De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slide 1 Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slide 1 Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren."— Transcript van de presentatie:

1 Slide 1 Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren

2 Slide 2 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

3 Slide 3 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

4 Slide 4 Doelstelling van de norm •Verzekeren dat boekwaarde (carrying amount) van de activa niet hoger zijn dan hun recupeerbare waarde (recoverable amount). •Anders IMPAIRMENT LOSS (= waardevermindering) •Recupereerbare waarde = waarde bij verkoop of bij gebruik (value in use). •IAS 36 specifieert wanneer een ‘impairment loss’ mag teruggenomen worden. •IAS 36 bepaalt welke informatie in toelichting moet.

5 Slide 5 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

6 Slide 6 Toepassingsgebied IAS 36 is van toepassing op alle activa uitgezonderd : a)Voorraden (Inventories - IAS 2) b)Werken in uitvoering (Construction contracts – IAS 11) c)Actieve belastinglatenties (Income Taxes – IAS 12) d)Activa ontstaan uit ‘employee benefits’ (Employee benefits – IAS 19) e)‘Financial assets’ zoals bedoeld in IAS 32 (Financial Instruments : Disclosure and presentation) f)‘Investment property’ gewaardeerd aan ‘fair value’ (Investment property – IAS 40) g)Biologische activa gewaardeerd aan ‘fair value’ (Agriculture IAS 41)

7 Slide 7 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

8 Slide 8 Definities •Recoverable amount : the higher of an asset’s net selling price and its value in use. •Value in use : present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. •Net selling price : the amount obtainable from the sale of an asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, less the cost of disposal. •Impairment loss : the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

9 Slide 9 Definities (vervolg 1) •Carrying amount : amount at which an asset is recognised in the balance sheet after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses thereon. •Depreciable amount : cost of an asset less residual value. •Depreciation : systematic allocation of the depreciable amount over its useful life. •Useful life : period over which an asset is expected to be used OR the number of production or similar units expected to be obtained from the asset.

10 Slide 10 Definities (vervolg 2) •Cash generating unit (CGU): smallest identifiable group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets. •Active market : is a market where all the following conditions exists : –Items traded within the market are homogeneous; –Willing buyers and sellers can normally be found at any time; –Prices are available to the public. •Corporate assets : are assets other than goodwill that contribute to the future cash flows of both the CGU under review and other CGU’s.

11 Slide 11 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 9.Verwerking belastingeffect 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

12 Slide 12 Identificatie ‘impaired’ activa (1) •Elk jaar, op balans, moet nagegaan worden of er een indicatie is dat bepaalde activa moeten afgewaardeerd (impaired) worden. •Minimaal moeten een aantal interne en externe indicatoren geëvalueerd worden. •Indien er indicatie is dat een actief moet afgewaardeerd worden – bereken recupereerbare waarde.

13 Slide 13 Identificatie ‘impaired’ activa (2) •Externe informatiebronnen –daling marktwaarde groter dan daling door normaal gebruik of verlopen van de tijd, –significante veranderingen op technologisch, eonomisch, juridische vlak of in markt- omstandigheden, –stijging van de intrestvoeten waardoor disconto- voet stijgt die gebruikt wordt om de gebruiks- waarde te berekenen, –…. (geen exhaustieve lijst)

14 Slide 14 Identificatie ‘impaired’ activa (3) •Interen informatiebronnen –fysische beschadiging van activa, –toekomstige veranderingen in gebruik (herstructurering, verkoop, …), –economische performantie van het activum lager dan oorspronkelijk verwacht, –…. (geen exhaustieve lijst)

15 Slide 15 Identificatie ‘impaired’ activa (4) •Materialiteitsprincipe ! •Als er een indicatie is dat een activum ‘impaired’ dient te worden dan kan dit erop wijzen dat: –de resterende gebruiksduur –het afschrijvingsritme of, –de residuwaarde dient herzien te worden.

16 Slide 16 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

17 Slide 17 ‘Recoverable amount’ (recupereerbare waarde) = ‘The higher of an asset’s net selling price (netto-verkoopprijs) and value in use’ (gebruikswaarde)

18 Slide 18 ‘Recoverable amount’ (recupereerbare waarde) •Indien één van de twee waardes groter is dan de boekwaarde dan dient de andere niet berekend te worden. •Indien de netto-verkoopprijs niet kan bepaald worden dan is de recupereerbare waarde gelijk aan de gebruikswaarde •Voor activa bestemd voor verkoop volstaat het om de netto-verkoopprijs te evalueren.

