De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S. VAN UYTBERGEN 21/06/201124/06/201107/07/2011 INFOSESSIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2011-2012 + ECTS-FICHES Infosessie OER + ECTS-fiches 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S. VAN UYTBERGEN 21/06/201124/06/201107/07/2011 INFOSESSIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2011-2012 + ECTS-FICHES Infosessie OER + ECTS-fiches 1."— Transcript van de presentatie:

1 S. VAN UYTBERGEN 21/06/201124/06/201107/07/2011 INFOSESSIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2011-2012 + ECTS-FICHES Infosessie OER + ECTS-fiches 1

2 Onderwijs- en examenreglement (OER): − Context totstandkoming OER − Beknopt overzicht terminologie − “Chronologische wandeling” doorheen OER 2011-2012 Invulling ECTS-fiches: − Terminologie − Opbouw ECTS-fiches − Stapsgewijs overzicht  in bespreking OER regelmatige verwijzing naar ECTS- fiches  infosessie dient als één geheel te worden beschouwd OVERZICHT INFOSESSIE 2 Infosessie OER + ECTS-fiches

3 Werkgroep OER: − Vertegenwoordigers van Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen − Doelstelling: Integratie van 3 “OER’s”: » Lessius Antwerpen » Lessius Mechelen » K.U. Leuven CONTEXT TOTSTANDKOMING OER 3 Infosessie OER + ECTS-fiches

4 Opleidingsfase: − voorgestelde structurering van een opleiding (  vroegere “programmajaren”) Opleidingsonderdeel (OPO): − afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten, telt minstens 3 studiepunten (  vroegere “vakken”) Onderwijsleeractiviteit (OLA): − verdere opdeling van een opleidingsonderdeel, met minstens 1 studiepunt aan verbonden (= equivalent van “deelopleidingsonderdeel” in Lessius Mechelen) BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE 4 Infosessie OER + ECTS-fiches

5 Bv. Bacheloropleiding Opleidingsfase 1Opleidingsfase 2Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - … BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE (2) 5 Infosessie OER + ECTS-fiches

6 Soorten studietrajecten: − Modeltraject: Standaardtraject Flexibel traject − Geïndividualiseerd studietraject BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE (3) 6 Infosessie OER + ECTS-fiches

7 Bv. Modeltraject bacheloropleiding Opleidingsfase 1Opleidingsfase 2Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - … BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE (4) 7 Infosessie OER + ECTS-fiches

8 Bv. Standaardtraject bacheloropleiding Opleidingsfase 1Opleidingsfase 2Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - … BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE (5) 8 Infosessie OER + ECTS-fiches

9 Bv. Flexibel traject bacheloropleiding Opleidingsfase 1Opleidingsfase 2Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - … BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE (6) 9 Infosessie OER + ECTS-fiches

10 Studie-efficiëntie: Aantal verworven studiepunten binnen academiejaar Aantal feitelijk opgenomen studiepunten binnen academiejaar Cumulatieve studie-efficiëntie: Aantal verworven studiepunten binnen opleiding Aantal feitelijk opgenomen studiepunten binnen opleiding BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE (7) 10 Infosessie OER + ECTS-fiches

11 Voorbeeld: − 2010-2011: student schrijft in voor 60 studiepunten, verwerft creditbewijzen voor 30 studiepunten − 2011-2012: student schrijft in voor 60 studiepunten, verwerft creditbewijzen voor 45 studiepunten  Studie-efficiëntie 2010-2011 = 30/60 = 50%  Studie-efficiëntie 2011-2012 = 45/60 = 75%  Cumulatieve studie-efficiëntie 2011-2012 = 75/120 = 62,50% BEKNOPT OVERZICHT TERMINOLOGIE (8) 11 Infosessie OER + ECTS-fiches

12 Inschrijving student Communicatie tijdens colleges Examens Bijeenkomst (beperkte) examencommissie Hernemen van examens Maatregelen van studievoortgang Rechten en plichten van studenten Diversen CHRONOLOGISCHE “WANDELING” DOOR OER 12 Infosessie OER + ECTS-fiches

13 Contracttypes: − Diplomacontract − Creditcontract: Specifieke regeling voor laatstejaarsstudenten secundair − Examencontract: Enkel recht op afleggen van examens en op studiemateriaal 50 EUR te betalen voor toegang tot Toledo Geen recht op: » Bijwonen van onderwijsactiviteiten » Begeleiding en ondersteuning vanwege de hogeschool  specifieke vermelding nodig van evaluatie studenten met examencontract op ECTS-fiches INSCHRIJVING STUDENT 13 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

