De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2."— Transcript van de presentatie:

1 diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2

2 inleiding Voorstellen docent: Dr. Erik Sengers esengers@bisdomhaarlem.nl Samenwerken met andere collega’s

3 Opzet cursus ‘diaconia caritatis’ Drie delen: 1.bijbels-theologische bezinning en definities (31.01) 2.Historisch en organisatorisch (21.02) 3.Nood: kerk, samenleving, praktijk (14.03) Wat niet: sociale leer, diaconaat

4 Doelen cursus Theologisch reflecteren op nood en kerkelijke hulpverlening Kennis van structuur diaconie in bisdom Inzicht in omvang en oorzaak van armoede en sociale nood Overzicht van kerkelijke en maatschappelijke hulpverlening

5 literatuur Hub Crijns e.a. (red.): Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap. Kampen: Kok. EUR 44,- Zie ook: Bart J. Koet, „Waar blijft de „diakonia van het Woord“? Kanttekeningen bij het Handboek diakoniewetenschappen.“, Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 66 (2006) 72-87

6 eindopdracht Beschrijf in max. 5 pagina’s: een relevant maatschappelijk probleem uit de lokale omgeving Geef aan wat er aan gebeurt door kerkelijke en maatschappelijke organisaties/overheid Leg uit wat het met diaconie te maken heeft

7 Eerste bijeenkomst bijbels-theologische bezinning en definities

8 Eerste uur Wat betekent Diakonia in het NT; Hand 6 en Lukas 10,38-42

9 Tweede uur Theologische noties; oefening

10 Theologische noties

11 Diaconie en gemeenschap In/uit/door lokale geloofsgemeenschap Niet beperkt tot eigen gemeenschap Diaconie als taak voor iedere gelovige Diaconale parochie? Diaconie en kerkverband

12 Diaconie en andere werkvelden ‘Als de kerk niet dient, dient ze tot niets’ Heitink (p.15): diaconie apart veld Hoofdstuk 8: diaconie doordesemt en v.v.

13 Voorkeur voor armen Uit geschiedenis Israel en incarnatie Praktijk van Jezus’ leven en verkondiging We ontmoeten Jezus in de armen Van de Kamp (p. 305 e.v.): kritiek op voorkeursoptie Diaconie: navolging van of dienst aan Jezus?

14 Diaconie en samenleving Diaconie ook over menswaardige structuren Hoekema (p.312 e.v.): diaconie missionair Diaconie Europa of hele wereld? Diaconie en oecumene ‘alle mensen van goede wil’

15 Opdracht: zoekplaatje in bijbelse traditie Waar vind je in de bijbel teksten of gedachten aangaande zorg voor de de naaste in de gemeenschap? Als samenvatting van dit verhaal of tekstgedeelte: geef een hedendaags woord als samenvatting

16 Derde uur Definities en eigen omschrijving

17 barmhartigheid Erbarmen + hart Je laten aanspreken door leed en zorgen voor vermindering ervan Zeven werken van barmhartigheid Barmhartigheid van God Belangeloze intermenselijke hulp

18 solidariteit Bewustzijn van saamhorigheid en verbondenheid Mensen helpen in situatie van nood en onrecht Verbinden en protesteren Verbond van God met mensen Verbond van mensen binnen en buiten eigen groep

19 naastenliefde Liefde tot medemensen Directe hulpverlening, i.h.b. aan onbekenden ‘liefdadigheid’, ‘aalmoes’. ‘Heer, wie is mijn naaste?’ Liefdevolle hulp van mens tot mens

20 gastvrijheid Hartelijkheid voor gasten Openstellen voor mensen die op je weg komen Menselijke ontmoeting, interesse God is gastheer en gast Gast en gastheer met elkaar en wereld (zie Stoppels 258 e.v.)

21 presentie ‘aanwezigheid’ Blijven bij sociaal zwakken, meegaan in hun leven, hulp-steun-waardigheid Trouw en leren van de ander, zingeving Godsnaam: ‘Ik ben die ik ben’ Oprechte belangstelling en authenticiteit (zie Baart 282 e.v. en www.presentie.nl)www.presentie.nl

22 Lezen van definities Wat is subject van diaconie? Wat is object van diaconie? Wat is inspiratie van diaconie? Wat is doel van diaconie?

23 Landelijk pastoraal overleg 1987 “Onder diaconie verstaan we allerlei manieren waarop groepen christenen (waaronder parochies) zich solidair betonen met mensen in nood (zowel individueel als in groepsverband) of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.”

24 Belgische bisschoppen (2002?) “Diaconie is dienst van de Kerk aan de wereld, de bijdrage van de christelijke gemeenschap aan het geluk van mensen, aan de humanisering van de samenleving en aan de uitbouw van een wereld in vrede en gerechtigheid.”

25 Handboek diaconiewetenschap 2004 “Onder diaconaat/diaconie verstaan we het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.”

26 Kritische vragen Waarom kiezen ze in het handboek voor de smalle definitie (p.12)? Gaat diaconie echt alleen over maatschappelijke nood?

27 Maak zelf een definitie Wat is subject van diaconie? Wat is object van diaconie? Wat is inspiratie van diaconie? Wat is doel van diaconie?

28 Vierde uur Alternatieve visie en begrippen

29 Encyclopedie v/h katholicisme 1959 ‘Caritas is de bovennatuurlijke Godsliefde, die tegelijkertijd de christelijke naastenliefde omvat. In de moderne talen duidt het woord op de werken van naastenliefde, i.h.b. op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Ook het lenigen van gewoon menselijke nood zoals armoe en ziekte (liefdadigheid) is een taak der bovennatuurlijke liefde. Deze noodleniging heeft zin voor de mens als geroepen tot eeuwige zaligheid…

30 … Eerst de bovennatuurlijke instelling maakt de hulp tot echte charitas. Het feit echter dat zij maat en wijze moet bepalen, neemt niet weg dat charitas echte noodleniging vraagt. Liefdadigheid is plicht voor iedere Christen. De katholieke charitas heeft gestalte aangenomen in allerlei instellingen en organisaties.’

31 Caritasreglement RK Kerkprovincie 1991 “Caritas: Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”

32 Diaconie of Caritas?

33 Deus caritas est God zelf is liefde Heeft de wereld uit liefde geschapen Heeft uit liefde Zijn Zoon gezonden Roept ons tot gemeenschappelijke liefde

34 Caritas als deugd Gerichtheid op zedelijk goed handelen Oefenen en uithouden met armen Gebrekkig en tijdelijk Gave van Heilige Geest

35 Caritas als daad Naastenliefde (ook voor rijken!) Liefdadigheid Liefde als protest tegen onrechtvaardige structuren Liefde als enige antwoord bij terugtrekkende overheid en kleine kerk

36 Caritas internationalis Wereldkerk spreekt over caritas Andere landen spreken over caritas Internationaal: caritas internationalis Diaconia caritatis Bemiddeling van liefde


Download ppt "Diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2."

Verwante presentaties


Ads door Google