De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verlossingsplan in beeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verlossingsplan in beeld"— Transcript van de presentatie:

1 Het verlossingsplan in beeld
Het Heiligdom Het verlossingsplan in beeld

2 Het Heiligdom Het heiligdom Het heiligdom hersteld
Bouw van het heiligdom Betekenis van het heiligdom Offerdiensten en de grote verzoendag Het heiligdom hersteld De profetie van de 2300 avonden en morgens

3 Verlossing Eva & Adam werden misleid en vielen in zonde
God liet hen echter niet vallen, maar gaf volgende belofte Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, en dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Belofte van verlossing!

4 Offerdiensten Gen 3:7 zij hechten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. Gen 3:21 God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee. Zonde, offer en bloed

5 De tand des tijds Naarmate de tijd verstreek ging de betekenis van de offerdienst verloren. Ook het verlangen naar de belofte die God aan Eva deed vervaagde. Afgodendienst deed zijn intrede, er worden zelfs menselijke offers gebracht. God moest zijn volk terug naar zich toe trekken en het verlossingsplan op een ondubbelzinnige manier meegeven.

6 De tabernakel Gen 25:8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen, Gen 25:9 Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.

7 De bouw van de tabernakel
De tabernakel bestaat uit 3 delen: Het voorhof Het Heilige Het Heilige der Heiligen

8 Het gerei in de tabernakel
Elk onderdeel heeft zijn specifiek gerei: In het voorhof zien we Het brandoffer altaar Het koperen wasvat

9 Het gerei in de tabernakel
In het Heilige zien we: Het altaar met de toonbroden De zevenarmige kandelaar Het reukofferaltaar Het Heilige en het Heilige der Heiligen zijn van elkaar gescheiden door een voorhangsel

10 Het gerei in de tabernakel
In het Heilige der Heiligen zien we: Twee Cherubim In hun midden de ark In de ark de 10 geboden, manna en de staf van Aaron Op de ark het verzoendeksel

11 De betekenis van het gerei
Brandoffer altaar: de zondaar bracht het offerdier, naargelang de te belijden zonde, en de dienstdoende priester offerde dit voor de Here. Wasvat: de priesters konden hier hun handen en voeten reinigen voordat ze de tabernakel binnengingen om er dienst te doen.

12 De betekenis van het gerei voor een Christen
Brandoffer altaar: belijdenis van zonde, bekering van oude levenswandel Wasvat: doopsel, erkenning dat enkel Christus bij machte is om je van je oude levenswandel te verlossen

13 De betekenis van het gerei
Het altaar met de toonbroden: 12 broden die elke sabbat vervangen werden. De zevenarmige kandelaar die dag en nacht bleef branden en zo de tabernakel verlichtte Het reukofferaltaar: elke morgen en avond werd er wierook geofferd.

14 De betekenis van het gerei voor een Christen
Na de doop moet men niet perfect, volmaakt zijn. Uit eigen werken kunnen we dit toch niet. Maar in geloof belijden we dat enkel Christus dit kan bewerkstelligen Het heilige toont ons wat Christus ons aanreikt om ons karakter te heiligen.

15 De betekenis van het gerei voor een Christen
Het altaar met de toonbroden: De bijbel, bron van geestelijk voedsel De zevenarmige kandelaar: de olie om de kandelaar te doen branden is als de Geest Gods die ons geloof brandende houdt. Het reukofferaltaar: het gebed van de gelovige is als een welriekend offer voor de Here.

16 De betekenis van het gerei
In het Heilige der Heiligen vinden we: Twee Cherubim In hun midden de ark In de ark de 10 geboden Op de ark het verzoendeksel De priester kwam hier slechts 1 maal per jaar, nl. op de Grote verzoendag, om er een jaarlijkse dienst van reiniging te doen.

17 De jaarlijkse dienst Lev 16: 29-31
Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de zevende maand op de tiende der maand zult gij u verootmoedigen en generlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. 30 Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des HEREN. 31 Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen, het is een altoosdurende inzetting Elke dag bracht de belijdende zondaar zijn zonde naar het heiligdom. Daarom moest het heiligdom dan ook éénmaal per jaar gereinigd worden.

