De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oorzaken van milieuproblemen en de gevolgen daarvan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oorzaken van milieuproblemen en de gevolgen daarvan"— Transcript van de presentatie:

1 Oorzaken van milieuproblemen en de gevolgen daarvan
Thema 3 mens en milieu Oorzaken van milieuproblemen en de gevolgen daarvan

2 Beïnvloeding mens-milieu
Milieu leverancier van: zuurstof, voedsel energie voor mens stoffen waarvan andere producten worden gemaakt kleding, huisvesting recreatie

3 Milieu beïnvloed door de mens
Heel vroeger: Elementen toevoegen ( bemesting) Elementen onttrekken ( oogst, bomen kappen ) Milieu veranderen ( irrigatie) Nu: Milieuproblemen verstoring door mens  toevoegen : vervuiling  onttrekken : uitputting veranderen : aantasting

4 Oorzaak milieuproblemen
Enorme bevolkingstoename ( bevolkingsdruk) Manier van leven van huidige mens

5 Andere levenswijze Sinds industriële revolutie: gebruik machines
 uitputting natuurlijke energiereserves  afvalstoffen komen vrij Nieuwe energievormen Chemische industrie  nieuwe kunstmatige stoffen Plastic, nylon rubber, verf, cosmetica, medicijnen  afvalstoffen komen vrij , sommige giftig  in het verleden geloosd : in water, bodem, lucht

6 Stoommachine  (hier ververij)

7 landbouw Bevolkingsdruk steeds meer productie
 grotere oppervlakten grotere machines ruilverkaveling landschap veranderd Bio-industrie

8 Infrastructuur Verkeersvoorzieningen  snel over grote afstanden verspreiden Mens steeds minder afhankelijk van natuurlijke omgeving Kunstmatige ecosystemen: weilanden , akkers grotere productie + gezondheidszorg hierdoor grotere bevolkingsgroei Alleen armst e landen sterven mensen door voedselgebrek

9 ontbossing / Vervuiling
 soms geen dierlijk of plantaardig leven mogelijk  otter en wolf uitgestorven das en marter bedreigde diersoorten  heleboel (roof)vogels Planten bedreigd Afgelopen 100 jaar : 1300 plantensoorten in het wild nu ongeveer ½ bedreigd in hun voortbestaan

10 Bedreigde of verdwenen vogels
Blauwe kiekendief Circus cyaneus ssp. cyaneus gevoelig Boerenzwaluw Hirundo rustica ssp. rustica gevoelig Bontbekplevier Charadrius hiaticula ssp. hiaticula kwetsbaar Boomvalk Falco subbuteo ssp. subbuteo kwetsbaar Brilduiker Bucephala clangula ssp. clangula gevoelig Draaihals Jynx torquilla ssp. torquilla ernstig bedreigd Duinpieper Anthus campestris ssp. campestris ernstig bedreigd Dwergmeeuw Larus minutus ernstig bedreigd Dwergstern Sterna albifrons ssp. albifrons kwetsbaar Engelse gele kwikstaart Motacilla flava ssp. flavissima bedreigd Gele kwikstaart Motacilla flava ssp. flava gevoelig Goudplevier Pluvialis apricaria verdwenen Graspieper Anthus pratensis ssp. pratensis gevoelig Grauwe gors Miliaria calandra ssp. calandra ernstig bedreigd Grauwe kiekendief Circus pygargus ernstig bedreigd Grauwe klauwier Lanius collurio ssp. collurio bedreigd Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata ssp. striata gevoelig Griel Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus verdwenen Groene specht Picus viridis ssp. viridis kwetsbaar Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus bedreigd Grote mantelmeeuw Larus marinus gevoelig Grote stern Sterna sandvicensis ssp. sandvicensis bedreigd Grote zilverreiger Casmerodius albus ssp. albus gevoelig Grutto Limosa limosa ssp. limosa gevoelig Hop Upupa epops ssp. epops verdwenen Huismus Passer domesticus ssp. domesticus gevoelig Huiszwaluw Delichon urbica ssp. urbica gevoelig Kemphaan Philomachus pugnax ernstig bedreigd Kerkuil Tyto alba ssp. guttata kwetsbaar Klapekster Lanius excubitor ssp. excubitor ernstig bedreigd Kleine zilverreiger Egretta garzetta ssp. garzetta gevoelig Kleinst waterhoen Porzana pusilla ssp. intermedia verdwenen Kneu Carduelis cannabina ssp. cannabina gevoelig Koekoek Cuculus canorus ssp. canorus kwetsbaar Korhoen Tetrao tetrix ssp. tetrix ernstig bedreigd Kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris ssp. macrodactyla gevoelig Kramsvogel Turdus pilaris gevoelig Kuifleeuwerik Galerida cristata ssp. cristata ernstig bedreigd Kwak Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax niet meer wild Kwartelkoning Crex crex kwetsbaar Lachstern Sterna nilotica ssp. nilotica verdwenen Matkop Parus montanus ssp. rhenanus gevoelig Middelste zaagbek Mergus serrator gevoelig Nachtegaal Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos kwetsbaar Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus ssp. europaeus kwetsbaar Oeverloper Tringa hypoleucos gevoelig Ortolaan Emberiza hortulana ernstig bedreigd Paapje Saxicola rubetra bedreigd Patrijs Perdix perdix ssp. perdix kwetsbaar Pijlstaart Anas acuta ssp. acuta bedreigd Porseleinhoen Porzana porzana kwetsbaar Purperreiger Ardea purpurea ssp. purpurea bedreigd Raaf Corvus corax ssp. corax gevoelig Ransuil Asio otus ssp. otus kwetsbaar Ringmus Passer montanus ssp. montanus gevoelig Roerdomp Botaurus stellaris ssp. stellaris bedreigd Roodhalsfuut Podiceps grisegena ssp. grisegena gevoelig Roodkopklauwier Lanius senator ssp. senator verdwenen Slechtvalk Falco peregrinus ssp. peregrinus gevoelig Slobeend Anas clypeata kwetsbaar Snor Locustella luscinioides ssp. luscinioides kwetsbaar Spotvogel Hippolais icterina gevoelig Steenuil Athene noctua ssp. vidalii kwetsbaar Steltkluut Himantopus himantopus gevoelig Strandplevier Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus bedreigd Tapuit Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe bedreigd Tureluur Tringa totanus ssp. totanus gevoelig Veldleeuwerik Alauda arvensis ssp. arvensis gevoelig Velduil Asio flammeus ssp. flammeus ernstig bedreigd Visdief Sterna hirundo ssp. hirundo kwetsbaar Watersnip Gallinago gallinago ssp. gallinago bedreigd Wielewaal Oriolus oriolus ssp. oriolus kwetsbaar Wintertaling Anas crecca ssp. crecca kwetsbaar Woudaap Ixobrychus minutus ssp. minutus ernstig bedreigd Zomertaling Anas querquedula kwetsbaar Zomertortel Streptopelia turtur ssp. turtur kwetsbaar Zuidelijke bonte strandloper Calidris alpina ssp. schinzii verdwenen Zwarte stern Chlidonias niger ssp. niger bedreigd

11 Natuurlijke ecosystemen in Nederland
Bijna geen meer Als er zijn : versnipperd door grote verkeerswegen Weinig plekken ongerepte natuur waar dieren niet gestoord worden door recreanten of verkeerslawaai


Download ppt "Oorzaken van milieuproblemen en de gevolgen daarvan"

Verwante presentaties


Ads door Google