De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De omzendbrieven en gidsen inzake de duurzame ontwikkeling Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van ABA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De omzendbrieven en gidsen inzake de duurzame ontwikkeling Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van ABA."— Transcript van de presentatie:

1 De omzendbrieven en gidsen inzake de duurzame ontwikkeling Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van ABA

2 1 1 1. Relevante omzendbrieven en gidsen Omzendbrief P&O/DO/1 van 27 januari 2005; Omzendbrief P&O/DO/2 van 18 november 2005; Omzendbrief 307quater van 3 mei 2004; Methodologische gids voor de aankoop van gemotoriseerde voertuigen Methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal Gids voor duurzame aankopen

3 2 2 2. Doel van de omzendbrieven en gidsen Federale aankoopdiensten sturen in de richting van duurzaam aankopen Richtlijnen en voorschriften aanreiken om duurzame aankopen te kunnen verwezenlijken Duurzaamheid moet uitgangspunt zijn bij elke aankoop

4 3 3 3. De omzendbrief P&O/DO/1 Doelgroep:  FOD’s  POD’s  Instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van de staat Doel: Federale Overheid moet voorbeeldfunctie vervullen Publicerende overheid = FOD P&O  FOD P&O heeft horizontale functie  Duurzame ontwikkeling = onderdeel van de organisatieontwikkeling

5 4 4 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (2) Toepassingsverplichting van de technische en ethische voorschriften vermeld in de Gids voor Duurzame Aankopen voor een aantal artikelen behorende tot de volgende productengroepen:  Kantoorbenodigdheden;  Keukenbenodigdheden;  Klassement;  Papierbenodigdheden  Reinigingsproducten en huishoudelijke producten  Meubilair

6 5 5 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (3)  Verlichting;  Verven en vernissen;  Verpakkingsmateriaal;  Voertuigen.

7 6 6 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (4) Praktische uitvoering :  Ecologische voorschriften vermelden in de bestekken  Ecolabel I dekt deze voorschriften  Indien geen ecolabel I: alle documenten bij de offerte voegen als bewijs dat voldaan is aan de vereiste voorschriften  Ethische voorschriften: door offerte in te dienen engageert de inschrijver zich automatisch om de acht basisconventies van de IAO respecteren  Indien producten gedekt zijn door sociaal label: voormelde verklaring niet meer nodig

8 7 7 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (5)  Indien uit de offerte blijkt dat het engagement niet wordt nagekomen:  Uitsluiting van deelname aan de overheidsopdracht  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat engagement niet wordt nagekomen:  Mogelijkheid tot verbreking van de opdracht + mogelijkheid tot het toepassen van maatregelen van ambtswege

9 8 8 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (6)  Indien valse verklaringen worden vastgesteld:  Onderneming kan worden uitgesloten van deelname aan de overheidsopdrachten van de aanbestedende overheid  Indien deze maatregel wordt genomen: –Motiveringsplicht –Onderneming moet eerst worden gehoord

10 9 9 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (7)  Methodologische gidsen moeten verplicht worden toegepast  Indien de toepassing van de gidsen stuit op bepaalde obstakels:  Onmiddellijk melden aan de POD Duurzame Ontwikkeling  Voorstellen tot actualisering en verbetering van de gidsen te realiseren via ‘bottom up’ feed back van de cellen Duurzame Ontwikkeling

11 10 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (8)  Cellen Duurzame Ontwikkeling belast met de statistische opvolging en implementatie van de gidsen  Cellen Duurzame Ontwikkeling moeten in kennis gesteld worden van elke bestelling van producten binnen hun organisatie

12 11 4. De omzendbrief 307quater Doelgroep:  FOD’s  POD’s  Instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van de staat Doel: Federale Overheid moet voorbeeldfunctie vervullen Publicerende overheid = FOD P&O  FOD P&O heeft horizontale functie  Duurzame ontwikkeling = onderdeel van de organisatieontwikkeling

13 12 4. De omzendbrief 307quater (2) Doelstelling:  Bij aankoop en leasing van voertuigen:  Min. 50 % dieselvoertuigen met CO2- uitstoot van minder dan 145 g/m3  Min 50 % benzinevoertuigen met CO2- uitstoot van minder dan 160 g/m3  Bijdragen tot het halen van de Kyotonormen

