De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het getal van een mens Het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Openbaring 13:18. (Presentatie J. Voerman)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het getal van een mens Het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Openbaring 13:18. (Presentatie J. Voerman)"— Transcript van de presentatie:

1 Het getal van een mens Het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Openbaring 13:18. (Presentatie J. Voerman)

2 Identificatie Het beest beschreven in Openbaring 13 met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen namen van godslastering is zonder twijfel een presentatie van de macht van Rome. Het getal 666 is slechts een enkel identificatie kenmerk van deze macht die in de Bijbel telkens in een verschillende context wordt gepresenteerd.

3 Taalgebruik De taal van de Rooms Katholieke kerk is altijd Latijns geweest. Het concilie van Trente bepaalde dat Latijn de autentieke versie van de Bijbel moest zijn. De mis, gebeden, gezangen, canons, encyclieken en dergelijke zijn altijd in het Latijn geweest.

4 Paus Wanneer de paus ex-cathedra spreekt dan doet hij dat in het Latijn. De apostel Johannes schreef het boek de Openbaring in het Grieks en het Griekse woord ‘Lateinos’ duidt op een Latijns sprekend persoon en de numerieke waarde van dit woord is precies 666.

5 Irenaeus In de tweede eeuw zag de kerkvader Irenaeus in het woord LATEINOS evenals in het woord TEITAN - een god van oppositie - de oplossing voor het getal van een mens genoemd in Openbaring 13:18. Beide woorden leveren precies de getalswaarde 666 op.

6 Italiaanse kerk De Katholieke kerk met haar centrum in Rome kreeg bekendheid als de Italiaanse kerk en in het Grieks heeft deze benaming ITALIKA EKKLESIA precies de getalswaarde van 666. Al heel vroeg in de geschiedenis werd het getal 666 op diverse manieren verbonden met de kerk te Rome

7

8

9

10

11

12

13 De vrouw op het beest De vrouw gehuld in purper en scharlaken heeft op haar voorhoofd een naam geschreven: een geheimenis, en dit woord in het Hebreeuws SATHOR geeft eveneens een getalswaarde van 666. Ook het gelijkwaardige Chaldeeuwse woord STUR levert precies 666 op.

14 Pauselijk paleis David Simpson ( ) schrijft: “De engel in Openbaring verklaart dat het getal van het beest evenzo het getal van een mens is en het blijkt heel duidelijk dat de paus de man is die wordt bedoeld want het motto op zijn paleis is VICARIUS DEI GENERALIS IN TERRIS en de som van al de numerieke letters is exact 666.” Key to the Prophecies, p. 375, 376.

15 Vaticaan De benaming ‘Latijns priester-vorst’: LATINUS REX SACERDOS en de titel VICARIUS FILII DEI leveren beide het getal 666 op. De titel is te vinden op de Tiara, de kroon van de Paus, en de andere benaming boven de ingang van het Vaticaan. 6th floor.de – Science Net – The number 666. Written by Andi.

16 Periode van de Hervorming
Andreas Helwig (c ) noemt verschillende benamingen voor de paus waarbij ook VICARIUS FILII DEI. Petrus Bungus beschrijft in een boek gepubliceerd in Bergamo in dat het getal 666 van toepassing is op Luther. De volgelingen van Luther waren er vlug bij om aan te tonen dat de titel VICARIUS FILII DEI die op de pauselijke tiara zou staan 666 opleverde. Georges Ifrah, From One to Zero, A Univ. Hist. of Numbers, p. 307.

17 Bevestiging Alfred W. Crosby verwijst ook naar de berekening van de Katholieke mysticus Petrus Bungus en naar de reaktie van de Lutheranen daarop en hij bevestigt dat de titel VICARIUS FILII DEI op de pauselijke tiara prijkte. The Measure of Reality, Quantification and Western Society, p. 124, 125. (Lutherans leapt to reply, and found that the words emblazoned on the papal tiara – Vicarius Filii Dei (Vicar of the Son of God) – added up to 666.)

