De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren"— Transcript van de presentatie:

1 Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren

2 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

3 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

4 Doelstelling van de norm
Verzekeren dat boekwaarde (carrying amount) van de activa niet hoger zijn dan hun recupeerbare waarde (recoverable amount). Anders IMPAIRMENT LOSS (= waardevermindering) Recupereerbare waarde = waarde bij verkoop of bij gebruik (value in use). IAS 36 specifieert wanneer een ‘impairment loss’ mag teruggenomen worden. IAS 36 bepaalt welke informatie in toelichting moet.

5 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

6 Toepassingsgebied IAS 36 is van toepassing op alle activa uitgezonderd : Voorraden (Inventories - IAS 2) Werken in uitvoering (Construction contracts – IAS 11) Actieve belastinglatenties (Income Taxes – IAS 12) Activa ontstaan uit ‘employee benefits’ (Employee benefits – IAS 19) ‘Financial assets’ zoals bedoeld in IAS 32 (Financial Instruments : Disclosure and presentation) ‘Investment property’ gewaardeerd aan ‘fair value’ (Investment property – IAS 40) Biologische activa gewaardeerd aan ‘fair value’ (Agriculture IAS 41)

7 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

8 Definities Recoverable amount : the higher of an asset’s net selling price and its value in use. Value in use : present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. Net selling price : the amount obtainable from the sale of an asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, less the cost of disposal. Impairment loss : the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

9 Definities (vervolg 1) Carrying amount : amount at which an asset is recognised in the balance sheet after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses thereon. Depreciable amount : cost of an asset less residual value. Depreciation : systematic allocation of the depreciable amount over its useful life. Useful life : period over which an asset is expected to be used OR the number of production or similar units expected to be obtained from the asset.

10 Definities (vervolg 2) Cash generating unit (CGU): smallest identifiable group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets. Active market : is a market where all the following conditions exists : Items traded within the market are homogeneous; Willing buyers and sellers can normally be found at any time; Prices are available to the public. Corporate assets : are assets other than goodwill that contribute to the future cash flows of both the CGU under review and other CGU’s.

11 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Tegenboeken van ‘impairment loss’ Verwerking belastingeffect Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

12 Identificatie ‘impaired’ activa (1)
Elk jaar, op balans, moet nagegaan worden of er een indicatie is dat bepaalde activa moeten afgewaardeerd (impaired) worden. Minimaal moeten een aantal interne en externe indicatoren geëvalueerd worden. Indien er indicatie is dat een actief moet afgewaardeerd worden – bereken recupereerbare waarde.

13 Identificatie ‘impaired’ activa (2)
Externe informatiebronnen daling marktwaarde groter dan daling door normaal gebruik of verlopen van de tijd, significante veranderingen op technologisch, eonomisch, juridische vlak of in markt-omstandigheden, stijging van de intrestvoeten waardoor disconto-voet stijgt die gebruikt wordt om de gebruiks-waarde te berekenen, …. (geen exhaustieve lijst)

14 Identificatie ‘impaired’ activa (3)
Interen informatiebronnen fysische beschadiging van activa, toekomstige veranderingen in gebruik (herstructurering, verkoop, …), economische performantie van het activum lager dan oorspronkelijk verwacht, …. (geen exhaustieve lijst)

15 Identificatie ‘impaired’ activa (4)
Materialiteitsprincipe ! Als er een indicatie is dat een activum ‘impaired’ dient te worden dan kan dit erop wijzen dat: de resterende gebruiksduur het afschrijvingsritme of, de residuwaarde dient herzien te worden. Voorbeeld van materialiteitsprincipe : Als b.v. uit vorige berekeningen bleek dat er een ruime marge was (dus recoverable amount groter dan BW) en als er geen reden is om aan te nemen dat er belangrijke wijzigingen zijn moet de onderneming geen nieuwe berekenignen maken.

16 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

17 ‘Recoverable amount’(recupereerbare waarde)
= ‘The higher of an asset’s net selling price (netto-verkoopprijs) and value in use’ (gebruikswaarde)

18 ‘Recoverable amount’ (recupereerbare waarde)
Indien één van de twee waardes groter is dan de boekwaarde dan dient de andere niet berekend te worden. Indien de netto-verkoopprijs niet kan bepaald worden dan is de recupereerbare waarde gelijk aan de gebruikswaarde Voor activa bestemd voor verkoop volstaat het om de netto-verkoopprijs te evalueren.

