De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET INDICATORENRAPPORT Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede Els De Vos Eric Dirikx Joris Beaumon Cel Armoedebestrijding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET INDICATORENRAPPORT Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede Els De Vos Eric Dirikx Joris Beaumon Cel Armoedebestrijding."— Transcript van de presentatie:

1 HET INDICATORENRAPPORT Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede Els De Vos Eric Dirikx Joris Beaumon Cel Armoedebestrijding

2

3 Armoede definiëren “Een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.”(Vranken, 2006)

4 Startpunten - Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl) - de Interfederale Armoedebarometer (2009) Gebaseerd op EU-SILC, wat geen materiaal omvat op stedelijk niveau Om te reproduceren voor Gent: databeschikbaarheid is de grootste hindernis. Plan van aanpak Vanuit de startpunten wordt behouden: de inhoudelijke afbakening van domeinen, en het onderscheiden van groepen met ‘verhoogd armoederisico’. Aanvullen met beschikbaar materiaal voor Gent & de vergelijking maken met Vlaanderen en/of (een selectie van) centrumsteden.

5 Gent: bevolkingsstructuur en -evolutie Uit de Interfederale Armoedebarometer halen we de volgende groepen met een verhoogd armoederisico: •alleenstaanden •alleenstaande ouders •etnisch-culturele minderheden

6 Alleenstaanden De groep alleenstaanden neemt toe in relatieve omvang Bron: Rijksregister – Vlaanderen, SVR, Lokale statistieken, 2008

7 Alleenstaande ouders De groep alleenstaande ouders nam eveneens toe in relatieve omvang, maar is stabiel de laatste 3 jaar. Bron: Rijksregister – Vlaanderen, SVR, Lokale statistieken, 2008

8 Etnisch-culturele minderheden Het armoederisico volgens herkomst, België, 2001 (gewogen %) Bron: Van Robaeys, Perrin, Levecque en Dewilde, 2006, p. 314.

9 Etnisch-culturele minderheden

10 Voor de actieve bevolking: Armoede ontstaat als 3 beschermingsmechanismen falen. 1.Gezinsvorming 2.Inkomsten uit arbeid / maatschappelijke participatie 3.Sociale zekerheid in ruime zin Deze 3 beschermingsmechanismen staan niet op zichzelf. Kader

11 ► een kwestie van afspraken EU: een inkomensgerelateerde definitie: 60% van het mediaan nationaal equivalent inkomen als maat van relatieve armoede. ► en budgetstandaarden Zijn de totaalbedragen die nodig zijn om een korf van goederen en diensten te bekostigen die minimaal nodig zijn om te participeren in de samenleving. De armoedegrenzen

12 Bron: ADSEI – Stadsmonitor 2008 Voor 2006: 22,4% van de fiscale inkomens van alleenstaanden te vinden onder de kritische grens van 60% van het mediaaninkomen

13 ► De evolutie van werkloosheidsgraad is grotendeels een conjunctureel gegeven. ► De geselecteerde kansengroepen zijn: laaggeschoolde, langdurig en allochtone werklozen, werklozen jonger dan 25. Werkloosheid bij kansengroepen

14 Algemeen is de werkloosheid in Vlaanderen en Gent afgenomen voor de periode 1997-2007.

15

16

17

18

19 ► Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) = leefloon Recht op Maatschappelijke hulp (RMH) = levensminimum ► Leefloon past in het 3 e beschermingsmechanisme: sociale zekerheid in ruime zin. ► Hoewel het leefloon een deelaspect is van de OCMW-werking blijft het de meest voor de hand liggende indicator. ►Er is een toename van het relatieve aantal leefloners (2005 - 2008). Leefloon (en levensminimum)

20

21 ► In dit onderdeel wordt een stap in de marge gezet van de tot nu toe geschetste beschermingsmechanismen (bevolking op beroepsactieve leeftijd), met het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Pensioengerechtigde leeftijd en verder

22

23 Dringende medische hulp en medische kaart • Mensen zonder wettig verblijf kunnen zich voor dringende medische hulp wenden tot het plaatselijke OCMW. • Voorwaarden: onwettig verblijf in België wonen of verblijven in Gent onvoldoende financiële middelen bezitten • Medische kaart is maatstaf voor mensen zonder wettig verblijf, maar is een onderschatting

24 Dringende medische hulp en medische kaart • Periode 09/2007 – 08/2008 • 2.213 aanvragen • 1.902 personen die een medische kaart ontvingen • Nulmeting: nog geen sprake van tendensen • Eerste semester 2009: 700 aanvragen

25 Dak- en thuisloosheid Moeilijk te registreren omdat: • gedeelte van deze groep blijft vaak liever anoniem • gedeelte van deze groep vertoont zwerfgedrag • sommigen hebben geen officieel inkomen en kunnen niet aankloppen bij het OCMW • Ethos (FEANTSA): Europese typologie voor dak- en thuisloosheid, dat ons vermoedelijk is staat zal stellen om het aantal dak- en thuislozen te monitoren.