18 De Grote verzoendag Lev 16:7-9
Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des HEREN stellen bij de ingang van de tent der samenkomst, 8 en Aäron zal over de beide bokken het lot werpen; één lot voor de HERE, en één lot voor Azazel. 9 Dan zal Aäron de bok waarop het lot voor de HERE gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden De eerste bok, die Christus voorstelt, werd geofferd tot verzoening en het bloed werd op het voorhangsel en op het verzoendeksel gesprenkeld.

19 De twee bokken Leviticus 16:10,21,22
10 Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des HEREN stellen, om daarmee verzoening te doen, door hem voor Azazel de woestijn in te zenden 21 en Aäron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. 22 Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten De tweede bok, die satan voorstelt werd beladen met de zonden die beleden werden en werd daarna naar de wildernis gebracht. Dit is een voorafschaduwing van satans lot tijdens het duizendjarig rijk. (zie openbaring)

20 Zonde en verzoening De bedoeling van het offeren van een onschuldig dier was om aan de zondaar te tonen hoe afschuwelijk zonde wel is en welk een mateloze liefde Christus getoond heeft om Zijn bloed te offeren voor de bekeerde zondaar. De grote verzoendag was er dus om ieders geweten te laten onderzoeken, ieder moest de ernst van zijn zonde erkennen, en werd geconfronteerd met de prijs die God moest betalen voor vergeving: Zijn Zoon Jezus Christus.

21 Het ware heiligdom Heb 8:9-10
niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte en dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. 10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn Deze verzen leren dat de diensten in het heiligdom gegeven werden tot de tijd van herstel. Maar wat gebeurt er met de zonde na de tijd van herstel? Verder lezen we dat het heiligdom hier de eerste tent genoemd wordt. Dit wil dus zeggen dat er nog een tweede bestaat. Waar is dat tweede?

22 Het ware Heiligdom Ex 25:9 Hand 7:44
Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei Hand 7:44 De tent der getuigenis hadden onze vaderen in de woestijn, zoals Hij het geboden had, die tot Mozes zeide, dat hij haar moest maken naar het voorbeeld, dat hij gezien had Om Mozes uit te leggen hoe het heiligdom er moest uitzien werd hem een voorbeeld getoond dat reeds bestond Wat was dat voorbeeld?

23 Het ware Heiligdom Heb 8: 4-5
Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er (hier reeds) zijn om volgens de wet de gaven te offeren. 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg Het heiligdom hier op aarde was dus eigenlijk een kopie of een schaduw van een hemels heiligdom!

24 Het heiligdom in de Hemel
Ook Johannes zag in zijn visioen het hemels heiligdom «En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren.» (Openbaring 1:12) «En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.» (Openbaring 4:5) «En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon.» (Openbaring 8:3) «En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.» (Openbaring 11:19) «En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open.» (Openbaring 15:5)

25 Het einde van het aardse heiligdom
Joh 1:29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt Mat 27:50-51 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden Op het ogenblik dat Jezus Christus, het lam Gods, geofferd werd, werd het aards heiligdom zonder betekenis. De schaduw werd werkelijkheid. God gaf dit duidelijk weer in het scheuren van het voorhangsel bij het sterven van Christus.

26 Betekenis van het hemels heiligdom
Heb 9:11-12 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf Na de hemelvaart werd Christus zowel onze Hogepriester als het Lam Gods, het verzoenend offer.

27 Christus de Hogepriester
«De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.» (Hebreeën 8:1,2) «Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.» (Hebreeën 6:19,20) «Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen.» (Hebreeën 9:24)

28 Het herstellen van het heiligdom
Dan 8:13-14 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer? 14 En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden Nu we het heiligdom kunnen situeren en nu we de betekenis van het heiligdom kennen, kunnen we na gaan wat dit betekent het heiligdom herstellen.