19 Netto-verkoopprijs (net selling price)
Het bedrag verkrijgbaar bij verkoop… … in een ‘at arm’s length’ transactie tussen ‘knowledgeable’ ‘willing’ partijen .. … verminderd met de verkoopkosten. Referenties : marktprijs in een actieve markt Bestaande verkoop overeenkomst ‘best estimate’ op basis van beschikbare informatie. Voorbeelden van verkoopkosten : Juridische kosten, afbraakkosten, kosten om activa verkoopbaar te maken …. Zijn geen verkoopkosten : opzeggingsvergoedingen en reorganisatie kosten ten gevolge van de verkoop van de activa.

20 Gebruikswaarde (value in use)
De geactualiseerde waarde van ... … de geschatte toekomstige cashflows die ontstaan uit het gebruik van het activum … en uit de verkoop ervan op het einde van de nuttige gebruiksduur (useful lifetime)

21 Gebruikswaarde (value in use)
Op basis van budgetten die door het management zijn goedgekeurd. Gebaseerd op aanvaardbare assumpties. Maximaal over een periode van 5 jaar tenzij een langere periode gejustifieerd is. Indien gebruiksduur > 5 jaar : extrapolatie van Cashflowprojecties Verwachte groei mag niet hoger zijn dan wat voor het product, de sector het land verwacht wordt. Cashflows moeten berekend worden op basis van de huidige toestand van het activum (dus geen rekening met toekomstige herstruc-tureringen of met bijkomende investeringen die de capaciteit verhogen). Ias gaat er vanuit dat er geen betrouwbare budgetten kunnen zijn over een periode van meer dan 5 jaar. Cash flows tot het einde van de ‘useful life time” wordt berekend door de budgetten over de 5 jaar de extrapoleren. Bij de waardering van de residuwaarde gaan we uit van de waarde die gelijkaardige activa hebben die momenteel aan het einde van hun gebruikdsduur zijn. Maar wel rekening houdend met verwachte prijswijzigingen (exclusief inflatie)

22 Gebruikswaarde (value in use)
Geen rekening houden met belastingeffect of effect van financiering, ook niet met cashflows van toekomstige investeringen ter verhoging van de performantie (wel deze om performantie te behouden). Actuele waarde van de residuwaarde (best estimate). In de munteenheid waarin de cashflows zullen ontstaan – actualisatievoet moet hieraan aangepast zijn. Ias gaat er vanuit dat er geen betrouwbare budgetten kunnen zijn over een periode van meer dan 5 jaar. Cash flows tot het einde van de ‘useful life time” wordt berekend door de budgetten over de 5 jaar de extrapoleren. Bij de waardering van de residuwaarde gaan we uit van de waarde die gelijkaardige activa hebben die momenteel aan het einde van hun gebruikdsduur zijn. Maar wel rekening houdend met verwachte prijswijzigingen (exclusief inflatie)

23 Discontovoet Pre-tax. Moet tijdswaarde van het geld uitdrukken.
Rekening houdend met specifiek risico van het activum. Mag geen rekening houden met die risico’s die al zijn verrekend in de cashflow-ramingen. Disontovoet : Return on investment dat investeerders zouden verwachten voor een gelijkaardige investering Intrestvoet die betaald moet worden voor de financiering van dergelijke activa

24 Discontovoet Pre-tax. Moet tijdswaarde van het geld uitdrukken.
Rekening houdend met specifiek risico van het activum. Mag geen rekening houden met die risico’s die al zijn verrekend in de cashflow- ramingen. Disontovoet : Return on investment dat investeerders zouden verwachten voor een gelijkaardige investering Intrestvoet die betaald moet worden voor de financiering van dergelijke activa