14 13 4. De omzendbrief 307quater (3) Categorieën van voertuigen:  Categorie E: berlines  Categorie D: afstandswagens  Categorie C: middenklassers  Categorie B: stadswagens  Breaks  Monovolumes

15 14 4. De omzendbrief 307quater (4) Maximumprijzen voor:  Voertuigen die rijden op diesel  Aankoop  Leasing  Voertuigen die rijden op benzine  Aankoop  Leasing  Voor alle voormelde categorieën van voertuigen

16 15 4. De omzendbrief 307quater (5)  Speciale prijzen voor voertuigen die rijden op alternatieve motortechnologie:  Elektrische wagens  Wagens die rijden op waterstofcellen  Hybride voertuigen

17 16 4. De omzendbrief 307quater (6) Er wordt duidelijk vermeld wat er in de prijzen begrepen zit Herziening van de maximum prijzen mogelijk Regels die moeten worden nageleefd:  Geen reden om verhoging van kredieten te bekomen  FOR zal een gamma voertuigen aanbieden dat beantwoordt aan de categorieën en kenmerken van deze omzendbrief  Alle aankoopdiensten moeten een maximale inspanning leveren om van de milieuvriendelijkheid een topprioriteit te maken

18 17 4. De omzendbrief 307quater (7) Elk jaar in de maand december maakt elke federale entiteit een lijst over aan de Minister bevoegd voor de duurzame ontwikkeling van de aangeschafte voertuigen Enkel leasing zonder aankoopoptie is toegelaten ABA ontwikkelt een typebestek of typebestekken die beantwoorden aan de in de omzendbrief opgesomde desiderata Elke aanschaffing van een voertuig moet aan het voorafgaand advies van de IF worden onderworpen

19 18 4. De methodologische gids voor voertuigen Deze gids sluit aan bij de omzendbrief 307quater Milieuvriendelijke voertuigen = hybridevoertuigen, elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof, aardgas of LPG én voertuigen op benzine of diesel met een laag verbruik Care sharing wordt aanbevolen Bij de aankoop moet de aanbestedende dienst oog hebben voor de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2)

20 19 4. De methodologische gids voor voertuigen (2) Hoe kan men de uitstoot van vervuilende stoffen verminderen?  Door zich te richten op nieuwe technologieën (hybridevoertuigen, elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof, …)  Door benzine en dieselvoertuigen beter te kiezen (CO2- uitstoot in het oog te houden, door een partikelfilter te laten plaatsen bij een voertuig op diesel, …)  Door voertuigen aan te kopen die beantwoorden aan de huidige EURO-norm  Door rekening te houden met het gebruik van het voertuig (alleen stad of lange afstanden)  Door de milieuvriendelijkheid op te nemen als gunningscriterium

21 20 5. Is dit voldoende? Momenteel zijn de omzendbrief 307quater en de methologische gids voorbijgestreefd  Momenteel zijn goede voertuigen op de markt aanwezig met minder CO2-uitstoot  De Vlaamse Gemeenschap heeft de ecoscore ontwikkeld  De partikelfilter is standaard geworden bij een dieselvoertuig

22 21 6. Dus… Heeft de Federale Overheid het initiatief genomen om de normen aan te passen  Op 1 februari 2008 heeft de Ministerraad beslist om nieuwe normen vast te leggen voor de voertuigen van de secretariaten en de beleidscellen  De Ministerraad heeft een aanpassing van de omzendbrief 307quater bevolen

23 22 7. De nabije toekomst voor de voertuigen Nieuwe omzendbrief (307quinquies) wordt aan de Ministerraad voor goedkeuring voorgelegd  De ecoscore vervangt de CO2-norm  De partikelfilter of systeem met dezelfde lage uitstoot aan kleine stofdeeltjes wordt verplicht voor alle dieselvoertuigen  De flexyfuel als brandstof wordt tevens voorzien  De maximumprijzen geldig voor de omzendbrief voor de secretariaten en beleidscellen worden toegepast op de voertuigen van de Federale Overheid

24 23 7. De nabije toekomst voor de voertuigen (2)  Nieuwe technologieën mogen meer kosten  Minimum 15 % van de gunningscriteria moet gewijd worden aan de milieuvriendelijkheid  Misbruiken bij leasing worden afgeblokt  De controle wordt geoptimaliseerd  De transparantie wordt geoptimaliseerd KORTOM: MILIEUVRIENDELIJKE VOERTUIGEN KRIJGEN EEN GROTERE KANS