26 Tot slot Schattingen voor Gent: •Integratiedienst: omvangrijke groep Roma: 3000 personen, waarvan groot gedeelte in precaire levensomstandigheden •Nachtopvang Huize Triest en Nachtopvang CAW Artevelde: stijging aantal personen

27 Armoederisico en onderwijs VOOR LEERPLICHTLEEFTIJD ▶ geboorte in kansarme gezinnen: Gent: van 1 op 10 (2004) naar 1 op 7 (2007), Antwerpen: 1/5 ▶ tienerzwangerschappen TIJDENS LEERPLICHTLEEFTIJD ▶ schoolvertraging (thuistaal niet-Nederlands – schoolse vertraging BO en SO) basisonderwijs, thuistaal niet-Nederlands: Vl: 13% Gent: 23,6% (2008) schoolse vertraging BasisO, 5e leerjaar: België=Gent=27% (2008) schoolse vertraging SecundairO, 3e jaar: grote verschillen tussen ASO/TSO/BSO ▶ spijbelgedrag NA LEERPLICHTLEEFTIJD ▶ ongekwalificeerde uitstroom ▶ geletterheid / basisvaardigheden

28 Armoederisico en onderwijs

29 Ongelijkheid in gezondheid en gezondheidszorg Gezondheid bestaat uit vele componenten en voor elk van deze componenten is ongelijkheid te vinden:levensverwachting, subjectieve en objectieve gezondheid, fysische en psychische gezondheid, aspecten van leefstijl allerhande, ziektepreventie en het gebruik en de betaalbaarheid van gezondheidszorg. Gent: Bloemekenswijk: minder inwoners vinden hun gezondheid bevredigend (71% tegenover 79% voor Vlaanderen)

30 Ongelijkheid in gezondheid en gezondheidszorg • Meest krachtige indicator: ‘het aantal jaren in gezonde levensverwachting’. Op stedelijk niveau is niet te becijferen. • Subjectieve gezondheid • Objectieve psychische gezondheid • Naar opleiding en beroepsactief zijn, kunnen significante verschillen worden vastgesteld : hoger opgeleide Gentenaars kampen minder frequent met gezondheidsproblemen; dit geldt eveneens voor personen die over een betaalde job beschikken.

31 Ongelijkheid in gezondheid en gezondheidszorg

32

33 Huisvesting en wonen Huurders en eigenaars • Vlaams niveau:verschil in socio-economisch profiel tussen huurders en eigenaars • Deze verschillen vallen niet te berekenen op Gents niveau • Keuze om sociale huisvestingsmarkt onder de loupe te nemen

34 Huisvesting en wonen Sociale huur in Gent Huurdersprofiel: 2007, studie “Huren in Gent” in postcode 9000: • 27 % van de private huurders hoort bij de doelgroep voor het sociale huisvestingsbeleid • Eén op tien private huurders effectief op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning

35 Huisvesting en wonen Sociale huur in Gent Bron:Stad Gent, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, 2008

36 Huisvesting en wonen Sociale huur in Gent Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

37 Huisvesting en wonen Tot slot: indicatorselectie

38 Huisvesting en wonen Tot slot: indicatorselectie

39 Schuld • In Gent: 2 erkende organisaties voor schuldbemiddeling: het OCMW en het CAW Visserij • Verschuiving merkbaar is van budgethulpverlening zonder schulden naar schuldhulpverlening

40 Voedselbedeling • We zoomen in op 2 organisaties in het Gentse: Kras-diensten en Huize Triest. • Kras: • 01/01/2007 tot 31/08/2007: 20.261 keer voedselondersteuning (gegevens van 6 van de 13 Krasdiensten). • 01/01/2008 – 31/08/2008: 23.241. • Toename van 14,7 %. • Huize Triest: gelijkaardige stijging. • Sociaal restaurant, met maximumcapaciteit 60 personen per dag. • Werkjaar 09/2006 – 08/2007: gemiddeld 52 personen. • Werkjaar 09/2007 – 08/2008: gemiddeld 58 personen.

