De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-6-2014Presentatie RPC Deventer1 21-6-2014Presentatie RPC Deventer2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-6-2014Presentatie RPC Deventer1 21-6-2014Presentatie RPC Deventer2."— Transcript van de presentatie:

1

2 21-6-2014Presentatie RPC Deventer1

3 21-6-2014Presentatie RPC Deventer2

4 21-6-2014Presentatie RPC Deventer3...de moderne bedrijfsschool Vertel mij – en ik vergeet het laat mij zien – en ik onthoud het laat mij zelf doen – en ik zal het begrijpen Onze filosofie

5 21-6-2014Presentatie RPC Deventer4

6 21-6-2014Presentatie RPC Deventer5 Het ontwikkelen van leermateriaal Wat is=

7 21-6-2014Presentatie RPC Deventer6 Werkwijze ontwikkeling leermateriaal Inventariseren van de werkwijze en procedures, vakkun- digheid en kennis van zaken door deze weg te halen uit alle hoeken van de organisatie, de leiding maar ook en vooral bij de mensen Vastleggen van al deze informatie in de elektronische leeromgeving door het ontwikkelen van vraaggestuurd leermateriaal Introduceren, aanleren en begeleiden gericht op de “nieuwe” werksituatie voor alle betrokkenen

8 21-6-2014Presentatie RPC Deventer7 Interactief Leermeester en praktijkbegeleiders komen in het bedrijf en gaan stap voor stap te werk:

9 21-6-2014Presentatie RPC Deventer8 Rol praktijkbegeleiders Vertrouwen winnen (een van hen worden) Verzamelen en analyseren Praten met de mensen Vastleggen en vragen bedenken

10 21-6-2014Presentatie RPC Deventer9 Rol praktijkbegeleiders Opstellen concepten, weer terugkoppelen en daarbij vooral de uitvoerenden betrekken

11 21-6-2014Presentatie RPC Deventer10

12 •D•Door middel van vraag gestuurd leren in de ELO: EELO = Elektronische Leer Omgeving PPersoonlijke Inlogcode: LLeren vanaf elke computer met Internetverbinding AActiviteiten en resultaten worden per leerling bijgehouden GGEEN Lesboeken •P•Praktijkbegeleiding door Vaklieden OOndersteund door Praktijkopdrachten PPraktijk aansluitend op Theorie in de ELO OOnze visie als het gaat over LEREN. 21-6-2014Presentatie RPC Deventer11

13 •I•Inschrijving: •D•Doornemen FORMULIEREN OPLEIDING: AAfsprakenformulier (Afspraak = Afspraak) AAanwezigheidsformulier SStappenplan (Checklijst) TTijdsplan ELO lessen TTijdsplan Praktijkopdrachten TTijdsplan Beoordeling(en) TTijdsplan Theorie- en Praktijktoets TToetsingsformulier (Opleidingsmatrix) EEvaluatieformulier •R•Rapportage: DDagrapportage BBeoordeling per WEEK of PERIODE (Ploegencyclus) PPeriodieke Bespreking CCertificaat 21-6-2014Presentatie RPC Deventer12

14 •T•Teamleider: IInitiator MMentor / Coach IInhoudelijk verantwoordelijk voor opleiding BBeoordeelt Resultaten •V•Vakbekwame Medewerker: KKennisoverdracht / Training BBegeleiden Praktijk LLaat Praktijkopdrachten uitvoeren BBeoordeelt Resultaten •P•Praktijkbegeleider / Instructeur: BBewaakt de Procesgang BBegeleiden Theorie (ELO) BBeoordeelt Resultaten DDrijvende kracht achter opleiding •C•Consulent: FFaciliteert en zorgt voor Registratie OOnderhoud contact tussen Opleidingsinstituut en Cursist 21-6-2014Presentatie RPC Deventer13

15 21-6-2014Presentatie RPC Deventer14 EINDE PRESENTATIE Bedankt voor uw belangstelling !!

