De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aspecten Recht en gerechtigheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aspecten Recht en gerechtigheid"— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aspecten Recht en gerechtigheid
Formeel stelsel van regels en instanties ‘gevoelen’ van rechtvaardigheid, gerechtigheid , billijkheid Waarden en normbesef spelen hierbij een belangrijke rol

2 Juridische aspecten Een belangrijke norm die ten grondslag ligt aan met name patiëntenrechten is: Het zelfbeschikkingsrecht (art. 11 Gw) Zelf bepalen wat er met je gebeurt Eigen leven inrichten Eigen keuzes maken De grens hiervan is: De belangen van anderen Het mag het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet aantasten

3

4 Juridische aspecten Het zelfbeschikkingsrecht is in de gezondheidszorg als beginsel erkend en wordt in de zorg als uitgangspunt genomen. Er zijn echter: Belemmeringen (geen onbeperkte gezondheidszorg beschikbaar) Bezwaren bij hulpverlener (mag weigeren)

5 Juridische aspecten Geldend recht Wetgeving Jurisprudentie
Tuchtrecht Bestuursrecht Civiel recht Strafrecht (bv euthanasie) Verdragen (bv art. 8 EVRM)

6 Juridische aspecten Rechtspraak Kantongerecht Arrondissementsrechtbank
o.a.huur/arbeidszaken, schadevergoedingszaken, overtredingen Arrondissementsrechtbank Familiezaken, arts-patiënt relatie, voogdij, misdrijven Gerechtshof Rechtbank voor hoger beroep Hoge raad Hoogste rechtscollege

7 Juridische aspecten Rechtspraak Algemene wetgeving
Regionaal tuchtcollege (RTC) Toetsing kwaliteit beroepsuitoefening Basis wordt gevormd door de wet BIG Centraal tuchtcollege (CTC) Algemene wetgeving Grondwet Art. 22. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. (inspanningsverplichting)

8 Juridische aspecten Algemene wetgeving Belangrijke wetboeken
Art. 10 (persoonlijke levenssfeer) Art. 11(ontastbaarheid van het lichaam) Belangrijke wetboeken Burgerlijk wetboek Boek 6 (overeenkomsten) Boek 7 (o.a. WGBO) Overeenkomst: wilsovereenstemming en verbintenisverplichting

9 Juridische aspecten In het meeste recht is er sprake van wanprestatie bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen. In de gezondheidszorg: Inspanningsverbintenis Wetboek van strafrecht Algemene wet bestuursrecht (Awb)

10 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ; 1967)
Infectieziektewet (1999) Opiumwet (1928) Wet op het bevolkingsonderzoek (1992) Gezondheidswet (1956) Wet op de geneesmiddelenvoorziening (1958) Ziekenfondswet (1964) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ; 1967) Wet op de medische hulpmiddelen (1970) Wet Ziekenhuisvoorzieningen (197 1) Wet Ambulancevervoer (197 1) Wet Tarieven Gezondheidszorg (1979) Wet Af breking Zwangerschap (1984) Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen 1998 (WTZ) Wet Persoonsregistraties (1989) (zal worden vervangen door de Wbp) Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (1990).

11 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) (1993)
Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (1994) Arbeidsomstandighedenwet (gefaseerd ingevoerd vanaf 1983) Wet Mentorschap (1995) Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (1995) Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (1995) Kwaliteitswet (1996) Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (1996) Wet op de orgaandonatie (1996) Wet op de medische keuringen (1998) Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (1999)

12 Juridische aspecten WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst) de patiënt moet toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling. dus moet hij goed geïnformeerd zijn over over aard en doel van onderzoek/behandeling en de te verwachten gevolgen en risico's dit heet informed consent. Second opinion Een patiënt mag te allen tijde een andere arts raadplegen, maar het wordt van hem verwacht dat hij de behandelend arts daarvan op de hoogte brengt.

