De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportbeleid Vlaanderen in Brussel via VGC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportbeleid Vlaanderen in Brussel via VGC"— Transcript van de presentatie:

1 Sportbeleid Vlaanderen in Brussel via VGC
01/07/2013

2 Overzicht Positionering VGC binnen sportbeleid
Reguliere kader: SVA-decreet (huidig) Brusselnorm sport Reguliere kader: decreet lokaal sportbeleid (toekomst) Tewerkstellingsdecreet VGC en de Vlaamse Sportfederaties Vlaams sportinfrastructuurbeleid Vlaamse sportprojecten in Brussel Vlaamse sportevenementen in Brussel

3 Positionering VGC binnen sportbeleid
VGC als partner voor Vlaams sportbeleid in Brussel Maximaal betrekken van VGC in diverse organen G-sport Vlaanderen, Stuurgroep interculturaliteit, … VGC mee opgenomen in ganse sportbeleid Bevoegdheid om sportbeleid in Brussel te ontwikkelen Met oog voor specifieke noden van Brusselse context Kerngedachte: VGC meenemen in het gehele Vlaamse sportbeleid

4 Regulier beleid: SVA-decreet
Huidige context: SVA-decreet VGC is aanspreekpunt voor Vlaams sportbeleid in Brussel Nemen gemeentelijke en provinciale taken op

5 Regulier beleid: SVA-decreet
Huidige decretale taakstelling: Directe financiële ondersteuning van (boven)lokale sportverenigingen Ondersteunen en stimuleren van sport voor mensen met een handicap Ondersteunen of stimuleren van inter- en bovenlokale samenwerking in sport Organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders coördineren en begeleiden bij opmaak, uitvoering en evaluatie van de sportbeleidsplannen van de gemeenten van het 2-talig gebied Brussel Hoofdstad

6 Brusselnorm sport Toepassing van de Brusselnorm op het SVA-decreet
Voor 2012 wordt de subsidie pas definitief beslist na indiening van het jaarlijks verslag 2012 (09/2013). Deze subsidiëring loopt nog t.e.m Cofinanciering = 50% Subsidie Bedrag (lokaal+bovenlokaal) Brusselnorm gehaald (5% van beschikbare krediet SVA-decreet) (berekening o.b.v. 30% Nederl.inw) Werkingsjaar 2008 ,00 Ja (143%) Ja (162%) Werkingsjaar 2009 ,00 Ja (102%) Ja (103%) Werkingsjaar 2010 ,00 Ja (101%) Werkingsjaar 2011* ,74 Nee (94%) *2011: subsidie toegekend binnen de beschikbare kredieten voor alle besturen (gem, prov, vgc)

7 Regulier beleid: decreet lokaal sportbeleid (toekomst)
Door cyclus van beleidsplan zal VGC pas in nieuwe decreet lokaal sportbeleid stappen vanaf 2016 Tijdens vorige cyclus moest VGC nog rekening houden met eventuele instap van de verschillende Brusselse gemeenten, vanaf 2016 kan VGC nog als enige instappen in het nieuwe decreet

8 Regulier beleid: decreet lokaal sportbeleid (toekomst)
4 beleidsprioriteiten BP1: het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid; BP2: het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking; BP3: het voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod; BP4: het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Afwijkingen voor specifieke Brusselse context Mogelijkheid tot investeren in sportinfrastructuur binnen BP1 Extra bevoegdheid in functie van G-sport binnen BP4 (op vraag VGC)

9 Tewerkstellingsdecreet
Eén van de taken in het huidig SVA-decreet is de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders (Vlabus) Vanaf 2016: nieuw tewerkstellingsdecreet met als doel de professionalisering en tewerkstelling binnen de sportsector te vergroten zes taken voor Vlabus: kenniscentrum met betrekking tot professionalisering en tewerkstelling in de sport; aanspreekpunt voor tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners; de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector verhogen; een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners beschikbaar stellen (vanaf 2016 ook aan VGC) de kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners verhogen; de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de professionele omkadering binnen de sportverenigingen verhogen; Vanaf 2016: VGC kan net zoals ander lokaal bestuur gebruik maken van diensten Vlabus

