De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6"— Transcript van de presentatie:

1 Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6
‘Welke kant willen we in Nederland op met de verrichtingenclassificatie?’ Rycolt Hamoen Stichting CBV Voorzitter, bedankt voor de uitnodiging. De in dit jaar uitgevoerde update van de classificatie van Medisch Specialistische Verrichtingen, de CMSV, vraagt om bezinning.

2 Inhoud van de voordracht
Projectopzet en bekostiging Korte introductie CMSV Update CMSV versie 2.6 Resultaten van de contextanalyse ‘toekomst CMSV’ (september 2004) Ik wil in deze voordracht iets vertellen over de geschiedenis van de CMSV, en het door NICTIZ ondersteunde project toelichten bestaande uit de update naar versie 2.6 en het oriënterende onderzoek naar de toekomst van de CMSV, de contextanalyse. Vooral de bevindingen uit dit onderzoek en de mogelijke koers zal ik aan u voorleggen.

3 Korte introductie CMSV
Aanleiding ontstaan CMSV: behoefte aan gestructureerde en samenhangende informatie, lokaal en landelijk (GMSB) Ontwerp afgeleid van de ICPM (International Classification of Procedures in Medicine) Relatie CMSV en CvV Codeeradviezen, opleiding, alfabetische lijst, kwaliteitsbewaking Sinds 1988 rol in Landelijke Medische Registratie (LMR) als CvV Sindsdien zes CMSV updates, versie ‘6’ m.i.v. 2005 De CMSV is ontstaan uit een behoefte aan een betrouwbaar inzicht in de zorgpraktijk op basis van gestructureerde en samenhangende informatie over de uitgevoerde verrichtingen. De ICPM heeft als uitgangspunt gefungeerd voor een Nederlandse versie. Sinds het einde van de tachtiger jaren heeft de CMSV, in de vorm van de Classifcatie van Verrichtingen een belangrijke rol gespeeld in de Landelijke Medische Registratie. De CMSV kan als een moederclassificatie worden gezien van de CvV. Prismant voegt als beheerder van de CvV extra diensten toe zoals de alfabetische lijst, codeeradviezen, opleidingen voor codeurrs. Daarnaast wordt de kwaliteit in het gebruik en van de gegevens gemonitord. Door de veranderingen in de zorg zijn er sindsdien een zestal updates verschenen. De CMSV versie 2.6 zal m.i.v ingaan.

4 Betrokken partijen Redactiecommissie (beperkte update leidend tot versie 2.6) WHO-FIC collaborating centre Prismant Zorginstellingen Stichting CBV De updates zijn inhoudelijk ondersteund door afgevaardigden vanuit de WHO, Prismant, verschillende zorginstellingen en de Stichting CBV. Door de samenstelling van de redactiecommissie is het mogelijk gebleken om de diverse belangen en de verschillende input bij elkaar te brengen.

5 Resultaat update CMSV 2.6 Beperkte update
‘Voeding’ door input vanuit Prismant, CBV, zorginstellingen en wetenschappelijke verenigingen. Opname en uitbreiding van diverse (operatie)technieken (bijv. endoscopische verrichtingen) Taalkundige aanpassingen en correcties Ingangsdatum Beschikbaar als PDF-bestand via website NICTIZ en CBV De update versie 2.6 is een beperkte update gericht op uitbreiding van verrichtingen op basis van veelal nieuwe technieken. Hierbij ging het vooral om nieuwe operatietechnieken. Daarnaast zijn er taalkundige correcties doorgevoerd. De CMSV is als pdf bestand te downloaden van de NICTIZ en CBV websites. Daarnaast kunt u op de CBV-website en de website van het collaborating centre de CMSV hiërarchisch benaderen.