19 Slide 19 Netto-verkoopprijs (net selling price) Het bedrag verkrijgbaar bij verkoop… … in een ‘at arm’s length’ transactie tussen ‘knowledgeable’ ‘willing’ partijen.. … verminderd met de verkoopkosten.

20 Slide 20 Gebruikswaarde (value in use) De geactualiseerde waarde van... … de geschatte toekomstige cashflows die ontstaan uit het gebruik van het activum … en uit de verkoop ervan op het einde van de nuttige gebruiksduur (useful lifetime)

21 Slide 21 Gebruikswaarde (value in use) •Op basis van budgetten die door het management zijn goedgekeurd. •Gebaseerd op aanvaardbare assumpties. •Maximaal over een periode van 5 jaar tenzij een langere periode gejustifieerd is. •Indien gebruiksduur > 5 jaar : extrapolatie van Cashflowprojecties •Verwachte groei mag niet hoger zijn dan wat voor het product, de sector het land verwacht wordt. •Cashflows moeten berekend worden op basis van de huidige toestand van het activum (dus geen rekening met toekomstige herstruc- tureringen of met bijkomende investeringen die de capaciteit verhogen).

22 Slide 22 Gebruikswaarde (value in use) •Geen rekening houden met belastingeffect of effect van financiering, ook niet met cashflows van toekomstige investeringen ter verhoging van de performantie (wel deze om performantie te behouden). •Actuele waarde van de residuwaarde (best estimate). •In de munteenheid waarin de cashflows zullen ontstaan – actualisatievoet moet hieraan aangepast zijn.

23 Slide 23 Discontovoet •Pre-tax. •Moet tijdswaarde van het geld uitdrukken. •Rekening houdend met specifiek risico van het activum. •Mag geen rekening houden met die risico’s die al zijn verrekend in de cashflow- ramingen.

24 Slide 24 Discontovoet •Pre-tax. •Moet tijdswaarde van het geld uitdrukken. •Rekening houdend met specifiek risico van het activum. •Mag geen rekening houden met die risico’s die al zijn verrekend in de cashflow- ramingen.

25 Slide 25 Bepalen geschikte discontovoet Voorbeeld 1 Risicoloze rentevoet overheidsobligaties4 % Inschatting specifieke risico’s verbonden aan actief10 % _____ Actualisatievoet14 % Voorbeeld 2 Gewogen gemiddelde kapitaalkost : 12 %, Rentevoet 6 % Belastingvoet 35 % ; Schulden / EV = 25 % •Gewogen gemiddelde kapitaalkost voor belastingen (12%/(1-35%)) 18,5 % •Aanpassing (weging EV / VV) (18,5 % x ¾ + 6 % x ¼) => actualisatievoet =15,4 %

26 Slide 26 Bepaling gebruikswaarde Formule voor berekening gebruikswaarde kan afgeleid worden van : Enkelvoudige cashflow Actualisering van een enkelvoudige cashflow die gedurende n jaren optreedt : cashflow / (1 + d)^n Meervoudige cashflow Actualisering van n jaarlijkse cashflows : cashflow x (1 – (1+d)^-n)/d Oneindigheid Actualisering jaarlijkse cashflows tot oneindig : cashflow/d d = discontovoet

27 Slide 27 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

28 Slide 28 ‘Recognition’ en ‘measurement’ •Een ‘impairment loss’ moet in de resultatenrekening verwerkt worden. •Tenzij het een geherwaardeerd activum betreft dan te verwerken als vermindering van de herwaardering. •Als ‘impairment loss. •Tenzij het een geherwaardeerd activum betreft dan te verwerken als vermindering van de herwaardering. •Als ‘impairment loss’ groter is dan de boekwaarde dient een schuld geboekt te worden. •Na boeking van ‘impairment loss’ moeten de afschrijvingen herzien worden.