10 VGC en Vlaamse Sportfederaties
Te weinig Vlaamse federaties hebben een link met Brussel geen Nederlandstalige sportclubs Vanuit het Vlaams sportbeleid werd overleg opgestart tussen VGC en Vlaamse sportfederaties Stimuleren om clubwerking op te starten en te ondersteunen in Brussel

11 Vlaams Sportinfrastructuurbeleid
Vlaams Sportinfrastructuurplan VGC kreeg kans tot indienen dossiers 3 dossiers ingediend en geselecteerd Kunstgras St-Pieters-Woluwe, Sporthal Anderlecht en multifunctioneel sportcentrum Koekelberg Alle drie voortijdig teruggetrokken door VGC Moeilijkheden: verplichting eigenaarschap of andere rechtsgrond en stedenbouwkundige vereisten

12 Vlaams Sportinfrastructuurbeleid
Lokale sportinfrastructuur: stimulerende maatregelen Vlaamse overheid : Finse pistes en renovatie sportvloeren 2012: dossier sporthal Koekelberg (via VGC) weerhouden (60 keuro) 2013: renovatie sportvloeren Nieuw: eigenaarschap hoeft niet meer  voordeel voor VGC Deadline aanvragen: 5 augustus Loopomlopen Realisatie en promotie van eenvormige bewegwijzerde gemeentelijke loopomlopen (17 in 2012, 30 in 2013) Via VGC zou dit ook in Brussel kunnen: VGC heeft aan Bloso akkoord gegeven om mee te werken aan dit project Idem voor fit-o-meters

13 Vlaams Sportinfrastructuurbeleid
Sporthotel VUB Door vorige legislatuur beloofde steun werd nu gehonoreerd voor 909 keuro Via gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur tussen VUB en Vl. Gemeenschap  significante gebruiksrechten sporthotel en bijhorende sportaccommodatie voor Vlaamse topsportfederaties (topsport) en de VGC (breedtesport)

14 Vlaams Sportinfrastructuurbeleid
Toekomstige initiatieven? Kunstgrasvelden Oproep voor 2014 Multifunctioneel/voetbal + hockey Ook VGC kan aanvraag indienen Initiatief bovenlokale/intergemeentelijke sportinfrastructuur Initiatief eind 2013/begin 2014 (nog onder constructie) VGC zal hier als partner betrokken worden, net zoals de 5 provincies

15 Vlaamse projecten in Brussel
Onderzoeksprojecten Steunpunt CJS Gemiddeld 335 keuro/jaar en ongeveer 1/3 naar VUB Voorbeeld: Kort op de Bal Steunpunt Sport 602 keuro/jaar en meer dan 1/3 naar VUB Specifieke onderzoeken VUB via Vlaamse sportmiddelen Competentieonderzoek Trainers A en B Topsportklimaat en internationale benchmarking

16 Vlaamse projecten in Brussel
Festival on Tour - Sports In Nederlandstalige scholen wordt de laagdrempelige sport rope skipping in samenwerking met sportclubs aangeboden Proeftuin Kort op de bal Leverde interessante kennis op betreffende het voetbal als draagvlak voor persoonlijke ontwikkeling

17 Vlaamse evenementen in Brussel
I.s.m. dienst sportpromotie Bloso (Vl-Br en Brussel): Ket2sport: leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar van de Brusselse basisscholen krijgen een hele dag initiaties in meer dan 30 sporten. Sportel-Kicks: de sportieve verwendag voor de senior. Iedereen tussen 50 en 99 kan die dag komen proeven van het Brusselse sportaanbod. Stadskriebels: Organisatie VGC i.s.m. Bloso Sportinitiaties voor iedereen van 3 tot 99 jaar

18 Vlaamse Bevoegdheid WERK in brussel
01/07/2013

19 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel
Intentie om 5 % van het budget inzake (beroeps)opleiding te besteden aan tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Instrumenten: VDAB/Regionale Dienst Brussel Syntra Brussel ESF-projecten Andere subsidiëringsprojecten

