De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inning Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inning Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen Agentschap Vlaamse Belastingdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Inning Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen Agentschap Vlaamse Belastingdienst

2 2 De leidend ambtenaar van het agentschap Vlaamse Belastingdienst heet u welkom Welkom!

3 3 Op het programma … Voorstelling Vlaamse Belastingdienst – Yves Hantson, projectleider migratie verkeersbelastingen Vlaamse Belastingdienst Van dienstorder tot indiensttreding – Els Vermeir, HR-verantwoordelijke Vlaamse Belastingdienst Toelichting Vlaams personeelstatuut – Frieda Van Roost, adjunct van de directeur, afdeling regelgeving departement Bestuurszaken – Jef Mannaerts, senior adviseur, afdeling regelgeving departement bestuurszaken Voor meer informatie …

4 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

5 5 Opgericht als intern verzelfstandigd agentschap voor de uitvoering Vlaams fiscaal beleid Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 Hoofdtaak: inning gewestbelastingen Nu concreet:inning en bezwaarbehandeling van: – onroerende voorheffing – verkrottingsheffing woningen – leegstandsheffing bedrijfsruimten Telt momenteel 223 personeelsleden

6 6 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Nu 2 zetels: Aalst en Brussel Vanaf 2011: 6 zetels op wandelafstand van NMBS-station – Aalst – Antwerpen – Brugge – Brussel – Hasselt – Leuven

7 7 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Aalst Mercuriusgebouw Bauwensplaats 13 9300 Aalst

8 8 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 2000 Antwerpen

9 9 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Brugge – Definitieve vestiging vanaf eind 2011: gebouw stationsomgeving Brugge – Voorlopige vestiging van begin 2011 tot eind 2011: Koningin Astridlaan 29 8200 Sint-Michiels (Brugge)

10 10 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Brussel Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 1030 Brussel

11 11 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Hasselt Hendrik Van Veldekegebouw Koningin Astridlaan 50 3500 Hasselt

12 12 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Leuven Diestsepoort 1-7 3000 Leuven

13 13 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Administrateur- generaal Afdelingshoofd Front Office 3 directeurs Dossier- bepalers, dossier- behandelaars, … Afdelingshoofd Back Office 4 directeurs Postverwerker, financieel beheerder, specialist, … Afdelingshoofd Controle Cel kwaliteits- controle 1 directeur Controleteam Cel interne controle Projectteam verkeers- belastingen StafdienstICT Huidige organisatiestructuur

14 14 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Drie afdelingen – Afdeling Front Office contact met burger (telefoon, loket, briefwisseling, … ) beslissingen n.a.v. bezwaar, vraag uitstel betaling, …

15 15 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Drie afdelingen – Afdeling Back Office inkohiering normale inning: aanboeking ontvangsten, behandeling retours, … gedwongen invordering: contact met de deurwaarder, beslag, … alternatieve inning: verkopen via notaris, derdenbeslag, … geschillen (rechtszaken)

16 16 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Drie afdelingen – Afdeling Controle interne kwaliteitscontrole – vooraf op de te versturen aanslagbiljetten via proefrollen – achteraf op de verstrekte antwoorden op bezwaren externe controle ( “ controle op de baan ” ) interne controle: opzetten van eigen systeem van organisatiebeheersing

17 17 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Stafdienst ondersteunt leidend ambtenaar o.a. op vlak van HRM en organisatieontwikkeling Projectteam insourcing verkeersbelastingen is verantwoordelijk voor de migratie van de verkeersbelastingen naar het Vlaamse beleidsniveau ICT = dienstencentrum verantwoordelijk voor het in werking brengen en houden van ICT- applicaties

18 18 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Onze visie over verkeersbelastingen in de nabije toekomst: Vereenvoudiging wetgeving  reeds van toepassing vanaf 1/01/2011 Onmiddellijke inkohiering; geen uitnodiging tot betaling meer (uitz. EUV) afschaffing fiscaal kenteken bezwaartermijn gelijkschakelen met andere Vlaamse heffingen afschaffen categorie van onmiddellijke betaling

