De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 december 2010 De Factorij, Brussel Workshop 6 Hoe omgaan met taalverschillen in de zorg?

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 december 2010 De Factorij, Brussel Workshop 6 Hoe omgaan met taalverschillen in de zorg?"— Transcript van de presentatie:

1 16 december 2010 De Factorij, Brussel Workshop 6 Hoe omgaan met taalverschillen in de zorg?

2 VERWELKOMING

3 DEEL 1 THEORETISCHE SCHETS 1.Ouderen met een migratieachtergrond 2.De Brusselse meertaligheid 3.Moeilijkheden bij ouderen en taal

4 1. Ouderen met een migratieachtergrond 1.1. Huidige situatie •Jong Brussel •Exacte cijfers zeer moeilijk -> nationaliteit •Minimaal 1 derde van de ouderen is ‘allochtoon’ •Grootste groep ouderen van ‘vreemde’ origine zijn de Marokkaanse 55+, gevolgd door Frankrijk, Turkije, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal •Toenemend aantal Sub-Sahara en Oost-Europa •Spreiding: loopt zowel in de westelijke zone die van Anderlecht over Hoog-Molenbeek naar Jette toeloopt,als in Evere en het NO deel van Schaarbeek en rijk ZO van Brussel •Boven 80 jaar vaak nog uitsluitend Belgen

5 1.2. Toekomst •Moeilijk in te schatten •Afhankelijk van - interne migratiestromen (binnen Brussel, Vlaanderen en Wallonië) - nieuwe migratiestromen - Uitstroom België •Vanaf 2021 aanzienlijke stijging verwacht •Vanaf 2041 toename van ouderen met min 70 000 tot 140 000 ouderen ( > 50 %) 1. Ouderen met een migratieachtergrond

6 2. De Brusselse meertaligheid •Brussel wereldstad t.m.m. migratieproces gestart in de 20ste eeuw en die verder groeit in de 21ste eeuw •Toenemende migratie gaat hand in hand met een groeiende diversiteit aan talen •Evolutie van Brussel als 2-talige hoofdstad naar Brussel als meertalige hoofdstad

7 2. De Brusselse meertaligheid •Cijfers uit 2006

8 2. De Brusselse meertaligheid •13 belangrijkste talen zijn - Frans (95.55 %) - Engels (35.40 %) - Nederlands (28.23 %) - Spaans (7.39 %) - Arabisch (6.36 %) - Italiaans (5.72 %) - Duits (5.56 %) - Turks (1.47 %) - Portugees (1.67 %) - Lingala (0.99 %) - Grieks (0.91 %) - Russisch (0.64 %) - Berbers (0.36%)

9 3. Moeilijkheden bij ouderen en taal •Meerderheid van allochtone ouderen enkel de moedertaal. •Velen zijn analfabeet •Redenen - Gaat hier over ouderen uit arbeidsmigratie (zie dvd) - De taal leren was niet noodzakelijk voor de arbeidssectoren - Perceptie van tijdelijke aanwezigheid in België. Een taal leren is erkennen dat je niet terug gaat (psychologisch) - Vrouwen bleven zeer vaak thuis - Lage scholingsgraad - Nieuwe taal leren op oudere leeftijd niet evident

10 3. Moeilijkheden bij ouderen en taal •Belangrijk: Communicatie gaat ruimer dan enkel taal (non verbaal, betekenisgeving, culturele componenten, …) •Gevolgen -sociaal isolement -Vereenzaming -Ontoegankelijk aanbod -Verkeerde diagnose en dus verkeerde behandeling

11 DEEL 2 INTERACTIE •Video 1 : Ouder worden ver van huis Reactie •Video 2 : Crossculturele communicatie Reactie

12 DEEL 3 Good Practices 3.1. Aandacht voor het gebruik van de eigen taal -> Het belang van sociaal tolken 3.2. Aandacht voor Cultuur -> Intercultureel Bemiddelaars (ICB) 3.3. Aandacht voor de leefwereld van allochtone ouderen -> OVALLO 3.4. Aandacht voor eenvoudig taalgebruik -> Wablieft -> Pictogrammenboekje 3.5. Anderen … -> Fotostrip (leefwereld) -> Bon vzw (eigen taal) -> Multinationals bv Coca Cola & Mc Donalds (leefwereld)

13 Agrarische stedelijk - industriële •Na de 2 de wereldoorlog werden de verzorgingsinstellingen steeds meer verbonden met de staat & krijgt de professionalisering steeds meer aandacht. •Cultuurhistorische overgang van een agrarische naar een, stedelijke- industriële samenleving. •Een traditioneel en gesloten naar een moderne en open samenleving 3.1. Sociaal tolken en 3.2. ICB

14 Traditioneel •Traditioneel wordt verstaan dat cultuur wordt overgedragen via familiestructuren, culturele erfenis wordt hierbinnen voorgeleefd en eventueel cultureel benoemd. •Mensen groeien op in een band die vooral via familiegeschiedenis wordt bepaald •De orale overdracht is hier belangrijk en ook de bewegingstraditie is anders dan voor mensen die in een stedelijke- industriële samenleving wonen •Zorg wordt verbonden met familieverhoudingen of clanbindingen

15 stedelijke- industriële samenleving •Informatie, dienstverlening een steeds belangrijke plaats •Beheerbaar en meetbare zorg •Leer en disciplineringprocessen die men moet ondergaan om lid te worden van een westerse samenleving •Emotioneel en impulsen en directe aandriften steeds meer en vaker beheers te worden en mogen nog slechts in gedempte vormen geuit te worden