6 Contextanalyse “de toekomst van de CMSV”
Drie kernvragen: Waarom zou de CMSV gebruikt moeten worden (visie en missie) ? Voor welke doeleinden wordt de CMSV gebruikt ? Welke informatie willen we met de CMSV verkrijgen ? De opinie binnen de redactiecommissie van de laatste updateronde is dat de CMSV volgens de huidige manier niet meer optimaal is en aan verandering toe is. De toenmalige CSIZ heeft in 1999 al een tweesporenbeleid aanbevolen. Enerzijds het uitvoeren van (beperkte)updates en heroriëntatie op de toekomstige ontwikkelingen. We kunnen zeggen dat de houdbaarheid eindig is. Deze heroriëntatie op de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de CMSV dient heeft als leidraad gediend bij deze contextanalyse. Hierbij zijn drie kernvragen geformuleerd: Het bepalen van de missie en visie; Waarom gebruiken we de CMSV? Het bepalen van de doelstellingen; Voor welke doeleinden wordt de CMSV gebruikt? Dit zijn de `Waartoe` vragen. De ´waarvoor´ vraag; Welke informatie willen we verkrijgen met de CMSV? Geeft de breedte en de diep[te aan van de classificatie. De ‘waarmee’ vraag; Welke methodiek en techniek willen we daarvoor gebruiken, kan pas beantwoord worden als de eerste drie vragen beantwoord zijn. Verdere gedachtebepaling hierover heeft uiteraard wel plaatsgevonden.

7 Betrokken partijen Contextanalyse m.b.t. toekomstige ontwikkeling van de CMSV CBS RIVM WHO-FIC collaborating centre Prismant CBV NVMA NPi LEV&V KNMG Medische informatiekunde Radboud universiteit Nijmegen Diverse sleutelfiguren vanuit diverse organisaties en instellingen zijn benaderd en de blauw getypeerde hebben tot op heden gereageerd en geparticipeerd. NICTIZ is hierbij als promotor uiteraard een belangrijke ondersteunende partij.

8 Diverse ontwikkelingen:
Technologische ontwikkelingen: Terminologiesystemen – aansluiting van het medische jargon op de formele omschrijving Invoering DBC-systematiek (DIS) Ontwikkeling - Elektronisch Patiënten Dossier – hierbij keuze voor SNOMED CT? Verdere ‘professionalisering’ beroepsgroepen Vermindering registratielast (Cie de Beer) Internationale ontwikkelingen en standaarden (CCAM/CCI/OPS-301  ICHI ?) De zorgmarkt is sterk aan verandering onderhevig. De ontwikkelingen op commercieel en onderzoeksgebied van terminologieën en terminologieservers zijn belangrijk. Het EPD ontwikkelt zich stap voor stap. Terminologieën zoals SNOMED CT staan in de belangstelling. Vergelijkend onderzoek van verschillende technieken en mogelijke toepassingen in de praktijk staan op de agenda. Aansluiting van het jargon van de arts aan de als droog en soms star ervaren classificaties zijn een belangrijk aandachtspunt. De politieke en maatschappelijke druk tot vermindering van de registratiebelasting, veelal naar aanleiding van de rapportage van Commissie de Beer, dwingt de zorg tot innovatie en afstemming. Dit alles moet leiden tot een vermindering van de registratielast voor de zorgprofessional. De ontwikkeling en invoering van de DBC-systematiek doet veel stof opwaaien. De vraag of het DBC-Informatie Systeem, de DIS, als vervanger van de LMR gaat fungeren wordt door de meeste respondenten betwijfeld. Als belangrijk aandachtspunt wil ik nog noemen de internationale context. Aansluiting op internationale standaarden en volgen van de ontwikkelingen op dit terrein zijn van essentieel belang.

