De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011

2 Inhoud 1.Nieuwigheden 2.Aandachtspunten & Tips 3.Validatieregels 4.Kalender 5.Toekomst 2

3 3 1.NIEUWIGHEDEN

4 1.Nieuwigheden  Circulaire CBFA_2011_04 Circulaire CBFA_2011_04  Geen aparte communicatie meer over opvolging herstelplannen => opgenomen in hoofdstuk IV van deze circulaire  Activa eerst toewijzen als dekkingswaarde van de technische voorzieningen, dan pas als tegenwaarde van de solvabiliteitsmarge 4

5 1.Nieuwigheden  Codes subcategorieën zoals die van dekkingswaarden toevoegen aan de vermelding “OA” voor activa die in enquête effectenportefeuille (NBB) moeten aangegeven worden, maar die niet dienen als dekkingswaarde  Pro memorie: deze activa aangeduid met OA + subcategorie kunnen bv. dienen als tegenwaarde van de solvabiliteitsmarge, als dekking van schulden,…  Vb “OA 1.1” voor de obligaties van Belgische overheden  Reden: betere controle op het gebruik activa en overeenstemming met balans 5

6 1.Nieuwigheden  Statistiek V (financiële toestand): in te vullen voor elke bijdragende onderneming waarvoor verplichtingen worden beheerd indien geen solidariteit.  Pro memorie: enkel de bijdragende ondernemingen moeten worden opgegeven in de parameters, niet de leden van de AV  Specifiëring van inhoud jaarverslag van de Raad van Bestuur  Lijst van activa ter dekking van de solidariteitsverplichtingen 6

7 1.“Oude” nieuwigheden  Bijlage 9 : P40 – Reporting  E-mailadres van de bestuurders  Aanduiding van de voorzitter van de RvB  E-mailadres van de compliance officer en de interne auditor  Opgave van de operationele organen + identiteit en e-mailadres van de leden van die operationele organen  Bestaan of niet van een Toezichtscomité  Bestaan of niet van een Sociaal Comité 7

8 8 2.AANDACHTSPUNTEN & TIPS

9 2.Aandachtspunten  Statistiek V: financiële toestand  Sterk vereenvoudigde balans, vnl passivakant  Voor elke bijdragende onderneming met verplichtingen  Indien géén volledige solidariteit mbt financiering van verbintenissen  Volledig = voor bijdragen, voor herstelbetalingen, voor solidariteitsmarge,...  Vb.  moederonderneming die garant staat voor al haar dochterondernemingen = solidariteit  5 bijdragende ondernemingen waarvan 4 solidair wegens behorende tot dezelfde groep ≠ volledige solidariteit 9

10 2.Aandachtspunten 10

11 2.Aandachtspunten  Toelichting document nr. 7  Actuariële hypothesen  In te vullen door alle IBP’s behalve voor zuivere DC-plannen  Nodig om  Regelingen te kennen  Vergelijking met behaalde rendement 11

12 2.Aandachtspunten 12  Voor elke verschillende regeling moet minstens ingevuld worden:

13 2.Aandachtspunten  Actuariële hypothesen worden ook in P40 gevraagd  Beide bronnen moeten dezelfde gegevens bevatten  Gelieve numerieke actualisatievoeten te gebruiken ipv bv. "wettelijk minimum" 13

14 2.Aandachtspunten  Statistiek I: uitsplitsing technische voorzieningen  De KTV moet altijd opgegeven worden  Voor eerstepijlerpensioenen wordt omwille van statistische doeleinden gevraagd de KTV gelijk te stellen aan de LTV  In alle andere gevallen KTV ≠ LTV 14

15 2.Aandachtspunten 15

16 2.Tips  PARAMETERS  Start met het invullen van de enquête PARAMETERS  Gebruik, omwille van vergelijkbaarheid, dezelfde codificatie voor de parameters als vorige jaren  Mogelijkheid om de gegevens van vorig jaar op te laden  Gebruik dezelfde codificatie van de afzonderlijke vermogens voor NBB-rapportering (effectenportefeuille) als voor CBFA-rapportering 16

17 2.Tips  PARAMETERS  Definieer niet méér parameters dan nodig  Bv. definieer geen 5 regelingen als er maar 4 zijn  Delete eventueel een regeling in de enquête parameters. Deze overbodige regeling zal dan niet meer terugkomen in rest van rapportering 17

18 2.Tips  (Eigen) Vermogen  Eigen vermogen op het passief van de balans ≠ het vermogen uit het oude schema  Solidariteitsregelingen: het vermogen van de solidariteit ≠ vermogen van pensioenactiviteit  Indien er geen solidariteitsregelingen zijn, hoeft u ook geen vermogen of technische voorzieningen in te vullen in P40 rubriek "Financiële gegevens solidariteit" 18

19 2.Tips  Activa  Som van dekkingswaarden technische voorzieningen + activa tov solvabiliteitsmarge ≤ totaal actief  Daarenboven, indien er schulden zijn (post 42 van het passief) moeten ook daartegenover activa staan => weinig waarschijnlijk dat som van dekkingswaarden en activa tov solvabiliteitsmarge = totaal actief  Indien er geen solvabiliteitsmarge moet worden aangelegd, moet het formulier "Activa tov solvabiliteitsmarge" niet ingevuld worden 19