19 19 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Onze visie over verkeersbelastingen in de toekomst (vervolg): – Vanaf half 2011: rekening houden met milieukenmerken zoals CO ² -uitstoot als heffingsgrondslag voor de BIV (zie Vlaams regeerakkoord); op langere termijn: kilometerheffing – Inzake controle  Samenwerking met andere diensten zoals politie en Vlaamse collega ’ s met controlebevoegdheid (wegen en verkeer)  Gerichte controles met voldoende ICT-ondersteuning ; ook van andere voertuigen dan vrachtwagens

20 Een controleur gewestbelastingen getuigt

21 Het dienstorder

22 22 Het dienstorder 20/04/2010: mailing aan iedereen binnen FOD Financi ë n Call for interest tot 18 mei 2010 Om zoveel mogelijk vrijwilligers toe te laten Interesse in overstap naar Vlaamse Belastingdienst?  warme oproep om bijlage te bezorgen aan contactpersoon FOD Financi ë n  LET OP: dit is geen offici ë le kandidatuurstelling; kan pas n á versturen dienstorder!

23 23 Het dienstorder FOD Financi ë n zal dienstorder versturen op 1 juni 2010 Vrijwilligers kunnen zich kandidaat stellen binnen de 30 kalenderdagen Aanwijzing “ vrijwilligers ” door FOD Financi ë n – volgens regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB van 25/07/1989, gewijzigd bij KB van 20/05/2009 – rekening houdende met verdeling niveaus per standplaats, zoals bepaald door de Vlaamse Belastingdienst

24 24 Het dienstorder Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens 1°. Takenpakket / dienst van tewerkstelling  personeelsleden die effectief instaan voor inning verkeersbelastingen  personeelsleden die zelf niet instaan voor inning verkeersbelastingen maar werkzaam zijn binnen een dienst waar verkeers- belastingen worden ge ï nd  overige personeelsleden

25 25 Het dienstorder Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens 2°. Statuut  Ambtenaren  Stagiairs  Contractuelen  Startbaners

26 26 Het dienstorder Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens 3°. Anci ë nniteit en leeftijd Rangschikking in elk van voormelde groepen (statuut) als volgt: – Voor niveau A: 1.Personeelslid met grootste graad- of klasseanci ë nniteit (enkel van toepassing bij de ambtenaar) 2.Bij gelijke graadanci ë nniteit, personeelslid met grootste dienstanci ë nniteit 3.Bij gelijke dienstanci ë nniteit, de oudste in leeftijd – Voor niveau B, C en D: 1. Personeelslid met grootste niveauanci ë nniteit (enkel voor ambtenaren) 2. Bij gelijke niveauanci ë nniteit, personeelslid met grootste dienstanci ë nniteit 3. Bij gelijke dienstanci ë nniteit, de oudste in leeftijd

27 27 Het dienstorder NIVEAU STANDPLAATS AalstAntwerpenBruggeBrusselHasseltLeuven A34 B21441744 C25661666 Controle C 33333 D3414 4314 Controle D 33333 TOTAAL8930 8030 Rekening houdende met verdeling per standplaats

28 28 Het dienstorder Voorbeeld van rangschikking vrijwilligers: 7 vrijwilligers niveau B vs. 4 beschikbare plaatsen Bezig met verkeerWerkzaam in dienst verkeer Andere personeelsleden 23 2 statutaircontractueelstatutaircontractueel 1112 1 met 15 jaar dienstanciënniteit waarvan 12 jaar als niveau C en 3 jaar als niveau B 1 met 10 jaar dienstanciën- niteit als niveau B