9 1. Waarom zou de CMSV gebruikt moeten worden (visie en missie) ?
Fundamenteel verschil in Registratie en Classificatie Optimale dekking van het gehele zorgtraject: Mede toepassing op poliklinische verrichtingen Uitbreiding met bijv. paramedische verrichtingen Samenvoegen van afgeleide doelstellingen; zorginhoudelijke informatie bekostiging opleiding logistiek, protocollering, management etc. Inzicht in zorggebruik en kosten t.b.v. gezondheidsevaluaties en beleidvorming Aansluiting bij internationale standaarden / registraties Bij het beantwoorden van de ‘waarom’ vraag is het van belang om het fundamentele verschil tussen registratie en classificatie te onderscheiden. Tijdens een bijeenkomst van medische codeurs op 30 september bleek dat bij meer dan 95% van de codeurs de classificatie van de Classificatie van Verrichtingen parallel laat verlopen, dus het werk dubbel uitvoert, terwijl het mogelijk is om met relatietabellen af te leiden van de basisregistratie. Op het gebied van registratie is er een duidelijke behoefte aan uitbreiding van de registratie van de poliklinische verrichtingen. Wat betreft de reikwijdte van de classificatie bestaat er behoefte aan uitbreiding met paramedische, verpleegkundige, laboratorium, radiologie etc. Vanuit diverse gezichtspunten bestaat er een sterke behoefte aan de samenvoeging van verschillende doelstellingen zoals zorginhoudelijk, bekostiging, opleiding, etc, en dit vorm te geven door stroomlijnen, afleiden en koppelen van informatiebronnen. De aanleiding voor de CMSV in 1988, het verkrijgen van inzicht in zorggebruik, kosten ten behoeve van gezondheidsevaluaties en beleidvorming is het zelfde gebleven. Van belang is de aansluiting op internationale classificaties. Rekening houdend met bijvoorbeeld het CBS, RIVM, WHO, Eurostat, etc.

10 2. Voor welke doeleinden wordt de CMSV gebruikt ?
Medisch inhoudelijke gegevens (EPD) Verantwoording via LMR Statistiek en gezondheidsevaluaties Onderwijs en visitaties Wetenschappelijk onderzoek Vergelijking met financiële doelstellingen In relatie tot DBC-systematiek Management rapportage Benchmarking (spiegelinformatie) Logistieke informatie Kwaliteitszorg Communicatie, protocollering, …… De CMSV dient veel doeleinden. Het aantal doeleinden is in de loop van de jaren ook uitgebreid en opvallend is het aantal afgeleide doelstellingen. Zowel binnen de instellingen als daarbuiten. Het afgeleide gebruik van de gegevens uit de LMR is hier dan ook een goed voorbeeld van. De respondenten zijn vooral bezorgd over een mogelijke trendbreuk van de informatiestromen. Specifieke informatiebehoeften op basis van het huidige gebruik van de CMSV kunnen volgens het merendeel van de respondenten op het ogenblik niet worden vervangen door het DIS. We kunnen concluderen dat de CMSV verweven is in de informatievoorziening binnen de zorg.

11 3. Welke informatie willen we met de CMSV verkrijgen ?
Verbreding van de informatie: Gebruik: poliklinische verrichtingen Zorginhoud: paramedisch, verpleegkundig, röntgen, laboratorium, ambulante zorg (GGZ), preventie, ….. Opmerking: vanwege complexiteit niet altijd mogelijk. Aard verrichting: nu patiëntgericht, ook behoefte aan indirecte/ ondersteunende handelingen Vermindering diepte vs. verdieping registratie Verdere specificatie techniek  multi-axiale structuur Inclusies en exclusies niet gebruiksvriendelijk (gevolg van classificatie technologische keuze) beter aansluitende omschrijvingen gewenst Op de vraag; “welke informatie willen we met de CMSV verkrijgen?”, zijn er een aantal belangrijke bevindingen. Op registratieniveau dient er een uitbreiding plaats te vinden naar de poliklinische verrichtingen. De bronregistratie bevat al een belangrijk deel van deze informatie. De wens bestaat in een verbreding van de classificatie door deze uit te breiden met paramedische activiteiten, laboratorium, radiologie, etc. De respondenten zijn grotendeels van mening dat de toekomstige CMSV een mindere detaillering kan hebben. Aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld zijdigheid, aantal en technieken kan opgevangen worden door een multi-axiale structuur. Er wordt daarnaast aandacht gevraagd voor beter aansluitende omschrijvingen, hierbij hebben we weer te maken met de herkenbaarheid en acceptatie door de zorgprofessional van de omschrijvingen. De huidige classificatiemethodiek maakt het gebruik van inclusies en exclusies noodzakelijk. Een aantal respondenten ervaren dit als onprettig.