14 Algemene instroommogelijkheden (geen exhaustieve lijst!): − Bacheloropleiding handelswetenschappen: Diploma secundair onderwijs − Masteropleiding handelswetenschappen: Academische bacheloropleiding die rechtstreeks toegang verleent, nl. » Bachelor handelswetenschappen » Bachelor TEW » Bachelor handelsingenieur Schakelprogramma Voorbereidingsprogramma − Schakelprogramma (60 studiepunten): Voor professionele bachelors binnen studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde − Voorbereidingsprogramma (max. 98 studiepunten): Voor academische bachelors die geen rechtstreekse toegang verlenen tot master INSCHRIJVING STUDENT (2) 14 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

15 Algemene modaliteiten: − Inschrijving bestaat uit: Samenstellen studieprogramma (Digitaal) ondertekenen studiecontract Betalen van het studiegeld: » Geen toegang tot examens bij niet-betaling  onmiddellijk te melden op secretariaat als student examen aflegt zonder op handtekeninglijst te staan INSCHRIJVING STUDENT (3) 15 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

16 Algemene modaliteiten (2): − Timing voor studenten met diplomacontract: Registratie + aanvraag studieprogramma  15 oktober (m.b.t. 2 de sem. wijzigingen mogelijk tot 28 februari) Goedkeuring studieprogramma  15 november  relevant voor op te nemen info in ECTS-fiches INSCHRIJVING STUDENT (4) 16 Infosessie OER + ECTS-fiches

17 Beperkingen samenstelling studieprogramma: − Tussen 27 en 66 studiepunten per academiejaar Indien cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50%: uitbreiding tot 72 studiepunten mogelijk − Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: Strenge volgtijdelijkheid Soepele volgtijdelijkheid Gelijktijdigheid Aangewezen (of geadviseerde) volgtijdelijkheid  Altijd afwijkingen mogelijk mits goedkeuring INSCHRIJVING STUDENT (5) 17 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

18 Beperkingen samenstelling studieprogramma (2): − Verplicht op te nemen OPO’s: OPO’s waarvoor men in het vorige academiejaar niet geslaagd was en waarvoor geen tolerantie werd of kon worden ingezet Mogelijkheid tot inschrijving vervolgopleiding: Bachelor- en schakelstudenten kunnen reeds inschrijven voor masteropleiding, indien nog max. 40 studiepunten af te leggen in bachelor of schakel » Dan wel rekening te houden met volgtijdelijkheidsvoorwaarden INSCHRIJVING STUDENT (6) 18 Infosessie OER + ECTS-fiches

19 Ten zeerste aanbevolen om in eerste college van een OPO volgende zaken door te nemen met studenten (indien mogelijk, mét vermelding op slides): − Doelstellingen − Studiemateriaal − Evaluatie (zo volledig mogelijk)  Gebruik hiervoor je eigen ECTS-fiche om elke tegenstrijdigheid te vermijden COMMUNICATIE TIJDENS COLLEGES 19 Infosessie OER + ECTS-fiches

20 Algemene praktische modaliteiten: − Zie “Examenrichtlijnen” ad valvas voor docenten Algemene reglementeringen: − Vervanging examinator vereist bij verwantschap t/m 4 de graad − Op examenkopijen zo duidelijk en volledig mogelijke richtlijnen vermelden, bv. Te gebruiken materiaal op examen Totstandkoming eindbeoordeling (bv. wegingen) Al dan niet toepassing giscorrectie bij meerkeuzevragen Examenduur …  Baseer je op je eigen ECTS-fiche om elke tegenstrijdigheid te vermijden EXAMENS 20 Infosessie OER + ECTS-fiches

21 Algemene reglementeringen (2): − Examenduur: Schriftelijke examens: max. 4 uur Mondelinge examens: max. 1 uur, met minstens 15 minuten schriftelijke voorbereiding − Taalregeling examens: Algemene regel = Nederlands Uitzonderingen: » OPO’s met vreemde levende taal tot onderwerp » OPO’s gedoceerd door anderstalige gastprofessoren » OPO’s gedoceerd in het Engels OPGELET: studenten mogen bij deze laatste OPO’s in het Nederlands antwoorden (departementale regeling beslist op OWC) EXAMENS (2) 21 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