25 24 8. De omzendbrief P&O/DO/2 Doelgroep:  FOD’s  POD’s  Instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van de staat Doel: Federale Overheid moet voorbeeldfunctie vervullen Publicerende overheid = FOD P&O  FOD P&O heeft horizontale functie  Duurzame ontwikkeling = onderdeel van de organisatieontwikkeling

26 25 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (2) Ministerraad van 18 november 2005: enkel duurzaam hout mag worden gebruikt Toepasbaar op alle aankopen waarbij hout wordt verwerkt In alle bestekken moet worden vermeld dat het hout dat wordt gebruikt moet beantwoorden aan de bepalingen van de omzendbrief Er wordt een definitie gegeven voor het begrip ‘duurzaam geëxploiteerd hout’ Er worden criteria opgesomd die moeten worden gerespecteerd teneinde als duurzaam geëxploiteerd hout te worden erkend

27 26 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (3) Er worden boscertificeringsnormen opgesomd die kunne worden aanvaard als ‘conform aan de voorschriften van de omzendbrief’ Toepasbaar op alle aankopen waarbij hout wordt verwerkt In alle bestekken moet worden vermeld dat het hout dat wordt gebruikt moet beantwoorden aan de bepalingen van de omzendbrief Er wordt een definitie gegeven voor het begrip ‘duurzaam geëxploiteerd hout’ Er worden criteria opgesomd die moeten worden gerespecteerd teneinde als duurzaam geëxploiteerd hout te worden erkend Er wordt opgesomd welke organen kunnen optreden om certificaten af te levern

28 27 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (4) Er worden boscertificeringsnormen opgesomd die kunnen worden aanvaard als ‘conform aan de voorschriften van de omzendbrief’ Toepasbaar op alle aankopen waarbij hout wordt verwerkt In alle bestekken moet worden vermeld dat het hout dat wordt gebruikt moet beantwoorden aan de bepalingen van de omzendbrief Er wordt een definitie gegeven voor het begrip ‘duurzaam geëxploiteerd hout’ Er worden criteria opgesomd die moeten worden gerespecteerd teneinde als duurzaam geëxploiteerd hout te worden erkend Er wordt opgesomd welke organen kunnen optreden om certificaten af te leveren

29 28 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (5) Er wordt aangeraden om de omzendbrief als bijlage te voegen bij het bestek De gevolgen van het afleggen van valse verklaringen worden opgesomd in de omzendbrief Als er elementen zouden opduiken die de toepassing van de omzendbrief in de weg staan, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de POD Duurzame ontwikkeling Alle cellen Duurzame Ontwikkeling worden aangespoord om verbeteringsvoorstellen in te dienen, indien deze een positieve bijdrage kunnen leveren

30 29 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal Waarom deze gids?  Voorbeeldfunctie van overheid  Overheid grootste gebruiker Impact op milieu:  Energieverbruik  Verbruik van accessoires (papier en inkt)  Verbruik van natuurlijke bronnen  Gevaarlijke stoffen  Productie en afval

31 30 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (2) Behoefteanalyse uitvoeren zeer belangrijk!  Vaste computer  Model dat overeenstemt met marktstandaard  Goede coherentie tussen processor, RAM- geheugen en snelheid van harde schijf  Schermen  CRT-schermen (standaard)  LCD-schermen (platte schermen)

32 31 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (3)  Bij voorkeur platte schermen (minder impact op milieu)  Liefst LCD-schermen zonder kwik  Printers  Inkjetprinters  Laserprinters  LP minder lawaai maar kunnen ozon en stof verspreiden  Liefst printers die recto-verso kunnen afdrukken

33 32 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (4)  Fotokopieerapparaat. Mogelijke functies:  Kunnen kopiëren  Kunnen scannen  Kunnen als printer fungeren (indien aangesloten aan PC)  Scannen mogelijk vanuit printer (indien aangesloten aan PC)  Ontvangst en verzending van mail (via interne modem)

34 33 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (5)  Juiste behoefteanalyse zal uitmaken welk soort van fotokopieerapparaat het best aansluit bij behoeften (ook aantal kopieën is een criterium)  Faxtoestellen  Inkjetfax volstaat voor kleine volumes (geen uitstoot van ozon of stof)  Totale VOS-gehalte van de inkt niet hoger dan 5 % van gewicht

