De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welvaart en Leefomgeving een scenario-studie voor Nederland in 2040.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welvaart en Leefomgeving een scenario-studie voor Nederland in 2040."— Transcript van de presentatie:

1 Welvaart en Leefomgeving een scenario-studie voor Nederland in 2040

2 Welvaart en Leefomgeving Inhoud presentatie  achtergrond en opzet studie  uitgangspunten demografie en economie  wonen, werken en mobiliteit; afname druk?  grote steden, klimaatverandering; urgentie?  landbouw en natuur; kansen en bedreigingen?  conclusies

3 Welvaart en Leefomgeving Achtergrond en opzet WLO studie  nieuwe LT scenario’s voor de fysieke omgeving; consistent met economische scenario’s (Four futures of Europe en Vier vergezichten op Nederland)  hoe werken demografie en economie door in thema’s als wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu etc  na eerdere CPB studie EFO (1997) nu gezamenlijke studie CPB, MNP en RPB, met langere tijdshorizon, nieuwe aandachtsvelden (grote steden, water)  doel: in kaart brengen te verwachten ontwikkelingen bij trendmatige voortzetting huidige beleid en signaleren van beleidsopgaven  basis voor vervolgstudies naar oplossingsrichtingen en beleidspakketten

4 Welvaart en Leefomgeving Gebruik van scenario's  Scenario’s goed instrument om onzekerheid in kaart te brengen  Twee sleutelonzekerheden ► internationale samenwerking: bereidheid om samen te werken vs soevereiniteit en eigen identiteit ► druk op publieke sector: terugtredende overheid vs innoverende overheid

5 Welvaart en Leefomgeving Vier scenario’s publiek privaat internationaal nationaal STRONG EUROPEGLOBAL ECONOMY TRANSATLANTIC MARKETREGIONAL COMMUNITIES

6 Welvaart en Leefomgeving Demografie en economie  groei bevolking neemt af; met wellicht een omslag;  omvang bevolking in 2040 varieert tussen 16 en 20 miljoen  grijze druk (65+ als fractie 20-64 jarigen) neemt toe van 22% tot meer dan 40%  meer individualisering en eenpersoonshuishoudens  BBP in 2040 hoger, van 133 tot 221 (basis 2001=100)

7 Welvaart en Leefomgeving Bevolking

8 Welvaart en Leefomgeving Ruimtevraag  groei ruimtevraag voor wonen en werken vlakt af, soms zelfs omslag  woningproductie tot 2020: 30.000 – 120.000 woningen per jaar tot 2040: 15.000 – 105.000 woningen per jaar  natuur en recreatie vragen veel ruimte  gaat ten koste van landbouwareaal

9 Welvaart en Leefomgeving Ruimtevraag

10 Welvaart en Leefomgeving Mobiliteit  congestie groeit in meeste scenario’s niet meer na 2020  redenen: bestaand programma voor weguitbreiding wordt uitgevoerd (NoMo) en verzadiging bij autogebruik  goederenmobiliteit groeit verder  congestie blijft vooral Randstedelijk probleem

11 Welvaart en Leefomgeving Bereikbaarheid

12 Welvaart en Leefomgeving Congestieontwikkeling GE 2020

13 Welvaart en Leefomgeving Ontwikkeling grote steden  omvang en samenstelling migrantenstroom bepalende factor  aandeel allochtonen stijgt en ligt in 2040 tussen 40 en 50% ► kans op ongunstige samenstelling arbeidsaanbod met relatief veel laagopgeleiden en  omvang huishuishoudens neemt af ► meer eenpersoonshuishoudens ► meer vraag naar appartementen  langzame tempo aanpassing woningaanbod is probleem bij tegengaan uitstroom hoge inkomensgroepen

14 Welvaart en Leefomgeving Demografie in de grote steden

15 Welvaart en Leefomgeving Milieu  zonder sterk internationaal klimaatbeleid blijven CO2 emissies stijgen  emissies van overige milieuverontreinigende stoffen kunnen beheerst blijven (ontkoppeling)  luchtkwaliteit verbetert, maar door vergrijzing neemt effect op gezondheid toe

16 Welvaart en Leefomgeving Emissies broeikasgassen  CO2-emissie  overstromingsrisico

17 Welvaart en Leefomgeving Fijn stof problematiek

18 Welvaart en Leefomgeving Overstromingsgevaar en wateroverlast  door klimaatverandering neemt kans op overstromingen en wateroverlast toe  op termijn verdergaande maatregelen nodig (tov PKB Ruimte voor de Rivier)  kosten daarvan plus ruimtelijke reservering relatief bescheiden  na 2040 grotere problemen met waterhuishouding, zeker als verstedelijking en glastuinbouw in laag Nederland toenemen

19 Welvaart en Leefomgeving Overstromingsgevaar

20 Welvaart en Leefomgeving Landbouw en natuur  aandeel landbouw in BBP en aantal werkenden in landbouw dalen  bij verdere liberalisering groeit melkveehouderij en krimpt akkerbouw  dat levert spanning met milieu en landschap; biodiversiteit in landelijk gebied achteruit  areaal natuur neemt fors toe tot 2020 (EHS en recreatiegroen)  kwaliteit van natuur en landschap hangen vooral af van ruimtelijke inrichting

21 Welvaart en Leefomgeving Belangrijkste bevindingen  groei en samenstelling bevolking verandert de komende decennia; bepaalt toekomstige druk op leefomgeving  ontwikkeling immigratie daarbij belangrijkste factor  kans op krimp; in meeste scenario’s dalen arbeidsaanbod en werkgelegenheid na 2020  toename druk op fysieke omgeving vlakt af ► illustratie mobiliteit, wonen, werken ► gevaar voor overinvestering  sommige knelpunten urgenter ► illustratie: grote steden, CO2, overstromen


Download ppt "Welvaart en Leefomgeving een scenario-studie voor Nederland in 2040."

Verwante presentaties


Ads door Google