29 29 Functies en standplaatsen AALSTANTWERPENBRUGGEBRUSSELHASSELTLEUVEN FRONT OFFICE Dossier- behandelaar front office Dossier- behandelaar front office Dossier- behandelaar front office Dossier- behandelaar front office Dossier- behandelaar front office Dossier- behandelaar front office Dossierbepaler BACK OFFICE Dossier- en gegevens- beheerder inning en invordering Dossier- en gegevens- beheerder inning en invordering Dossier- en gegevens- beheerder inning en invordering Dossier- en gegevens- beheerder inning en invordering Dossier- en gegevens- beheerder inning en invordering Dossier- en gegevens- beheerder inning en invordering Algemeen administratief ondersteuner Algemeen administratief ondersteuner Specialist Financieel beheerder Postverwerker CONTROLE Coördinator controle Coördinator controle Coördinator controle Dossier- behandelaar interne controle Coördinator controle Coördinator controle Administratief ondersteuner controle Administratief ondersteuner controle Administratief ondersteuner controle Administratief ondersteuner controle Administratief ondersteuner controle Controleur gewest- belastingen Controleur gewest- belastingen Controleur gewest- belastingen Controleur gewest- belastingen Controleur gewest- belastingen

30 30 Functies en standplaatsen Dossierbehandelaar front office – is verantwoordelijk voor de afhandeling van een pakket dossiers (bezwaren, afbetalingsplannen, … ) – verleent advies of informatie aan de klant (telefonisch, via e-mail, aan het loket)

31 31 Functies en standplaatsen Dossierbepaler – wijst alle binnenkomende documenten toe aan een bepaald dossiertype – springt in voor wat afhandeling van bezwaren, afbetalingsplannen … betreft

32 32 Functies en standplaatsen De dossier- en gegevensbeheerder inning en invordering is mee verantwoordelijk voor – het inkohieringsproces of – (een deel van) het gedwongen invorderingsproces of – meer generieke processen (bvb. behandelen van teruggekeerde zendingen, … )

33 33 Functies en standplaatsen Algemeen administratief ondersteuner – staat in voor administratieve ondersteuning (voorbereiding van dossiers) van hetzij de specialist, hetzij de dossier- en gegevensbeheerder inning en invordering

34 34 Functies en standplaatsen Specialist – dossierbehandelaar niveau A binnen afdeling back office – verstrekt gespecialiseerd advies m.b.t. complexe dossiers (inzake bezwaren, inning en invordering of geschillen) aan dossierbehandelaars uit front- of back office

35 35 Functies en standplaatsen Financieel beheerder – staat in voor de voorbereiding en uitvoering van diverse financi ë le taken, verbonden aan de afhandeling van fiscale dossiers (registratie van ontvangsten, opvolgen van betalingen, voorbereiden van terugbetalingen, … )

36 36 Functies en standplaatsen Postverwerker – beheert in – en uitgaande briefwisseling (registreren van stukken, inscannen van documenten, zorgen voor koppeling in databank, archiveren, … ) – verzorgt allerhande administratieve en logistieke taken

37 37 Functies en standplaatsen Dossierbehandelaar interne controle – staat in voor de kwaliteitstoets van aanslagbiljetten genomen beslissingen bvb. n.a.v. een bezwaarschrift

38 38 Functies en standplaatsen Co ö rdinator controle – co ö rdineert de werkzaamheden van het controleteam binnen éé n provincie – zorgt voor opmaak werkplanning – legt prioriteiten vast en onderhoudt contacten met andere instanties in functie van gemeenschappelijke controleactiviteiten

39 39 Functies en standplaatsen Administratief ondersteuner controle – ondersteunt de controleur gewestbelastingen vnl. m.b.t. administratieve naverwerking van processen-verbaal – ondersteunt de co ö rdinator controle binnen de betrokken zetel

40 40 Functies en standplaatsen Controleur gewestbelastingen – voert controles uit op de baan (in kader van naleving wetgeving verkeersbelastingen) – maakt bij inbreuken ter plaatse proces-verbaal op

41 41 Oriënteringsgesprekken WAT  kort gesprek met iedereen die overstapt naar de Vlaamse Belastingdienst  op vrijwillige basis  door personeelsdienst WAAROM  om zicht te krijgen op ervaring en interesses  m.o.o. juiste man/vrouw op de juiste plaats

