De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Relevante omzendbrieven en gidsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Relevante omzendbrieven en gidsen"— Transcript van de presentatie:

0 De omzendbrieven en gidsen inzake de duurzame ontwikkeling
Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van ABA

1 1. Relevante omzendbrieven en gidsen
Omzendbrief P&O/DO/1 van 27 januari 2005; Omzendbrief P&O/DO/2 van 18 november 2005; Omzendbrief 307quater van 3 mei 2004; Methodologische gids voor de aankoop van gemotoriseerde voertuigen Methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal Gids voor duurzame aankopen

2 2. Doel van de omzendbrieven en gidsen
Federale aankoopdiensten sturen in de richting van duurzaam aankopen Richtlijnen en voorschriften aanreiken om duurzame aankopen te kunnen verwezenlijken Duurzaamheid moet uitgangspunt zijn bij elke aankoop

3 3. De omzendbrief P&O/DO/1
Doelgroep: FOD’s POD’s Instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van de staat Doel: Federale Overheid moet voorbeeldfunctie vervullen Publicerende overheid = FOD P&O FOD P&O heeft horizontale functie Duurzame ontwikkeling = onderdeel van de organisatieontwikkeling

4 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (2)
Toepassingsverplichting van de technische en ethische voorschriften vermeld in de Gids voor Duurzame Aankopen voor een aantal artikelen behorende tot de volgende productengroepen: Kantoorbenodigdheden; Keukenbenodigdheden; Klassement; Papierbenodigdheden Reinigingsproducten en huishoudelijke producten Meubilair

5 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (3)
Verlichting; Verven en vernissen; Verpakkingsmateriaal; Voertuigen.

6 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (4)
Praktische uitvoering : Ecologische voorschriften vermelden in de bestekken Ecolabel I dekt deze voorschriften Indien geen ecolabel I: alle documenten bij de offerte voegen als bewijs dat voldaan is aan de vereiste voorschriften Ethische voorschriften: door offerte in te dienen engageert de inschrijver zich automatisch om de acht basisconventies van de IAO respecteren Indien producten gedekt zijn door sociaal label: voormelde verklaring niet meer nodig

7 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (5)
Indien uit de offerte blijkt dat het engagement niet wordt nagekomen: Uitsluiting van deelname aan de overheidsopdracht Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat engagement niet wordt nagekomen: Mogelijkheid tot verbreking van de opdracht + mogelijkheid tot het toepassen van maatregelen van ambtswege

8 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (6)
Indien valse verklaringen worden vastgesteld: Onderneming kan worden uitgesloten van deelname aan de overheidsopdrachten van de aanbestedende overheid Indien deze maatregel wordt genomen: Motiveringsplicht Onderneming moet eerst worden gehoord

9 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (7)
Methodologische gidsen moeten verplicht worden toegepast Indien de toepassing van de gidsen stuit op bepaalde obstakels: Onmiddellijk melden aan de POD Duurzame Ontwikkeling Voorstellen tot actualisering en verbetering van de gidsen te realiseren via ‘bottom up’ feed back van de cellen Duurzame Ontwikkeling

10 3. De omzendbrief P&O/DO/1 (8)
Cellen Duurzame Ontwikkeling belast met de statistische opvolging en implementatie van de gidsen Cellen Duurzame Ontwikkeling moeten in kennis gesteld worden van elke bestelling van producten binnen hun organisatie

11 4. De omzendbrief 307quater Doelgroep: FOD’s POD’s
Instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van de staat Doel: Federale Overheid moet voorbeeldfunctie vervullen Publicerende overheid = FOD P&O FOD P&O heeft horizontale functie Duurzame ontwikkeling = onderdeel van de organisatieontwikkeling

12 4. De omzendbrief 307quater (2)
Doelstelling: Bij aankoop en leasing van voertuigen: Min. 50 % dieselvoertuigen met CO2-uitstoot van minder dan 145 g/m3 Min 50 % benzinevoertuigen met CO2-uitstoot van minder dan 160 g/m3 Bijdragen tot het halen van de Kyotonormen

13 4. De omzendbrief 307quater (3)
Categorieën van voertuigen: Categorie E: berlines Categorie D: afstandswagens Categorie C: middenklassers Categorie B: stadswagens Breaks Monovolumes