13 Juridische aspecten Algemene patiëntenrechten: Recht op behandeling
Recht informatie Toestemmingsvereiste Recht op afzien van verdere behandeling Recht op zorg van goede kwaliteit Recht op keuze van hulpverlener Dossiervorming/Recht op inzage Recht op geheimhouding Recht op ruimtelijke privacy Recht op bescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek Recht op euthanasie

14 Juridische aspecten Uitgangspunten bij deze rechten zijn:
Vanaf 16 jaar Wilsbekwaam Vrijwillig overeenkomst aangegaan

15 Juridische aspecten Recht op behandeling Inhoud Beperkingen
Recht geïndiceerde behandeling Plicht van hulpverlener tot behandeling Niet zomaar stopzetten Aanspraak op verzekeringen Beperkingen Geen recht bij ontbreken indicatie Geen plicht meer voor hulpverlener bij Ontbreken vertrouwensrelatie Bij gewetensbezwaren Beëindiging behandeling tegen wil van patiënt in Geen aanspraak bij niet verzekerd zijn

16

17 Juridische aspecten Recht op informatie Inhoud informatieplicht
Waarover? Door wie? Aan wie Op welke manier

18 Juridische aspecten Toestemmingsvereiste:
Voor iedere verrichting afzonderlijk Voldoende informatie (informed consent) Zover als informatie strekt Soms uitdrukkelijk, soms stilzwijgend Bij noodzaak, soms niet mogelijk Patiënt mag toestemming weer intrekken Het moment van vragen is van belang Extra zorgvuldigheid bij slechte Nederlandse taalbeheersing

19 Juridische aspecten Recht op afzien van verdere behandeling
Voorafgaand aan de verdere behandeling Tijdens aan de verdere behandeling Volgend op aan de verdere behandeling

20 Juridische aspecten Recht op inzage Dossiervorming
Recht op inzage en afschrift Recht op correctie, aanvulling, verwijdering en vernietiging van gegevens Beperkingen

21

22

23 2 mnd, volgens vader gisteren gevallen, callusvorming

24 8 mnd, volgens ouders gevallen en opgevangen

25 Juridische aspecten Recht op geheimhouding
Alle hulpverleners hebben een zwijgplicht Waarover zwijgen Zwijgplicht: t.o.v. wie? Beperkingen/uitzonderingen Recht op ruimtelijke privacy Recht op bescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek Recht op euthanasie

26 Juridische aspecten BOPZ: voor APZ, PAAZ, PUK, VG, PG
Gedwongen opname mogelijk bij: RM IBS TBS Er moet sprake zijn van het gevaarscriterium

27 Juridische aspecten Eisen aan het gevaarscriterium:
Gevaar voor de gezondheid van betrokkene zelf Gevaar voor gezondheid van anderen Gevaar voor de openbare orde Gevaar veroorzaakt door psychische stoornis Gedwongen opname is enige uitweg (soms ook bij dreigend gevaar)

28 Juridische aspecten Rechterlijke machtiging Vanaf 12 jaar
Aanvragen bij officier van justitie Verklaring niet-behandelend psychiater moet toegevoegd zijn Niet ouder dan 5 werkdagen Rechter beslist binnen 3 weken na raadpleging patiënt, betrokkenen en deskundigen Na voorlopige machtiging (VM) moet opname binnen 2 weken plaatsvinden De VM duurt maximaal 6 maanden. Daarna verlenging tot voortgezet verblijf tot maximaal 1 jaar. Deze kan weer verlengd worden tot maximaal 5+2 jaar

29 Juridische aspecten Inbewaringstelling:
Burgemeester kan een last tot IBS geven als: De persoon gevaar veroorzaakt Waarschijnlijk door geestelijke stoornis Opname is het enige alternatief Betrokkene is niet bereid tot opname Procedure: Geneeskundige verklaring Burgemeester ondertekent Toewijzing advocaat Betrokkenen waarschuwen Binnen 24 uur opname OvJ stelt, indien nodig, vordering in bij rechter Rechter beslist binnen 3 dagen over voortzetting IBS IBS duurt maximaal 3 weken, daarna RM

30 Juridische aspecten Gedwongen verblijf Fouilleren
Toewijzing hulpverlener Behandelingsplan Dwangmiddelen en maatregelen Er moet sprake zijn van noodsituatie Maximaal 7 dagen, daarna eventueel dwangbehandeling Dwangbehandeling Geen toestemmingsvereiste Wel geneesheer-directeur inlichten Ook inspectie inlichten

31 Juridische aspecten Patientenrechten bij dwangopnames:
Recht op behandeling Informatie Therapeutische exceptie Inzage in dossier mag niet geweigerd worden Toestemmingsvereiste: Noodsituatie Medisch noodzakelijke behandeling Recht op afzien van verdere behandeling situatie-afhankelijk (medisch wetenschappelijk onderzoek) (recht op euthanasie)

