De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht Persoonlijke gegevens IPCC Rapport Consensus en scepsis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht Persoonlijke gegevens IPCC Rapport Consensus en scepsis"— Transcript van de presentatie:

1

2 Overzicht Persoonlijke gegevens IPCC Rapport Consensus en scepsis
Historie milieuvoorspellingen Relativering model Relativering temperatuur Enige gegevens CO2 Relativering CO2 Relativering belang klimaatproblematiek No regret policy

3 Persoonlijke achtergrond / ervaringen
CV: R&D Gistbrocades. Milieu-ervaringen Bouw eerste r DNA lab Angst ontsnappen GMO’s (Gen gemod. Micoroganismen) Fytase eerste r DNA enzym rDNa en milieuvriendelijk: minder fosfaat in milieu Global Institute (Prof Böttcher Club van Rome) Doel: scheiden zin en onzin rond milieu Samenwerking met H.A.N. Voorbeeld van resultaat Milieuangst: Our Stolen Future Antwoord: Sperm count in Dutch Dairy Bulls Geen klimaat expert, slechts kritisch volger Hoofdlijnen van complexe discussie

4 IPCC Panel CO2 door toedoen mens sterk gestegen
van 285 ppmv (pre-industrieel) naar 370 ppmv nu Hierdoor Temperatuur 0.6o tot 0.8o gestegen In deze eeuw nog 3o (1.4o tot o) hoger Vele ernstige gevolgen, zoals Afsmelten gletsjers Zeespiegel stijging nu 17 cm; deze eeuw nog 10 –90 cm Overstromingen en zuurder Verschuiving klimaatgordels (ook voordelen!!) Twijfel aan relatie met toename orkanen Mogelijk wer verstoring hogere lucht, meer extremen. Doel: Temp stijging beperken tot 2o Bij + 3o zou te veel ijs smelten Daarvoor CO2 tot maximaal 550 ppm Kyoto is slechts “eerste stap….”

5 Consensus versus scepsis

6 Consensus versus scepsis
Consensus over uitputting olie- en gasreserves Panel: wetenschappelijke consensus over rapport. Afwijkende gegevens zijn verklaarbaar of irrelevant Sceptici worden “betaald door industrie”; zijn "staatsgevaarlijk" Sceptici Slechts consensus onder 1/3 wetenschappers Dwarsliggers (Gallileo) nuttiger voor wetenschap dan consensus Benadering panel selectief en eenzijdig Of nog erger: manipulatie en fraude An Inconvenient truth / An inconvenient fantasy ? Veel wetenschappers hebben verzet “opgegeven” (behalve arrivé’s en gepensioneerden) Politiek en onzekerheden (Rhatenau Instituut) Maakt van onzekerheden schijnzekerheden Zo nodig "scare them to death“ strategie (Al Gore)

7 Historie van "voorspellingen”
Rond 1970 werd een ijstijd voorspeld Ozon gat (Paul Crutzen: CFK’s) CFK ban werkte Gat inmiddels nagenoeg gesloten Twijfel over effect van CFK of natuur Zure regen 1981 “Waldsterben” Bleek vaak een te lage grondwaterstand Wel een schadelijk probleem

8 Onomkeerbaar Effect van zure regen

9 Relativering IPCC model
Een goed model “kan” nog niet bestaan “Model” = Veel computermodellen met grote variaties Scenario's met grote onzekerheden Computer wereldkampioen schaken duurde decennia Klimaat is complex chaotisch systeem (kristal  wolk) NB: Waar komt vallend blaadje papier terecht? Samenvatting wetenschap door niet wetenschappers Dreiging neemt af (rapporten 2001 en 2007) Temp + 1.4o – 5.8o nu 2o -4.5o Zeespiegel + 9 – 88 cm nu cm Antropogene deel was 50 % nu 25% Relatie tussen temperatuur en hoofdfactoren van 8 van de 12 hoofdfactoren nog slecht bekend… Belangrijke factoren die nagenoeg ontbreken: Zon: al ruim 10 jaar verhoogde zonneactiviteit Panel: zeer geringe invloed / Sceptici afkoeling verwacht Oceaanstroming: o.a. invloed op smelten ijskap Noordpool

10 Great ocean conveyor belt

11 Relativering Temperatuur
Wat is gemiddeld? Meeste metingen boven land (zee = 70% oppervlak) Verschillen zijn groot: (tussen Syberie en Jeddah: tot 100o) Te weinig voor een goed “gemiddelde Metingen in dampkring: ballonnen en satellieten Slechts 0.2o temp stijging in beide metingen ….discussie Smelten Gletsjers Noordpool: al vanaf 1850 Grote invloed oceaan stromingen …discussie Bij afname Atlantische stroming: onze landen 1-2o kouder… Zuidpool: ijskap dikker (behalve punt Z Amerika)...discussie Invloed zon Relatie zonnevlekken en temp in verleden zichtbaar … discussie Discussie over weergave temperatuurstijging

12 Hockeystick (Graph) controversy
Verwaarloosd “Medieval Warm Period” en “Little Ice Age”

13 Andere weergave temperatuur
Warme middeleeuwen en kleine ijstijd Rond 1100 groeide er druiven in Groenland

14 Kleine ijstijd Pieter Breughel 1601

15 Voordelen temperatuur stijging
Er komen enorme leefgebieden bij Groter dan ongeschikt wordende gebieden Relativering van het “ongeschikt worden” Stijging temp rond evenaar het geringst In veel gebieden meer regen: Z Sahara in 90er jaren groener geworden NB: Uitdrogen Tjaadmeer komt door irregatie Agrarisch potentieel neemt sterk toe Door meer vegetatie meer opname CO2