16 21-6-2014Presentatie RPC Deventer15

17 21-6-2014Presentatie RPC Deventer16

18 21-6-2014Presentatie RPC Deventer17

19 21-6-2014Presentatie RPC Deventer18

20 21-6-2014Presentatie RPC Deventer19 Het beoordelen van deelnemers/cursisten gebeurd aan de hand van competenties (vaardigheden). Deze competenties kennen een onderverdeling: • Norm- Deze wordt aangeduid met “0” • Boven Norm- Deze wordt aangeduid met “+” • Duidelijk boven Norm- Deze wordt aangeduid met “++” • Onder Norm- Deze wordt aangeduid met “-” • Duidelijk onder Norm- Deze wordt aangeduid met “- -” Competenties waarop beoordeelt kan worden zijn onder andere: • Collegialiteit • Persoonlijk optreden • Aandacht tonen • Openheid met betrekking tot werk • Werkhouding • Technisch kunnen/inzicht • Flexibiliteit (omgaan met functie eisen / meedenken)

21 21-6-2014Presentatie RPC Deventer20 Collegialiteit: (Gedragsinvloed op anderen) • Norm (= 0)- Optreden beoordeelde heeft dagelijks werkcontacten met collega’s en chefs tot gevolg. • Boven norm (= +)- Optreden beoordeelde ondersteunt collega’s en chefs bij het goed uitoefenen van hun functie en het onderhouden van contacten. • Duidelijk - Stimuleert collega’s en chefs tot goed uitoefenen van boven norm (= ++) hun functie en het onderhouden van contacten. • Onder norm (= -)- Hindert collega’s en chefs in het uitoefenen van hun functie en het onderhouden van contacten; Kan tot conflicten leiden. • Duidelijk- Belemmert collega’s en chefs in het uitoefenen van onder norm (= - -) hun functie en het onderhouden van contacten; Leidt tot conflicten.

22 21-6-2014Presentatie RPC Deventer21 Persoonlijk optreden: • Norm (= 0)- Persoonlijk optreden beoordeelde ondersteund dagelijkse contacten. • Boven norm (= +)- Persoonlijk optreden beoordeelde ondersteund anderen in hun persoonlijk optreden. • Duidelijk - Persoonlijk optreden stimuleert anderen in hun boven norm (= ++) persoonlijk optreden. • Onder norm (= -)- Persoonlijk optreden beoordeelde irriteert collega’s en chefs met regelmaat. • Duidelijk- Persoonlijk optreden beoordeelde roept zichtbare onder norm (= - -) weerstanden op bij collega’s en chefs.

23 21-6-2014Presentatie RPC Deventer22 Aandacht tonen: • Norm (= 0)- Aan vragen/opdrachten van collega’s en chefs wordt door beoordeelde aandacht geschonken. • Boven norm (= +)- Beoordeelde vraagt bij uitleg/toelichting bij vragen/opdrachten. • Duidelijk - Beoordeelde vraagt door om daarmee beter de boven norm (= ++) werkzaamheden te kunnen verrichten. • Onder norm (= -)- Beoordeelde moet met regelmaat aan de uitvoering herinnerd worden. • Duidelijk- Beoordeelde sluit zich af. onder norm (= - -)

24 21-6-2014Presentatie RPC Deventer23 Openheid met betrekking tot werk: • Norm (= 0)- Beoordeelde is aanspreekbaar op en open over onderwerpen met betrekking tot de werkresultaten. • Boven norm (= +)- Beoordeelde is belangstellend om over de werkresultaten te praten. • Duidelijk - Beoordeelde draagt zelf resultaten aan met betrekking tot boven norm (= ++) het werk (positief en negatief uitvallend) • Onder norm (= -)- Beoordeelde moet worden aangespoord om over resultaten te spreken. • Duidelijk- Beoordeelde verzwijgt bewust werkresultaten (doofpot). onder norm (= - -)

25 21-6-2014Presentatie RPC Deventer24 Werkhouding: (Verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. het werk en werkomgeving) • Norm (= 0)- Beoordeelde hanteert de bedrijfsregels en werkinstructies op de aangegeven wijze. • Boven norm (= +)- Beoordeelde richt zich op het verbeteren van werk en werkomgeving. • Duidelijk - Beoordeelde is continu bezig met het verbeteren van boven norm (= ++) werk en werkomgeving. • Onder norm (= -)- Beoordeelde hanteert met enige regelmaat de bedrijfs- en werkregels niet of niet juist. • Duidelijk- Beoordeelde hanteert met grote regelmaat de bedrijfs- onder norm (= - -) en werkregels niet.

