De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leviticus 23:33-36 33 En de HERE sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leviticus 23:33-36 33 En de HERE sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest."— Transcript van de presentatie:

1 Leviticus 23:33-36 33 En de HERE sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. 35 Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 36 Zeven dagen zult gij de HERE een vuuroffer brengen; op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de HERE een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

2 Nehemia 8:2-3 ca 450 vChr 2Toen bracht de priester Ezra de wet (Torah) voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag (?) van de zevende maand. 3 En hij las daaruit voor … Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet (Torah). (?)1 Tishri, Bazuinendag Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

3 Nehemia 8:13-14 13 En op de tweede dag kwamen de familiehoofden van het gehele volk, de priesters en de Levieten bij de schriftgeleerde Ezra bijeen, en wel om de woorden der wet (Torah) te onderzoeken. 14 Toen vonden zij in de wet (Torah), die de HERE door de dienst van Mozes gegeven had geschreven, dat de Israëlieten op het feest in de zevende maand in loofhutten zouden wonen Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

4 Nehemia 8:17-18 17 De gehele gemeente van hen die uit de ballingschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in de loofhutten. Zo hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen (?) van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag. Er heerste dus zéér grote vreugde. 18 Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste dag; zij vierden zeven dagen feest, en op de achtste dag was er een feestelijke vergadering, volgens het voorschrift. (?) 1200 vChr. (1200-450=750 jaar) Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

5 Ezechiël 47:12 12Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan; in zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen; want zijn wateren vlieten uit het heiligdom; en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling. Openbaring 22:2 2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

6 Hebreeën 11:1 1Het geloof nu is … een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Jeremia 1:11-12 11En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zei ik: Ik zie een amandeltwijg. 12Daarop zei de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want … Ik waak over mijn woord om dat te doen. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

7 Exodus 15:26 26… Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

8 Marcus 11:12-14 12En des anderen daags, als zij uit Bethanie gingen, hongerde Hem. 13En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. 14En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

9 Marcus 11:20-22 20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af. 21 En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord. 22En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

10 Marcus 11:23-24 23Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. 24 Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

11 2 Corintiërs 1:20 20Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. Matteus 4:4 4 Jezus antwoordde en zei: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

12 Johannes 17:20-23 20En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 21opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, … Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767

13 Moge de EEUWIGE u zegenen tot een volkomen éénheid met de Vader en de Zoon Chag Sukkot Sameach ! Loofhuttenfeest in Delden door Wim Verdouw Zondag, 30 september 2007 18 Tishri 5767


Download ppt "Leviticus 23:33-36 33 En de HERE sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest."

Verwante presentaties


Ads door Google