25 Bepalen geschikte discontovoet
Voorbeeld 1 Risicoloze rentevoet overheidsobligaties 4 % Inschatting specifieke risico’s verbonden aan actief 10 % _____ Actualisatievoet 14 % Voorbeeld 2 Gewogen gemiddelde kapitaalkost : 12 % , Rentevoet 6 % Belastingvoet 35 % ; Schulden / EV = 25 % Gewogen gemiddelde kapitaalkost voor belastingen (12%/(1-35%)) 18,5 % Aanpassing (weging EV / VV) (18,5 % x ¾ + 6 % x ¼) => actualisatievoet = 15,4 % Disontovoet : Return on investment dat investeerders zouden verwachten voor een gelijkaardige investering Intrestvoet die betaald moet worden voor de financiering van dergelijke activa

26 Bepaling gebruikswaarde
Formule voor berekening gebruikswaarde kan afgeleid worden van : Enkelvoudige cashflow Actualisering van een enkelvoudige cashflow die gedurende n jaren optreedt : cashflow / (1 + d)^n Meervoudige cashflow Actualisering van n jaarlijkse cashflows : cashflow x (1 – (1+d)^-n)/d Oneindigheid Actualisering jaarlijkse cashflows tot oneindig : cashflow/d d = discontovoet Disontovoet : Return on investment dat investeerders zouden verwachten voor een gelijkaardige investering Intrestvoet die betaald moet worden voor de financiering van dergelijke activa

27 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

28 ‘Recognition’ en ‘measurement’
Een ‘impairment loss’ moet in de resultatenrekening verwerkt worden. Tenzij het een geherwaardeerd activum betreft dan te verwerken als vermindering van de herwaardering. Als ‘impairment loss. Als ‘impairment loss’ groter is dan de boekwaarde dient een schuld geboekt te worden . Na boeking van ‘impairment loss’ moeten de afschrijvingen herzien worden. Enkel schuld boeken als aan de definitie van ‘schuld’ voldaan is. Een schuld of een verplichting is : Een schuld/verplichting (liability) is een huidige verplichting voor de onderneming die voortvloeit uit de gebeurtenissen van het verleden, waarvan verwacht wordt dat de afwikkeling een besteding van ondernemingsmiddelen die economische voordelen weerspiegelen zullen tot gevolg hebben. Schulden/verplichtingen worden in de balans erkend indien : Het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van een huidige verplichting de besteding van economische middelen met zich mee zal brengen, en Het bedrag waartegen de afwikkeling zal gebeuren, op een betrouwbare wijze kan gemeten worden. Dus afschrijvingen te berekenen op basis van de aangepaste boekwaarde – te spreiden over de resterende looptijd.

29 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

30 Cash Generating Units (CGU)
Case Studies Identificatie CGU Voorbeeld : Een ‘mijnonderneming’ is eigenaar van een spoorweg die gebruikt wordt bij de exploitatie van de mijn. De spoorweg kan alleen maar als schroot verkocht worden en de spoorweg op zich genereert geen cash flow die onafhankelijk zijn van de cash flows van andere activa. Dus dan moet de recoverable amount berekend worden van de CGU waartoe spoorweg behoort. Een ander voorbeeld : Een busfirma levert diensten aan een gemeente en moet een minimale dienst garanderen voor 5 lijnen. Cash flows kunnen voor elk van de 5 lijnen berekend worden. Een van de 5 lijnen heeft een verlies. Aangezien de firma in dit geval geen keuze heeft en in ieder geval de vijf lijnen (of geen enkele) dient uit te baten is de kleinst relevante CGU is de vennootschap als een geheel

31 CGU (case study) Keten van kleinhandelszaken (opgave)
Winkel X behoort tot de keten M en koopt handelsgoederen via de aankoopcentrale van M. De prijszetting, marketing, advertentie en personeelsbeleid worden bepaald door M. M is nog eigenaar van 5 andere winkels in dezelfde stad (maar in andere buurt) en van 20 winkels in andere steden. Alle winkels worden op dezelfde wijze geleid als X. X en de 4 andere winkels werden 5 jaar geleden aangekocht en er werd een goodwill geboekt. Wat is de CGU voor X ?

32 CGU (case study) Keten van kleinhandelszaken (oplossing)
Elementen die van belang zijn : Management reporting beschikbaar per winkel ? Zaak wordt geleid op een ‘winkel-per-winkel’ basis of op een regionale/stadsbasis ? Alle winkels van M bevinden zich in verschillende buurten en zullen waarschijnlijk eigen cliënteel hebben. Dus hoewel X vrij centraal wordt geleid wordt de cashflow gegenereerd onafhankelijk van de andere winkels. Kan goodwill toegerekend worden (bottom-up test) ? Bijgevolg is het waarschijnlijk dat X een CGU is.

