De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ellen Van Stichel 29 maart 2012. Krantenoogst …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ellen Van Stichel 29 maart 2012. Krantenoogst …"— Transcript van de presentatie:

1 Ellen Van Stichel 29 maart 2012

2

3 Krantenoogst …

4 Metz: “Faith in History and Society”: “(…) the much discussed identity crisis of Christianity is not primarily a crisis of its message, but rather a crisis of its subjects and institutions, which have pulled back all too far from the inevitable practical meaning of its message and in so doing have undercut its intelligible power”

5  Ontwikkelingssamenwerking ~ vraag naar verplichtingen van welvarende landen ten aanzien van verre armen  Moraalfilosofisch debat:  liefdadigheid of rechtvaardigheid  wel of niet wereldwijde rechtvaardigheid?  Christelijke sociale ethiek:  naastenliefde als uitgangspunt  Verschillende visies op liefde/liefdadigheid en rechtvaardigheid

6  Moeten welvarende landen iets moeten doen ten aanzien van de ‘verre armen’? En zo ja, wat dan? superogatiemorele verplichtingen liefdadigheid humanitarisme rechtvaardigheid

7  Geen gemeenschappelijke identiteit => verplichtingen zijn minder veel eisend Mensen zijn gesitueerde en contextuele wezens => belang van sociale context en moraliteit gaat individu vooraf Gevolgen voor globale rechtvaardigheid:  Rechtvaardigheid ~ “shared understandings”  Onderscheid leden en niet-leden  Geen wereldwijde economische en politieke structuren => geen wereldwijde rechtvaardigheid John Rawls  A Theory of Justice => 3 principes van rechtvaardigheid ~ gedeelde economische basisstructuur  Law of Peoples => internationaal gelden deze principes niet

8  Uitgangspunt: gelijke morele waardigheid van elke mens => niet louter bezorgd zijn om leden van de eigen gemeenschap  Gemeenschappelijk kenmerk: geboorteplaats is toevallig en dus moreel arbitrair

9  2 soorten: Voorwaardelijk kosmopolitisme:  Specifieke kenmerken van globalisering vereisen rechtvaardigheid: het creëert armoede en ongelijkheid Onvoorwaardelijk kosmopolitisme: menselijke waardigheid is voldoende reden voor globale rechtvaardigheid

10  Beitz tegenover Rawls: er is wel degelijk een globale economische basisstructuur (cf. IMF, WTO, economische crisis, etc.) => plichten van rechtvaardigheid

11  Pogge: De globale economische orde veroorzaakt onrechtvaardigheid en ongelijkheden 1. Ongelijke onderhandelingspositie arme landen 2. Protectionisme en patenten 3. Privileges

12 Global institutionele orde privileges Regeringen regeringen van arme van welvarende landen landen Burgers van welvarende landen protectionisme en patenten Burgers van arme en kwetsbare landen

13  Iedere mens heeft op basis van zijn of haar menselijke waardigheid recht op een aantal zaken, in termen van rechten (Shue) of capabilities (Nussbaum en Sen)  Prepolitiek concept van rechtvaardigheid  Minimumeisen => universeel en open voor interpretatie

14  Strikte scheiding tussen liefdadigheid en rechtvaardigheid  Rechtvaardigheid is meestal opgevat als relationeel en reciprociteits-gebaseerd Uitzondering: focus op menselijke waardigheid

15 Intrinsiek kosmopolitisch (cf. Imago Dei; universele boodschap van Jezus zoals blijkt uit parabel van Barmhartige Samaritaan) Twee kwesties Relatie tussen rechtvaardigheid en liefdadigheid Notie van rechtvaardigheid

16  God als Schepper en Bevrijder Verbond met een volk Rechtvaardig zijn en liefhebben zoals God Rechtvaardigheid ~ juiste relaties => inclusie van de anawim

17  “The traditional contrast between obligations in charity and obligations in justice is foreign to the Bible.”  Band tussen liefde en rechtvaardigheid Goddelijke liefde zet aan tot rechtvaardigheid  Bijbelse rechtvaardigheid is niet blind, niet onpartijdig

18  “There are ‘two women of justice’, one with a scale and her eyes blinded, and the other, who proclaims: “He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down rulers from their thrones, but lifted up the lowly. The hunger he has filled with good things, the rich he has sent away empty.” (Lk 4)

19 Inleiding 1740: ‘encycliek’ als genre Rerum novarum (1891) Mater et magistra (1961) Cf. John XXIII: optimisme en openheid voor de wereld  Tekenen des tijds  Engagement om de wereld te veranderen

20  Uitgangspunt: gebod van naastenliefde (focus op gemarginaliseerden en universeel) twee interpretaties van deze naastenliefde: 1) liefde als liefdadigheid  rechtvaardigheid 2) liefde en rechtvaardigheid als complementair

21  (1) liefde als liefdadigheid  rechtvaardigheid: Kenmerkend voor recentere sociale leer: Deus caritas est Naastenliefde = globaal - geïnterpreteerd als “humanitaire hulp” (§30) (voedsel; kleding; opvang– en huisvestingsmogelijkheden) - Antwoord op een concrete, onmiddellijke nood - Cf. caritatieve organisaties => niet louter individueel - Typische opdracht van “de kerk”  rechtvaardigheid: taak van de politiek

22  (2) liefde en rechtvaardigheid: liefde als motivatie en drijfveer voor rechtvaardigheid Liefde als motivatie voor maatschappelijke inzet die resulteert in structurele veranderingen “Christelijke naastenliefde en rechtvaardigheid kunnen niet gescheiden worden. Want liefde impliceert een absolute eis tot rechtvaardigheid, namelijk de erkenning van de waardigheid en rechten van de naaste.” Kenmerkend voor de ‘conciliaire’ periode en voor documenten van bisschoppenconferenties!

23  Reeds van bij Rerum novarum een speciale aandacht voor rechtvaardigheid  Context van globalisering?  Kort overzicht: Dé encycliek over rechtvaardigheid: Populorum progressio  Vooruitgangsgeloof (cf. ontwikkelingsdenken)  Rechtvaardigheid, solidariteit én naastenliefde  Erkenning van de structurele dimensie van wereldwijd onrecht en armoede  Relatieve ongelijkheid even problematisch als absolute armoede

24  De bisschoppensynode: De iustitia in mundo Context Structurele dimensie van globale problemen: dominantie, misbruik, systematische barrières etc. Globale afhankelijkheid Rechtvaardigheid = bevrijding en participatie  Recentere ontwikkelingen: focus op liefde Johannes Paulus II: solidariteit Benedictus XVI: naastenliefde als individuele caritas

25 JUSTICE IN THE WORLD DEUS CARITAS EST  Context: Synode  Uitgangspunt: sociaal  Methodologie: inductief  Liefde & rechtvaardigheid  Rechtvaardigheid als participatie  Context: initiatief van de paus  Uitgangspunt: theologisch  Methodologie: deductief  Liefdadigheid  rechtv.  Geen duidelijke invulling van rechtvaardigheid

26  Verband Deus caritas est en moraalfilosofie inzake liefdadigheid en rechtvaardigheid  Rechtvaardigheid & liefde  Rechtvaardigheid als participatie Concrete toepassing: ontwikkelingssamenwerking (en niet -hulp!) vanuit christelijk perspectief

27


Download ppt "Ellen Van Stichel 29 maart 2012. Krantenoogst …"

Verwante presentaties


Ads door Google