20 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel VDAB/Regionale Dienst Brussel
Regionale Dienst Brussel werkt via 2 opleidingslocaties, nl. : Wetstraat, 1040 Brussel, en Bergensesteenweg, 1070 Anderlecht. Partners van VDAB hebben opleidingslocaties verspreid over Brussel. Opleidingsbudget (2012) VDAB is euro. Opleidingsbudget (2012) voor RDB Brussel is euro (= 5 %)

21 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel VDAB/Regionale Dienst Brussel
Opleidingsprojecten: (beroeps)opleiding (vnl. voor kansengroepen) NT2 opleidingen voor anderstalige cursisten oriënterende modules

22 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel Syntra Brussel
Bewuste aanwezigheidspolitiek in Brussel op het vlak van: Vorming van jongeren (leertijd) Ondernemersvorming (ondernemersopleiding, bijscholing en voortgezette vorming) Typisch klemtonen voor Syntra Brussel: Participatie van doelgroepen/kansengroepen Meer dan 1/3 van de cursisten is van niet-Belgische origine Ontwikkeling van een taalbeleid in nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands en VZW BON (Brussels Onthaalbureau voor Inburgering) Budget voor Syntra Brussel (werkings- en investeringssubsidies) in 2011: euro (6,15 % van Syntra-enveloppes)

23 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel Syntra Brussel
Soepele regels voor Syntra Brussel Afwijkende erkenningsvoorwaarden: Norm van cursusuren bij fusie van Syntra-centra vervalt Geen verplichting om opleidingen in alle sectoren aan te bieden Huidige regelgeving financieringsvoorwaarden (Brusseltoets): Toepassing specifieke coëfficiënt van 1,85 voor cursisten Toekomstige regelgeving financieringsvoorwaarden (Brusseltoets): Basisfinanciering van euro Toepassing verhoogde coëfficiënt van 2 voor cursisten die in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wonen Toepassing van normale coëfficiënt voor cursisten die afkomstig zijn buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

24 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel ESF-Agentschap Vlaanderen
Besteding van middelen binnen het ESF-programma Doelstelling 2 aan promotoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd. Budget Vlaamse middelen: 2010: euro 2011: euro (1,18%)

25 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel ESF-Agentschap Vlaanderen
Europees Integratiefonds (EIF) Ook van uit dit fonds worden middelen toegewezen aan promotoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd. Budget Europese en Vlaamse middelen voor 2010: euro

26 Beleid (beroeps)opleidingen in Brussel Andere subsidiëringsprojecten
Subsidiëring van VZW’s in Brussel: BNCTO (Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding) Bevordering interactie tussen Vlaamse opleidingsbeleid en Brusselse Tewerkstellingsbeleid Toegekend budget in 2012: euro

27 Nieuw samenwerkingsakkoord tussen Brussel en Vlaanderen
Positieve resultaten vorig akkoord Intensifiëring van de samenwerking 15 juli 2011: nieuw samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden Doel: ‘concrete acties op zetten teneinde de interactie tussen de Brusselse werkzoekenden en de Vlaamse arbeidsmarkt te bevorderen, zodat werkzoekenden vlotter naar de betrokken arbeidsmarkt kunnen doorstromen’

28 Krachtlijnen samenwerkingsakkoord
Automatische vacature uitwisseling Actieplan actieve vacaturebemiddeling Bestendigen werking van de drie lokale werkwinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Financiële verdeelsleutel BHG van 80/20 voor missions locales pour l’emploi en lokale werkwinkels Versterkt inzetten op taalbeleid Vanaf 2012 bijkomend € voor taalopleidingen georganiseerd door de VDAB door Vlaams Minister van werk Taalcheques voor Brusselse werkzoekenden door Brussels Minister van Werk


Download ppt "Sportbeleid Vlaanderen in Brussel via VGC"

Verwante presentaties


Ads door Google