33 CGU (case study) Tijdschriften (opgave)
Een uitgever bezit 150 titels waarvan 70 gekocht en 80 zelf ontworpen. De prijs betaald aan derden werd geactiveerd onder de Im. VA. De kosten van de eigen ontwikkelde tijdschriften werden in resultaat geboekt. Cashflows kunnen bepaald worden per individueel tijdschrift. Titels worden beheerd vanuit het ‘marktsegment’. Het niveau van de advertentieinkomsten hangt af van het aantal titels in het marktsegment waartoe de titel behoort. Het is een beleidsoptie om titels te vervangen voordat ze aan het einde van hun economische levensduur zijn gekomen ? Wat is de CGU voor individuele titel ?

34 CGU (case study) Tijdschriften (oplossing)
Het is waarschijnlijk dat de ‘recoverable amount’ voor een individuele titel kan bepaald worden. Alhoewel de advertentieinkomsten ook afhankelijk zijn van de andere titels in hetzelfde marktsegment kunnen de directe verkopen en advertentieinkomsten per titel bepaald worden. De beslissing om een titel te vervangen wordt per individuele titel genomen. Het is waarschijnlijk dat elke titel een afzonderlijke CGU is. Nog een ander voorbeeld : M is een productie onderneming en is eigenaar van een gebouw dat volledig als hoofdkwartier wordt gebruikt. Na afslanking van de firma wordt de helft van het gebouw nog maar door de firma zelf wordt gebruikt. De andere helft wordt verhuurd aan derden. De huurovereenkomst loopt over 5 jaar. Wat is de CGU voor het gebouw ? De belangrijkste bestaansreden voor het gebouw is het gebruik voor het eigen kantoor als ondersteuning voor de exploitatie van de firma. Dus het gebouw kan niet beschouwd worden als een afzonderlijke CGU. Het geouw wordt niet aangehouden als investment. Dus kan de value in use niet berekend owrden op basis van de huurinkomsten.

35 Cash Generating Units (CGU)
‘Recoverable amount’ moet in principe per individueel activum bepaald worden. Indien onmogelijk dan ‘recoverable amount’ bepalen van de ‘cash generating unit’ waartoe het actief bestanddeel behoort. Definitie : ‘smallest identifiable group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets’. Voorbeelden : spoorweg bij mijnexploitatie, busvervoer ... Voorbeeld : Een ‘mijnonderneming’ is eigenaar van een spoorweg die gebruikt wordt bij de exploitatie van de mijn. De spoorweg kan alleen maar als schroot verkocht worden en de spoorweg op zich genereert geen cash flow die onafhankelijk zijn van de cash flows van andere activa. Dus dan moet de recoverable amount berekend worden van de CGU waartoe spoorweg behoort. Een ander voorbeeld : Een busfirma levert diensten aan een gemeente en moet een minimale dienst garanderen voor 5 lijnen. Cash flows kunnen voor elk van de 5 lijnen berekend worden. Een van de 5 lijnen heeft een verlies. Aangezien de firma in dit geval geen keuze heeft en in ieder geval de vijf lijnen (of geen enkele) dient uit te baten is de kleinst relevante CGU is de vennootschap als een geheel

36 Cash Generating Units (CGU)
Actieve markt voor een activum => CGU (ook als output intern wordt gebruikt). CGU’s moeten op consistente wijze worden bepaald (tenzij anders gejustifieerd). De boekwaarde (carrying amount) van een CGU dient bepaald te worden consistent met de wijze waarop de ‘recoverable amount’ bepaald wordt. Als er een actieve markt bestaat voor de output die door een bepaald activum of groep van activa wordt geproduceerd dan zal dit activum of deze groep een CGU vormen, zelfs als de output alleen intern wordt gebruikt. De boekwaarde van een CGU : Bevat alleen de boekwaarde van deze activa die direct kunnen toegewezen worden of op een veranwoorde wijze kunnen toegerekend worden tot CGU en die cash inflow zullen genereren als basis voor de berekening van de gebruikswaarde. Bevat niet de boekwaarde van schulden, tenzij de ‘recoverable amount’ van de CGU niet kan bepaald worden zonder rekening te houden met de schuld. Dit omdat de netto-verkoopprijs bepaald wordt exclusief de cash flows die samenhangen met activa die niet tot de CGU behoren en van schulden die al werden erkend in de balans. Indien schuld in boekwaarde dan ook in Recupereerbare waarden : Vb; exploitatie van een mijn met wettelijke verplichting tot restauratie van de site bij einde van activiteit : => Schuld incl. bij Recupereerbare waarde en ook in Netto Verkoopprijs