42 42 Oriënteringsgesprekken WANNEER  we plannen de gesprekken in augustus, september 2010  we houden uiteraard rekening met uw verlofplannen HOE  we contacteren u voor een afspraak en bezorgen u vooraf de leidraad van het gesprek  u krijgt “ dienstvrijstelling ”

43 43 Oriënteringsgesprekken FEEDBACK  aan iedereen  over uiteindelijke toewijzing aan een functierol + omschrijving takenpakket  in oktober – november 2010

44 44 Vervroegde indiensttredingen WAT  we zijn op zoek naar 10 personeelsleden van de FOD Financi ë n bij voorkeur met ervaring inzake verkeersbelastingen die bereid zijn enkele maanden vroeger over te stappen naar de Vlaamse Belastingdienst WAAROM  om mee de laatste hand te leggen aan de uitbouw van de nieuwe organisatie  om hun kennis en expertise vanaf 1/01/2011 meteen ten dienste te stellen van de nieuwe collega ’ s en/of de burger WANNEER  vanaf 1 september 2010 HOE  via “ verlof voor opdracht voor algemeen belang ”

45 45 Vervroegde indiensttredingen INTERESSE IN EEN VERVROEGDE OVERSTAP ?  laat ons dat zeker weten via personeelvlabel@fb.vlaanderen.be  wij zullen u dan een korte vragenlijst doorsturen om zicht te krijgen op uw ervaring bij de FOD Financi ë n  vergeet uiteraard uw offici ë le kandidatuur niet in te dienen n á uitsturen dienstorder !  indien u gunstig gerangschikt bent als vrijwilliger zullen wij u eind juli 2010 meteen contacteren voor het ori ë nteringsgesprekpersoneelvlabel@fb.vlaanderen.be

46 46 Van dienstorder tot indiensttreding: tijdskader 20/04/2010 Officieuze aankondiging intranet FOD FIN 18/05/2010 Aflopen call for interest bij FOD FIN 1/6/2010 Verspreiding dienstorder 3/05/2010 Start infosesessies door Vlaamse Belastingdienst 30/06/2010 Uiterste datum indienen kandidaturen vrijwilligers juni 2010 Interesse in vervroegde overdracht doorgeven aan Vlaamse Belastingdienst aug – sept 2010 Oriënterings- gesprekken okt - nov 2010 Feedback oriënterings- gesprekken 01/01/2011 START inning verkeers- belastingen samen met u

47 47 Onthaal en vorming 1 e werkdag: 3 januari 2011 “ Onthaaldag ”  voor iedereen  in Brussel 2 e werkdag: algemene opleiding verkeersbelastingen + kennismaking met informaticaplatform Vlaamse Belastingdienst  voor iedereen  in Brussel

48 48 Onthaal en vorming vanaf 3 e werkdag “ training on the job ” specifiek voor het betrokken takenpakket  voor iedereen (clustering per takenpakket)  binnen de diverse zetels

49 49 Onthaal en vorming Voldoende ondersteuning  door procedureboeken naslagwerk met toepasselijke wetgeving, praktische richtlijnen, …  door informaticaprogramma ’ s flows die u begeleiden bij de afhandeling van een dossier  door leidinggevenden en collega ’ s vragen stellen kan en mag

50 Ook zij zetten vroeger al de stap van de FOD Financiën naar de Vlaamse Belastingdienst

51 Het Vlaamse Personeelsstatuut

52 52 Vakantieverlof 35 dagen vakantieverlof + bijkomende dagen vanaf 55 jaar (1 tot 5) per jaar kunnen 11 dagen overgedragen worden naar het of de volgende kalenderjaren verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar 14 feestdagen waaronder 11 juli