29 Slide 29 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

30 Slide 30 Cash Generating Units (CGU) Case Studies Identificatie CGU

31 Slide 31 CGU (case study) Keten van kleinhandelszaken (opgave) Winkel X behoort tot de keten M en koopt handelsgoederen via de aankoopcentrale van M. De prijszetting, marketing, advertentie en personeelsbeleid worden bepaald door M. M is nog eigenaar van 5 andere winkels in dezelfde stad (maar in andere buurt) en van 20 winkels in andere steden. Alle winkels worden op dezelfde wijze geleid als X. X en de 4 andere winkels werden 5 jaar geleden aangekocht en er werd een goodwill geboekt. Wat is de CGU voor X ?

32 Slide 32 CGU (case study) Keten van kleinhandelszaken (oplossing) Elementen die van belang zijn : –Management reporting beschikbaar per winkel ? –Zaak wordt geleid op een ‘winkel-per-winkel’ basis of op een regionale/stadsbasis ? Alle winkels van M bevinden zich in verschillende buurten en zullen waarschijnlijk eigen cliënteel hebben. Dus hoewel X vrij centraal wordt geleid wordt de cashflow gegenereerd onafhankelijk van de andere winkels. –Kan goodwill toegerekend worden (bottom-up test) ? Bijgevolg is het waarschijnlijk dat X een CGU is.

33 Slide 33 CGU (case study) Tijdschriften (opgave) Een uitgever bezit 150 titels waarvan 70 gekocht en 80 zelf ontworpen. De prijs betaald aan derden werd geactiveerd onder de Im. VA. De kosten van de eigen ontwikkelde tijdschriften werden in resultaat geboekt. Cashflows kunnen bepaald worden per individueel tijdschrift. Titels worden beheerd vanuit het ‘marktsegment’. Het niveau van de advertentieinkomsten hangt af van het aantal titels in het marktsegment waartoe de titel behoort. Het is een beleidsoptie om titels te vervangen voordat ze aan het einde van hun economische levensduur zijn gekomen ? Wat is de CGU voor individuele titel ?

34 Slide 34 CGU (case study) Tijdschriften (oplossing) Het is waarschijnlijk dat de ‘recoverable amount’ voor een individuele titel kan bepaald worden. Alhoewel de advertentieinkomsten ook afhankelijk zijn van de andere titels in hetzelfde marktsegment kunnen de directe verkopen en advertentieinkomsten per titel bepaald worden. De beslissing om een titel te vervangen wordt per individuele titel genomen. Het is waarschijnlijk dat elke titel een afzonderlijke CGU is.

35 Slide 35 Cash Generating Units (CGU) •‘Recoverable amount’ moet in principe per individueel activum bepaald worden. •Indien onmogelijk dan ‘recoverable amount’ bepalen van de ‘cash generating unit’ waartoe het actief bestanddeel behoort. •Definitie : ‘ smallest identifiable group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets’. •Voorbeelden : spoorweg bij mijnexploitatie, busvervoer...

36 Slide 36 Cash Generating Units (CGU) •Actieve markt voor een activum => CGU (ook als output intern wordt gebruikt). •CGU’s moeten op consistente wijze worden bepaald (tenzij anders gejustifieerd). •De boekwaarde (carrying amount) van een CGU dient bepaald te worden consistent met de wijze waarop de ‘recoverable amount’ bepaald wordt.

37 Slide 37 Allocatie van goodwill op CGU •Goodwill genereert geen cashflow die onafhankelijk is van andere activa => ‘recoverable amount’ kan niet afzonderlijk bepaald worden. •Goodwill alloceren op een CGU. •‘Recoverable amount’ bepalen van de CGU. •Indien goodwill is begrepen in de boek- waarde van de CGU => ‘bottom-up’ test / ‘top-down’ test.

38 Slide 38 ‘Bottom-up’ test •Evalueer of de boekwaarde van de goodwill op een betrouwbare en consistente wijze kan gealloceerd worden op de CGU. •Vergelijk de ‘recoverable amount’ van de CGU met de boekwaarde van de activa (inclusief goodwill) en bepaal ‘impairment loss’.

39 Slide 39 ‘Top-down’ test •Als de boekwaarde van de goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze kan gealloceerd worden op de CGU dan ‘Top-down’ test. •Identificeer kleinste CGU waarop goodwill kan gealloceerd worden op een betrouwbare en consistente wijze. •Vergelijk de ‘recoverable amount’ van deze CGU met de boekwaarde van de activa (inclusief goodwill) en bepaal ‘impairment loss’.