29 Het Heiligdom Het heiligdom Het heiligdom hersteld
Bouw van het heiligdom Betekenis van het heiligdom Offerdiensten en de grote verzoendag Het heiligdom hersteld De profetie van de 2300 avonden en morgens

30 Oordeel De Bijbel is duidelijk, er komt een oordeel
«Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd .» (Prediker 3:17) «[omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.» (Handelingen 17:31) «Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap.» (2 Timotheus 4:1) «En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel.» (Hebreeën 9:27) «Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.» (2 Petrus 3:7) De Bijbel is duidelijk, er komt een oordeel

31 Het oordeel In het oordeel blijft niets verborgen
«Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.» (1 Korinthiërs 4:5) «Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.» (Matheus 12:36) «Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen.» (Prediker 11:9) In het oordeel blijft niets verborgen

32 Het oordeel 2 Kor 5:10 Rom 14:10 Heb 10:30
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad Rom 14:10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods Heb 10:30 Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen Iedereen komt in het oordeel, Christen of niet.

33 Het oordeel Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven Hoe ken Christus nu zeggen dat hij die in God gelooft niet in het oordeel komt terwijl de Bijbel duidelijk leert dat iedereen in het oordeel komt te staan?

34 Christus de hogepriester
«Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen .» (Hebreeën 9:24) «Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige.» (1 Johannes 2:1) «Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.» (Romeinen 5:9) «Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is.» (Matheus 10:32) «Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.» (Romeinen 8:1) Zij die in God geloven zullen niet ‘in het oordeel staan’ omdat zij door Christus zullen vertegenwoordigt worden.

35 Wanneer zal het oordeel plaats vinden?
Dan 7:9-11 Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; 10 en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. 11 Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur

36 Wanneer zal het oordeel plaats vinden?
Na dat Daniël het visioen gekregen had over het oordeel dacht hij ook na over wanneer dit zou plaats vinden. Daniël kreeg een eerste antwoord in het visioen die we in hoofdstuk 8 terugvinden. (2300 avonden en morgens) Met dit antwoord was echter nog niet alles duidelijk voor Daniël en daarom bleef hij bezorgd om zijn volk en bad hij om uitleg. Die kreeg hij in het visioen die we in hoofdstuk 9 terugvinden. (70 weken)

37 De 70 weken Bij de studie van Daniël hebben we gezien dat de 70 weken van een langere periode afgesneden werden, nl. de 2300 avonden en morgens. De 70 weken hebben hun aanvang bij het uitvaardigen van het bevel om Jeruzalem te herstellen en eindigen bij de steniging van Stefanus. Om de periode van 2300 avonden en morgens te voleinden moeten we nog 1810 jaar (2300 – 490 = 1810) toevoegen aan het jaar 34 n Chr., zo komen we tot het jaar 1844 n Chr.

38

39 Het herstellen van het heiligdom
In het jaar 1844 was het aards heiligdom reeds lang verwoest. Het is duidelijk dat het hier om het herstellen of het reinigen van het hemels heiligdom gaat. Wat betekent het om het Hemels heiligdom te herstellen of te reinigen?

40 De offerdiensten in het heiligdom
In het heiligdom waren er twee diensten: Een dagelijkse dienst: voor elke zonde werd een lam geofferd. Op deze wijze werden de zonden naar het heiligdom gebracht. Op het einde van het jaar was er een tweede dienst waarbij het heiligdom gereinigd werd.

41 De grote verzoendag Lev 23:27-29
Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de HERE een vuuroffer brengen. 28 Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de HERE, uw God. 29 Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten Eenmaal per jaar werd het heiligdom gereinigd. De zonden van de berouwvolle belijder werden ten gronde verwijderd

42 Het reinigen van het hemels heiligdom
Heb 9:23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze Net als het aards heiligdom moet ook het hemels heiligdom gereinigd worden. Dit werk begint in 1844. Maar net als dat het reinigen van het aards heiligdom, het volk Gods betreft, zo zal ook het reinigen van het hemels heiligdom enkel voor diegene zijn die belijden God te volgen.

43 Het oordeel over het huis Gods
1 Pe 4:17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? Het oordeel begint in 1844 met een onderzoek over elke gelovige. Op de Grote Verzoendag zou elke Jood die in de zonde volharde weggehaald worden uit het volk, zelfs al had hij een lam gebracht het afgelopen jaar. Zo zal ook het onderzoekend oordeel, over hen die belijden Christus te volgen, de ware bekeerden identificeren.

