huis te wonen.  Een steen bewerk je om zijn vorm aan te passen aan een ideaalbeeld.

22 Is God een afgeleid beeld van onszelf? (een bedenksel?)
Of zijn wij een beeld van God? Een eigen gemaakte god is een afgod.

23 GODSBEELD Ehijèh asjer ehijè IK BEN DIE IK BEN EERSTE TESTAMENT
Wrekende God Strenge God TWEEDE TESTAMENT Genadige God Liefdevolle God Ehijèh asjer ehijè IK BEN DIE IK BEN

24 1. Geschapen naar zijn beeld
2. Door zonde gedeformeerd 3. Groeien naar zijn beeld

25 Lessen van sjalom op 12 stenen
Lessen van sjalom op 12 stammen Sjalom: Vrede Gezondheid Welzijn Welvaart Heelheid

26 Stenen die vrede brengen
Deut.27:6 Van onbehouwen stenen zult gij het altaar van de HERE, uw God, bouwen, [vmls Mynva Avaniem sjelemoth Stenen sjalom SJALOM STENEN Stenen die vrede brengen mls Sjalem: Compleet, veilig, vredig, perfect, heel, vol, onbeschadigd

27 [vmls Mynva K[vr[ hvyl br Mvls Sjalom stenen vredestenen Psalm 119:165
Groot is de vrede voor wie Uw wet beminnen. Sjalom raw lohawee toratecha K[vr[ hvyl br Mvls Sjalom stenen vredestenen [vmls Mynva

28 Jacobus 1:25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, Jacobus 2:12 die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. In Torah komt de mens tot zijn bestemming. In de Messias, de levende Torah, komt de mens tot zijn bestemming. De Torah komt tot leven in ons!

29 BIJ DE INGANG VAN HET BELOOFDE LAND?
WIE STOND DAAR BIJ DE INGANG VAN HET BELOOFDE LAND? DE TORAH DE MESSIAS HET WOORD Rom.9: 30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof is; 31 doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

30 (Nba Nba - even even) Jesaja 28:16 Ziet, Ik leg een Grondsteen
(HSV)1 Petrus 2:1  Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, hui-chelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord (TENACH), opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenmin-ste  geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,4   en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een geestelijk huis, tot  een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in de Schrift:  Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt:  De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en  een steen des aanstoots en een struikelblok; 8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. 9   Maar u bent een uitverkoren geslacht,  een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10   u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Jesaja 28:16 Ziet, Ik leg een Grondsteen (Nba Nba - even even) in Sion, een beproefden Steen, een kostelijken Hoeksteen, STEEN = WOORD Micha 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. aretaz - Aretas: deugd In gedrag blijkende voortreffelijkheid

31 WAT DRONKEN ZE UIT DIE ROTS?
(NBG)1 Kor.10: 1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3 allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. Matth.4:1 Er staat geschreven: Niet alleen  van brood  zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. WAT DRONKEN ZE UIT DIE ROTS? poma pneumaticon POMA PNEUMATICON DRANK GEESTELIJKE

32 GODS BETROUWBAARHEID STENEN De herinneringssteen van Jacob – Gen.28:22
De verbondssteen van Jacob en Laban – Gen.31:45 JHWH – Even Israël – Gen.49:24 De steen van Mozes in de strijd met Amalek– Ex.17:12 Altaarstenen onbehouwen – Ex.20:25 Stenen tafelen – luchot ha’even – Ex.20 De efod met 12 stenen – Ex.28:9 Stenen platen die Mozes moet uithakken – Ex.34:1 Geen beeltenis van steen – even maskeet – Lev.26:1 Kostbaren hoeksteen – even even – Jes. 28 Steen die lostraakt en het beeld vernietigt– Dan.2:34 De steen die de bouwers afkeurden - Matth.21:42 Jesjoea de levende steen – 1 Petrus 2:4 GODS BETROUWBAARHEID

33 [vmls Mynva ONBEHOUWEN STEEN BESCHREVEN MET TORAH
BEELD VAN OERKENNIS/BRONKENNIS [vmls Mynva

34 1 Petrus 2: 1 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, 2 en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, 3 indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. 4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. [vmls Mynva

35 Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan


Download ppt "Aavb[-yk - KI TAVO wanneer jullie binnengaan"

Verwante presentaties


Ads door Google