40 Slide 40 Cash Generating Units (CGU) Case Study Goodwill en andere activa in een CGU

41 Slide 41 CGU- goodwill (case study) Per einde boekjaar 20x0 verwierf M 100% van de aandelen van Z voor een bedrag van 3.000. Z heeft 3 CGU’s (A,B en C) met een ‘fair value’ van respectievelijk 1.200, 800 en 400. De goodwill bedraagt 600 (= 3.000 – 2.400). Per einde 20X5 maakt A een aanzienlijk verlies en de ‘recoverable amount’ kan bepaald worden op 1.400. Boekwaarde ziet er als volgt uit : A1.300 B1.200 C 800 Goodwill 450 Totaal3.750

42 Slide 42 case study : goodwill kan toegerekend worden ABCTotaal End of 20x0 Fair value1.2008004002.400 Pro rata50 %33 %17 %100 % End of 20X5 Boekwaarde1.3001.2008003.300 Allocatie goodwill22515075450 Boekwaarde na toerekening goodwill 1.5251.3508753.750

43 Slide 43 case study : goodwill kan toegerekend worden Toepassing ‘bottom-up’ test per einde 20x5 : A Boekwaarde na toerekening goodwill1.525 ‘Recoverable amount’1.400 ________ Impairment loss 125 M boekt een waardevermindering van 125 en rekent deze volledig aan op de goodwill.

44 Slide 44 case study : goodwill kan niet toegerekend worden Per einde 20x5 wordt ‘recoverable amount’ van Z bepaald op 3.500. 1. Bottom-up test Einde 20x5 : Boekwaarde A1.300 Recoverable amount1.400 Impairment loss 0 Omdat goodwill niet op een betrouwbare en consistente wijze kan toegerekend worden aan een CGU moet ook een ‘top-down’ test uitgevoerd worden. 2. Top-down test Recoverable amount van Z in zijn geheel wordt vergeleken met boekwaarde.

45 Slide 45 case study : goodwill kan niet toegerekend worden Einde 20x5 ABCGoo dwill Z Boekwaarde1.3001.2008004503.750 Impairment loss uit bottom-up test----- Boekwaarde na bottom-up test1.3001.2008004503.750 Recoverable amount3.500 Impairment loss uit top-down test (volledig toe te rekenen op goodwill) 250

46 Slide 46 Corporate assets •Genereren geen cashflow die onafhankelijk is van andere activa => ‘recoverable amount’ kan niet afzonderlijk bepaald worden. •Corporate assets alloceren op een CGU. •‘Recoverable amount’ bepalen van de CGU. •Indien corporate assets zijn begrepen in de boekwaarde van de CGU => ‘bottom-up’ test / ‘top-down’ test. •Als corporate asset op een betrouwbare en consistente wijze kan toegerekend worden aan een CGU => bottom-up test. •Als corporate asset niet op een betrouwbare en consistente wijze kan toegerekend worden aan een CGU => bottom-up EN top-down test.

47 Slide 47 Impairment loss - CGU •Een ‘impairment loss’ voor een CGU moet erkend worden als het ‘recoverable amount’ (recupereerbare waarde) kleiner is dan ‘carrying amount’ (boekwaarde) •Impairment loss moet gealloceerd worden aan : –Goodwill toegerekend aan de CGU –Daarna aan andere activa pro rata de boekwaarde van de activa •De boekwaarde zal verminderd worden tot het hoogste van : –Netto-verkoopwaarde –Gebruikswaarde –Nul •Voorbeeld

48 Slide 48 Cash Generating Units (CGU) Case Study Corporate assets in een CGU

49 Slide 49 Corporate assets (case study) Situatie M heeft 3 CGU’s : A,B en C. Wijzigingen in de technologische evolutie zijn aanleiding tot impairment test. Op het einde van boekjaar 20x0 is de boekwaarde van A,B en C resp. 100, 150 en 200. M wordt geleid vanuit headquarters. Boekwaarde van gebouw is 150 en boekwaarde van research afdeling is 50. De boekwaarde van het gebouw kan op een verantwoorde wijze verdeeld worden over de CGU’s op basis van de boekwaarde van hun activa. De waarde van de researchafdeling kan niet op een betrouwbare wijze aangerekend worden. De geschatte levensduur van A is 10, van B, C en van het hoofd- kwartier (lineair afgeschreven) is 20. Netto verkoopprijs kan niet betrouwbaar bepaald worden, dus wordt gebruikswaarde weerhouden. Discontovoet is 15 %.