53 53 Verlof voor loopbaanonderbreking (LO)  ½, ¼, 1/5 of volledige onderbreking  voor ambtenaren is 1/2 of volledige LO en de zorgverloven = recht  voor contractuelen steeds een gunst (tenzij zorgverloven)  duur = 6 jaar deeltijds, 6 jaar voltijds  vanaf 50 jaar :onbeperkt tot pensioenleeftijd  specifieke zorgverloven: ouderschapsverlof, bijstandsverlof, palliatief verlof  loopbaanonderbrekingen aangevraagd bij de federale overheid lopen door tot de gevraagde einddatum onder de federale voorwaarden

54 54 Verlof voor deeltijdse prestaties prestatieregime af te spreken met lijnmanager enkel voor vastbenoemden gunst, doch recht indien: - 50 jaar - 2 kinderen < 15 jaar - 1 kind met handicap - 1 oudergezin met 1 kind < 15 jaar - mantelzorg inwonend familielid salarisbonus, bv. 50% werken = 60% salaris voor contractuelen: deeltijds contract

55 55 Ziekteverlof 666 werkdagen (=3 jaar) wegens ziekte tijdens loopbaan : 100 % loon voor vastbenoemden Na 666 dagen: voordracht voor vervroegde pensionering mogelijk (geen automatisme) Volledig salaris (geen wachtgeld of disponibiliteit) Ziektedagen opgenomen bij de federale overheid vanaf 1/1/1994 worden aangerekend op het contingent van 666 werkdagen Contractuelen : ziekteregeling privé-sector

56 56 Onbetaald verlof Voor vastbenoemde ambtenaren recht op 20 dagen per jaar op te nemen in volle of halve dagen 5 jaar, waarvan 1 jaar een recht en 4 jaar een gunst ambtshalve verlof voor de duur van een proeftijd of contractuele functie elders bij de Vlaamse overheid Voor contractuelen recht op 20 dagen per jaar op te nemen in volle of halve dagen maximum 1 jaar (aaneensluitende periode)

57 57 Combinatiefaciliteiten werk/privé Flexibele uren: prikklok in grote gebouwen Glijtijden van 7.30u tot 9.15u; van 11.45u tot 13.45u en van 16u tot 19u Geen prestatie van overuren Aanwezigheid vereist tijdens de stamtijden (9.15u tot 11.45u; 13.45u tot 16u; 7u36/dag) Kinderopvang tijdens schoolvakanties (van 3-14 jaar) (A´pen, Brussel, Hasselt, Gent) Sociale dienst (speelgoed Sint, kortingen, … ) Restaurants in aantal grote gebouwen

58 58 Combinatiefaciliteiten werk/privé Thuiswerk binnen de Vlaamse Belastingdienst: – is een gunst – bespreekbaar na een inwerkperiode van minimum 6 maanden – voor zover de functie er zich toe leent – max. 2 dagen per week

59 59 Loopbaan Horizontale mobiliteit: ruime mogelijkheden om van job te veranderen binnen dezelfde graad Functionele loopbaan voor vastbenoemden: binnen dezelfde graad en zelfde niveau overgang naar hogere salarisschaal, zonder examens of proeven, zie verder. Bevorderingsmogelijkheden: – naar hogere niveau: na overgangsexamen – binnen het niveau: na proef / test van de competenties

60 60 Globaal loopbaanoverzicht

61 61 Behoud van voordeel van slagen in proeven valorisatie van slagen voor proeven/examens bij de FOD Fin vóór de overheveling + indien ingeschreven voor bevorderingsexamen, proef over de beroepsbekwaamheid of gecertificeerde opleiding v óó r de overhevelingsdatum, dan nog mogelijkheid tot deelname bij de FOD FIN na de overheveling

