De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Bestuurlijke boete Huisvestingswet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Bestuurlijke boete Huisvestingswet"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Bestuurlijke boete Huisvestingswet
Sector VTH 7 oktober 2010

2 Doel Huisvestingswet De Huisvestingswet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid en de instrumenten om zorg te dragen voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte. De gemeente kan daartoe in de Huisvestingsverordening regels stellen met betrekking tot het in gebruik nemen of geven van woonruimte en met betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

3 Vergunningenstelsel voor degene die een woonruimte wil onttrekken aan de bestemming tot bewoning, samenvoegen met andere woonruimte, dan wel omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Deze regels worden in de praktijk echter regelmatig overtreden, vooral in grote steden en plaatsen met een grote schaarste op de woningmarkt. Voorbeelden: - Huisjesmelkers - Huisvesting buitenlandse werknemers of illegalen - Illegale hennepplantages Bestuurlijke boete Huisvestingswet

4 Omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte kan leiden tot overbewoning.
Overbewoning kan lawaai-, huisvuil- parkeeroverlast en/of andere vormen van overlast met zich meebrengen. Wanneer overbewoning gepaard gaat met slecht aangelegde voorzieningen en achterstallig onderhoud kan de (brand)veiligheid van bewoners of omwonenden op het spel staan. Ook het onrechtmatig gebruik van een woning voor prostitutie, hennepteelt of drugshandel kan voor de omwonenden veel hinder, brandgevaar en een gevoel van onveiligheid opleveren.Voorts kan onrechtmatige bewoning een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

5 De ‘Bestuurlijke boete Huisvestingswet’ (BB) biedt een extra instrument aan gemeenten ter bestrijding van diverse vormen van onrechtmatige bewoning. De gemeente heeft de mogelijkheid om in de Huisvestingsverordening te bepalen dat een bestuurlijke boete (BB) kan worden opgelegd bij overtreding van artikel 30 van de Huisvestingswet. De BB moet het de gemeente gemakkelijker maken om dit artikel te handhaven en overtredingen door middel van lik-op-stukbeleid aan te pakken. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

6 Bestaande reparatoire handhavingsinstrument (bestuursdwang, dwangsom) voldeed vaak niet. BB is punitief (straffend) en kan naast de reguliere reparatoire instrumenten worden gebruikt (zogenaamd tweesporenbeleid).

7 Regionale Huisvestingsverordening
De Awb. beschrijft de algemene procedure rond de bestuurlijke boete. Het SRE-gebied (waaronder Eindhoven) is een van de 8 stadsregio’s van Nederland waarin regionale samenwerking is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen-plus (WGR+) en wordt aangemerkt als zogenaamd plusregio. Onderwerpen rond de Huisvestingswet worden ingevolge de WGR+ verplicht regionaal geregeld. Vandaar geen plaatselijke maar een Regionale Huisvestingsverordening. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

8 Wijziging Regionale Nood Huisvestingsverordening 2008
De Huisvestingswet geeft in artikel 85a aan de gemeenteraad de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen. In ons geval (WGR+ regio) is niet de gemeenteraad maar de regioraad van het SRE het bevoegde orgaan. Het college van B&W is uiteindelijk bevoegd de boete op te leggen. In de Huisvestingsverordening wordt de bevoegdheid opgenomen en nader uitgewerkt. De BB is inmiddels in artikel 9.4. opgenomen in de nieuwe Regionale Noodhuisvestingsverordening 2010. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

9 Regionale Nood Huisvestingsverordening 2010
Artikel 9.4 Bestuurlijke boete 1. Onverminderd de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom, hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij overtredingen van artikel 7 en 30, eerste lid, van de Huisvestingswet een bestuurlijke boete op te leggen. 2. Indien aan de overtreder een bestuurlijke boete is opgelegd voor overtreding van artikel 7, tweede lid of artikel 30, eerste lid, van de Huisvestingswet en binnen 5 jaar opnieuw dezelfde overtreding is geconstateerd wordt de overtreding beboet met een hogere boete. 3. Indien aan de overtreder een bestuurlijke boete is opgelegd voor overtreding van artikel 7, tweede lid of artikel 30, eerste lid, van de Huisvestingswet en de overtreding vanuit bedrijfsmatige exploitatie van woonruimte is geconstateerd, wordt de overtreding beboet met een hogere bestuurlijke boete. 4. De te hanteren boetes door burgemeester en wethouders, voor de overtreding van artikel 7 en artikel 30, eerste lid, van de Huisvestingswet staan vermeld in bijlage 2. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

10 De begrippen:‘Bedrijfsmatige exploitatie’ en igv
De begrippen:‘Bedrijfsmatige exploitatie’ en igv. recidive ‘hetzelfde feit’ staan omschreven in de Bijlage 2. van de verordening en in de beleidsregels. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