16 Enige CO2 gegevens Totaal 150 gigaton CO2 per jaar. Antropogene CO2 :
Antropogeen 10 gigaton. 50% Blijft in dampkring 50% verdwijnt opname vegetatie 25% opname zee 25 % Feed back mechanisme slecht bekend CO2 bevordert groei vegetatie Door verzuring oceaan zou buffercapaciteit afnemen Antropogene CO2 : USA: 25% China 15% EU 14% Industrie 40% Gebouwen 31% Transport 22% maar snel groeiend

17 De broeikasgassen

18 Relativering CO2 effect
Waterdamp veruit voornaamste broeikas gas vele malen meer volume dan CO2 wolkenvorming, verdamping aan wateroppervlak, distributeur warmte oceaanstromen “één zomernacht zonder water in dampkring: alle vegetatie bevriest". Waterdamp moeilijk door mens te beïnvloeden Wel twijfels bij verleggen rivieren en andere grote projecten Relatie tussen CO2 en Temp onzeker In verleden volgde CO2 de temperatuur (Kip en ei theorie) In prehistorie hogere concentraties bij lagere temperaturen Discussie over metingen Panel: slechts 2 van 300 soorten metingen relevant

19 Discussie over CO2 metingen
Panel: preïndustriële CO2 concentratie 285 ppm Gebaseerd op enkele betrouwbare metingen meeste metingen zijn onbetrouwbaar Sceptici: gemiddelde van alle metingen geeft ander beeld:

20 Relativering Belang Klimaatverandering
De aanpak Onhaalbaarheid doelstellingen Onzin van emissiehandel Leidt aandacht af van belangrijke zaken: Ontbossing, urbanisatie, slecht landgebruik, verleggen rivieren Watergebrek Overal zuiver water: 50 % minder ziekte Aids en ontwrichtingen Bevolkingstoename Relatie welvaart en geboortebeperking

21 Mitigation & Adaptation
Mitigation (afremmen) Tegenstanders: niet echt haalbaar Wellicht ook niet nodig Adaptation: (aanpassen) Tegenstanders: excuus om “niets” te doen Voorstanders: Betere besteding van geld Nederland voorkeur voor adaptation

22 No Regret Policy Milieu scepsis geen excuus voor niets doen Wel: Niet
Grootste “emissie” van neergeslagen Koolstof ooit Kiezen voor maatregelen waarvan nut zeker is Wel: Besparing op schaarse energiedragers Ontwikkeling realistische alternatieve energie Vergroting biomassa in zee en op land voeden “ocean dessert”,herbebossing, terugdringen woestijn Niet Focus op alleen CO2 reductie zoals opslag (mogelijk wel als neveneffect bij gaswinning) Geen CO2 reductie die veel energie kost Kyota: miljarden voor 0.2 o reductie temp stijging

23

24

25

26

27 Bezwaren tegen “An Inconveniant Truth”
Laat de zeespiegel 6 meter stijgen Was bij IPCC 9-88 cm nu zelfs cm Benadrukt Afname zee-ijs (N halfrond) Verzwijgt toename op Zuidelijk Halfrond Vermeldt afkalven ijs zuidpunt Z Amerika Verzwijgt afkoeling 98% van Zuidpool Door opwarming zelfs in Nairobi malaria Is anders om: vroeger wel, nu niet meer Opwarming zou veel mensen doden. In werkelijkheid meer doden door koude

28 Bezwaren tegen handel in emissie
Extra ruimte geven strijdig met urgentie Geen directe bijdrage en kostbaar Enorme extra bureaucratie Houders dure rechten krijgen verkeerd belang Risico conflicten en belangenverstrengeling Kan derde wereld remmen na verkoop rechten

29 Duurzame energie I Steenkool met nieuwe winningmethodes Kerncentrales
Vergassing met afvangen CO2 in ontwikkeling Sterk vertraagd effect door lange planning bouw Veel (conventionele) centrales in aanbouw Steenkool nu al 1/4 van de industriële CO2 emissie Kerncentrales Nu bijna 18% van mondiale energieopwekking Omstreden: directe risico, proliferatie en probleem opslag afval Duur (gesubsidieerd) in bouw en ontmanteling Kernfusie (vanaf 2050?) Helium 3 van de maan ?? Waterkracht: Nu bijna 15 % van mondiale energieopwekking Steeds minder mogelijkheden Vaak grote sociale gevolgen Mogelijk ook van directe invloed op klimaat

30 Duurzame energie II Windkracht: weinig perspectief
Nu 2-3% mondiale energieopwekking en groeiend Weinig perspectief want onvoldoende constant Dus buffercapaciteit blijft nodig Bezwaren horizonvervuiling Zonnecellen en zonnespiegels Minder efficiënt bij minder zon Concreet: 11 mega wat centrale in Portugal Golfslagenergie en getijdenenergie Techniek nog onvoldoende ontwikkeld Geothermische energie / ondergrondse opslag Bruikbare maar beperkte mogelijkheden IJsland heeft vele malen meer dan zelf nodig

31 Groener transport Waterstof voor auto's Bio-ethanol
Emissie arm, maar aanmaak kost veel energie Autotechniek in begin ontwikkeling Infrastructuur voor transport en opslag ontbreekt Bio-ethanol Ethanol uit suiker: beperking door gebrek aan land Nog vrij veel landbouwdiesel nodig Ethanol uit Cellulose (enzymatisch) nog niet ontwikkeld Minder vliegen (ontwikkeling gesteund andersom) Veel emissie Extra negatieve invloed van "trailes" (strepen)

32 Huizen / gebouwen en energiebesparing
Bouw: isolatie, glazen, bouwrichting, etc Zonneboilers Warmteopslag Spaarlampen etc etc


Download ppt "Overzicht Persoonlijke gegevens IPCC Rapport Consensus en scepsis"

Verwante presentaties


Ads door Google