62 62 Behoud van voordeel van slagen in proeven Bij FOD geslaagd voor volledig overgangsexamen = vrijstelling van overgangsexamen, maar nog bijkomende selectietest en potentieelinschatting niveau A (vacature vereist) Bij FOD geslaagd voor proef over de beroepsbekwaamheid = hogere inschaling in de functionele loopbaan binnen dezelfde graad en hetzelfde niveau (geen vacature vereist) Bij FOD geslaagd voor proef over de beroepsbekwaamheid vanuit niveau B voor klasse A2 = vrijstelling van overgangsexamen niveau A (maar nog selectietest en PI) (vacature vereist) Bij FOD geslaagd voor de gecertificeerde opleiding = toelage vanaf de datum van inschrijving voor de gecertificeerde opleiding (1 x herkansen na overheveling)

63 63 Proeftijd en evaluatie Na overheveling: verderzetting van de proeftijd overeenkomstig VPS indien stage of proeftijd bij FOD nog bezig is op datum overheveling : - niveau D: 4 maand - niveau C en B: min.4 en max.9 maanden - niveau A: min. 6 en max. 12 maanden Evaluatie bestaat uit jaarlijks gesprek + planning gevolgen : functioneringstoelage (tussen 0 en 15 % van het salaris mogelijk), voldoende, loopbaanvertraging, onvoldoende

64 Waarom de Vlaamse Belastingdienst een aantrekkelijke werkgever is…

65 65 Financiële regeling: inschalingprincipes Even goed of beter bij Vlaamse Belastingdienst dan bij FOD Financi ë n (KB 25.7.1989: bezoldiging = minstens gelijk) We nemen op in de vergelijking: FOD Fin: salaris + fed. EJT + weddecomplementen DVO: salaris + Vl. EJT + maaltijdcheques Verschil -> inschalingsvoordeel Inschalingsprincipes en voorbeelden zijn gemaakt op basis van 77 concrete (naamloze) dossiers Inschaling: in nu bij de DVO bestaande schalen behoud van statuut en van anci ë nniteiten Nieuw: schaalanci ë nniteit (functionele loopbaan) voor statutairen

66 66 -Start in C111 -Voorbeeld met 2 jaar geldelijke anciënniteit -0 jaar schaalanciënniteit -Na 8 jaar SA in C111 -> C112 -Na 10 jaar SA in C112 -> C113 -Na 9 jaar SA in C113 -> C114 Voorbeeld functionele loopbaan

67 67 Maximum en loonspanning per rang Maximum salarisbedrag in de basis functionele loopbaan per rang ( à 100 % per jaar ) en loonspanning: Rang A1 adjunct van de directeur: A111 – A112 – A113 – A114 : Minimum A111: € 22.530 – Maximum A114: € 41.589 = loonverschil van + 86,3% Rang B1 deskundige: B111 – B112 – B113 – B114 : Minimum B111: € 16.680 – maximum B114: € 29.380 = loonverschil van + 77,4% Rang C1 medewerker: C111 – C112 – C113 – C114 : Minimum C11: € 13.980 – maximum C114: € 27.030 = loonverschil van + 94,2% Rang D1 assistent : D111 – D112 – D113 : Minimum D111: € 12.960 – maximum D113: € 19.950 = loonverschil van + 54%

68 68 Loopbaan niveau C

69 69 Inschaling in salarisschaal DVO Inschaling in de best passende Vlaamse salarisschaal Vergelijking zoals reeds besproken (inschalingsprincipe 2) gebruteerd voordeel van de maaltijdcheques (geraamd op € 1.100 euro niet-ge ï ndexeerd / jaar) alle bedragen à “ 100% ” dus niet ge ï ndexeerd – verhoging 1,4859  in principe -> organieke salarisschaal mogelijk gebruik van een overgangssalarisschaal: wanneer de organieke salarisschaal te laag is in vergelijking met de schaal bij de FOD Financi ë n wanneer de betrokkene titularis is van een weddencomplement De organieke salarisschaal is bepalend voor de functionele loopbaan. De overgangssalarisschaal is de schaal waarin men betaald wordt zolang deze voordeliger is dan de organieke salarisschaal.