12 Wat zijn de opties? Stopzetten registratie CMSV (CvV) en transformatie naar DIS Onderhoud m.b.v. beperkte updates Uitgebreide revisie CMSV met specifieke aandacht voor verbreding en verdieping van de CMSV met specifieke aandacht voor ontwikkelen van nieuwe (classificatie / registratie) technologieën Terminologieën – SNOMED – Galen – L&C Kort door de bocht kunnen we een viertal opties onderscheiden. De eerste optie is het stopzetten van de CMSV, lees LMR, en overgang naar de DIS. Deze optie wordt door meerdere belanghebbenden als onmogelijk bestempeld. Het huidige gebruik van informatie, afgeleid van de LMR, kan vooralsnog niet worden vervangen door de DIS. De tweede optie is het doorgaan met de beperkte updates. Deze optie wordt door de redactieraad sterk afgeraden. De derde optie, die bij de meeste respondenten de voorkeur geniet, betreft een uitgebreide revisie, waarbij specifieke aandacht besteed wordt aan de verbreding en een mindere detaillering van de classificatie. Om de derde optie mogelijk te maken is een uitgebreide heroverweging en positiebepaling noodzakelijk. Nieuwe technieken zoals vermeld in de vierde optie SNOMED, Galen, L&C, het gebruik dus van terminologieën en terminologie servers, kunnen op termijn de derde optie een goede plaats geven binnen de zorg. Naast de CMSV kunnen we hierbij ook denken aan de diagnoseclassificatie maar natuurlijk ook aan de klachten en zorgvraag.

13 Wat zijn de bedreigingen - problemen bij loslaten CMSV?
Onduidelijkheid ‘Registratie’ – ‘Classificatie’ Trendbreuk statistieken Onvoldoende reikwijdte (bijv. poliklinische zorg, ontbreken van ondersteunende zorgactiviteiten) DIS  informatieverlies en onbetrouwbaarheid informatie Informatieverlies door gebrek aan detail Verlies aansluiting met internationale classificaties en statistieken Samenvattend nog de meest belangrijke bedreigingen en problemen die ontstaan als de CMSV / CvV als classificatie wordt losgelaten. Belangrijk om het verschil in de bronregistratie van verrichtingen en de CMSV als classificatie te onderscheiden. De dubbele registratielast kan ondervangen worden door het accepteren van de filosofie dat de bronregistratie en het slim gebruik van relatietabellen de informatievoorziening op peil houdt. Voor het afgeleid gebruik door nationale en internationale organisaties is trendbreuk een enorme groot probleem. De reikwijdte dient aangepast te worden. De vervanging door de DIS heeft informatieverlies tot gevolg en neemt de betrouwbaarheid van de informatie voor de specifieke doelstellingen af. Dit informatieverlies wordt mede veroorzaakt door gebrek aan detail. Als laatste wil ik het verlies aan aansluiting op internationale classificaties en statistieken, zoals eurostat als zorgpunt meegeven.