35 34 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (6)  Laserfax aangewezen voor grote volumes  Stiller dan inkjetfax  betere afdrukkwaliteit die waterresistent is  maar: uitstoot van ozon en stof  Cartridges in twee delen vereisen minder accessoires (drumgedeelte meermaals gebruikt)  Kiezen voor faxtoestellen die recto-verso functioneren

36 35 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (7) Milieucriteria  Beschreven in technische specificaties  Gebruiken als gunningscriterium  Ecologisch label van het type I (bepaald door de norm ISO 14024)  Impact op milieu mee bepaald door wijze van gebruiken van het apparaat  Behoorlijk configureren, gebruiken en onderhouden

37 36 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (8)  Lange levensduur ook belangrijk bij keuze (minder afval in tijdsduur t) Overheidsopdracht - tips  Milieuvriendelijkheid voorzien als gunningscriterium  Minimum technische voorschriften opleggen (technische regelmatigheid)  Naleving van beperkingen inzake gevaarlijke stoffen  Beperkt energiegebruik

38 37 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (9) Vaste computer – technische voorschriften  Energieverbruik  Naleven van normen opgelegd door Energy Star  De computer moet de ACPI-waakstand met S3-niveau ondersteunen  terugbrengen energieverbruik tot minder dan 5 Watt

39 38 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (10)  Opnieuw activering computer in volgende gevallen: –Werking van de modem –Koppeling met netwerk –Drukken op een toets –Schuiven met de muis  Overschakelen van actieve modus naar ACPI 3-modus moet gebeuren binnen maximum 30 minuten inactiviteit

40 39 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (11)  Levensduur en herstelbaarheid  Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren  Garantie op beschikbaarheid van wisselstukken tot drie jaar na het stopzetten van productie  Ingevolge snelle evolutie technologie: aanpassing van uitrusting moet mogelijk zijn  Uitbreiding van functies moet mogelijk zijn

41 40 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (12)  Harde schijf, CD- of DVD lezer of DVD- brander moeten kunnen worden vervangen  Levering computer met ten minste twee contactdozen (om onmiddellijk randapparatuur te kunnen aankoppelen)  Terugname en recyclage - criteria  Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon  Handleiding demontage beschikbaar

42 41 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (13)  Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheidbaar  Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn  Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel  Plastic elementen: –Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren –Geen niet-scheidbare metalen bevatten

43 42 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (14)  Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469)  90 % van behuizing van de chassis recycleerbaar  Gevaarlijke stoffen  Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…)  Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

44 43 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (15)  De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: –Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) –Vrij zijn van vlamvertragende stoffen  Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

45 44 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (16)  Gebruiksaanwijzing  Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik –Aanbevelingen rond energiebesparende functies –Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? –Beperking gebruik van accessoires –Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

46 45 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (17)  Geluid  Norm ISO 9296 –Geluid maximum 48 db in wachtmodus –Geluid maximum 55 db wanneer diskettelezer in werking is  Uitvoeringsclausules – verpakking  Uit recycleerbaar materiaal  Moeten maximaal teruggenomen worden

47 46 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (18) Schermen  Technische specificaties  Energieverbruik –LCD-schermen verbruiken minder –Energieverbruik in ‘sleep’- modus minder dan 10 Watt (in 15 minuten maximum) –Energieverbruik in ‘deep sleep’-modus minder dan 5 Watt (in 30 minuten maximum)

48 47 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (19)  Levensduur en herstelbaarheid  Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren  Voorschriften inzake aanpassing uitrusting moet voorhanden zijn  Garantie op beschikbaarheid van wisselstukken tot drie jaar na het stopzetten van productie  Ingevolge snelle evolutie technologie: aanpassing van uitrusting moet mogelijk zijn  Uitbreiding van functies moet mogelijk zijn

49 48 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (20)  Terugname en recyclage - criteria  Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon  Handleiding demontage beschikbaar  Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheidbaar  Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn  Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel

50 49 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (21)  Plastic elementen: –Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren –Geen niet-scheidbare metalen bevatten  Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469)  Lampen achtergrondverlichting makkelijk scheidbaar

51 50 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (22)  Gevaarlijke stoffen  Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…)  Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan  De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: –Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) –Vrij zijn van vlamvertragende stoffen

52 51 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (23)  Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood  Gebruiksaanwijzing  Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik –Aanbevelingen rond energiebesparende functies –Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? –Beperking gebruik van accessoires –Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