41 Slotbeschouwingen 1.Databeschikbaarheid 2.Verschillend tempo in data-ontsluiting 3. Twee groepen indicatoren: ▶ indicatoren die peilen naar bevolkingsgroepen met verhoogd risico op armoede ▶ indicatoren die bevolkingsgroepen vatten die daadwerkelijk met aspecten van armoede worden geconfronteerd 4.Neemt armoede in Gent toe of af?

42 De geselecteerde indicatoren in vogelvlucht

43 Slotbeschouwingen 4. Neemt armoede in Gent toe of af? Vanuit het geheel van de hier voorgestelde indicatoren kan vastgesteld worden dat armoede in Gent toeneemt. Hoewel het niet de scope van dit rapport is, zijn er cijferreeksen getoond die voor een aantal indicatoren eenzelfde verhaal brengen voor andere steden, wat in de richting wijst van een algemene stedelijke realiteit.

44 HET INDICATORENRAPPORT Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede Els De Vos Eric Dirikx Joris Beaumon Cel Armoedebestrijding

45 Gent in cijfers 2009: wijkmonitor •De wijken maken het verschil! –Bundeling van relevante statistische gegevens en indicatoren, gebundeld per wijk –Gegroeid vanuit concrete nood (veel vragen om wijkcijfers te genereren; Gebiedsgerichte Werking – studenten - …) –Grote verschillen tussen Gentse wijken: •Bevolkingsdichtheid voor Gent 1 519 inw/km² (31/12/2008) •Bevolkingsdichtheid in Sluizeken – Tolhuis – Ham: 8 306 inw/km² •Bevolkingsdichtheid in Kanaaldopen en –zone: 59 inw/km²

46 Cijfers •Objectieve statistische gegevens op wijk- en sectorniveau met als doel opmaak van sociaal- demografisch en economisch profiel van de wijk •Geen steekproef gegevens •Op basis van databeschikbaarheid: –Op niveau van de sectoren (ADSEI) (bv. Fiscale inkomens, gezondheidsindicatoren SEE2001) –Op individueel niveau; maar herleid naar sectoren (bv. Aantal inwoners - werklozen – OCMW steuntrekkers…)

47 Structuur •Wijkmonitor: –25 fiches – één per wijk – met relevante gegevens, waar nodig voorzien van duiding •Onderwerpen –Demografische gegevens (aantal inwoners, aantal kotstudenten, verhuisbewegingen, natuurlijke groei, huishoudens…) –Economische situatie inwoners (werkloosheidsgraad, langdurige werklozen, fiscale inkomens…) –Ruimtelijke ordening (comfortniveau van de woning, aantal studentenkoten) –Gezondheidsindicatoren •Uitgebreide lijst met bronnen en begrippen / definities –Overzichtskaarten •Overzicht van alle wijken (sectoren) voor een indicator •Positionering van de wijk tegenover de andere wijken

48 Sluizeken – Tolhuis – Ham: •1,25 km² (0,8% van Gent) •Sectoren: –Briel –Ham –Tolhuis –Voormuide

49

50 Bebouwde oppervlakte of bebouwingsgraad= Som bebouwde oppervlakte Totale oppervlakte Gent: 12,3% Sluizeken – Tolhuis - Ham: 42% (3de dichtst bebouwde wijk) Een hoog percentage wijst op een ‘dense’ wijk, met veel bebouwing.

51 Bevolkingsdichtheid= Aantal inwoners gebied Oppervlakte gebied Gent: 1 519 inw/km² Sluizeken – Tolhuis - Ham: 8 306 inw/km² (3de dichtst bevolkte wijk) Dichtst bevolkte sector van Gent: Tolhuis (16 841 inw/km²)

52 0-9 jarigen als indicatie voor de aanwezigheid van jonge gezinnen in Gent. Het aandeel 0-9-jarigen is het kleinst in het centrum van Gent. Gent: 11% Op wijkniveau schommelt dit tussen 6% en 15% Sluizeken – Tolhuis - Ham: 13%

53 Percentage 80-plussers Gent: 5% Op wijkniveau schommelt dit tussen 3% en 10% Sluizeken – Tolhuis - Ham: 7%

54

55 Het aandeel alleenstaanden t.o.v. het totaal aantal huishoudens • Gent: 44% • Op wijkniveau schommelt dit tussen 22% en 65%. • Sluizeken – Tolhuis - Ham: 51%