44 De ware Christenen Mt 7: 21-23
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid

45 Het Boek der levenden «Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.» (Openbaring 3:5) «Maar de HERE zeide tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen ."» (Exodus 32:33) «Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet, naar al de gruwelen handelt, die de goddeloze bedrijft – zal hij dan leven? Met geen van zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden. Om de ontrouw die hij gepleegd, en om de zonde die hij bedreven heeft, daarom zal hij sterven .» (Ezechiël 18:24) De namen van de valse Christenen zullen uit het boek der levenden verwijdert worden!

46 De boeken Openb 20:12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken Het boek des levens bevat alle namen van zij die Christus volgen Mal 3:16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden Het gedenkboek bevat alle goede werken van Gods kinderen op basis van dit boek zal Christus de beloning mee hebben (Open 22:12)

47 De boeken Amos 8:7 Gezworen heeft de HERE bij Jakobs heerlijkheid: Voorwaar, Ik zal in eeuwigheid niet een van hun daden vergeten! Jer 2:22 Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here HERE Tenslotte hebben we de boeken met alle werken van hen die God niet volgen en het offer van Christus niet aannemen. Dit boek verrechtvaardigt de straf over zij die zich niet bekeren.

48 De wet als maatstaf Rom 2:12,13,16
12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; 13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus Jak 2:12,14 12 Spreekt zó en handelt zó als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden 14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? De wet is er niet als een examen op 10 punten, de wet toont aan wie er op de eerste plaats komt, het eigen ik of het vertrouwen in de Schepper van hemel en aarde (zie ook studie oordeel)

49 Het oordeel Lc 12:47,48 47 Die slaaf nu, die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. 48 Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd Hand 17:30 30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen Iedereen komt in het oordeel en wordt gewogen naar zijn kennis.

50 De wederkomst Openb 22: 11 en 12
11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is De wederkomst vormt het einde van het eerste deel van het oordeel. Er is scheiding gemaakte tussen ware en valse christenen. (Mt 7:21-23)

51 Het oordeel Openb 20:4 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang Het ‘duizend jarig’ rijk vangt aan, het tweede deel van het oordeel. Hier wordt uitleg gegeven over het oordeel ‘eerste deel’ en er wordt een oordeel uitge-sproken over de niet geredde mensen.

52 Het oordeel 1 Kor 6:2 2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Lc 22:29-30 En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, 30 opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten In het ‘duizend jarig’ rijk wordt de verantwoordelijkheidde mate van schuld, vastgesteld voor elke niet geredde mens en dit ahv elke daad, gedachte of woord.

53 De tweede dood Openb 20: 12,15 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs Openb 21:8 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood Op het einde van het ‘duizend jarig’ rijk komen de niet geredden opnieuw tot leven om hun oordeel te ontvangen.

54 Het einde van de zonde Christus is onze hogepriester. Hij doet verzoening op het verzoendeksel voor onze beleden zonden. Zonde kan niet blijven bestaan en de beleden zonden kunnen ook niet in het heiligdom blijven. Hoe wordt er nu een eind gemaakt aan de zonde?

55 Het einde van de zonde Mal. 3:3-4
3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen. 4 Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren Ware offer; Rom 12:1-8 Hoe de gelovige er toe zal komen om niet meer te zondigen is een studie die verder uitgewerkt wordt in de presentatie over het boek openbaring. Maar de Bijbel stelt ons karakter voor als gelouterd goud. Alle onzuiverheden zullen verteerd worden. Wat met de beleden zonden in het heiligdom?

56 Het einde van de zonde De beleden zonden van de heiligen (Op 14:12) komen op satan terecht die het oordeel en de straf ontvangt van hen die hij tot zonde gebracht heeft. Zij die geen wit bruiloftskleed (Mt 22: 1-14) dragen maar nog besmeurd zijn van hun zonden ontvangen nu hun oordeel, dit is de eeuwige dood, de totale vernietiging. De tweede dood.

57 Het eeuwig evangelie Openb 14: 6-7
 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft Het oordeel is gekomen, steunen we echt op Christus of volgen we ideeën?

58 Jezus is de weg, Hij is de poort (tot het heiligdom), enkel op die manier kan je van je zonden weg geraken. Dit is een absolute waarheid, elke andere goede gedachte, bedoeling filosofie of religie ten spijt. Jezus, en Jezus alleen, is de weg, de waarheid en het leven


Download ppt "Het verlossingsplan in beeld"

Verwante presentaties


Ads door Google