16 Vanuit 5 gezichtspunten waarvan we rekening moeten houden in een menselijke relatie •Universalisme tegenover particularisme ( regels tov relatie) •Individualisme tegenover communitarisme (de groep tov het individu) •Neutraal of emotioneel ( de scala van emotie) •Specifiek tegenover diffuus ( de mate van betrokkenheid) •Prestatie tegenover toeschrijving (hoe status wordt voorgesteld)

17 Hoe men de tijd beleeft? •In sommige samenlevingen is niet zo belangrijk wat iemand in het verleden heeft gepresteerd. Wat je concrete plannen zijn voor de toekomst weegt zwaarder. •In andere samenlevingen is wel het verleden belangrijk. Dit cultuur verschil kan invloed hebben op de activiteiten. Vb een vaste termijnplanning versus incha-allah

18 Hoe men de omgeving ervaart ? •De manier waarop men zijn omgeving ervaart verschilt van cultuur tot cultuur. In de ene cultuur ligt de bron van goed en kwaad en de kern van je levenshouding bij jezelf. Waarden en motieven komen daaruit voort •beschouwt men de omgeving als sterker dan de individu

19 Doelstellingen van de dienst •Gelijke toegang tot de gezondheid •Kwaliteit van de zorg te kunnen verzekeren

20 Brugfunctie te slaan door 5 taken uit te voeren •Tolken •Vorming •Voorlichting geven •Overleg •Pleitbezorging

21 Opleiding OSP •3 jarige opleiding aan het Onderwijs sociaal promotie –Sociale vaardigheden –Antropologie –Gezondheid –Methodiek –Intercultureel communicatie

22 Verschil met de tolkendienst •Cultureel vertalen •Culturele & religiueze informatie geven •Opleiding in de gezondheid •Voorgesprek met de hulpverlener •Nabespreking met de hulpverlener •Pleitbezorgen

23 Overleg -Niet altijd een oplossing vinden maar het besef van de belevingswereld en de betekenis van de probleem te verstaan -de veronderstellingen en verwachtingen op elkaar afstemmen -Niet alleen de inhoud maar ook de houding erbij te betrekken. Een relatie opbouwen

24 Samenwerking met een ICB - Triade op een interactief model Gelijkzijdige driehoek -Aandacht voor de communicatie ‘cultuur’ -Goed vertalen is belangrijk maar niet genoeg -Hv voert de leiding maar kan ook delegeren

25 Multiculturele omgeving vraagt - Openheid -Veranderingsgezindheid Daar is -> reflectie, dialoog en kritisch beschouwen van uitgangspunten voor nodig en -> grensverleggend professionele handelen voor nodig

26 Actiepunten - Maak diversiteit tot kwaliteitskenmerk -Versterk de positie van migranten als ‘marktpartij’ -Toets beroepsprofielen aan de multiculturele hulpverleningspraktijk -Ontwikkel kennis- en consensusdocumenten

27 Migratie is een bron van verlies & verrijking Volgens een Turkse zegswijze liggen de bronnen waar de breuken zijn

28 3.3. OVALLO Ontstaansgeschiedenis - Sinds 2004 ingebed binnen de BWR - Open samenwerkingsinitiatief Missie / Visie •Doel -De problematiek van deze doelgroep onder de aandacht brengen -Via samenwerking, methodiekontwikkeling en acties het welzijn en gezondheid van de senior bevorderen

29 3.3. OVALLO •Visietekst Een visie op ouderenzorg in een context van diversiteit. -> Pijler 1 : Allochtone ouderen zijn een groep met specifieke kenmerken. -> Pijler 2 : Als er geen antwoord wordt gegeven op de specifieke hulpvragen van allochtone ouderen, dan dreigen ze een risicogroep te worden. -> Pijler 3 : Diversiteit is meer dan het verschil tussen etnisch-culturele groepen: individuele verscheidenheid staat op de voorgrond -> Pijler 4 : Kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening impliceert een diversiteitsbeleid

30 Onderzoek / methodieken 2004 : Onderzoek naar noden en behoeften van Brusselse senioren met een migratieachtergrond 2005 : Vergrijzing … een kleurrijk gegeven 2005 – 2007 : -Ontwikkeling en toepassing 3 koffers -Studiedag ‘Allochtone ouderen, ook u zorg’ -Mantelzorgproject 2008 - 2009 : -Ontmoetingsdag (methodiek) -Nieuwe doelgroepen : project BB 3.3. OVALLO

31 Toekomst •Vergelijkend/actie Onderzoek •Ontmoetingsdag •Kofferproject •Inventarisatie expertise cultuurgevoelige ouderenzorg

32 3.4. Eenvoudig taalgebruik •Wablieft! •Pictogrammenboekje - ING

33 3.5. Anderen

34 Coca Cola in Afrika

35 MC DONALDS in Dubai

36 DEEL 4 IN DIALOOG 1/ Wat is er reeds gebeurd op gebied van taal? 2/ Wat is haalbaar of kan je voorstellen aan je directie of staf? 3/ Welke instrumenten bieden ze jou aan om je werk op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitoefenen? 4/ Wat zijn de sterktes & zwaktes van je dienst naar allochtone ouderen toe?

37 Meer info? •Hamida Chikhi Coördinatrice ICB Foyer Dienst Interculturele Bemiddeling Werkhuizenstraat 28/38 1080 Brussel hamida.chikhi@foyer.be 02/411.04.39hamida.chikhi@foyer.be www.foyer.be •Kathleen Van Den Daele Stafmedewerker Interculturalisering Brusselse Welzijns- en GezondheidsRaad kathleen.vandendaele@bwr.be 02/413.01.48 www.bwr.be

38 Bedankt voor het luisteren


Download ppt "16 december 2010 De Factorij, Brussel Workshop 6 Hoe omgaan met taalverschillen in de zorg?"

Verwante presentaties


Ads door Google