18 Meerdere getuigenissen
I. Esser schrijft: “Niet te ontkennen is het, dat de titel, welke de paus zich aanmatigt van Vicarius Filii Dei (Stedehouder van Gods Zoon) het getal 666 heeft, en dat Pierre L. in zijn opmerkelijk boek Rome au dixneuvième siècle, mededeelt, dat de paus bij zijn benoeming 666 Louis d’or (Louis, gel Ludovicus, gel. 666) van de kardinalen ontvangt.” De Openbaring van Johannes in verband met de tijdsomstandigheden, p. 412.

19 I. A. Sadler noemt diverse benamingen voor de paus waarbij ook de Latijnse titel Vicarius Filii Dei en concludeert dan: “We zien in al deze namen dat het getal van het beest wijst naar de paus van Rome als de mens der zonde die in de plaats van God over de veronderstelde universele ‘Katholieke’ kerk van Christus regeert.” Mystery, Babylon the Great, The church of Rome and the European Union exposed to the light of truth, p. 288.

20 In het commentaar van F. W
In het commentaar van F. W. Neser op het boek Openbaring lezen we: “De paus is in het Latijn, volgens zijn eigen titels, de Vicar van Christus. In het Latijn geschreven: Vicarius Filii Dei... De numerieke waarde van dit woord in het Latijn... geeft een totaal van 666.” The Book of Revelation, p. 196. Een ander commentaar noemt voor het getal Latinus en Romana en Vicarius Filii Dei als de titel van de paus. The N.T. of our Lord Jesus Christ acc. to the AV with a brief Commentary from various authors. Note on Rev. 13:18.

21 Dr. Cathy Burns noemt titels van de paus en geeft aan dat op zijn mijter de woorden Vicarius Filii Dei staan. Billy Graham and his friends, p. 448. Bishop James K. Allen schrijft: “Om de opperheerschappij geestelijk en politiek te vestigen verklaarde men de bisschop van Rome als god op aarde... Naarmate de tijd verstreek werd de titel Vicarius Filii Dei en volgens algemeen begrip de enige plaats-vervanger van Christus. Dit bracht de leer van de onfeilbaarheid van de paus voort.” A Long Journey Home, p. 130

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Tiara met inscriptie Het is niet vreemd dat een tiara is voorzien van een titel of zelfs meerdere benamingen. In 1871 bijvoorbeeld schonk België een tiara aan paus Pius IX met de Latijnse insriptie: IESV CHRISTI VICARIO INFALLIBILI ORBIS SVPREMO IN TERRA RECTORI REGVM ATQVE POPVLORVM PATRI Vertaald in het nederlands: De Onfeilbare Vicarius van Jesus Christus De Opperherder van de wereld op aarde De Vader der Natiën en Koningen

33

34 Ontkenning Diverse bronnen wijzen op het verband van de pauselijke titel Vicarius Filii Dei met het getal van Openbaring 13:18. Het is daarom begrijpelijk dat de Katholieke kerk dit tracht te ontkennen. Zo beweert R.K. Karl Keating dat Vicarius Filii Dei geen juiste titel van de paus is en dat het moet zijn: Vicarius Christi. Our Lady’s Dowry, vol. XXI, no 1, The Presentation, Febr

35 Twijfel Rome is er in geslaagd bij velen twijfel te zaaien aangaande de pauselijke titel Vicarius Filii Dei. Hoewel wij het altijd als een bijzonder kenmerk hebben beschouwd zijn er diverse leiders die vinden dat deze titel die op de pauselijke kroon of tiara zou staan slechts een achterhaald sprookje is zonder enige bewijsgrond.

36 Onderzoek In 1941 begon Robert F. Correia zijn onderzoek naar de betrouwbaarheid van Vicarius Filii Dei als titel van de paus. Het resultaat werd gepresenteerd in een dokument getiteld: “The Search to Document and Authenticate Vicarius Filii Dei.” Robert Correia met zijn vriend Conrad Stoehr van Brazilië brachten een bezoek aan het R. K. uitgevershuis van Our Sunday Visitor in Huntington, Indiana, om een uitgave, die de pauselijke titel op de tiara beschreef, in te zien.