22 Algemene reglementeringen (3): − Toegang tot een examen: Inschrijving voor OPO volledig, incl. studiegeld betaald? (cfr. supra) Kan onderworpen zijn aan voorwaarden (bv. indienen papers, voldoende deelname aan permanente evaluatie, …)  vermelding op ECTS-fiche is cruciaal! − Bewijs van deelname: Alleen afgestempeld deelnamebewijs geldt nog Handtekeninglijst krijgt louter administratieve functie binnen HW EXAMENS (3) 22 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

23 Algemene reglementeringen (4): − Afwezigheid student op evaluatiemoment: Student is verplicht om: » in geval van ziekte, ombuds uiterlijk tegen aanvang examen te verwittigen en binnen 72 uur doktersattest in te dienen » in andere gevallen, ombuds binnen 24 uur na aanvang examen te verwittigen en binnen 72 uur zich schriftelijk te verantwoorden Ombuds beslist in overleg met voorzitter examencommissie omtrent inhaalexamen(s): » Aantal inhaalexamens wordt per student per academiejaar begrensd tot 4 Wat met afwezigheden bij tussentijdse evaluaties? » !!! Uitzonderingsregeling voor studentenvertegenwoordigers in Academische Raad en/of Departementale Raad!!! EXAMENS (4) 23 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

24 Totstandkoming eindbeoordeling OPO: − Regeling huidig academiejaar (2010-2011): Student krijgt pas score, mits deelname aan alle evaluatieactiviteiten (EVA’s) Aan “permanente evaluatie” (PE) is deelgenomen van zodra aan één activiteit van PE is deelgenomen  Definiëring als PE maakt een cruciaal verschil!!! Voorbeeld EXAMENS (5) 24 Infosessie OER + ECTS-fiches

25 Totstandkoming eindbeoordeling OPO (2): − Regeling vanaf academiejaar 2011-2012: Zelf te bepalen én duidelijk te vermelden in ECTS-fiche!!! Mogelijkheden bij niet-deelname aan een evaluatieactiviteit: » Indien geen weging voorzien: nulscore voor niet-afgelegd deel en eindbeoordeling OPO = ongewogen gemiddelde van EVA’s » Indien wel weging voorzien: nulscore voor niet-afgelegd deel en eindbeoordeling OPO = gewogen gemiddelde van EVA’s » Indien is bepaald dat men voor alle EVA’s moet slagen (of bvb. minimaal een tolereerbaar cijfer moet behalen): geen score voor OPO » Indien is bepaald dat men aan alle EVA’s moet deelnemen: geen score voor OPO Definiëring als PE is als zodanig minder cruciaal geworden Voorbeelden Eindbeoordeling is altijd een score op 20 punten, uitgedrukt als een geheel getal Nooit communicatie van examenresultaten door individuele docenten! EXAMENS (6) 25 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

26 Onregelmatigheden: − Bij vaststelling onregelmatigheid tijdens examen: “examenrichtlijnen” te volgen − Plagiaat − Overname van eigen werk zonder bronvermelding wordt als onregelmatigheid beschouwd − Procedure: Meldingsplicht bij voorzitter examencommissie Beperkte examencommissie hoort student Examencommissie neemt beslissing EXAMENS (7) 26 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

27 Onregelmatigheden (2): − Mogelijke sancties: Examen ongeldig verklaren Aangepast cijfer voor examen of werkstuk Geen cijfer voor examen of werkstuk Geen cijfers voor enkele of alle examens in betrokken examenperiode Afwijzing Verlies van recht op inschrijving voor één of twee eerstvolgende academiejaren  Enkel voor laatste twee sancties is bekrachtiging nodig door een fraudecommissie EXAMENS (8) 27 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

28 Beperkte examencommissie versus (representatieve) examencommissie Bevoegdheden beperkte examencommissie: − Na elke examenperiode vastleggen van examenresultaten, met uitzondering van de studenten die na die examenperiode kunnen afstuderen − Voorbereiden van examencommissie Bevoegdheden examencommissie: − Na elke examenperiode beslissen over en vastleggen van resultaten van studenten die na die examenperiode kunnen afstuderen: Slaagcriteria Enkel nog afwijking mogelijk in geval van individuele niet- studiegerelateerde omstandigheden − Beslissen over betwistingen en onregelmatigheden − Na 2 de en 3 de examenperiode: uitspreken van bindende studieadviezen (cfr. infra) BIJEENKOMST (BEPERKTE) EXAMENCOMMISSIE 28 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