50 Slide 50 Corporate assets (case study) Identificatie van Corporate assets Corporate assets zijn : *gebouw hoofdkwartier *researchafdeling Gebouw : bottom-up test Researchafdeling : bottom-up en top-down

51 Slide 51 Corporate assets (case study) Einde 20x0 ABCTotaal Boekwaarde100150200450 Levensduur10 jaar20 jaar Wegingsfactor / Levensduur122 Boekwaarde x wegingsfactor100300400800 Pro rata verdeling gebouw12 % (100/800) 38 % (300/800) 50 % (400/800) 100 % Verdeling BW gebouw195675150 Boekwaarde (na toewijzing waarde gebouw) 119206275600

52 Slide 52 Corporate assets (case study) Berekening van de gebruikswaarde van A, B, C en M (met een discontofactor van 15 %) geeft volgende uitkomst : A199 B164 C271 M720 Gebruikswaarde van M is groter dan de som van gebruikswaarde A, B en C omdat we veronderstellen dat de researchafdeling bijkomende cashflows genereert.

53 Slide 53 ‘Bottom up test’ (case study) Einde 20x0ABC Boekwaarde (na toewijzing waarde gebouw) 119206275 Gebruikswaarde199164271 Impairment loss0(42)(4)

54 Slide 54 ‘Bottom up’ test – allocatie impairment loss’ (case study) CGUBC Gebouw Hoofdkwartier(12) (42 x 56/206) (1) (4 x 75/275) Activa van de CGU(30) (42 x 150/206) (3) (4 x 200/275) (42)(4)

55 Slide 55 ‘Top-down’ test (case study) Einde 20x0ABCGebouwResearch- afdeling M Boekwaarde10015020015050650 Impairment loss uit ‘bottom-up’ (30)(3)(13)(46) Boekwaarde na impairment 10012019713750604 Recoverable amount 720 Impairment uit top-down test 0

56 Slide 56 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

57 Slide 57 Verwerking belastingeffect Verschil tussen boekwaarde en fiscale waarde geeft aanleiding tot latente belastingen (deferred taxes). (IAS 12 – Income taxes) Voorbeeld Een onderneming heeft een actief met een boekwaarde van 1.000 en een ‘recoverable amount’ van 650. De belasting- voet is 30% en de fiscale waarde van het actief is 800. De ‘impairment’ is fiscaal niet aftrekbaar. Het effect is als volgt :

58 Slide 58 Verwerking belastingeffect BoekwaardeVoor afwaardering Effect afwaardering Na afwaardering Boekwaarde1.000(350)650 Fiscale waarde800 Verschil boekwaarde en fiscale waarde 200(350)(150) Belastinglatentie60(105)(45)

59 Slide 59 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

60 Slide 60 Tegenboeking/Terugname van ‘impairment loss’ Zelfde werkwijze als voor de identificatie van de af te waarderen activa : •Per balansdatum nagaan of er indicaties zijn dat de afwaardering zou verminderd zijn. •Indien indicatie => bereken ‘recoverable amount’. Zie lijst indicatoren (in omgekeerde zin).

61 Slide 61 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ Een impairment kan enkel worden teruggenomen indien er een verandering is in de schattingen die gebruikt werden als basis voor de berekening van ‘recoverable amount’. Dus niet in het geval dat ‘recoverable amount’ is gestegen ten gevolge van ‘voortschrijding van de tijd’. De terugname kan niet tot gevolg hebben dat de boekwaarde groter zou worden dan wanneer in het verleden geen impairment was geboekt.

62 Slide 62 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op individueel actief De terugname kan niet tot gevolg hebben dat de boekwaarde groter zou worden dan wanneer in het verleden geen impairment was geboekt. Tegenboeking heeft effect op de resultatenrekening – tenzij het actief bestanddeel werd geherwaardeerd. In dit geval te behandelen als ‘herwaardering’ in EV.