37 Bewijs Robert en Conrad slaagden er in inzage te mogen hebben in de uitgave van 15 nov en aangezien deze datum Roberts verjaardag was lukte het hem zelfs om een extra kopie als aandenken mee te mogen nemen en Conrad mocht enkele daaropvolgende uitgaven meenemen. Zo werd bewezen dat het betreffende artikel in dit Katholieke tijdschrift inderdaad beschreef dat Vicarius Filii Dei op de mijter of kroon van de paus stond en er was geen sprake van dat dit in de daaropvolgende uitgave werd gecorrigeerd zoals sommigen beweerden.

38

39 De vertaling van het Katholieke tijdschrift “Our Sunday Visitor” 15-11-1914, p. 3.
“Is het waar dat de woorden van de Open-baring in hoofdstuk 13 vers 18 verwijzen naar de paus?” “De woorden waar naar wordt verwezen zijn deze: ‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’ De titel van de paus van Rome is Vicarius Filii Dei.”

40 “Dit staat geschreven op zijn mijter en als je de letters van zijn titel neemt die Latijnse getalswaarde hebben en ze optelt levert het 666 op. V I C a r I V s f I L I I D e I Voeg deze samen en het resultaat zal zijn 666.”

41 Een tweede bevestiging
In Our Sunday Visitor, p. 3 staat: “Wat zijn de letters die worden aangenomen te staan op de pauselijke kroon en wat betekenen ze wanneer ze iets te beduiden hebben?” “De letters aangebracht op de mijter van de paus zijn deze: Vicarius Filii Dei, wat het Latijn is voor Vicar van de Zoon van God. Katholieken geloven dat de Kerk die een zichtbare gemeenschap is een zichtbaar hoofd moet hebben.”

42 “Christus, voordat Hij ten hemel voer, stelde St
“Christus, voordat Hij ten hemel voer, stelde St. Petrus aan om als Zijn vertegenwoor-diger op te treden. Na de dood van Petrus werd de man die Petrus in zijn functie opvolgde als bisschop van Rome, erkend als het hoofd van de kerk. Vandaar dat aan de bisschop van Rome, als hoofd der Kerk, de titel ‘Vicar van Christus’ werd gegeven.”

43

44 Volgend bezoek Daarop werden bezoeken gebracht aan de Katholieke Universiteit te Washington D.C. en er werd een persoonlijk ondertekende verklaring verkregen van Dr. Fenton op en niet lang daarna ook een verklaring van Dr. Quasten op Beide verklaringen maken duidelijk dat Vicarius Filii Dei evenals Vicarius Christi gebruikelijke titels zijn voor de paus.

45

46

47 Nog meer bewijzen We hebben dus een viervoudig Katholiek funda-ment voor de pauselijke titel Vicarius Filii Dei. 1. Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914. 2. Our Sunday Visitor, April 18, 1915. 3. Dr. J. Fenton’s verklaring, 14 nov 4. Dr. J. Quasten’s verklaring, 5 mrt Er zijn echter nog meer bewijzen.

48 Ook de welbekende kardinaal Manning noemt deze titel.
De titel Vicarius Filii Dei wordt niet alleen genoemd in het historisch dokument “De Constantijnse schenking” en in het “Moroni dokument” maar ook wordt deze titel officieel gebruikt door Gratian en Lucius Ferraris. Ook de welbekende kardinaal Manning noemt deze titel. The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, p. 141.

49 Ooggetuigen We lezen in een boek uit 1832 het volgende verslag:
“Een persoon die onlangs in Italië was, sloeg een ceremonie van de Roomse kerk gade...en toen de paus hem in de processie passeerde, schitterend gekleed in zijn pontificale kledij, viel het oog van deze man op de glanzende letters op zijn mijter Vicarius Filii Dei, De Vicar van de Zoon van God. Zijn gedachten werden snel als het weerlicht bepaald bij Opb. 13:18.”

50

51

52

53 Nog twee getuigen SDA predikant D. E. Scoles vertelt:
Ik heb twee personen ontmoet die verklaren dat zij deze specifieke kroon hebben gezien en hun getuigenis is zo volkomen overeenstemmend dat ik overtuigd ben dat wat zij zagen waar is. De eerste man was M. De Latti, een sabbatvierder die voorheen een Katholiek priester was geweest en vier jaar in Rome heeft doorgebracht... Hij verklaarde dat hij die vaak gezien had in het Vaticaans museum en gaf een gedetailleerde en accurate beschrijving van de hele kroon.