14 4. De omzendbrief 307quater (4)
Maximumprijzen voor: Voertuigen die rijden op diesel Aankoop Leasing Voertuigen die rijden op benzine Voor alle voormelde categorieën van voertuigen

15 4. De omzendbrief 307quater (5)
Speciale prijzen voor voertuigen die rijden op alternatieve motortechnologie: Elektrische wagens Wagens die rijden op waterstofcellen Hybride voertuigen

16 4. De omzendbrief 307quater (6)
Er wordt duidelijk vermeld wat er in de prijzen begrepen zit Herziening van de maximum prijzen mogelijk Regels die moeten worden nageleefd: Geen reden om verhoging van kredieten te bekomen FOR zal een gamma voertuigen aanbieden dat beantwoordt aan de categorieën en kenmerken van deze omzendbrief Alle aankoopdiensten moeten een maximale inspanning leveren om van de milieuvriendelijkheid een topprioriteit te maken

17 4. De omzendbrief 307quater (7)
Elk jaar in de maand december maakt elke federale entiteit een lijst over aan de Minister bevoegd voor de duurzame ontwikkeling van de aangeschafte voertuigen Enkel leasing zonder aankoopoptie is toegelaten ABA ontwikkelt een typebestek of typebestekken die beantwoorden aan de in de omzendbrief opgesomde desiderata Elke aanschaffing van een voertuig moet aan het voorafgaand advies van de IF worden onderworpen

18 4. De methodologische gids voor voertuigen
Deze gids sluit aan bij de omzendbrief 307quater Milieuvriendelijke voertuigen = hybridevoertuigen, elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof, aardgas of LPG én voertuigen op benzine of diesel met een laag verbruik Care sharing wordt aanbevolen Bij de aankoop moet de aanbestedende dienst oog hebben voor de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2)

19 4. De methodologische gids voor voertuigen (2)
Hoe kan men de uitstoot van vervuilende stoffen verminderen? Door zich te richten op nieuwe technologieën (hybridevoertuigen, elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof, …) Door benzine en dieselvoertuigen beter te kiezen (CO2-uitstoot in het oog te houden, door een partikelfilter te laten plaatsen bij een voertuig op diesel, …) Door voertuigen aan te kopen die beantwoorden aan de huidige EURO-norm Door rekening te houden met het gebruik van het voertuig (alleen stad of lange afstanden) Door de milieuvriendelijkheid op te nemen als gunningscriterium

20 5. Is dit voldoende? Momenteel zijn de omzendbrief 307quater en de methologische gids voorbijgestreefd Momenteel zijn goede voertuigen op de markt aanwezig met minder CO2-uitstoot De Vlaamse Gemeenschap heeft de ecoscore ontwikkeld De partikelfilter is standaard geworden bij een dieselvoertuig

21 6. Dus… Heeft de Federale Overheid het initiatief genomen om de normen aan te passen Op 1 februari 2008 heeft de Ministerraad beslist om nieuwe normen vast te leggen voor de voertuigen van de secretariaten en de beleidscellen De Ministerraad heeft een aanpassing van de omzendbrief 307quater bevolen

22 7. De nabije toekomst voor de voertuigen
Nieuwe omzendbrief (307quinquies) wordt aan de Ministerraad voor goedkeuring voorgelegd De ecoscore vervangt de CO2-norm De partikelfilter of systeem met dezelfde lage uitstoot aan kleine stofdeeltjes wordt verplicht voor alle dieselvoertuigen De flexyfuel als brandstof wordt tevens voorzien De maximumprijzen geldig voor de omzendbrief voor de secretariaten en beleidscellen worden toegepast op de voertuigen van de Federale Overheid

23 7. De nabije toekomst voor de voertuigen (2)
Nieuwe technologieën mogen meer kosten Minimum 15 % van de gunningscriteria moet gewijd worden aan de milieuvriendelijkheid Misbruiken bij leasing worden afgeblokt De controle wordt geoptimaliseerd De transparantie wordt geoptimaliseerd KORTOM: MILIEUVRIENDELIJKE VOERTUIGEN KRIJGEN EEN GROTERE KANS

24 8. De omzendbrief P&O/DO/2
Doelgroep: FOD’s POD’s Instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van de staat Doel: Federale Overheid moet voorbeeldfunctie vervullen Publicerende overheid = FOD P&O FOD P&O heeft horizontale functie Duurzame ontwikkeling = onderdeel van de organisatieontwikkeling