32 Juridische aspecten Inzagerecht Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
Een patiënt die zijn medisch dossier wil inzien, heeft daartoe het recht Een arts kan een verzoek om rechtstreekse inzage in bijzondere omstandigheden weigeren, De patiënt kan iemand machtigen om het dossier in te zien De patiënt heeft ook recht op een kopie van zijn dossier Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector verplicht voor alle instellingen in de gezondheidszorg en zelfstandig gevestigde zorgaanbieders een klachtencommissie van drie leden waaronder een onafhankelijke voorzitter. De uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend, maar een zorgaanbieder die hem naast zich neerlegt zal dat heel zorgvuldig moeten motiveren

33 Juridische aspecten Wet BOPZ
Volgens de BOPZ kan men niet onvrijwillig worden opgenomen zonder rechterlijke machtiging (RM) of inbewaring stelling (IBS). Belangrijk bij onvrijwillige opname is het gevaarscriterium

34

35 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
Juridische problemen: ze zijn niet altijd in staat op te komen voor hun belangen ze kunnen niet altijd de vele rechtsregels onderscheiden tussen mensen onderling uitgangspunt: handelingsbekwaam handelingsonbekwaam

36 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
Handelingsbekwaam: geschikt om rechtshandelingen te verrichten bv. koop, schenking, testament maken etc. handelingsonbekwaam: niet geschikt om rechtshandelingen te verrichten Leeftijd is niet meer het uitgangspunt voor handelingsbekwaamheid Uitgangspunten zijn nu de toestemming en de maatschappelijke realiteit van de handeling

37 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
Minderjarigheid: jonger dan 18 jaar wel een geleidelijke schaal 12, 14 en 16 jaar Een minderjarige is nu volgens de wet bekwaam om rechtshandelingen te verrichten mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, voor zover de wet niet anders bepaalt. Beperkingen: het moet gaan om een bepaalde rechtshandeling/bepaald doel. het moet rechtshandelingen betreffen waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat meerderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

38 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
De wet kan de handelingsbekwaamheid beperken via: onder curatele stellen meerderjarigenbewind Onder curatele stellen iemand handelingsonbekwaam verklaren Redenen: geestelijke stoornis verkwisting gewoonte van drankmisbruik

39 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
De curatele wordt uitgesproken door de rechtbank daarna verkrijgt de kantonrechter zeggenschap er wordt een curator aangesteld registratie en publicatie vindt plaats de curandus raakt dan handelingsonbekwaam; eventuele handelingen zijn vernietigbaar wel mogen handelingen verricht worden met toestemming van de curator voor een bepaald doel

40 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
Meerderjarigenbewind is een wettelijke regeling, die voorziet in een goed beheer over alle of over bepaalde goederen van volwassenen met lichamelijke of geestelijk manco's. vooral ontstaan onder invloed van de vergrijzing (dementie e.d.) wordt uitgesproken door de kantonrechter kantonrechter wijst bewindvoerder aan het gaat uitsluitend om de goederen de bewindvoerder moet vooral toezicht houden Voor sommige handelingen heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de betrokkene

41 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
Uitgangspunt samenwerking tussen de bewindvoerder en de rechthebbende tot het onder bewind gestelde vermogen De zelfstandigheid van die persoon moet waar mogelijk worden gerespecteerd en gestimuleerd. Onder curatelenstelling is vaak een erg zware maatregel, terwijl bewindvoering soms te licht is, met name voor verstandelijk gehandicapten mogelijke oplossing: mentorschap

42 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
Mentorschap voorziet in de behartiging van de nietvermogensrechtelijke belangen van de betrokkenen bv. belangen in de sfeer van de verzorging, verpleging en behandeling Een handeling zonder toestemming van de mentor is vernietigbaar De betrokkene is soms bevoegd te handelen zonder toestemming van de mentor, indien hij tot een redelijke waardering van zijn belangen, ter zake in staat is, ook al gaat het om een handeling waartoe hij op grond van de hoofdregel niet bevoegd is

43 Juridische aspecten bij handelingsonbekwaamheid
Het mentorschap, gecombineerd met een meerderjarigenbewind kan in de praktijk vaak een passende oplossing bieden voor de handelingsbekwaamheid van verstandelijk gehandicapten

44 Verstandelijk gehandicapten


Download ppt "Juridische aspecten Recht en gerechtigheid"

Verwante presentaties


Ads door Google