54 Broeder De Latti...zei dat het eerste woord op de eerste kroon van de drievoudige samenstelling stond, het tweede woord op het tweede deel van de kroon en het woord Dei op het onderste deel van de kroon. Hij vertelde ook dat de beide eerste woor-den in donkerkleurige juwelen waren, terwijl het woord Dei geheel was samen-gesteld uit diamanten.

55 Tijdens een tent-vergadering in Webb City, Mo
Tijdens een tent-vergadering in Webb City, Mo., werd als onderwerp ‘Het zegel van God en het merkteken van het beest’ gepresenteerd en een aanwezig Presbyteriaans predikant getuigde openlijk dat terwijl hij in Rome voor priester studeerde hij deze kroon had gezien en de inscriptie had gelezen en dat het woord Dei was samengesteld uit honderd diamanten.

56 Op verzoek schreef deze predikant B. Hoff-man een verklaring op 29 okt
Hij was katholiek opgevoed en in 1844 en 1845 was hij student op het Jezuieten college te Rome. “Gedurende de paasdienst van 1845 droeg paus Gregorius XVI een drievoudige kroon met de inscriptie in juwelen Vicarius Filii Dei. Er werd verteld dat er honderd diamanten waren in het woord Dei, de andere woorden waren van een ander donkerkleurig soort edelstenen.

57 Op elke kroon stond een woord
Op elke kroon stond een woord... Ik was tijdens de dienst aanwezig en zag de tiara duidelijk en lette er zorgvuldig op. In 1850 werd ik tot God en het protestantisme bekeerd... Ik heb deze verklaring geschreven op verzoek van D. E. Scoles omdat som-migen, zoals hij zegt, twijfelen dat de paus ooit deze tiara droeg. Maar ik weet dat het zo is want ik heb hem op zijn hoofd gezien.” Getekend, B. Hoffman, Webb City, Mo.,

58 Enkele Vragen Zijn er duidelijke redenen om te twijfelen aan de pauselijke titel Vicarius Filii Dei ? Is het onzeker dat deze titel een bepaalde tijdsperiode op de tiara, kroon of mijter van de paus heeft gestaan? Zijn de officiële Katholieke bronnen die dit bevestigen voorbarig geweest, misleidend en onbetrouwbaar?

59 Mogen we de ooggetuigen die de tiara met de titel hebben gezien wantrouwen?
Moeten we hen voor leugenaars houden wanneer zij nauwkeurig en gedetailleerd de bijzonderheden weergeven van de woorden die zij met eigen ogen op de tiara hebben gezien? Geeft het niet veel te denken wanneer wij al deze bewijzen als nietszeggend aan de kant zouden schuiven?

60 Ter overweging Wanneer een bekend en gerespecteerd Katholiek tijdschrift zelfs twee keer in duidelijke bewoording verklaard dat de titel van de paus gegraveerd op zijn mijter Vicarius Filii Dei is, kunnen wij dat dan wel zo gemakkelijk in twijfel trekken? En als bevoegde katholieke autoriteiten ronduit bevestigen dat deze titel algemeen is en synoniem voor Vicarius Christi, is er dan niet heel wat moed voor nodig om daar vraagtekens bij te plaatsen?

61 Merkwaardige tegenspraak
Terwijl de beide uitgaven van Our Sunday Visitor en duidelijk verklaren dat de pauselijke titel op zijn kroon Vicarius Filii Dei is, spreken de uitgaven van en dit tegen. Hoe kunnen we dit hoogst merkwaardig en ongelooflijk verschijnsel begrijpen en verklaren?

62 Taktiek Wanneer in woord en geschrift de paus openlijk als de antichrist wordt verklaard die met zijn titel Vicarius Filii Dei het getal 666 draagt, ligt het dan niet voor de hand dat dit reaktie oproept en dat men alles zal doen om deze ontwikkeling tegen te gaan? Wat is altijd de taktiek geweest van de Roomse Kerk?