25 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (2)
Ministerraad van 18 november 2005: enkel duurzaam hout mag worden gebruikt Toepasbaar op alle aankopen waarbij hout wordt verwerkt In alle bestekken moet worden vermeld dat het hout dat wordt gebruikt moet beantwoorden aan de bepalingen van de omzendbrief Er wordt een definitie gegeven voor het begrip ‘duurzaam geëxploiteerd hout’ Er worden criteria opgesomd die moeten worden gerespecteerd teneinde als duurzaam geëxploiteerd hout te worden erkend

26 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (3)
Er worden boscertificeringsnormen opgesomd die kunne worden aanvaard als ‘conform aan de voorschriften van de omzendbrief’ Toepasbaar op alle aankopen waarbij hout wordt verwerkt In alle bestekken moet worden vermeld dat het hout dat wordt gebruikt moet beantwoorden aan de bepalingen van de omzendbrief Er wordt een definitie gegeven voor het begrip ‘duurzaam geëxploiteerd hout’ Er worden criteria opgesomd die moeten worden gerespecteerd teneinde als duurzaam geëxploiteerd hout te worden erkend Er wordt opgesomd welke organen kunnen optreden om certificaten af te levern

27 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (4)
Er worden boscertificeringsnormen opgesomd die kunnen worden aanvaard als ‘conform aan de voorschriften van de omzendbrief’ Toepasbaar op alle aankopen waarbij hout wordt verwerkt In alle bestekken moet worden vermeld dat het hout dat wordt gebruikt moet beantwoorden aan de bepalingen van de omzendbrief Er wordt een definitie gegeven voor het begrip ‘duurzaam geëxploiteerd hout’ Er worden criteria opgesomd die moeten worden gerespecteerd teneinde als duurzaam geëxploiteerd hout te worden erkend Er wordt opgesomd welke organen kunnen optreden om certificaten af te leveren

28 8. De omzendbrief P&O/DO/2 (5)
Er wordt aangeraden om de omzendbrief als bijlage te voegen bij het bestek De gevolgen van het afleggen van valse verklaringen worden opgesomd in de omzendbrief Als er elementen zouden opduiken die de toepassing van de omzendbrief in de weg staan, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de POD Duurzame ontwikkeling Alle cellen Duurzame Ontwikkeling worden aangespoord om verbeteringsvoorstellen in te dienen, indien deze een positieve bijdrage kunnen leveren

29 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal
Waarom deze gids? Voorbeeldfunctie van overheid Overheid grootste gebruiker Impact op milieu: Energieverbruik Verbruik van accessoires (papier en inkt) Verbruik van natuurlijke bronnen Gevaarlijke stoffen Productie en afval

30 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (2)
Behoefteanalyse uitvoeren zeer belangrijk! Vaste computer Model dat overeenstemt met marktstandaard Goede coherentie tussen processor, RAM-geheugen en snelheid van harde schijf Schermen CRT-schermen (standaard) LCD-schermen (platte schermen)

31 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (3)
Bij voorkeur platte schermen (minder impact op milieu) Liefst LCD-schermen zonder kwik Printers Inkjetprinters Laserprinters LP minder lawaai maar kunnen ozon en stof verspreiden Liefst printers die recto-verso kunnen afdrukken

32 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (4)
Fotokopieerapparaat. Mogelijke functies: Kunnen kopiëren Kunnen scannen Kunnen als printer fungeren (indien aangesloten aan PC) Scannen mogelijk vanuit printer (indien aangesloten aan PC) Ontvangst en verzending van mail (via interne modem)

33 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (5)
Juiste behoefteanalyse zal uitmaken welk soort van fotokopieerapparaat het best aansluit bij behoeften (ook aantal kopieën is een criterium) Faxtoestellen Inkjetfax volstaat voor kleine volumes (geen uitstoot van ozon of stof) Totale VOS-gehalte van de inkt niet hoger dan 5 % van gewicht

34 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (6)
Laserfax aangewezen voor grote volumes Stiller dan inkjetfax betere afdrukkwaliteit die waterresistent is maar: uitstoot van ozon en stof Cartridges in twee delen vereisen minder accessoires (drumgedeelte meermaals gebruikt) Kiezen voor faxtoestellen die recto-verso functioneren