29 Student heeft 4 examenkansen per OPO, met maximum van 2 examenkansen per academiejaar Behouden van tolereerbare onvoldoendes: − Student beslist zelf of scores van 8 of 9 worden “ingezet” als toleranties Voorwaarden: » Binnen tolerantiekrediet van 10% van het totaal aantal studiepunten van de opleiding, na aftrek van vrijstellingen » Conform departementaal opgelegde tolerantiebeperkingen » Cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50% !!! » Voor studenten die in hun bachelor nog minstens 120 studiepunten verwijderd zijn van diploma: max. 12 studiepunten HERNEMEN VAN EXAMENS 29 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

30 Hernemen van examens binnen hetzelfde academiejaar: − Algemene regel: ten vroegste in 3 de examenperiode Uitzondering: studenten die kunnen afstuderen, kunnen reeds in de 2 de examenperiode hun onvoldoendes van de 1 ste examenperiode hernemen − In geval van tolereerbare onvoldoende, kan de student bij herneming niet lager scoren − Geen deeloverdrachten mogelijk binnen HW − Hernemen creditbewijs is mogelijk HERNEMEN VAN EXAMENS (2) 30 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

31 Hernemen van examens in het volgende academiejaar: − Verplicht op te nemen OPO’s (cfr. supra) − In geval van tolereerbare onvoldoende die niet wordt ingezet, kan de student bij herneming in het volgende academiejaar wel lager scoren − Geen deeloverdrachten mogelijk binnen HW − Hernemen creditbewijs is niet meer mogelijk HERNEMEN VAN EXAMENS (3) 31 Infosessie OER + ECTS-fiches

32 Vereiste van strikt positief leerkrediet Niet-bindend studieadvies aan studenten die: − nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van bachelordiploma en na 1 ste examenperiode cumulatieve studie-efficiëntie < 50% hebben Bindend studieadvies aan studenten die: − nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van bachelordiploma en na 2 de of 3 de examenperiode cumulatieve studie-efficiëntie < 50% hebben MAATREGELEN VAN STUDIEVOORTGANG 32 Infosessie OER + ECTS-fiches

33 Trissen voor één of meerdere OPO’s: − Niet mogelijk voor studenten met cumulatieve studie- efficiëntie < 50% − Studenten met cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50%: Verplicht adviesgesprek Toelating voor derde inschrijving mogelijk mits gemotiveerde aanvraag bij voorzitter examencommissie MAATREGELEN VAN STUDIEVOORTGANG (2) 33 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

34 Enkele belangrijke rechten: − Gelijke behandeling − Openbaarheid van bestuur − Specifieke rechten: ondersteuning en begeleiding gebruik van lokalen en infrastructuur volgens reglementen onderwijsondersteuning via Toledo − I.v.m. examens: recht op individuele of collectieve nabespreking binnen 5 werkdagen na bekendmaking resultaten inzagerecht tot uiterlijk een maand na afloop van het academiejaar RECHTEN EN PLICHTEN VAN STUDENTEN 34 Infosessie OER + ECTS-fiches

35 Enkele belangrijke plichten: − Gebruik van hogeschoolinfrastructuur als “goede huisvader” − Met regelmaat checken van officiële communicatiekanalen − Deelnemen aan enquêtes in het kader van kwaliteitszorg − Gedragscode i.v.m. gebruik van opnameapparatuur − Gedragscode i.v.m. studiemateriaal  Bij niet-naleving: mogelijkheid tot tuchtprocedure RECHTEN EN PLICHTEN VAN STUDENTEN (2) 35 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

36 Bewaartermijn examenkopijen (en andere schriftelijke evaluatiedocumenten): − tot ten minste 3 maanden na de beraadslaging van de 3 de examenperiode − vijf jaar voor examens waaromtrent een formele klacht werd ingediend of de examencommissie terug werd bijeengeroepen Wat te doen bij materiële vergissing in scores? − Voor beraadslaging: correcte score meedelen aan secretariaat − Na beraadslaging: formeel melden aan voorzitter examencommissie en best ook aan secretariaat voor administratieve opvolging DIVERSEN 36 Infosessie OER + ECTS-fiches