20 2.Tips  P40  Aanvullende vragen  Proportie aandelen en obligaties in gemengde ICB's en gemengde reserves bij verzekeringsondernemingen  Er dient een percentage ingevuld te worden en geen absolute bedragen  Dwz: een getal tussen 0 en 100, bv. 45% is 45 en niet 0.45  Som moet niet noodzakelijk 100 zijn  Het gaat hier enkel om de gemengde ICB's en reserves  Indien er bedragen zijn in de samenvattende staat van dekkingswaarden of in lijst activa tov solvabiliteitsmarge, worden hier ook percentages verwacht  Indien er geen gemengde ICB's of gemengde reserves zijn, moeten hier ook geen percentages ingevuld worden 20

21 2.Tips  P40  Inrichters  Indien de inrichter buitenlands is, moeten de solvabiliteits-, liquiditeits- en rendabiliteitsratio’s opgegeven worden  Regelingen  Grensoverschrijdende activiteiten  Bijdragende ondernemingen  Onderscheid ondernemings- en multiwerkgeversplan 21

22 22 3.VALIDATIEREGELS

23 3.Validatieregels  Doel: een zo correct mogelijke rapportering verkrijgen  Verschillende soorten:  intra-tabel: vb. actief = passief  inter-tabel: vb. wijziging technische voorzieningen = technische voorzieningen T - technische voorzieningen T-1  Errors en warnings  Dit jaar enkele nieuwe regels toegevoegd om kwaliteit te verbeteren 23

24 3.Validatieregels 1. Som van effecten in gedetailleerde lijst L1 = totaal van de effecten op de globale balans (ERROR)  Voor NBB moeten alle effecten opgegeven worden ook al worden ze niet gebruikt als dekkingswaarde  Totaal van effecten op balans = som van  Aandelen  Obligaties  ICB's  Afgeleide instrumenten  Overige beleggingen 24

25 3.Validatieregels 2. Vergelijking subtotalen samenvattende staat dekkingswaarden met balans (ERROR):  Beleggingsvastgoed (7.1 + 7.3 ≤ 231)  Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten (1.12 + 2.5 + 3.11 + 5.3 + 7.2 ≤ 232)  Aandelen (2.5 ≤ 2321)  Obligaties (1.12 + 7.2 ≤ 2322)  ICB's (3.11 ≤ 2323)  Afgeleide instrumenten (5.3 ≤ 2324)  Deel van de (her)verzekeraars (8.7 + 9 ≤ 24)  Liquide middelen (11 ≤ 2325 + 51) 25

26 3.Validatieregels 3. Technische voorzieningen statistiek I versus balans (ERROR)  TV Pensioen en overlijden (totaal A (LTV) + B (LTV) statistiek I = 121)  TV Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid (totaal C (LTV) statistiek I = 122)  TV Buitenland + solidariteit (totaal D1 (LTV) + D2 statistiek I = 124) 4. Bijzondere stortingen en uitkeringen Resultatenrekening (ERROR)  Kunnen enkel in geval van vrijstelling en dus moet document nr. 1 van de toelichting ingevuld zijn 26

27 3.Validatieregels 5. Statistiek V - Balans (ERROR)  Check van in te vullen elementen met overeenstemmende posten van balans  Totaal actief (Σ A1 = 21/51)  Technische voorzieningen (Σ B1 = 12)  Solvabiliteitsmarge (Σ B2 = 112)  Schulden (Σ B3 = 42)  Voorzieningen risico's en kosten (Σ B4 = 13)  Overlopende rekeningen passief (Σ B5 = 433/434) 6. KTV Statistiek I (WARNING)  Voor elke lijn waar de KTV wordt gevraagd, zal een warning verschijnen indien deze niet is ingevuld 27

28 3.Validatieregels 7. Overige technische voorzieningen - P40 (WARNING)  Overige technische voorzieningen enkel indien activiteiten in het buitenland of solidariteit  Check met P40 8. Waarderingsregels (WARNING)  Toelichting document nr. 7 moet voor elke regeling ingevuld worden, tenzij voor zuivere DC-regelingen 28

29 29 4.KALENDER

30 4.Kalender  28 februari 2011 - Specifieke rapportering IBP's met herstelmaatregelen  28 februari 2011 - Informeren van de CBFA van een vastgesteld tekort (of een bijkomend tekort tov goedgekeurd herstelplan) op 31/12/2010  30 april 2011 - Reporting CSSR : parameters, jaarrekening, statistieken, P40 en dekkingswaarden 30

31 4.Kalender  30 juni 2011 - eCorporate :  jaarverslag van de raad van bestuur  jaarverslag van de vereffenaar  verslag van de erkend commissaris  aan de CBFA door commissaris  aan de algemene vergadering door de IBP  verslag van de actuaris 31

32 4.Kalender  30 juni 2011 - eCorporate :  Balans solidariteitsactiviteit  Resultatenrekening solidariteitsactiviteit  Lijst activa ter dekking van de solidariteitsverplichtingen  1 maand na AV / max 31 juli 2011  Proces-verbaal van de algemene vergadering 32

33 33 5.TOEKOMST

34 5.Toekomst  Rapportering in 2012: CSSR => One Gate  In principe zal overgang transparant zijn voor gebruiker  in ieder geval voor IBP's die webformulieren gebruiken  XML schema's zullen wijzigen, maar belofte dat oude schema's binnen NBB zullen worden geconverteerd  Idem voor csv-bestanden 34

35 Vragen  In geval van problemen kunnen vragen gesteld worden op één van volgende e- mailadressen:  pva.pp@cbfa.be pva.pp@cbfa.be  rs_cpp_helpdesk@cbfa.be (technisch CSSR) rs_cpp_helpdesk@cbfa.be 35

36 Vragen ? 36


Download ppt "Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google