35 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (7)
Milieucriteria Beschreven in technische specificaties Gebruiken als gunningscriterium Ecologisch label van het type I (bepaald door de norm ISO 14024) Impact op milieu mee bepaald door wijze van gebruiken van het apparaat Behoorlijk configureren, gebruiken en onderhouden

36 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (8)
Lange levensduur ook belangrijk bij keuze (minder afval in tijdsduur t) Overheidsopdracht - tips Milieuvriendelijkheid voorzien als gunningscriterium Minimum technische voorschriften opleggen (technische regelmatigheid) Naleving van beperkingen inzake gevaarlijke stoffen Beperkt energiegebruik

37 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (9)
Vaste computer – technische voorschriften Energieverbruik Naleven van normen opgelegd door Energy Star De computer moet de ACPI-waakstand met S3-niveau ondersteunen terugbrengen energieverbruik tot minder dan 5 Watt

38 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (10)
Opnieuw activering computer in volgende gevallen: Werking van de modem Koppeling met netwerk Drukken op een toets Schuiven met de muis Overschakelen van actieve modus naar ACPI 3-modus moet gebeuren binnen maximum 30 minuten inactiviteit

39 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (11)
Levensduur en herstelbaarheid Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren Garantie op beschikbaarheid van wisselstukken tot drie jaar na het stopzetten van productie Ingevolge snelle evolutie technologie: aanpassing van uitrusting moet mogelijk zijn Uitbreiding van functies moet mogelijk zijn

40 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (12)
Harde schijf, CD- of DVD lezer of DVD-brander moeten kunnen worden vervangen Levering computer met ten minste twee contactdozen (om onmiddellijk randapparatuur te kunnen aankoppelen) Terugname en recyclage - criteria Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon Handleiding demontage beschikbaar

41 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (13)
Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheidbaar Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel Plastic elementen: Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren Geen niet-scheidbare metalen bevatten

42 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (14)
Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469) 90 % van behuizing van de chassis recycleerbaar Gevaarlijke stoffen Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…) Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

43 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (15)
De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) Vrij zijn van vlamvertragende stoffen Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

44 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (16)
Gebruiksaanwijzing Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik Aanbevelingen rond energiebesparende functies Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? Beperking gebruik van accessoires Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

45 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (17)
Geluid Norm ISO 9296 Geluid maximum 48 db in wachtmodus Geluid maximum 55 db wanneer diskettelezer in werking is Uitvoeringsclausules – verpakking Uit recycleerbaar materiaal Moeten maximaal teruggenomen worden

46 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (18)
Schermen Technische specificaties Energieverbruik LCD-schermen verbruiken minder Energieverbruik in ‘sleep’- modus minder dan 10 Watt (in 15 minuten maximum) Energieverbruik in ‘deep sleep’-modus minder dan 5 Watt (in 30 minuten maximum)

47 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (19)
Levensduur en herstelbaarheid Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren Voorschriften inzake aanpassing uitrusting moet voorhanden zijn Garantie op beschikbaarheid van wisselstukken tot drie jaar na het stopzetten van productie Ingevolge snelle evolutie technologie: aanpassing van uitrusting moet mogelijk zijn Uitbreiding van functies moet mogelijk zijn

48 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (20)
Terugname en recyclage - criteria Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon Handleiding demontage beschikbaar Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheidbaar Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel

49 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (21)
Plastic elementen: Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren Geen niet-scheidbare metalen bevatten Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469) Lampen achtergrondverlichting makkelijk scheidbaar

50 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (22)
Gevaarlijke stoffen Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…) Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) Vrij zijn van vlamvertragende stoffen

51 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (23)
Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood Gebruiksaanwijzing Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik Aanbevelingen rond energiebesparende functies Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? Beperking gebruik van accessoires Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

52 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (24)
Informatie inzake uitbreiding capaciteit Informatie inzake garantie tot terugname van de fabrikant Geluid ARAB-normen moeten worden nageleefd Elektromagnetische emissies Enkel van toepassing op CRT-schermen (aanbeveling 1999/19/EG van de Raad van 12 juli 1999)

53 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (25)
Uitvoeringsclausules – verpakking Uit recycleerbaar materiaal Moeten maximaal teruggenomen worden