37 Regeling rond intellectuele eigendom en gebruik van werkstukken/eindwerken/masterproeven: − Studenten behouden intellectuele én vermogensrechten op hun eigen werk (in principe niet op databanken), met dien verstande dat de hogeschool de resultaten kan gebruiken voor onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening − Studenten kunnen recht op exploitatie weigeren, mits schriftelijke melding aan studentenadministratie voor aanvang van het project − Confidentialiteit blijft mogelijk − Studenten kunnen geen unilaterale stappen ondernemen over exploitatierechten DIVERSEN (2) 37 Infosessie OER + ECTS-fiches NIEUW

38 Terminologie Opbouw ECTS-fiches Stapsgewijs overzicht van invulling INVULLING ECTS-FICHES 38 Infosessie OER + ECTS-fiches

39 ECTS = European Credit Transfer System Begrip ECTS-fiche − Op Lessius veeleer gebruik term “programmagids” ECTS-fiches vormen eigenlijk onderdeel van programmagids − Op K.U.Leuven vaak gebruik term “syllabus”  zal worden afgebouwd TERMINOLOGIE 39 Infosessie OER + ECTS-fiches

40 De ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel bestaat uit minstens 3 componenten: − Een subfiche voor het opleidingsonderdeel (OPO) − Een subfiche per onderwijsleeractiviteit (OLA)  dit kunnen dus meerdere subfiches zijn − Een subfiche voor de evaluatieactiviteiten (EVA) OPBOUW ECTS-FICHES 40 Infosessie OER + ECTS-fiches

41 Toegang tot ECTS-fiches Wie vult in? Overzicht invulling subfiches: − OPO − OLA(‘s) − EVA Opvolging subfiches STAPSGEWIJS OVERZICHT VAN INVULLING 41 Infosessie OER + ECTS-fiches

42 TOEGANG TOT ECTS-FICHES 42 Infosessie OER + ECTS-fiches

43 TOEGANG TOT ECTS-FICHES (2) 43 Infosessie OER + ECTS-fiches

44 TOEGANG TOT ECTS-FICHES (3) 44 Infosessie OER + ECTS-fiches

45 Wie heeft toegang tot welke subfiches? − OPO: Coördinator OPO + alle betrokken docenten − OLA(‘s): Enkel bij OLA betrokken docent(en) − EVA: Coördinator OPO + alle betrokken docenten Wie vult in? − Coördinator OPO is eindverantwoordelijke van OPO  Hij/zij vult best alles in (in overleg met betrokken docenten!)  Voor OLA(‘s) indien nodig met delegatie werken van docenten WIE VULT IN? 45 Infosessie OER + ECTS-fiches

46 DELEGATIE TOEGANG TOT (SUB)FICHES 46 Infosessie OER + ECTS-fiches

47 Verificatie basisgegevens In te vullen velden: − Doelstellingen − Begintermen − Inhoud − Aard van het studiemateriaal INVULLING SUBFICHE OPO 47 Infosessie OER + ECTS-fiches

48 Verificatie basisgegevens: − Gegevens die in hoofding van fiche staan: Originele taal Begeleidingsuren Docenten Studiepunten  deze gegevens zijn niet wijzigbaar  eventuele opmerkingen doorgeven aan Steve INVULLING SUBFICHE OPO (2) 48 Infosessie OER + ECTS-fiches

49 In te vullen velden: − Doelstellingen: Geef tekstuele beschrijving van beoogde leerresultaten: » Begin met “Aan het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om…” » Gebruik actieve werkwoorden » Concretiseer de inhoud Geef een opsomming van de door de studenten te verwerven competenties: » Selecteer hiervoor uitsluitend uit de competenties opgenomen in het competentieprofiel van de betrokken opleiding  Ad valvas voor docenten INVULLING SUBFICHE OPO (3) 49 Infosessie OER + ECTS-fiches

50 In te vullen velden (2): − Begintermen: Geef een tekstueel antwoord op de volgende vraag: » “Over welke kennis, vaardigheden, attitudes beschikt een student bij het begin van het opleidingsonderdeel?” Voor anderstalige OPO’s best taalvereisten vermelden ≠ Beginvoorwaarden of volgtijdelijkheden » Bacheloropleiding: alle volgtijdelijkheden worden automatisch vermeld, met uitzondering van de aangewezen volgtijdelijkheden  deze laatste best door coördinator te vermelden in dit veld » Masteropleiding: er worden geen volgtijdelijkheden automatisch vermeld  door coördinator hier verplicht in te vullen  zo correct mogelijk verwijzen naar betrokken OPO’s!  Volgtijdelijkheden zijn consulteerbaar ad valvas voor docenten INVULLING SUBFICHE OPO (4) 50 Infosessie OER + ECTS-fiches

