De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET GEBED Jeugdweekend 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET GEBED Jeugdweekend 2008."— Transcript van de presentatie:

1 HET GEBED Jeugdweekend 2008

2 Basiselementen voor leven
Adem / lucht Eten en drinken Training / beweging / werk Rust Basiselementen voor leven

3 Eerste uiting nieuw leven (Hd 9:11)
Wordt door de Heer gehoord Geen gave Geen cursus Doen! Bid ik als klant van God of als kind van God?

4 Redenen om te Bidden Gebed is reukwerk voor God (Ps 141:2)
We worden ertoe aangespoord (Mt 7:7; Fp 4:6-7) God laat Zich verbidden (7x: Gn 25:21; 2Sm 21:14; 24:25; 1Kr 5:20; 2Kr 33:13,19; Ea 8:23; Js 19:22) God staat klaar om te verhoren (Js 65:24) Bescherming in de strijd (Ef 6:18; Ko 4:12) Bewaart voor vallen in verzoeking (Mt 6:13;26:41) Vrede van God (Fp 4:6-7) Redenen om te Bidden

5 Vervuld worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht (Ko 1:9; 4:12)
De geest van wijsheid en openbaring in de kennis van God (Ef 1:17) Dat Christus door het geloof in de harten zal wonen (Ef 3:17) Alle mensen (1Tm 2:1) Eerst de eer van de Vader en de Zoon, dan die van anderen en tenslotte voor onszelf. Zie ‘onze Vader’ en de gebeden van Paulus. Leren kennen van de wil van God en daarin vaststaan (Ko 4:12). Alle mensen (1Tm 2:1). Dat Paulus vermaant om ‘voor alle mensen’ te bidden, onderstreept de bedoeling van God dat wij Hem als een God Heiland vertegenwoordigen. Zo wil Hij bij de mensen bekend worden (Mt 5:45; Hd 14:16–17; 1 Tm 4:10). Als je daarvan doordrongen bent, zal de eerste uitwerking ervan bij jou zijn dat je gaat bidden. Je bidt dan niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen en je sluit daarvan ook niemand buiten. De kring van je gebed mag niet beperkter zijn dan de kring waar Gods belangstelling naar uitgaat. Onder ‘alle mensen’ vallen natuurlijk ook koningen en hooggeplaatsten. Toch doet Paulus een aparte aanmoediging om juist voor deze personen te bidden. We zijn namelijk geneigd hen te vergeten of bewust uit onze gebeden weg te laten vanwege het vaak goddeloze karakter dat ze openbaren. Het laatste was zeker in de dagen van Paulus het geval. Toen regeerde de wrede, los­bandige keizer Nero. Paulus spoort aan ook voor hem te bidden. Zie ook Ezra 6:10. Ook de Heer Jezus zegt zijn discipelen te bidden voor hen die hen vervolgen (Mt 5:44). Waarvoor bidden

6 Vormen van gebed (1 Tim. 2:1)
Gebeden – David Smekingen – Ezra, Nehemia, Daniël Voorbiddingen – Abraham Dankzegging – Josafat Vormen van gebed (1 Tim. 2:1)

7 De Vader – dagelijkse dingen
De Heer Jezus – dienst (Geen jaloersheid tussen de Vader en de Zoon) NIET: tot de Heilige Geest – staat nergens in de Bijbel; De Heilige Geest wijst altijd op de Heer Jezus

8 Verhinderingen om te bidden
Te druk met studie, verkering, jezelf, hobby Nut of noodzaak er niet van inzien Ervaren als een last i.p.v. verlichting en voorrecht Menen in een bepaalde stemming te moeten zijn Verhinderingen om te bidden

9 Gebedsverhoring Geloof en gezindheid van vergeving (Mk 11:22-25)
Verslagenheid van geest (Lk 18:9-14) Rechtvaardig zijn (Jk 5:16-18) In de naam van de Heer (Jh 14:13-14; 15:16; 16:23) Aanhoudend bidden (Mt 7:8; Lk 18:1-8; 1Th 5:17) Verhoring na oponthoud (Dn 10:12-14) Gebedsverhoring

10 Verhinderingen voor gebedsverhoring (1)
Niet bidden (Jk 4:2b) Verkeerd bidden, d.i. zelfzuchtig, met een verkeerd doel (Jk 4:3) Zonde in het leven (Js 59:1-2; Ps 66:18) Twijfel, gebrek aan geloof (Jk 1:6-7; Hb 11:6) Verkeerde man – vrouw verhouding (1Pt 3:7) Verhinderingen voor gebedsverhoring (1)

11 Verhinderingen voor gebedsverhoring (2)
Ontbreken vergevingsgezindheid (Mk 11:25) Ontbreken volhardend gebed (Mt 7:7-11;1Th 5:17) Geloof in eigen gerechtigheid (Lk 18:14) Geen barmhartigheid bewijzen (Sp 21:13) Verkeerde gezindheid (Js 58:4) Verhinderingen voor gebedsverhoring (2)

12 Gods huis, de gemeente, heeft gebed als hoogste prioriteit (1 Tm 2:1)
Kenmerk eerste gemeente (Hd 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 12:5) Bidden (en vasten) voor de dienst (Hd 6:6; 13:3; 14:23)

13 MAAK EEN LIJST MET NAMEN, VERZAMEL EN DEEL INFORMATIE EN -> BID IN GELOOF!
Begin met lofprijzen van de Vader en de Zoon Gemeente – groei: diepte en breedte Vervolgde gemeente – meelijden (Hb 13:3) >>> En nu … pak aan!

14 Werk van de Heer – evangelie, onderwijs, herderlijke zorg, kinderwerk, ouderenzorg e.d.
Omgeving – broeders en zusters, familie, vrienden, buren, collega’s, medeleerlingen Persoonlijke dingen – geestelijke ontwikkeling (1Jh 2:12-18), opleiding, carrière, vriendschap e.d. En nu … pak aan!


Download ppt "HET GEBED Jeugdweekend 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google