37 Allocatie van goodwill op CGU
Goodwill genereert geen cashflow die onafhankelijk is van andere activa => ‘recoverable amount’ kan niet afzonderlijk bepaald worden. Goodwill alloceren op een CGU. ‘Recoverable amount’ bepalen van de CGU. Indien goodwill is begrepen in de boek-waarde van de CGU => ‘bottom-up’ test / ‘top-down’ test. Goodwill (eerste conso verschil) ontstaat uit de verwerving van een participatie is in feite een betaling die anticipeert op toekomstige economische voordelen.

38 ‘Bottom-up’ test Evalueer of de boekwaarde van de goodwill op een betrouwbare en consistente wijze kan gealloceerd worden op de CGU. Vergelijk de ‘recoverable amount’ van de CGU met de boekwaarde van de activa (inclusief goodwill) en bepaal ‘impairment loss’. Goodwill (eerste conso verschil) ontstaat uit de verwerving van een participatie is in feite een betaling die anticipeert op toekomstige economische voordelen.

39 ‘Top-down’ test Als de boekwaarde van de goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze kan gealloceerd worden op de CGU dan ‘Top-down’ test. Identificeer kleinste CGU waarop goodwill kan gealloceerd worden op een betrouwbare en consistente wijze. Vergelijk de ‘recoverable amount’ van deze CGU met de boekwaarde van de activa (inclusief goodwill) en bepaal ‘impairment loss’. Goodwill (eerste conso verschil) ontstaat uit de verwerving van een participatie is in feite een betaling die anticipeert op toekomstige economische voordelen.

40 Cash Generating Units (CGU)
Case Study Goodwill en andere activa in een CGU

41 CGU- goodwill (case study)
Per einde boekjaar 20x0 verwierf M 100% van de aandelen van Z voor een bedrag van Z heeft 3 CGU’s (A,B en C) met een ‘fair value’ van respectievelijk 1.200, 800 en De goodwill bedraagt 600 (= – 2.400). Per einde 20X5 maakt A een aanzienlijk verlies en de ‘recoverable amount’ kan bepaald worden op Boekwaarde ziet er als volgt uit : A B C Goodwill Totaal Gemakkelijkheidshalve maken we abstractie van het belastingeffect Dan zijn er twee alternatieven mogelijk : Ofwel kan goodwill op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend tot de CGU Ofwel kan goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend .

42 case study : goodwill kan toegerekend worden
B C Totaal End of 20x0 Fair value 1.200 800 400 2.400 Pro rata 50 % 33 % 17 % 100 % End of 20X5 Boekwaarde 1.300 3.300 Allocatie goodwill 225 150 75 450 Boekwaarde na toerekening goodwill 1.525 1.350 875 3.750 In de eerste versie gaan we er van uit dat goodwill op een betrouwbare en consistente wijze kan toegerekend worden. We veronderstellen een pro-rata allocation .

43 case study : goodwill kan toegerekend worden
Toepassing ‘bottom-up’ test per einde 20x5 : A Boekwaarde na toerekening goodwill ‘Recoverable amount’ ________ Impairment loss M boekt een waardevermindering van 125 en rekent deze volledig aan op de goodwill. Dan zijn er twee alternatieven mogelijk : Ofwel kan goodwill op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend tot de CGU Ofwel kan goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend .

44 case study : goodwill kan niet toegerekend worden
Per einde 20x5 wordt ‘recoverable amount’ van Z bepaald op 1. Bottom-up test Einde 20x5 : Boekwaarde A Recoverable amount 1.400 Impairment loss Omdat goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze kan toegerekend worden aan een CGU moet ook een ‘top-down’ test uitgevoerd worden. 2. Top-down test Recoverable amount van Z in zijn geheel wordt vergeleken met boekwaarde. Dan zijn er twee alternatieven mogelijk : Ofwel kan goodwill op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend tot de CGU Ofwel kan goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend . Het tweede alternatief is dat goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze kan worden toegerekend .