51 In te vullen velden (3): − Inhoud: Geef een zo concreet mogelijk tekstueel overzicht van de inhoud van het OPO: » Hoe is het OPO opgebouwd? » Wat komt precies allemaal aan bod? » Eventueel hoe het OPO zich verhoudt tot andere OPO’s » … INVULLING SUBFICHE OPO (5) 51 Infosessie OER + ECTS-fiches

52 In te vullen velden (4): − Aard van het studiemateriaal: Maak een zo volledig mogelijke selectie uit de limitatieve lijst: » Handboek » Artikels en literatuur » Cursustekst » Presentatiesoftware » Handleiding » Voorbeeldmateriaal » Multimedia » Toledo » Materiaal op WWW INVULLING SUBFICHE OPO (6) 52 Infosessie OER + ECTS-fiches

53 Verificatie basisgegevens In te vullen velden: − Doelstellingen (eventueel) − Inhoud (eventueel) − Studiemateriaal − Beschrijving leeractiviteit − Werkvorm INVULLING SUBFICHE OLA 53 Infosessie OER + ECTS-fiches

54 Verificatie basisgegevens: − Gegevens die in hoofding van fiche staan: Originele taal Begeleidingsuren Studiepunten  deze gegevens zijn niet wijzigbaar  eventuele opmerkingen doorgeven aan Steve INVULLING SUBFICHE OLA (2) 54 Infosessie OER + ECTS-fiches

55 In te vullen velden: − Doelstellingen: NIET in te vullen als er slechts één OLA is  corresponderen dan volledig met wat reeds bij OPO staat eventueel in te vullen in geval van meerdere OLA’s, voor zover relevant − Inhoud: idem INVULLING SUBFICHE OLA (3) 55 Infosessie OER + ECTS-fiches

56 In te vullen velden (2): − Studiemateriaal: Geef een zo concreet mogelijke omschrijving van het studiemateriaal waarvan de aard werd vermeld op de OPO-subfiche, bv. » Concrete referentie(s) naar handboek(en) en cursustekst(en) » Verwijzing naar Toledocursus » Maak in voorkomend geval een duidelijk onderscheid tussen verplicht en facultatief studiemateriaal INVULLING SUBFICHE OLA (4) 56 Infosessie OER + ECTS-fiches

57 In te vullen velden (3): − Beschrijving leeractiviteit: Geef een tekstueel antwoord op de volgende vraag: » “Wat moeten studenten in het kader van deze OLA doen om de doelstellingen van het OPO te realiseren?” Geef een zo concreet mogelijke omschrijving van de verwachte leeractiviteiten, bv. » oefeningen maken/voorbereiden » artikels kritisch verwerken » actief participeren tijdens colleges » … INVULLING SUBFICHE OLA (5) 57 Infosessie OER + ECTS-fiches

58 In te vullen velden (4): − Werkvorm: Maak één selectie uit de (zéér lange) limitatieve lijst Lijst bevat allerlei combinaties van werkvormen Selecteer de meest volledige relevante combinatie Poging tot oplijsting relevante werkvormen binnen HW: » Hoorcollege » Interactiecollege » Werkcollege of oefenzittingen » Geïntegreerd practicum » Begeleidingssessies » Opdrachten, al dan niet inclusief papers » Probleemgestuurd en projectmatig groepswerk » Seminaries » Bachelorproef » Masterproef » Excursie INVULLING SUBFICHE OLA (6) 58 Infosessie OER + ECTS-fiches

59 In te vullen velden: − Evaluatievorm Modaliteit evaluatie Tijdstip Soort evaluatie − Toelichting Veelal cruciale subfiche in geval van betwistingen!!! INVULLING SUBFICHE EVA 59 Infosessie OER + ECTS-fiches