54 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (26)
Draagbare computer – technische voorschriften Energieverbruik De computer moet de ACPI-waakstand met S3-niveau ondersteunen terugbrengen energieverbruik tot minder dan 5 Watt

55 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (27)
Opnieuw activering computer in volgende gevallen: Werking van de modem Koppeling met netwerk Drukken op een toets Schuiven met de muis Overschakelen van actieve modus naar ACPI 3-modus moet gebeuren binnen maximum 15 minuten inactiviteit Energieverbruik ‘off-modus’ max. 2 Watt

56 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (28)
Levensduur en herstelbaarheid Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren Harde schijf, CD- of DVD lezer of DVD-brander moeten kunnen worden vervangen Terugname en recyclage - criteria Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon Handleiding demontage beschikbaar

57 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (29)
Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel Plastic elementen: Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren Geen niet-scheidbare metalen bevatten

58 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (30)
Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469) Gevaarlijke stoffen Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…) Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

59 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (31)
De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) Vrij zijn van vlamvertragende stoffen Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood Achtergrondverlichting LCD-schermen mogen gemiddeld niet meer dan 3 mg kwik per lamp bevatten

60 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (32)
Gebruiksaanwijzing Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik Aanbevelingen rond energiebesparende functies Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? Beperking gebruik van accessoires Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

61 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (33)
Geluid Norm ISO 9296 Geluid maximum 48 db in wachtmodus Geluid maximum 55 db wanneer diskettelezer in werking is Uitvoeringsclausules – verpakking Uit recycleerbaar materiaal Moeten maximaal teruggenomen worden

62 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (34)
Printers Energie Gids vermeldt een tabel met energieverbruikscriteria Levensduur en herstelbaarheid Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren Voorschriften rond aanpassing uitrusting moet beschikbaar zijn

63 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (35)
Terugname en recyclage - criteria Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon Handleiding demontage beschikbaar Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel

64 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (36)
Plastic elementen: Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren Geen niet-scheidbare metalen bevatten Gevaarlijke stoffen Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…) Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

65 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (37)
De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) Vrij zijn van vlamvertragende stoffen Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

66 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (38)
Gebruiksaanwijzing Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik Aanbevelingen rond energiebesparende functies Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? Beperking gebruik van accessoires Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

67 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (39)
Informatie inzake de upgrading van de printers Informatie inzake de garantie tot terugname door fabrikant Informatie inzake: Aantal kopieën per minuut indien enkel recto of recto-verso wordt afgedrukt Onderhoudsadvies inzake de ozonfilter Laserprinters: info inzake risico’s bij gebruik van tonercartridges

68 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (40)
Geluid De gids vermeldt een tabel met geluidsnormen Papier Geschikt voor recto-verso afdruk 100 % kringloop Emissies De normen inzake emissies van totaal vluchtige stoffen, benzeen, styreen, ozon en stof worden in een tabel vermeld in de gids Ozonfilter wordt aanbevolen

69 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (41)
Uitvoeringsclausules – verpakking Uit recycleerbaar materiaal Moeten maximaal teruggenomen worden

70 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (42)
Fotokopieerapparaat – technische voorschriften Energie De gids vermeld de normen inzake het verbruik van energie Terugname en recyclage - criteria Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon Handleiding demontage beschikbaar

71 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (43)
Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel Plastic elementen: Vervaardigd uit één polymeer of compatibele polymeren Geen niet-scheidbare metalen bevatten

72 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (44)
Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469) Gevaarlijke stoffen Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…) Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

73 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (45)
De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) Vrij zijn van vlamvertragende stoffen Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

74 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (46)
Gebruiksaanwijzing Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik Aanbevelingen rond energiebesparende functies Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? Beperking gebruik van accessoires Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

75 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (47)
Advies inzake garantie tot terugname door de fabrikant Bovendien volgende informatie noodzakelijk: Capaciteit toestel (kopieën per minuut bij recto en bij recto-verso) Onderhoud van ozonfilters Risico’s voor de gezondheid en het milieu bij het gebruik (hantering) van tonercartridges

76 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (48)
Geluid Lager dan 75db Emissies Gids vermeldt maximale emissiewaarden Ozonfilter wordt aanbevolen Papier Geschikt voor recto-versogebruik 100 % kringloop

