De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De lamp van het lichaam, het oog, een lichtend licht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De lamp van het lichaam, het oog, een lichtend licht"— Transcript van de presentatie:

1 De lamp van het lichaam, het oog, een lichtend licht
Matt.5:13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken

2 Jezus is het licht der wereld; onze bron
Joh.8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Joh.9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

3 Het oog, hoe kijken wij? Bijbelteksten in context:
Ons getuigenis als individu en gemeente Matt.5:13-16 Liefde voor de wereld, geld Matt.6:22-23 Vruchtdragen in de wereld Marc.4:21-25, Luc.8:16-18 Vermaning van geestelijke leiders Luc.11:33-36

4 Het oog, hoe kijken wij? Normaal gesproken ontvangt het oog licht, maar hier is het omgekeerde ter sprake. Wat wordt hiermee bedoeld? Denk ook aan “wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wie groot wil zijn in het Koninkrijk van God zal de minste zijn (aller dienaar), De laatsten zullen de eersten zijn enz. Het gaat God niet erom dat we weer een paar regels gaan houden (onder de wet), maar dat ons hart verandert door onze wandel, omgang met Hem. Lichaam = Soma. Gebruikt voor zowel individu als de gemeente als lichaam. Denk ook aan “Psycho-Somatische aandoeningen” (term uit de psychologie)

5 Het oog, hoe kijken wij? Jezus zelf is het licht der wereld. Hij ging niet sarcastisch of beledigend om met de Schriftgeleerden en farizeeën om ze een hak te zetten, maar zijn motieven waren juist, om hen te overtuigen van hun verkeerde hartsgesteldheid, maar waarschuwde zijn discipelen (ook ons) om hier waakzaam in te zijn. God kijkt in eerste instantie niet naar een individu, maar naar een volk, naar de gemeente, naar een echtpaar enz. Belofte dat ons hele lichaam verlicht zal zijn.

6 Het oog, hoe kijken wij? Denk ook aan het verhaal van de balk en de splinter (mat:7 + Luc.6) dat gaat ook over je oog. Het gaat erom hoe we kijken, naar elkaar, en naar buiten. Waar richten we ons innerlijke aandacht op. Hoe denken we over de gemeente, over je broeders en zusters. Hebben we ons individueel voordeel op het oog, of stellen we belang van de eenheid voorop? Waar zijn we mee bezig in ons denken, over onszelf en over de ander.

7 Het oog, hoe kijken wij? In het Engels staat er
Spr.23:6 Eet niet het brood van wie boos van oog is, begeer zijn lekkernijen niet; 7 want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij; ‘eet en drink!’ zegt hij tot u, maar zijn hart is niet met u; 8 de bete die gij gegeten hebt, zult gij uitspuwen, en uw vriendelijke woorden hebt gij verspild. In het Engels staat er 6 Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats: 7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee. 8 The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words.

8 Het oog, hoe kijken wij? Je kunt niet verleid worden door iets waar je niet aan denkt. Matt.5:27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. 28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. 29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Matt.18:7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt. 8 Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. 9 En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.

9 Het oog, hoe kijken wij? Voorbeelden van mensen die verkeerd kijken
Matt.20: 9 Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. 10 En toen de eersten kwamen, meenden dezen, dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. 11 Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes, 12 en zij zeiden: Deze laatsten hebben een uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. 13 Maar hij antwoordde een van hen en zeide: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor een schelling? 14 Neem het uwe en ga heen; ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? 16 Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.

10 Het oog, hoe kijken wij? Voorbeelden van mensen die verkeerd kijken
Matt.12:9 En Hij vertrok van die plaats en ging in hun synagoge. 10 En zie, daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij legden Hem de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat te genezen, om Hem te kunnen aanklagen. 11 Maar Hij zeide tot hen: Wie zou er onder u zijn, die een schaap heeft en die, als dit op een sabbat in een put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken? 12 Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wel te doen. 13 Toen zeide Hij tot die mens: Strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere. 14 En de Farizeeen gingen heen en spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen.

11 Het oog, hoe kijken wij? Conclusie
Uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc.10:25-37) zie je ook dat Jezus moeite doet om zijn vijanden te overtuigen van de waarheid, maar dat ze erop uit zijn hem strikken te spannen. Fil.2:5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 1Cor.2:16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.


Download ppt "De lamp van het lichaam, het oog, een lichtend licht"

Verwante presentaties


Ads door Google