60 In te vullen velden (2): − Evaluatievorm Modaliteit evaluatie  maak (indien relevant) keuze uit: » Mondeling met schriftelijke voorbereiding » Schriftelijk Tijdstip  maak één keuze uit: » Examen tijdens de examenperiode (= alleen tijdens EP) » Partiële evaluatie met afrondend examen tijdens de examenperiode (= buiten EP + tijdens EP) » Permanente evaluatie (= alleen permanente evaluatie) » Evaluatie buiten normale examenperiode (= alleen buiten EP) INVULLING SUBFICHE EVA (2) 60 Infosessie OER + ECTS-fiches

61 In te vullen velden (3): − Evaluatievorm Soort evaluatie  maak één of meerdere keuzes uit: » Gesloten boek » Open boek » Take-home » Paper » Verslag » Presentatie » Oefening met beoordeling » Medewerking tijdens contactmomenten » Selfassessment/peerassessment INVULLING SUBFICHE EVA (3) 61 Infosessie OER + ECTS-fiches

62 In te vullen velden (4): − Toelichting: Zéér belangrijk veld!!! Geef een zo concreet mogelijke tekstuele beschrijving van datgene waaraan studenten zich kunnen verwachten in termen van evaluatie voor dit OPO Verplicht op te nemen informatie: » Maak een uitsplitsing over de relevante examenperiodes en schenk daarbij bijzondere aandacht aan de 3 de examenperiode (opgelet: deeloverdrachten zijn niet mogelijk!) » Beschrijf afzonderlijk de evaluatie van studenten met een examencontract » Geef een toelichting bij elk van de in het vorige veld vermelde evaluatievormen INVULLING SUBFICHE EVA (4) 62 Infosessie OER + ECTS-fiches

63 In te vullen velden (5): − Toelichting: Verplicht op te nemen informatie, indien relevant: » Beschrijf gedetailleerd de weging die tot de eindbeoordeling leidt als er meerdere EVA’s zijn (indien deze weging niet wordt vermeld  verplicht ongewogen gemiddelde van EVA’s!!!) » Beschrijf gedetailleerd eventuele specifieke voorwaarden die worden opgelegd, bv. dat de student moet slagen voor elke EVA of voor bepaalde onderdelen afzonderlijk om te slagen voor het gehele OPO » Beschrijf gedetailleerd hoe de eindbeoordeling tot stand komt indien een student niet aan alle EVA’s deelneemt (cfr. supra) en geef in het kader daarvan zo gedetailleerd mogelijk de timing van de verschillende EVA’s » Beschrijf gedetailleerd de gevolgen van het niet-tijdig indienen van papers, opdrachten, enz. » Beschrijf gedetailleerd eventuele voorwaarden die worden vooropgesteld om te mogen deelnemen aan het examen INVULLING SUBFICHE EVA (5) 63 Infosessie OER + ECTS-fiches

64 In te vullen velden (6): − Toelichting: Verplicht op te nemen informatie, indien relevant (2): » Voor niet-gesemesterialiseerde OPO’s met een deelexamen: geef de weging van het deelexamen Ten zeerste aanbevolen om op te nemen indien relevant: » Examenduur (incl. schriftelijke voorbereidingstijd bij mondelinge examens) » Beschrijving van het “soort vragen”, bv. open vragen, cases, meerkeuzevragen, … » In geval van meerkeuzevragen, het feit of al dan niet een giscorrectie wordt toegepast INVULLING SUBFICHE EVA (6) 64 Infosessie OER + ECTS-fiches

65 NIET VERGETEN: − Elke subfiche na volledige invulling doorsturen ter goedkeuring!!! − Indien je naderhand een mail krijgt met de melding dat “de eindredacteur” opmerkingen heeft geformuleerd, dan zijn die terug te vinden bovenaan de subfiche in kwestie  “Overzicht wijzigingen en opmerkingen” Probeer dan zo goed mogelijk aan de opmerkingen tegemoet te komen én stuur de subfiche opnieuw door ter goedkeuring! OPVOLGING SUBFICHES 65 Infosessie OER + ECTS-fiches

66 DOORSTUREN TER GOEDKEURING 66 Infosessie OER + ECTS-fiches

67 OVERZICHT WIJZIGINGEN EN OPMERKINGEN 67 Infosessie OER + ECTS-fiches

68 BIJKOMENDE INFORMATIE ECTS-FICHES 68 Infosessie OER + ECTS-fiches


Download ppt "S. VAN UYTBERGEN 21/06/201124/06/201107/07/2011 INFOSESSIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2011-2012 + ECTS-FICHES Infosessie OER + ECTS-fiches 1."

Verwante presentaties


Ads door Google