70 70 Voorbeeld 1: inschaling in organieke schaal Schaal bij de FOD Financi ë n: CA1 (5 jaar GA): € 15.431,97 (alle bedragen à 100%) Totale bezoldiging: € 16.355,71 (EJT incl.) Inschaling in C111: € 15.460 Totale bezoldiging: € 17.430,91 (EJT + MC incl.) Verhoging: 6,57 % C111 is de organieke salarisschaal

71 71 Voorbeeld 2: inschaling met overgangsschaal Schaal bij de FOD Financi ë n: BF3 (15 jaar GA): € 27.521 Totale bezoldiging: € 28.806,56 (EJT incl.) Inschaling in B211: € 25.780 Totale bezoldiging: € 28.186,19 (EJT + MC incl.) B211 = organieke salarisschaal maar te laag. Overgangssalarisschaal: B222: € 28.780 Totale bezoldiging: € 31.338,19 (EJT + MC incl.) Verhoging: 8,79 %

72 72 Inschaling i.g.v. weddencomplementen Principe loonbehoud Welke weddencomplementen ? bepaalde graden en titels een brevet Deze complementen worden : opgenomen in de berekening van de inschaling (via toekenning van een overgangssalarisschaal) dus verankerd in het salaris (terwijl ze federaal slechts tijdelijk worden toegekend).

73 73 Voorbeeld 3: inschaling met weddencomplement Schaal bij FOD Financi ë n: CA1 (5 jaar GA): € 15.431,97 Weddencomplement van € 1.502,25 Totale bezoldiging: € 17.895,52 (EJT inbegrepen) Inschaling in C111: € 15.460 Totale bezoldiging: € 17.430,91 (EJT + MC inbegrepen) C111 = organieke salarisschaal maar is te laag Overgangssalarisschaal: C112: € 16.430 Totale bezoldiging: € 18.455,56 (EJT + MC inbegrepen) Verhoging: 3,13 %

74 74 Voorbeeld 4: herinschaling Indien op de datum van de overheveling : – geslaagd in een bevorderingsexamen (nog niet bevorderd bij FOD Fin) – ingeschreven voor een bevorderingsexamen of bekwaamheidsproef en na overheveling slagen voor deze proef of examen in geval van niveau B – > klasse A2 ook effectief bevorderen bij de DVO wordt men (her)ingeschaald in de graad en schaal die overeenstemt met de bevorderingsgraad FOD Fin op de eerste dag van de maand volgend op de datum van het proces-verbaal van dit slagen of van de bevordering. Voorbeeld 4A: bij overheveling financieel deskundige BF1: -> B111; slaagt nadien voor fiscaal deskundige (BF2) bv. PV op 25.4.2011 -> herinschaling vanaf 1.5.2011 naar B113 (met overgangsschaal B211) voorbeeld 4B: bij overheveling fiscaal deskundige BF2: -> B113 slaagt “ klasse A2 ” (A21) en wordt bij de DVO bevorderd tot niveau A - > bij de bevordering inschaling in A113 (i.p.v. normaal A111). (zie ook dia “ behoud voordeel van slagen in proeven ” )

75 75 Behoud van toelagen, vergoedingen en sociale voordelen Principes : 1.een gelijkaardige regeling in het VPS (bijv. EJT, vakantiegeld): de regeling van het VPS; 2.toekenningvoorwaarden worden niet meer vervuld: de toelage vervalt (vb. detachering centraal bestuur, wapendracht); 3.niet opportuun om de toelage nog toe te kennen: de toelage vervalt (bijv. taalpremie);

76 76 Meest voorkomende toelagen, vergoedingen haard- en standplaatstoelage vakantiegeld eindejaarstoelage nachtwerk, zaterdag- en zondagprestaties, overuren,.. functioneringstoelage reis-, maaltijd- en hotelvergoeding (het betreft hier mogelijke regelingen, voldoen aan toekenningsvoorwaarden)

77 77 De premie voor competentieontwikkeling Principes (situatie bij overheveling + gevolg) 1.Het personeelslid ontvangt de volledige premie : behoud tot aan de eerstvolgende bevordering in de functionele loopbaan (indien hoogste trap fulo: 6 / 8 j.) 2.Het personeelslid ontvangt de halve premie : behoud gedurende 36 maanden te rekenen vanaf de toekenning ervan (= federale regeling); 3.Het personeelslid is reeds ingeschreven vóór de overheveling, en slaagt na de overheveling : retroactieve toekenning vanaf de datum van overheveling (federaal en DVO); Modaliteiten: – betaling in september – Voor het overige: generieke toelageregeling DVO: geen effect naar vakantiegeld, eindejaarstoelage of pensioenen.