63 Ze zal alles ontkennen en vernietigen wat van haar zienswijze afwijkt.
Ze zal te werk gaan zoals ze dat ook in het verleden deed met de ketters en hun leer. Ze zal alles ontkennen en vernietigen wat van haar zienswijze afwijkt. En zo zullen zaken, dingen of feiten die op de een of andere manier beschuldigend voor haar zijn of in haar nadeel werken zeker gewijzigd, aangepast of worden bedekt, ontkend of mogelijk vernietigd. Het was de taktiek van Rome elk spoor uit te wissen dat van haar leer en bevelen afweek. The Great Controversy, p. 61.

64 Contra reaktie Wanneer wij in dit licht de beide uitgaven van Our Sunday Visitor bekijken met de ontkennende teksten dan blijkt er duidelijk sprake te zijn van een tegenreaktie op het openbaar maken van de paus door niet katholieken als de antichrist op wie het getal 666 van toepassing is. Bij de uitgave van 1941 is de specifieke reden een ZDA pamflet getiteld: Het merkteken van het beest.

65 Conclusie De motivatie voor de ontkenning is dus zuiver een zaak van zelfverdediging overeenkomstig de taktiek die Rome altijd heeft toegepast en het is geen kwestie van gevoel voor wat echt de waarheid is. In harmonie daarmee wordt de benaming Vicarius Filii Dei ontkend en wordt er geen enkele tiara meer in het openbaar getoond waarop deze titel vermeld staat.

66 D. E. Scoles schrijft: “De Katholieken weten heel goed welk standpunt wij innemen en het gebruik dat wij van de tiara met de inscriptie maken en laat niemand denken dat Protestanten toegang hebben tot alle delen van het Vaticaan, of dat hun onmacht om die tiara te vinden zou bewijzen dat zij niet bestaat... Ik ben er zeker van dat God niet wil dat de vijand ons zal misleiden om iets waardevols te gebruiken dat ons zal helpen dwaling te ontmaskeren en om de kracht van de waarheid aan te tonen.” Australasian Union Conference record, , p. 8.

67 Het is vrijwel zeker en welhaast boven alle twijfel verheven dat er in het verleden één of meerdere tiara’s of mijters zijn geweest met de pauselijke titel Vicarius Filii Dei. Ook is het net zo zeker en boven alle twijfel verheven dat, naarmate het getal 666 op de paus via deze titel meer en meer van toepassing werd gebracht, Rome er alles aan heeft gedaan om deze ongewenste ontwikkeling zoveel mogelijk tegen te gaan.

68 Bevestiging “Andreas Helwig ( ) verklaarde het mystieke getal 666 door te verwijzen naar de officiële Latijnse titel Vicarius Filii Dei... Deze titel, naar wordt verluid, was geschreven op de kroon, bekend als de ‘Triple Tiara’ door de pausen gedragen bij hun kroning. In de zeventiende eeuw werd ze van de mijter verwijderd.” Revelation, Four Views, A Parallel Commentary, edited by Steve Gregg, Thomas Nelson Publ., 1997, p. 306.

69 Dit commentaar blijkt te kennen te geven dat Rome vrijwel gelijk stappen heeft ondernomen om de toepassing van 666 op de titel van de paus op diens kroon zoveel mogelijk tegen te gaan door deze titel weg te nemen. Blijkbaar droeg de paus daarna alleen nog maar een dergelijke kroon met deze titel bij zeer bijzondere gelegenheden tot ook dit tenslotte geheel werd afgeschaft vanwege voortdurende aanvallen van protestantse zijde op dit punt.

70 Slotconclusie We hebben geen enkele reden om aan de pauselijke titel Vicarius Filii Dei, die het getal 666 oplevert, te twijfelen. Er is voldoende informatie voor een goede ondersteuning aanwezig. Wanneer wij zouden twijfelen en de toepassing van Openbaring 13:18 op deze titel verwerpen, dan is de misleidende opzet van Rome geslaagd. Maar een waarheidslievende gelovige met een goed onderscheidingsvermogen zal deze titel en haar toepassing als een bevestigende schakel zien van het bijbels profetisch woord aangaande de macht van Rome.


Download ppt "Het getal van een mens Het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Openbaring 13:18. (Presentatie J. Voerman)"

Verwante presentaties


Ads door Google