14 Wat zijn de kansen? ‘Volledige’ gedetailleerde bronregistratie met een daaraan gekoppelde landelijke classificatie Breedte in de dekking van het zorgproces Mate van gedetailleerdheid / diepte van de registratie Afgeleide informatievoorziening t.b.v. secundaire doeleinden (Bekostiging, P&C, Statistiek, Kwaliteit, Opleiding, Complicatie, PI, protocollering, etc.). De DBC’s kunnen hier vooralsnog niet in voorzien. Zoeken naar de optimale ‘registratiebalans’. Maar natuurlijk zijn er ook kansen! De respondenten zien een belangrijke kans voor een volledige gedetailleerde bronregistratie met daaraan gekoppeld een landelijke classificatie. Deze bronregistraties kunnen in principe verschillend van aard zijn, een breed draagvlak van de zorgprofessionals is hierbij belangrijk. De goed onderhouden relaties maken het mogelijk om aan de hand van deze landelijke classificatie de juiste informatie te verkrijgen. Veel verschillende doelstellingen kunnen worden opgesomd; iedere specifieke doelstelling stelt hierbij ook weer specifieke eisen aan de methodiek en inhoud van de informatie behoefte. Bij het zoeken naar de juiste registratiebalans is het uiteraard van belang om iedere keer weer de weging te maken van wat en waarvoor registreren we. De praktijk is helaas vaak anders! Ik denk maar aan de verrichtingen registratie, DBC-registratie van de typeringslijsten, LMR registratie, eigen registraties, veelal op een eigen PC en soms zelfs nog in schriften. Er ligt een grote kans indien er gekozen wordt voor de eenmalige bronregistratie en afleiding naar de diverse doelen. Hierdoor krijgen we een verbetering op het gebied van compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens.

15 Breedte en de diepte van de nieuwe CMSV
Vergroving: Laag detail niveau Hoog aggregatie niveau Verbreding: Paramedisch Verpleging Laboratorium Röntgen Versmalling: Weglaten deel van de Classificatie CMSV In dit schema ziet u de mening van de respondenten over de vormgeving van de toekomstige CMSV. Een brede eensgezindheid over een verbreding door uitbreiding van disciplines. Daarnaast een vergroving van het detailniveau. Hierbij kan het gebruik van de multi-axiale benadering uitkomst bieden. Verdieping: Hoog detailniveau Mogelijkheid tot aggregatie van gegevens

16 Conclusie consensusbijeenkomst
Doel: gedetailleerde flexibele bronregistratie en daaraan gekoppeld een afgeleide globale classificatie Handhaven aansluiting bij internationale ontwikkelingen (bijv. International Classification of Health Interventions, ICHI) Herformuleren doelstelling(en) van de CMSV en deze zijn daarbij leidend bij de toekomstige ontwikkeling Verbreding van reikwijdte classificatie Ontwikkeling classificatie o.b.v. gestandaardiseerde terminologie Technologisch: multi-axiaal, hiërarchisch, terminologieserver Analytische benadering bij het verdere ontwerp Samenvattend kan ik hierbij een overzicht geven van de enquête en de consensusbijeenkomst die eind september is gehouden. De respondenten zien de gedetailleerde bronregistratie en daarvan afgeleid een globale classificatie als een belangrijk doel en kans. Hierbij zijn een aantal belangrijke voorwaarden geformuleerd: In de eerste plaats is het handhaven van de aansluiting bij nationale en internationale classificaties van belang. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de International Classification of Health Interventions die momenteel internationaal wordt beoordeeld op mogelijk toekomstig gebruik. Daarnaast is het van belang om de doelstelling in het gebruik van de CMSV te herformuleren en daarin prioriteiten te stellen. Verbreding van de classificatie. De classificatie dient ontwikkeld te worden op basis van een gestandaardiseerde terminologie, eventueel met behulp van een terminologieserver. Technologisch is de multi-axiale en hiërarchische opbouw van de classificatie een wens. De volgende fase van het ontwerp dient analytisch benaderd te worden.

17 Tot slot ICPM ICPM-NL CMSV CvV SNOMED-CT ICHI ICHI-NL
 Globale classificatie en terminologie geschikt voor meerdere doeleinden Tot slot: Hopelijk kunnen we binnenkort door de bomen het bos weer zien. Vele afkortingen, verschillende classificaties, onduidelijkheden over de essentie in het gebruik maken het er niet eenvoudiger op. De eerste aanzet is gedaan: Een breed gedragen wens betreft om te komen tot een ‘globale classificatie en terminologie, geschikt voor meerdere doeleinden’. De volgend stap moet gezet worden. Naar mijn mening is samenwerking tussen de diverse organisaties hierbij van essentieel belang. Ik kan nu alleen maar zeggen: “Wordt vervolgd”. Ik dank u voor de aandacht.


Download ppt "Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6"

Verwante presentaties


Ads door Google