45 case study : goodwill kan niet toegerekend worden
Einde 20x5 A B C Goodwill Z Boekwaarde 1.300 1.200 800 450 3.750 Impairment loss uit bottom-up test - Boekwaarde na bottom-up test Recoverable amount 3.500 Impairment loss uit top-down test (volledig toe te rekenen op goodwill) 250 Dan zijn er twee alternatieven mogelijk : Ofwel kan goodwill op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend tot de CGU Ofwel kan goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze worden toegerekend . Het tweede alternatief is dat goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze kan worden toegerekend .

46 Corporate assets Genereren geen cashflow die onafhankelijk is van andere activa => ‘recoverable amount’ kan niet afzonderlijk bepaald worden. Corporate assets alloceren op een CGU. ‘Recoverable amount’ bepalen van de CGU. Indien corporate assets zijn begrepen in de boekwaarde van de CGU => ‘bottom-up’ test / ‘top-down’ test. Als corporate asset op een betrouwbare en consistente wijze kan toegerekend worden aan een CGU => bottom-up test. Als corporate asset niet op een betrouwbare en consistente wijze kan toegerekend worden aan een CGU => bottom-up EN top-down test. Voorbeeld zie verder

47 Impairment loss - CGU Een ‘impairment loss’ voor een CGU moet erkend worden als het ‘recoverable amount’ (recupereerbare waarde) kleiner is dan ‘carrying amount’ (boekwaarde) Impairment loss moet gealloceerd worden aan : Goodwill toegerekend aan de CGU Daarna aan andere activa pro rata de boekwaarde van de activa De boekwaarde zal verminderd worden tot het hoogste van : Netto-verkoopwaarde Gebruikswaarde Nul Voorbeeld Voorbeeld Een machine heeft schade geleden maar werkt nog altijd (alhoewel minder dan voordien). De netto verkoopwaarde is lager dan de boekwaarde. De machine genereert geen onafhankelijke cash flows. De CGU waartoe de machine behoort is de productie lijn. De ‘recoverable amount’ of de productielijn is hoger dan de boekwaarde (geen impairment). Veronderstelling 1 Goedgekeurde budgetten tonen aan dat er geen verplichting is om de machine te vervangen : De productielijn is niet ‘impaired’ dus zal er geen impairment voor de machine geboekt worden. Maar de onderneming dient wel de afschrijvingsperiode en ritme van de machine te herzien. Misschien moet de machine sneller afgeschreven worden. Veronderstelling 2 Goedgekeurde budgetten tona n aan dat het engagement werd aangegaan om de machine te vervangen. De ‘recoverable amount’ van de machine zal dan quasi overeenkomen met de netto-verkoopprijs. Een impairment voor de individuele machine kan geboekt worden. CGU dient niet in beschouwing genomen te worden.

48 Cash Generating Units (CGU)
Case Study Corporate assets in een CGU

49 Corporate assets (case study)
Situatie M heeft 3 CGU’s : A,B en C. Wijzigingen in de technologische evolutie zijn aanleiding tot impairment test. Op het einde van boekjaar 20x0 is de boekwaarde van A,B en C resp. 100, 150 en 200. M wordt geleid vanuit headquarters. Boekwaarde van gebouw is 150 en boekwaarde van research afdeling is 50. De boekwaarde van het gebouw kan op een verantwoorde wijze verdeeld worden over de CGU’s op basis van de boekwaarde van hun activa. De waarde van de researchafdeling kan niet op een betrouwbare wijze aangerekend worden. De geschatte levensduur van A is 10, van B, C en van het hoofd-kwartier (lineair afgeschreven) is 20. Netto verkoopprijs kan niet betrouwbaar bepaald worden, dus wordt gebruikswaarde weerhouden. Discontovoet is 15 %. Gemakkelijkheidshalve maken we abstractie van het belastingeffect

50 Corporate assets (case study)
Identificatie van Corporate assets Corporate assets zijn : * gebouw hoofdkwartier * researchafdeling Gebouw : bottom-up test Researchafdeling : bottom-up en top-down Gemakkelijkheidshalve maken we abstractie van het belastingeffect Omdat het gebouw betrouwbaar kan toegerekend worden aan de CGU’s enkel bottom up test Research afdeling kan niet betrouwbaar toegerekend worden : dus bottom up en top down.