63 Slide 63 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op CGU Boekwaarde verhogen van de activa van de CGU : •Eerst activa andere dan goodwill – pro rata boekwaarde van elk actief bestanddeel in CGU. •Daarna toewijzen op goodwill gealloceerd aan CGU indien aan vereiste is voldaan (zie verder). Boekwaarde mag niet uitstijgen boven het laagste van : •‘Recoverable amount’; •Boekwaarde indien in het verleden geen impairments werden geboekt.

64 Slide 64 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op CGU Voorbeeld •Jaar x :kost 10 mio; afschrijving 20 jaar •Jaar x + 2:afwaardering naar 5 mio t.o.v. een boekwaarde van 9 mio (impairment = 4 mio) •Jaar x + 4:‘recoverable amount’ is 10 mio => boekwaarde zonder afwaardering zou 8 mio geweest zijn. Dus impairment kan terug gedraaid worden met 3 mio (via RR)

65 Slide 65 Tegenboeking/terugname van ‘impairment loss’ op Goodwill Impairment op goodwill kan niet teruggenomen worden tenzij : •Impairment werd veroorzaakt door een specifieke externe gebeurtenis, zo uitzonderlijk van aard dat ze zich niet meer zal voordoen. •Externe gebeurtenissen ervoor zorgen dat reden van impairment volledig wegvalt. Komt dus eerder zelden voor.

66 Slide 66 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

67 Slide 67 Informatie in de toelichting Per categorie van activa •Impairment geboekt in RR of direct in EV. •Terugname van impairments geboekt in RR of in EV. •Posten van de RR waarin impairment is geboekt. •Zie ook toelichting i.v.m. IVA, MVA, FVA,… (reconciliatie boekwaarde begin periode – einde periode).

68 Slide 68 Informatie in de toelichting Andere toelichting •Wanneer impairment (reversal) materieel is voor de financiële staten als geheel : •Gebeurtenissen en omstandigheden, bedrag, •Individueel actief : aard en segment, •CGU : beschrijvng, bedrag per categorie van activa en per segment, •Indien recoverable amount = netto-verkoopprijs => basis voor bepaling netto-verkoopprijs, •Indien recoverable amount = gebruikswaarde => actualisatievoet. •Indien impairment gecumuleerd materieel is voor de financiële staten als geheel : •Belangrijkste categorie van activa die beïnvloed zijn; •Voornaamste gebeurtenissen omstandigheden.

69 Slide 69 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

70 Slide 70 Overgangsbepaling en datum inwerkingtreding IAS 36 werd effectief voor boekhoudperiodes die aanvangen op of na 1 juli 1999. Vroegere toepassing werd aangemoedigd. Aanpassingen die voortvloeiden uit de implementatie van de norm dienden via de RR te worden geboekt.

71 Slide 71 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

72 Slide 72 SIC 14 Property, plant and equipment – Compensation for the Impairment or Loss of items Recuperatie van derden van waardevermindering ontstaan op MVA (b.v. overheid, verzekering …). 3 economische gebeurtenissen afzonderlijk boeken : •Impairment (IAS 36) •Recuperatie => RR •Kosten van herstelling, restauratie, vervangingsinvestering … => IAS 16 Recuperatie toelichten

73 Slide 73 AGENDA : 1.Doelstelling van IAS 36 2.Toepassingsgebied 3.Definities 4.Identificatie van activa die ‘impaired’ zijn 5.Hoe ‘recoverable amount’ meten ? 6.‘Recognition’ en ‘measurement’ 7.Cash-Generating Units 8.Verwerking belastingeffect 9.Tegenboeken van ‘impairment loss’ 10.Informatie in de toelichting 11.Overgangsbepalingen en datum van inwerkingtreding 12.SIC 14 13.Toepassingen

74 Slide 74 Toepassingen Zie kopies in bijlage.

75 Slide 75 Bijlagen 1.Toepassingen 2.International Accounting Standards Survey 2000 – David Cairns 3.Illustratie : jaarverslag 2001 Lufthansa 4.Illustratie : jaarverslag 2001 Nestlé


Download ppt "Slide 1 Impairment (IAS 36) Ria Verheyen Vennoot PKF bedrijfsrevisoren."

Verwante presentaties


Ads door Google