78 78 Sociale voordelen vergoeding voor begrafeniskosten maaltijdcheques (momenteel € 5 per werkdag, 3,91 / 1,09) hospitalisatieverzekering 100% tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer met openbaar vervoer (derde betalersysteem) tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer met eigen vervoermiddel naar een moeilijk bereikbare werkplaats (tarief treinkaart) fietsvergoeding tegemoetkoming stoffelijke schade bij dienstreizen eigen voertuig rechtsbijstand breedbandaansluiting bij structureel thuiswerk

79 79 Pensioenrechten 1.De pensioenregeling DVO is identiek aan die van de federale overheid. 2.De praktische toepassing van complementen en premies: – De federale weddencomplementen: komen federaal in aanmerking voor pensioen (inhouding 7,5% FOP) DVO integreert deze in het salaris, dus zelfde resultaat: pensioenrechten en inhouding 7,5% FOP. (eigenlijk zelfs beter: verankering van weddencomplement in het salaris). – Premie competentieontwikkeling: komt federaal in aanmerking voor het pensioen en inhouding 7,5% FOP. bij DVO in uitdoving; zal in de meeste gevallen geen aanleiding geven tot pensioenrechten (laatste 5 jaar); dus geen pensioenrechten en geen inhouding 7,5% FOP. – Actieve diensten: indien statutaire personeelsleden et deze regeling overkomen, zal de voortzetting worden gevraagd aan de federale minister van Pensioenen.

80 80 Check up inschalingsprincipes Concrete toepassing van de principes: De principes zullen, nadat de groep van de effectief over te dragen personeelsleden definitief is vastgelegd, concrete invulling krijgen bij de opmaak van de inschalingstabel (bijlage VPS). Indien uit het individuele nazicht van de personeelsdossiers van de over te dragen personeelsleden zou blijken dat aan de bedoeling van het KB van 25 juli 1989 (geen lagere bezoldiging) niet voldaan wordt, worden bijkomende overgangsmaatregelen getroffen.

81 Voor meer informatie…

82 82 Voor meer informatie… Zelfde infosessie van 14u tot 16u DATUMLOCATIE maandag 3 mei 2010Erasmushuis (Justus Lipsiuszaal) Blijde-Inkomstraat 21 3000 Leuven woensdag 5 mei 2010Ellipsgebouw (auditorium, lokaal 0.06) Koning Albert II-laan 36 1031 Brussel donderdag 6 mei 2010Hogeschool West-Vlaanderen (Collegezaal, lokaal 0A.10) Sint-Jorisstraat 11 8000 Brugge vrijdag 7 mei 2010Zeemanshuis Falconrui 21 2000 Antwerpen maandag 10 mei 2010Provinciaal Administratief Centrum (Auditorium) Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent dinsdag 11 mei 2010VAC Hasselt (Quintinus auditorium, lokaal 0A.10) Koningin Astridlaan 50 3500 Hasselt maandag 17 mei 2010Hendrik Consciencegebouw (auditorium Hadewych) Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

83 83 Voor meer informatie… Website http://fin.vlaanderen.be/verkeer http://fin.vlaanderen.be/verkeer Mail personeelvlabel@fb.vlaanderen.be personeelvlabel@fb.vlaanderen.be Telefoon 02/ 553 64 36

84 Vragen ?


Download ppt "Inning Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen Agentschap Vlaamse Belastingdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google