51 Corporate assets (case study)
Einde 20x0 A B C Totaal Boekwaarde 100 150 200 450 Levensduur 10 jaar 20 jaar Wegingsfactor / Levensduur 1 2 Boekwaarde x wegingsfactor 300 400 800 Pro rata verdeling gebouw 12 % (100/800) 38 % (300/800) 50 % (400/800) 100 % Verdeling BW gebouw 19 56 75 Boekwaarde (na toewijzing waarde gebouw) 119 206 275 600 De bottom-up test vraagt de berekening van de ‘recoverable amount’ van elke afzonderlijke CGU. Voor de top-down test hebben we de recoverable amount nodig van de vennootschap als geheel.

52 Corporate assets (case study)
Berekening van de gebruikswaarde van A, B, C en M (met een discontofactor van 15 %) geeft volgende uitkomst : A 199 B 164 C 271 M 720 Gebruikswaarde van M is groter dan de som van gebruikswaarde A, B en C omdat we veronderstellen dat de researchafdeling bijkomende cashflows genereert. Bottom up test vraagt dat boekwaarde van elke CGU met de ‘recoverable amount’.

53 ‘Bottom up test’ (case study)
Einde 20x0 A B C Boekwaarde (na toewijzing waarde gebouw) 119 206 275 Gebruikswaarde 199 164 271 Impairment loss (42) (4) Volgende stap is impairment loss te verdelen over de CGU’s B en C

54 ‘Bottom up’ test – allocatie impairment loss’ (case study)
CGU B C Gebouw Hoofdkwartier (12) (42 x 56/206) (1) (4 x 75/275) Activa van de CGU (30) (42 x 150/206) (3) (4 x 200/275) (42) (4) Volgende stap is impairment loss te verdelen over de CGU’s B en C – zie tabel Omdat het research afdeling niet kan toegerekend worden aan de CGU’s moet er ook een top-down test gebeuren. Op het niveau van M in zijn geheel

55 ‘Top-down’ test (case study)
Einde 20x0 A B C Gebouw Research-afdeling M Boekwaarde 100 150 200 50 650 Impairment loss uit ‘bottom-up’ (30) (3) (13) (46) Boekwaarde na impairment 120 197 137 604 Recoverable amount 720 Impairment uit top-down test Bottom up test vraagt dat boekwaarde van elke CGU met de ‘recoverable amount’. Dus op basis van deze berekening moet er geen bijkomende waardevermindering geboekt worden op basis van de top-down test.

56 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

57 Verwerking belastingeffect
Verschil tussen boekwaarde en fiscale waarde geeft aanleiding tot latente belastingen (deferred taxes). (IAS 12 – Income taxes) Voorbeeld Een onderneming heeft een actief met een boekwaarde van en een ‘recoverable amount’ van De belasting-voet is 30% en de fiscale waarde van het actief is De ‘impairment’ is fiscaal niet aftrekbaar. Het effect is als volgt :

58 Verwerking belastingeffect
Boekwaarde Voor afwaardering Effect afwaardering Na afwaardering 1.000 (350) 650 Fiscale waarde 800 Verschil boekwaarde en fiscale waarde 200 (150) Belastinglatentie 60 (105) (45)

59 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

60 Tegenboeking/Terugname van ‘impairment loss’
Zelfde werkwijze als voor de identificatie van de af te waarderen activa : Per balansdatum nagaan of er indicaties zijn dat de afwaardering zou verminderd zijn. Indien indicatie => bereken ‘recoverable amount’. Zie lijst indicatoren (in omgekeerde zin).

61 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’
Een impairment kan enkel worden teruggenomen indien er een verandering is in de schattingen die gebruikt werden als basis voor de berekening van ‘recoverable amount’. Dus niet in het geval dat ‘recoverable amount’ is gestegen ten gevolge van ‘voortschrijding van de tijd’. De terugname kan niet tot gevolg hebben dat de boekwaarde groter zou worden dan wanneer in het verleden geen impairment was geboekt.