53 52 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (24) –Informatie inzake uitbreiding capaciteit –Informatie inzake garantie tot terugname van de fabrikant  Geluid  ARAB-normen moeten worden nageleefd  Elektromagnetische emissies  Enkel van toepassing op CRT-schermen (aanbeveling 1999/19/EG van de Raad van 12 juli 1999)

54 53 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (25)  Uitvoeringsclausules – verpakking  Uit recycleerbaar materiaal  Moeten maximaal teruggenomen worden

55 54 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (26) Draagbare computer – technische voorschriften  Energieverbruik  De computer moet de ACPI-waakstand met S3-niveau ondersteunen  terugbrengen energieverbruik tot minder dan 5 Watt

56 55 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (27)  Opnieuw activering computer in volgende gevallen: –Werking van de modem –Koppeling met netwerk –Drukken op een toets –Schuiven met de muis  Overschakelen van actieve modus naar ACPI 3- modus moet gebeuren binnen maximum 15 minuten inactiviteit  Energieverbruik ‘off-modus’ max. 2 Watt

57 56 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (28)  Levensduur en herstelbaarheid  Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren  Harde schijf, CD- of DVD lezer of DVD- brander moeten kunnen worden vervangen  Terugname en recyclage - criteria  Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon  Handleiding demontage beschikbaar

58 57 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (29)  Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar  Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn  Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel  Plastic elementen: –Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren –Geen niet-scheidbare metalen bevatten

59 58 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (30)  Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469)  Gevaarlijke stoffen  Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…)  Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

60 59 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (31)  De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: –Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) –Vrij zijn van vlamvertragende stoffen  Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood  Achtergrondverlichting LCD-schermen mogen gemiddeld niet meer dan 3 mg kwik per lamp bevatten

61 60 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (32)  Gebruiksaanwijzing  Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik –Aanbevelingen rond energiebesparende functies –Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? –Beperking gebruik van accessoires –Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

62 61 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (33)  Geluid  Norm ISO 9296 –Geluid maximum 48 db in wachtmodus –Geluid maximum 55 db wanneer diskettelezer in werking is  Uitvoeringsclausules – verpakking  Uit recycleerbaar materiaal  Moeten maximaal teruggenomen worden

63 62 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (34) Printers  Energie  Gids vermeldt een tabel met energieverbruikscriteria  Levensduur en herstelbaarheid  Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren  Voorschriften rond aanpassing uitrusting moet beschikbaar zijn

64 63 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (35)  Terugname en recyclage - criteria  Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon  Handleiding demontage beschikbaar  Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar  Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn  Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel

65 64 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (36)  Plastic elementen: –Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren –Geen niet-scheidbare metalen bevatten  Gevaarlijke stoffen  Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…)  Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

66 65 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (37)  De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: –Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) –Vrij zijn van vlamvertragende stoffen  Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

67 66 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (38)  Gebruiksaanwijzing  Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik –Aanbevelingen rond energiebesparende functies –Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? –Beperking gebruik van accessoires –Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

68 67 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (39)  Informatie inzake de upgrading van de printers  Informatie inzake de garantie tot terugname door fabrikant  Informatie inzake: –Aantal kopieën per minuut indien enkel recto of recto-verso wordt afgedrukt –Onderhoudsadvies inzake de ozonfilter –Laserprinters: info inzake risico’s bij gebruik van tonercartridges

69 68 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (40)  Geluid  De gids vermeldt een tabel met geluidsnormen  Papier  Geschikt voor recto-verso afdruk  100 % kringloop  Emissies  De normen inzake emissies van totaal vluchtige stoffen, benzeen, styreen, ozon en stof worden in een tabel vermeld in de gids  Ozonfilter wordt aanbevolen

70 69 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (41)  Uitvoeringsclausules – verpakking  Uit recycleerbaar materiaal  Moeten maximaal teruggenomen worden

71 70 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (42) Fotokopieerapparaat – technische voorschriften  Energie  De gids vermeld de normen inzake het verbruik van energie  Terugname en recyclage - criteria  Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon  Handleiding demontage beschikbaar

72 71 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (43)  Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar  Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn  Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel  Plastic elementen: –Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren –Geen niet-scheidbare metalen bevatten

73 72 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (44)  Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469)  Gevaarlijke stoffen  Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…)  Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

74 73 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (45)  De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: –Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) –Vrij zijn van vlamvertragende stoffen  Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

75 74 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (46)  Gebruiksaanwijzing  Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik –Aanbevelingen rond energiebesparende functies –Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? –Beperking gebruik van accessoires –Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