56 Fiscaal inkomen of netto belastbaar inkomen per aangifte Mediaan inkomen per aangifte Gent: 14 416 € Sluizeken – Tolhuis - Ham: 13 210 € (het op een na laagste mediaan inkomen)

57 •Werkloosheidsgraad: Aantal niet-werkende werkzoekenden Potentieel actieve bevolking (18-64) •Gent: 8%; schommelt op wijkniveau tussen 3% en 17% •Sluizeken – Tolhuis – Ham: 15% (2de hoogste percentage) •Langdurige werklozen (> 1 jaar): –Gent: 42,9% –Sluizeken – Tolhuis – Ham: 44,4%

58 •OCMW steuntrekkers: leefloon + levensminimum •Gent: 19 steuntrekkers per 1000 inw •Sluizeken – Tolhuis – Ham: 39 steuntrekkers per 1000 inw (4de plaats)

59 •Gent: 10% •Sluizeken – Tolhuis – Ham: 23% (2de plaats)

60 •ECM: Etnisch Culturele Minderheden (ruimere definitie) •Gent: 15% •Sluizeken – Tolhuis – Ham: 38% (2de plaats)

61 http://www.gent.be Bestuur Cijfers en Trends Algemeen Gent in cijfers 2009: Wijkmonitor

62 Demografie Sluizeken – Tolhuis - Ham •Totaal bevolkingsaantal: 8 306 (31/12/2008) •Bevolkingsevolutie (1999-2008): +12,8% (Gent: +7,1%)

63 Verhuisbewegingen Sluizeken – Tolhuis – Ham (1999-2006) •Positief migratiesaldo: meer nieuwkomers dan uitwijkelingen •extern saldo positief: Verhuisbewegingen over de gemeentegrenzen: er komen meer nieuwkomers van buiten Gent aan in deze wijk dan dat er mensen vanuit deze wijk naar een andere gemeente verhuizen •intern saldo is negatief; Er vertrekken meer mensen vanuit de Sluizeken – Tolhuis - Ham naar andere Gentse wijke dan dat er mensen van elders uit Gent aankomen in deze wijk •Verloop (aantal verhuisbewegingen per 1000 inw.):Sluizeken – Tolhuis – Ham kent een zeer groot verloop, 3de hoogste van alle Gentse wijken

64 Samenstelling huishoudens HuishoudensSluizeken – Tolhuis - Ham Gent Samenwonend/ gehuwd zonder kind. 19,0%25,9% Samenwonend/ gehuwd m kind. 22,7% Eenoudergezinnen7,7%7,8% Alleenstaanden50,7%43,5%

65 Comfort van de woning (SEE 2001) Comfort v.d. woningSluizeken – Tolhuis - Ham Gent Groot comfort (middelm. comf. + keuken+telefoon/gsm + auto) 34,9%42,5% Middelmatig comfort (klein comfort + centr. verwarming) 24,3%20,2% Klein comfort (wc en badkamer) 34,0%31,7% Zonder comfort (geen wc en/of badkamer) 6,8%5,7%

66 Autobezit per huishouden (SEE 2001) AutobezitSluizeken – Tolhuis - Ham Gent Zonder auto45 %31 % 1 auto49 %54% 2 auto’s6 %14% 3 of meer auto’s 1 %

67 •Gezondheidsindicatoren per sector (SEE 2001) –Als berekende maat aangeleverd; niet beschikbaar op wijkniveau, wel indiv. Sectoren –Aandeel van de bevolking dat last heeft van een of meerdere chronische aandoeningen (% vd bevolking) •Gent: 19% •Briel 36% •Voormuide: 16% •Ham: 16% •Tolhuis: 19% –Indicator subjectieve gezondheid (aandeel personen dat zich in minder goede gezondheid voelt) •Gent: 0,99 (België: 1) •Briel: 1,17 •Voormuide: 1,15 •Ham: 1,36 •Tolhuis: 1,59

68 •Ouderenvoorzieningen en kinderopvang –Adressen waar ouderenvoorzieningen zijn (Sluizeken – Tolhuis – Ham: 7 voorzieningen) –Dekkingsgraad kinderopvang: “Verhouding totale voorschoolse opvangcapaciteit t.o.v. het aantal 0-2 jarigen” •Barcelonanorm: 33% (minimumnorm) •Sluizeken – Tolhuis - Ham: 54% (253 plaatsen) in 2009 (Gent: 40%)


Download ppt "HET INDICATORENRAPPORT Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede Els De Vos Eric Dirikx Joris Beaumon Cel Armoedebestrijding."

Verwante presentaties


Ads door Google