De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 1"— Transcript van de presentatie:

1 Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 1
W.H. Korthouwer

2 Historie verzekeringen
1e verzekering ontstaan rond 2100 v. Christus, soort transportverzekering Uitvaartverzekeringen geïntroduceerd door de Romeinen Vanaf e echte verzekeringsovereenkomst voor particulieren, basis voor underwriters gelegd In e verzekeraar Lloyds of London Vanaf e levensverzekeringen, ontstaan van sterftetabel op basis van sterftecijfers afhankelijk van leeftijd en samengestelde interest

3 Historie verzekeringen
Vanaf 1871 ontstaan van herverzekeraars na grote brand in Chicago Vanaf 1897 ontstaan van collectieve verzekeringen tegen ongelukken in de industrie Begin 19e eeuw ontstaan van (collectieve) verzekeringen voor inkomen, zorg en pensioen. Meer regeringsbemoeienis m.b.t. zorgstelsel Vanaf 1950 ontstaan van sociale verzekeringsstelsel gebaseerd op concept van de drie pijlers In 1965 ontstaan van 1e direct writer FBTO Vanaf 2006 privatisering zorgstelsel Vanaf 2006 intrede WFT Vanaf 2013 verbod op provisie complexe (verzekerings)producten

4 Waarom verzekeren? Nederlanders betalen per inwoner vrijwel de meeste premie wereldwijd Preventie; rol van maatschappijen en verzekerden Welke risico’s en in welke mate verzeker je wel of niet? Oorspronkelijke karakter verzekeren, risicospreiding, steeds meer vervaagd Verzekeren soms irrationeel. Overbodige verzekeringen; garantieverzekering, reisverzekering, uitvaartverzekering, bruiloftverzekering, huisdierenverzekering Nederlanders betalen t.o.v. buitenland erg veel premie per inwoner. Bron blz. 42 uit Na correctie voor zorgpremie i.v.m. geprivatiseerde Ned.zorgstelsel en verplichte risicodekkingen 2de of 3e plek wereldwijd.

5 80% van de Nederlanders is niet in staat om financieel risico en rendement reëel in te schatten
Winst en verlies wordt meestal niet op dezelfde wijze beoordeeld; de pijn en afkeer van verlies zijn groter dan winst. Emoties spelen een belangrijke rol. Relatief kleine risico’s, bijv. voor de fiets of camera, kunnen vaak beter zelf gedragen worden. Mensen maken vooraf slechts weinig de afweging om besparing op premies op een spaarrekening weg te zetten. Enkele verzekeringsparadoxen: Waarom een laag eigen risico bij een goed schadeverleden? Waarom mensen met een hoger besteedbaar inkomen zich bij aankoop vaak sneller verzekeren?

6 Betekenis verzekeringen
Betekenis verzekering; verzekerde schadeloos stellen na optreden van een onzeker voorval Art. 7:925 BW omschrijft een verzekering als volgt: Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering. Kansovereenkomst; onzeker element, verzekeraar calculeert het risico en ontvangt daarvoor een premie Juridisch kader verzekeringsrecht in BW 7 Wet van de grote aantallen

7 Verzekeringsrecht geregeld in BW, tot 2007 in Wetboek van Koophandel
WETTEN/ JURISPUNDENTIE Eigen gebrek uitgesloten Regelend recht Polis- voorwaarden Eigen gebrek kan geheel of Gedeeltelijk terzijde worden gesteld Veel variaties mogelijk Vb. eigen gebrek; stuurstang of wiellager is niet onderhouden waardoor de schade is ontstaan. Schade wordt m.u.v. de stuurstang of wiellager vergoed. Verschillen tussen huidige verzekeringsrecht in BW en oude recht in KvK: Mededelingsplicht versus verzwijging Toetsing van dekking aan dekkingsomschrijving in de polis versus onzeker voorval Artikel 7:956BW versus taxatievormen in KvK; taxatievormen niet meer bij wet geregeld. Indemniteitsbeginsel blijft gehandhaafd. Afgifte polis kan nu ook digitaal Iets andere bepaling voor premierestitutie in nieuwe verz.recht; bij tussentijdse opzegging premierestitutie naar billijkheid verminderd Kleine verschillen premieverrekening Uitsluiting van opzet en eigen schuld anders omschreven in BW; in het nieuwe recht uitsluiting voor opzet en roekeloosheid wat zwaarder weegt dan merkelijke schuld in het oude recht. Zie verder doc. DL Verzekeringsrecht geregeld in BW, tot 2007 in Wetboek van Koophandel

8 Onderverdeling risico’s
Bezit Opstal Auto Aansprakelijk- heid AVP WA Kosten Reis Pechhulp Leven/ gezondheid Overlijden Zorg Inkomen Kansen in wegnemen van overlappende dekkingen Totaaladvies adviezen van meerdere bankmedewerkers integreren en op elkaar afstemmen

9 soorten verzekeringen
Schadeverzekeringen: materiële schade; schade aan bezittingen bijv. woonhuisverzekering, autoverzekering Letselschade; aansprakelijkheidsverzekering, bijv. WA-dekking Vermogensschade; rechtsbijstandverz., beroepsaansprakelijkheidverz. Sommenverzekering; bijv. ongevallenverzekering Persoonsverzekering; ziekte, arbeidsongeschiktheid en ongevallen 2. Levensverzekeringen