76 75 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (47) –Advies inzake garantie tot terugname door de fabrikant  Bovendien volgende informatie noodzakelijk: –Capaciteit toestel (kopieën per minuut bij recto en bij recto-verso) –Onderhoud van ozonfilters –Risico’s voor de gezondheid en het milieu bij het gebruik (hantering) van tonercartridges

77 76 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (48)  Geluid  Lager dan 75db  Emissies  Gids vermeldt maximale emissiewaarden  Ozonfilter wordt aanbevolen  Papier  Geschikt voor recto-versogebruik  100 % kringloop

78 77 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (49)  Tonercartridges  Gebruike cartridges moet worden teruggenomen  Photoconductor drum  Geen selenium, lood, kwik bevatten  Ontworpen voor hergebruik of recyclage  Uitvoeringsclausules – verpakking  Uit recycleerbaar materiaal  Moeten maximaal teruggenomen worden

79 78 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (50) Faxtoestellen – technische voorschriften  Energie  Gids vermeld tabel met maximum energieverbruik  Overgang van energiebesparende naar operationele modus = 20 seconden maximum  Energieverbruik ‘off-modus’ niet meer dan 1 Watt  Levensduur en herstelbaarheid  Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren

80 79 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (51)  Terugname en recyclage - criteria  Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon  Handleiding demontage beschikbaar  Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar  Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn  Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel

81 80 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (52)  Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469)  Gevaarlijke stoffen  Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…)  Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

82 81 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (53)  De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: –Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) –Vrij zijn van vlamvertragende stoffen  Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

83 82 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (54)  Gebruiksaanwijzing  Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik –Aanbevelingen rond energiebesparende functies –Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? –Beperking gebruik van accessoires –Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

84 83 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (55) –Informatie inzake upgradingsmogelijkheden –Advies inzake garantie tot terugname door de fabrikant  Bovendien volgende informatie noodzakelijk: –Capaciteit toestel (kopieën per minuut bij recto en bij recto-verso) –Onderhoud van ozonfilters –Risico’s voor de gezondheid en het milieu bij het gebruik (hantering) van tonercartridges

85 84 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (56)  Geluid  Gids voorziet tabel met maximum normen  Emissies  Gids vermeldt maximale emissiewaarden  Ozonfilter wordt aanbevolen  Uitvoeringsclausules – verpakking  Uit recycleerbaar materiaal  Moeten maximaal teruggenomen worden

86 85 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (57) Tonercartridges – Technische specificaties  Verpakking  Tonercartridges moeten bij voorkeur opnieuw kunnen worden gebruikt of moeten kunnen worden gereconditioneerd of gerecycleerd  Veiligheidsfiche  Verplicht

87 86 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (58)  Terugname, reconditionering en/of recyclage  Verkoper moet een systeem voorstellen voor afhaling van gebruikte cartridges  Met het oog op reconditioneren of recycleren  Leverancier moet instaan voor het reconditioneren of recycleren

88 87 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (59)  Gevaarlijke stoffen  Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…)  Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan  De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: –Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) –Vrij zijn van vlamvertragende stoffen

89 88 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (60)  Geen stoffen bevatten zoals Carcinogeen, mutageen en stoffen die giftig zijn voor de voortplanting  Geen azokleurstoffen bevatten

90 89 11. Gids voor duurzame aankopen Bevat technische en ethische normen die bij aankopen kunnen worden gehanteerd POD Duurzame Ontwikkeling is ‘eigenaar’ www.gidsvoorduurzameaankopen.be

91 90 11. Aandachtspunten Cellen Duurzame Ontwikkeling hebben belangrijke taak  Zijn de omzendbrieven in de praktijk toepasbaar?  Evolueren ze mee met de nieuwe technologieën? Normen hebben geen zin als ze niet mee evolueren met de tijd Maximaal gebruik van omzendbrieven en gidsen

92 91 12. Conclusies Duurzame ontwikkeling is een vaste waarde geworden Toepassing laat nog te wensen over Cellen Duurzame Ontwikkeling moeten soms meer ‘au sérieux’ genomen worden Evolutie moet in de gaten gehouden worden Domein ‘Duurzame Ontwikkeling’ moet uitgebreid worden Aan het werk! Is de boodschap


Download ppt "De omzendbrieven en gidsen inzake de duurzame ontwikkeling Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van ABA."

Verwante presentaties


Ads door Google