62 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op individueel actief
De terugname kan niet tot gevolg hebben dat de boekwaarde groter zou worden dan wanneer in het verleden geen impairment was geboekt. Tegenboeking heeft effect op de resultatenrekening – tenzij het actief bestanddeel werd geherwaardeerd. In dit geval te behandelen als ‘herwaardering’ in EV.

63 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op CGU
Boekwaarde verhogen van de activa van de CGU : Eerst activa andere dan goodwill – pro rata boekwaarde van elk actief bestanddeel in CGU. Daarna toewijzen op goodwill gealloceerd aan CGU indien aan vereiste is voldaan (zie verder). Boekwaarde mag niet uitstijgen boven het laagste van : ‘Recoverable amount’; Boekwaarde indien in het verleden geen impairments werden geboekt.

64 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op CGU
Voorbeeld Jaar x : kost 10 mio; afschrijving 20 jaar Jaar x + 2: afwaardering naar 5 mio t.o.v. een boekwaarde van 9 mio (impairment = 4 mio) Jaar x + 4: ‘recoverable amount’ is 10 mio => boekwaarde zonder afwaardering zou 8 mio geweest zijn. Dus impairment kan terug gedraaid worden met 3 mio (via RR)

65 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op Goodwill
Impairment op goodwill kan niet teruggenomen worden tenzij : Impairment werd veroorzaakt door een specifieke externe gebeurtenis, zo uitzonderlijk van aard dat ze zich niet meer zal voordoen. Externe gebeurtenissen ervoor zorgen dat reden van impairment volledig wegvalt. Komt dus eerder zelden voor. Voorbeelden : Dus geen terugname omdat er een wijziging is in estimates. Wel b.v. omdat wettelijke kader terug verandert. b.v. niet omdat er een reorganisatie is.

66 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

67 Informatie in de toelichting
Per categorie van activa Impairment geboekt in RR of direct in EV. Terugname van impairments geboekt in RR of in EV. Posten van de RR waarin impairment is geboekt. Zie ook toelichting i.v.m. IVA, MVA, FVA,… (reconciliatie boekwaarde begin periode – einde periode).

68 Informatie in de toelichting
Andere toelichting Wanneer impairment (reversal) materieel is voor de financiële staten als geheel : Gebeurtenissen en omstandigheden, bedrag, Individueel actief : aard en segment, CGU : beschrijvng, bedrag per categorie van activa en per segment, Indien recoverable amount = netto-verkoopprijs => basis voor bepaling netto-verkoopprijs, Indien recoverable amount = gebruikswaarde => actualisatievoet. Indien impairment gecumuleerd materieel is voor de financiële staten als geheel : Belangrijkste categorie van activa die beïnvloed zijn; Voornaamste gebeurtenissen omstandigheden.

69 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

70 Overgangsbepaling en datum inwerkingtreding
IAS 36 werd effectief voor boekhoudperiodes die aanvangen op of na 1 juli Vroegere toepassing werd aangemoedigd. Aanpassingen die voortvloeiden uit de implementatie van de norm dienden via de RR te worden geboekt.

71 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

72 SIC 14 Property, plant and equipment – Compensation for the Impairment or Loss of items
Recuperatie van derden van waardevermindering ontstaan op MVA (b.v. overheid, verzekering …). 3 economische gebeurtenissen afzonderlijk boeken : Impairment (IAS 36) Recuperatie => RR Kosten van herstelling, restauratie, vervangingsinvestering … => IAS 16 Recuperatie toelichten

73 AGENDA : Doelstelling van IAS 36 Toepassingsgebied Definities
Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn Hoe ‘recoverable amount’ meten ? ‘Recognition’ en ‘measurement’ Cash-Generating Units Verwerking belastingeffect Tegenboeken van ‘impairment loss’ Informatie in de toelichting Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding SIC 14 Toepassingen

74 Toepassingen Zie kopies in bijlage.

75 Bijlagen Toepassingen
International Accounting Standards Survey 2000 – David Cairns Illustratie : jaarverslag 2001 Lufthansa Illustratie : jaarverslag 2001 Nestlé


Download ppt "Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren"

Verwante presentaties


Ads door Google