77 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (49)
Tonercartridges Gebruike cartridges moet worden teruggenomen Photoconductor drum Geen selenium, lood, kwik bevatten Ontworpen voor hergebruik of recyclage Uitvoeringsclausules – verpakking Uit recycleerbaar materiaal Moeten maximaal teruggenomen worden

78 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (50)
Faxtoestellen – technische voorschriften Energie Gids vermeld tabel met maximum energieverbruik Overgang van energiebesparende naar operationele modus = 20 seconden maximum Energieverbruik ‘off-modus’ niet meer dan 1 Watt Levensduur en herstelbaarheid Minimale garantie van drie jaar op wisselstukken en werkuren

79 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (51)
Terugname en recyclage - criteria Demontage mogelijk uit te voeren door één persoon Handleiding demontage beschikbaar Niet-compatibele en gevaarlijke materialen scheibaar Plastic materialen moeten recycleerbaar zijn Etiketten vlot verwijderbaar of geïntegreerd in toestel

80 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (52)
Elementen in plastic die zwaarder wegen dan 25 gram: voorzien van duurzaam merkteken (norm ISO 11469) Gevaarlijke stoffen Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…) Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan

81 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (53)
De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) Vrij zijn van vlamvertragende stoffen Batterijen mogen maximum 0,0001 % kwik bevatten, 0,001 % cadmium en 0,01 % lood

82 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (54)
Gebruiksaanwijzing Pertinente raadgevingen inzake milieubewust gebruik Aanbevelingen rond energiebesparende functies Hoe kan energieverbruik tot 0 herleid worden? Beperking gebruik van accessoires Garantie en beschikbaarheid van wisselstukken

83 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (55)
Informatie inzake upgradingsmogelijkheden Advies inzake garantie tot terugname door de fabrikant Bovendien volgende informatie noodzakelijk: Capaciteit toestel (kopieën per minuut bij recto en bij recto-verso) Onderhoud van ozonfilters Risico’s voor de gezondheid en het milieu bij het gebruik (hantering) van tonercartridges

84 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (56)
Geluid Gids voorziet tabel met maximum normen Emissies Gids vermeldt maximale emissiewaarden Ozonfilter wordt aanbevolen Uitvoeringsclausules – verpakking Uit recycleerbaar materiaal Moeten maximaal teruggenomen worden

85 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (57)
Tonercartridges – Technische specificaties Verpakking Tonercartridges moeten bij voorkeur opnieuw kunnen worden gebruikt of moeten kunnen worden gereconditioneerd of gerecycleerd Veiligheidsfiche Verplicht

86 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (58)
Terugname, reconditionering en/of recyclage Verkoper moet een systeem voorstellen voor afhaling van gebruikte cartridges Met het oog op reconditioneren of recycleren Leverancier moet instaan voor het reconditioneren of recycleren

87 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (59)
Gevaarlijke stoffen Afwezigheid van RoHS-stoffen (lood, kwik, cadmium,…) Toepassingen in bijlage van de Richtlijn rond RoHS wel toegestaan De plastic elementen die zwaarder wegen dan 25 gram moeten: Vrij zijn van chloorparaffines (ketenlengte/chloorgehalte) Vrij zijn van vlamvertragende stoffen

88 9. De methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal (60)
Geen stoffen bevatten zoals Carcinogeen, mutageen en stoffen die giftig zijn voor de voortplanting Geen azokleurstoffen bevatten

89 11. Gids voor duurzame aankopen
Bevat technische en ethische normen die bij aankopen kunnen worden gehanteerd POD Duurzame Ontwikkeling is ‘eigenaar’

90 11. Aandachtspunten Cellen Duurzame Ontwikkeling hebben belangrijke taak Zijn de omzendbrieven in de praktijk toepasbaar? Evolueren ze mee met de nieuwe technologieën? Normen hebben geen zin als ze niet mee evolueren met de tijd Maximaal gebruik van omzendbrieven en gidsen

91 12. Conclusies Duurzame ontwikkeling is een vaste waarde geworden
Toepassing laat nog te wensen over Cellen Duurzame Ontwikkeling moeten soms meer ‘au sérieux’ genomen worden Evolutie moet in de gaten gehouden worden Domein ‘Duurzame Ontwikkeling’ moet uitgebreid worden Aan het werk! Is de boodschap


Download ppt "1. Relevante omzendbrieven en gidsen"

Verwante presentaties


Ads door Google