11 Besluit B&W d.d. 27 juli 2010 Kiezen voor toepassing BB Huisvestingswet Beleidsregels vastgesteld Mandaat bevoegdheid aan sectorhoofd VTH en OOV Aanwijzing als toezichthouders Huisvestingswet - afdelingshoofden en de medewerkers van de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Toezicht en Handhaving, belast met het toezicht op de bouw-, woon-, en milieuwetgeving - het sectorhoofd en de projectleiders BITE van de sector Openbare Orde en Veiligheid. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

12 Vervolgens… Ondermandaat door sectorhoofd verstrekt aan afdelingshoofden VTH Publicatie (onder)mandaat en beleidsregels in gemeenteblad Publicatie aanwijzing toezichthouders in Staatscourant Publicatie wijziging Regionale Nood Huisvestingsverordening 2008 in Groot Eindhoven en Traverse. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

13 Artikel in oktober in “Eindhoven dichterbij” (Groot Eindhoven) met verwijzing naar:
Publicatie beleidsregels op: Bestuurlijke boete Huisvestingswet 13

14 Bestuurlijke boete Huisvestingswet

15 En nu zijn jullie aan de beurt…
BB kan worden opgelegd bij nieuwe feiten d.w.z. geconstateerde onttrekkingen etc. die hebben plaatsgevonden na 1 september 2010. Van belang zijn: De beleidsregels Bestuurlijke Boete Huisvestingswet Het handhavingsprotocol Bestuurlijke Boete Huisvestingswet TPO-rapport Formats standaardbrieven Bestuurlijke boete Huisvestingswet

16 Wie gaan ermee aan het werk?
Toezichthouders T&H (Wonen) en OOV (Bite) - verrichten (voor)onderzoek en opmaken TPO-rapport Handhavingsjuristen T&H en OOV - Brief zienswijze en voornemen opleggen BB - Besluit opleggen BB Bezwaarjuristen VTH - Bezwaarprocedure Beroepjuristen JZ - Beroep rechtbank Financiële afdeling - Bewaking betaling en incasso Bestuurlijke boete Huisvestingswet

17 Bestuurlijke boete Huisvestingswet

18 Feitelijke toepassing
In de handhaving zal de prioriteit worden gelegd bij het opleggen van de boete bij overtredingen die dermate ernstig zijn dat een steviger aanpak in de vorm van een sanctie gerechtvaardigd is. De bestuurlijke boete is niet het sluitstuk van de handhaving. De boete is alleen de sanctie, maar de illegale situatie moet nog wel worden teruggedraaid. Als de overtreder dat niet vrijwillig doet is eventueel een last onder dwangsom noodzakelijk. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

19 1. Crimineel gebruik woning
Hiervan is sprake als de woning wordt gebruikt op een manier of voor een doel waarop een strafrechtelijke sanctie staat. Het gaat dan om zaken als hennepplantages, illegale prostitutie, vrouwenhandel, het onderdak bieden aan criminelen etc. Het voor deze zaken gebruik maken van een woning rechtvaardigt tevens een bestuurlijke boete. Er zal vaak sprake zijn van woningonttrekking zonder vergunning. Dit houdt tevens in dat ook de onderhuurder of doorverhuurder die de woning voor dit doel gebruiken (en dus de woning zonder vergunning aan de voorraad hebben onttrokken) beboet worden. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

20 2. Woningontrekking Er zijn drie vormen van woningonttrekking, te weten het onttrekken aan de bestemming wonen, het samenvoegen en het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte. Op grond van “Verbetervoorstellen aanpak woonoverlast in relatie tot kamerbewoning en woningsplitsing” prioriteit op: Woensel-West Bennekel-Oost Limbeek Doornakkers-Oost en Doornakkers-West Bestuurlijke boete Huisvestingswet

21 3. Recidive Wanneer de overtreder al eerder is beboet (recidivetermijn is 5 jaar), dan wel minstens één keer een dwangsom heeft verbeurd zonder de illegale situatie recht te zetten, is een boete op zijn plaats. Indien de voorgaande overtreding een verbeurde dwangsom betrof, wordt de normale boete opgelegd. Indien voor de voorgaande overtreding een bestuurlijke boete was opgelegd wordt de boete verhoogd. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

22 Doelstelling Gezien het voorgaande wordt vooralsnog voor als streven tenminste 15 (geheel afgehandelde) boetes aangehouden. Bestuurlijke boete Huisvestingswet

23 Informatie op I:/ schijf
Alle benodigde informatie zoals formats voor het rapport, brieven, beleidsregels, procedure etc. zijn te vinden op de I:/ schijf via het volgende pad in de verkenner: I:/VTH/TH/Proefindeling map Toezicht en Handhaving – kwaliteit en ondersteuning/Thema bestuurlijke boete Huisvestingswet Bestuurlijke boete Huisvestingswet


Download ppt "Introductie Bestuurlijke boete Huisvestingswet"

Verwante presentaties


Ads door Google