10 premieopbouw Elementen in de verzekeringspremie: Risicopremie
Onvoorziene reserve Bedrijfskosten verzekeraar Provisie/Beloning intermediair/tussenpersoon Polis-en incassokosten Belasting Winstopslag

11 Polisredactie Rangorde bepalingen en dekkingen op een polis:
Evt. wettelijk verplichte dekkingen op grond van bijv. WAM, ZvW Evt. verdragen bijv. Internationale leveringsvoorwaarden bijv., Incoterms 2012 Polisblad Polisvoorwaarden (indien niet in strijd met bovenstaande), zie ook Clausules

12 Betrokken partijen Verzekeringnemer, ook wel eigenaar van de polis
Verzekerde(n) Begunstigde of uitkeringsgerechtigde Vaak is verzekeringnemer tevens de verzekerde en begunstigde. Bij een overlijdensrisicoverzekering op twee levens kan de polis kruislinks zijn gesloten ter voorkoming van successierecht (“sterfbelasting”) bij overlijden. Er mag dan geen premie aan de erflater zijn onttrokken waardoor. De man betaald de premie voor zijn vrouw en de vrouw voor haar man. Voor de tenaamstelling idem bij verz.nemer.

13 Acceptatie en sancties bij schade
Voorlopige dekking Mededelingsplicht; controle schadeverleden via Fish (centrale database) vanuit verzekeraar, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Strafrechtelijk verleden Verzekerde heeft informatie achtergehouden? Verschillende sancties voor- of na de schade. Vooraf; opzegging, aanpassing premie en/of voorwaarden Achteraf; bij opzettelijke misleiding contract met terugwerkende kracht ontbinden of schade (deels) uitkeren met evt bijbetaling van extra premie. Van belang is of er een causaal verband is

14 Regels rondom afsluiten, opzeggen verzekeringen
Opzeggen, verschillen bij: particulier, zakelijk, of zakelijk contract met particulier risico lopende of nieuwe contracten Gedragscode: nieuwe regels per 1/1/2010 voor particuliere schadeverzekeringen, per 1/7/2010 voor part.inkomensverzekeringen, per 1/7/2011 voor zakelijke contracten Particulier; geldt niet voor zorgverz. en natura uitvaartverz, nieuwe contracten max. 1 jaar, indien langer toestemming van klant, opzegtermijn 1 maand, geïnformeerde verlenging Lopende contracten per contractsvervaldatum Links:

15 Zakelijke contracten; vanaf 1/7/2011 max
Zakelijke contracten; vanaf 1/7/2011 max. 3 jaar, verlenging stilzwijgend 1 jaar, indien langer geïnformeerd, opzegtermijn 1 maand

16 Aanbieders en distributiekanalen
Herverzekeraars Verzekeraars herverzekeren deels haar risico’s bij een herverzekeraar zoals bij Swiss Re Directe distributie verzekeraars consument, zoals FBTO of Ohra Indirecte distributie verzekeraars intermediair/tussenpersonen Hypotheker consument Indirecte distributie verzekeraars volmachtpartijen zoals VKG, Nedasco, Voogd en Voogd intermediair/tussenpersonen consument

17 Hoe zoekt de consument financieel advies?
Ongeveer 60% via adviseur voor schadeverzekering en 90% voor levensverzekeringen. Ongeveer de helft kiest voor de bank, de andere helft voor het intermediair Voorkeur voor standaardproduct tegen lage prijs, kwaliteit belangrijk Jongeren oriënteren meer via de bank, familie, vrienden, etc Hoger opgeleiden oriënteren meer via internet Consument wil vooral effect van product weten en niet de werking van het product (voorwaarden, etc) Onderzoek NIBUD 2010

18 Men is over het algemeen tevreden over de adviseur
Waardering onderverdeeld in twee dimensies; vertrouwen en verkoopaspect. Hogere score bij intermediair op vertrouwen Meer voorkeur boven provisiesysteem dan directe beloning bij lager opgeleiden en lagere inkomens

19

20

21 Voorwaarden verkoop via internet
Elektronisch verzekeren en opzeggen gebonden aan voorwaarden. Voorwaarden digitaal afsluiten: Juiste informatie op de website, begrijpelijk en niet misleidend. Voldoende bedrijfsinformatie. Voorwaarden vooraf beschikbaar voor klant Instemming klant vooraf Klant moet polis kunnen opslaan en reproduceren Polis moet zijn voorzien van elektronische handtekening

22 Internet als distributiekanaal of oriëntatiekanaal?
Verzekeringsbranche loopt voorop qua internetmarketing Toename online omzet van verzekeraars Keuze sterk afhankelijk van complexiteit product of mate van impact, mede door wetgeving AFM Verschuift rol van banken en intermediair meer richting advies? Distributiekanaalconflicten.

23 Oefeningen / praktijkcases
Vragen verzekeraars en distributiekanalen Inventariseren (en analyseren risico’s) particulier; diverse cases in groepsverband, antwoorden en vragen rouleren.

24


Download ppt "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 1"

Verwante presentaties


Ads door Google