26 21-6-2014Presentatie RPC Deventer25 Technisch kunnen/inzicht: • Norm (= 0)- Beoordeelde voert de werkzaamheden uit in het aangegeven tempo met gebruikmaking van de aangeboden apparatuur en volgens de richtlijnen. • Boven norm (= +)- Beoordeelde voert de werkzaamheden uit met grotere efficiency dan de norm. Hij/zij ziet vooruit, werkt preventief. • Duidelijk - Niet van toepassing. boven norm (= ++) • Onder norm (= -)- Beoordeelde kan de norm regelmatig niet halen. • Duidelijk- Beoordeelde haalt de norm in het geheel niet. onder norm (= - -)

27 21-6-2014Presentatie RPC Deventer26 Flexibiliteit: (Omgaan met functie eisen) • Norm (= 0)- Beoordeelde werkt overeenkomstig de functie eisen. • Boven norm (= +)- Beoordeelde wil ook buiten de eisen van de functie (nieuwe) werkzaamheden verrichten en wil hiervoor opgeleid worden. • Duidelijk - Beoordeelde verricht werkzaamheden duidelijk boven het boven norm (= ++) functieniveau.

28 21-6-2014Presentatie RPC Deventer27 Flexibiliteit: (Meedenken) • Norm (= 0)- Beoordeelde werkt overeenkomstig de functie eisen. • Boven norm (= +)- Beoordeelde komt met eigen ideeën en suggesties die bevorderlijk zijn voor de afdeling en/of het bedrijf. • Duidelijk - Niet van toepassing. boven norm (= ++) TERUG ------ 

29 21-6-2014Presentatie RPC Deventer28 Leren is een interactie tussen mensen en hun omgeving Als wij over leren spreken, hebben we het over verbeteren/veranderen van: • Wat je kent, • Wat je kunt, • Hoe je bent, • Hoe je je gedraagt. Leren heeft vooral te maken met het toepassen in de praktijk wat de theorie leert, het aanleren van vaardigheden. Leren heeft ook te maken met het veranderen van een houding, van gewoonten en gedrag. Dit vindt plaats in een wisselwerking tussen de lerende, de vakman/opleider, de teamleider en de leeromgeving c.q. werkplek.

30 21-6-2014Presentatie RPC Deventer29 Een goede wisselwerking is mede afhankelijk van: • De drijfveren van de lerende en zijn/haar interesse, • De wijze waarop de vakman/opleider zijn/haar deskundigheid kan overdragen, • De teamleider moet de gelegenheid scheppen, interesse tonen en het proces sturen. Maar bovenal zal de lerende alleen dan leren als hij/zij dat zelf wil. Motivatie bepaald hierbij het succes. Hierbij kunnen we een belangrijke vraag stellen: “Hoe kan de omgeving de voorwaarde scheppen en motiveren opdat de opleiding een succes wordt?”

31 21-6-2014Presentatie RPC Deventer30 Train de Trainer: Aan de opleidingen van Tutorial “Leren in Bedrijf” zijn onlosmakelijk de Train de Trainer programma’s verbonden. Hierin worden de teamleiders, vaklieden en andere betrokkenen begeleid/gecoacht om hun rol in de opleiding goed te spelen. Vast onderdeel daarvan is de kennismaking met het theoretische leermateriaal in de ELO’s (verkort) eventueel door deelname aan FORUM-bijeenkomsten. Bovendien wordt betrokkenen geinstrueerd in het gebruik van de formaliteiten. Verder worden er workshops georganiseerd waarin onderwerpen aan de orde komen zoals “werkplekleren”, “competentiegericht opleiden”, “uw taak als begeleider in het opleidingsproces”, “resultaatgericht werken” en “leiderschapsstijl”. TERUG ------ 


Download ppt "21-6-2014Presentatie RPC Deventer1 21-6-2014Presentatie RPC Deventer2."

Verwante presentaties


Ads door Google