De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten"— Transcript van de presentatie:

1 Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten
Diederik Vandendriessche 7 februari 2011

2 Inhoud Nieuwigheden Aandachtspunten & Tips Validatieregels Kalender
Toekomst

3 Nieuwigheden

4 Nieuwigheden Circulaire CBFA_2011_04
Geen aparte communicatie meer over opvolging herstelplannen => opgenomen in hoofdstuk IV van deze circulaire Activa eerst toewijzen als dekkingswaarde van de technische voorzieningen, dan pas als tegenwaarde van de solvabiliteitsmarge

5 Nieuwigheden Codes subcategorieën zoals die van dekkingswaarden toevoegen aan de vermelding “OA” voor activa die in enquête effectenportefeuille (NBB) moeten aangegeven worden, maar die niet dienen als dekkingswaarde Pro memorie: deze activa aangeduid met OA + subcategorie kunnen bv. dienen als tegenwaarde van de solvabiliteitsmarge, als dekking van schulden,… Vb “OA 1.1” voor de obligaties van Belgische overheden Reden: betere controle op het gebruik activa en overeenstemming met balans

6 Nieuwigheden Statistiek V (financiële toestand): in te vullen voor elke bijdragende onderneming waarvoor verplichtingen worden beheerd indien geen solidariteit. Pro memorie: enkel de bijdragende ondernemingen moeten worden opgegeven in de parameters, niet de leden van de AV Specifiëring van inhoud jaarverslag van de Raad van Bestuur Lijst van activa ter dekking van de solidariteitsverplichtingen

7 “Oude” nieuwigheden Bijlage 9 : P40 – Reporting
adres van de bestuurders Aanduiding van de voorzitter van de RvB adres van de compliance officer en de interne auditor Opgave van de operationele organen + identiteit en adres van de leden van die operationele organen Bestaan of niet van een Toezichtscomité Bestaan of niet van een Sociaal Comité

8 AANDACHTSPUNTEN & TIPS

9 Aandachtspunten Statistiek V: financiële toestand
Sterk vereenvoudigde balans, vnl passivakant Voor elke bijdragende onderneming met verplichtingen Indien géén volledige solidariteit mbt financiering van verbintenissen Volledig = voor bijdragen, voor herstelbetalingen, voor solidariteitsmarge,... Vb. moederonderneming die garant staat voor al haar dochterondernemingen = solidariteit 5 bijdragende ondernemingen waarvan 4 solidair wegens behorende tot dezelfde groep ≠ volledige solidariteit

10 Aandachtspunten

11 Aandachtspunten Toelichting document nr. 7 Actuariële hypothesen
In te vullen door alle IBP’s behalve voor zuivere DC-plannen Nodig om Regelingen te kennen Vergelijking met behaalde rendement

12 Aandachtspunten Voor elke verschillende regeling moet minstens ingevuld worden:

13 Aandachtspunten Actuariële hypothesen worden ook in P40 gevraagd
Beide bronnen moeten dezelfde gegevens bevatten Gelieve numerieke actualisatievoeten te gebruiken ipv bv. "wettelijk minimum"

14 Aandachtspunten Statistiek I: uitsplitsing technische voorzieningen
De KTV moet altijd opgegeven worden Voor eerstepijlerpensioenen wordt omwille van statistische doeleinden gevraagd de KTV gelijk te stellen aan de LTV In alle andere gevallen KTV ≠ LTV

15 Aandachtspunten

16 Tips PARAMETERS Start met het invullen van de enquête PARAMETERS
Gebruik, omwille van vergelijkbaarheid, dezelfde codificatie voor de parameters als vorige jaren Mogelijkheid om de gegevens van vorig jaar op te laden Gebruik dezelfde codificatie van de afzonderlijke vermogens voor NBB-rapportering (effectenportefeuille) als voor CBFA-rapportering

17 Tips PARAMETERS Definieer niet méér parameters dan nodig
Bv. definieer geen 5 regelingen als er maar 4 zijn Delete eventueel een regeling in de enquête parameters. Deze overbodige regeling zal dan niet meer terugkomen in rest van rapportering

18 Tips (Eigen) Vermogen Eigen vermogen op het passief van de balans ≠ het vermogen uit het oude schema Solidariteitsregelingen: het vermogen van de solidariteit ≠ vermogen van pensioenactiviteit Indien er geen solidariteitsregelingen zijn, hoeft u ook geen vermogen of technische voorzieningen in te vullen in P40 rubriek "Financiële gegevens solidariteit"

19 Tips Activa Som van dekkingswaarden technische voorzieningen + activa tov solvabiliteitsmarge ≤ totaal actief Daarenboven, indien er schulden zijn (post 42 van het passief) moeten ook daartegenover activa staan => weinig waarschijnlijk dat som van dekkingswaarden en activa tov solvabiliteitsmarge = totaal actief Indien er geen solvabiliteitsmarge moet worden aangelegd, moet het formulier "Activa tov solvabiliteitsmarge" niet ingevuld worden

20 Tips P40 Aanvullende vragen
Proportie aandelen en obligaties in gemengde ICB's en gemengde reserves bij verzekeringsondernemingen Er dient een percentage ingevuld te worden en geen absolute bedragen Dwz: een getal tussen 0 en 100, bv. 45% is 45 en niet 0.45 Som moet niet noodzakelijk 100 zijn Het gaat hier enkel om de gemengde ICB's en reserves Indien er bedragen zijn in de samenvattende staat van dekkingswaarden of in lijst activa tov solvabiliteitsmarge, worden hier ook percentages verwacht Indien er geen gemengde ICB's of gemengde reserves zijn, moeten hier ook geen percentages ingevuld worden

21 Tips P40 Inrichters Regelingen
Indien de inrichter buitenlands is, moeten de solvabiliteits-, liquiditeits- en rendabiliteitsratio’s opgegeven worden Regelingen Grensoverschrijdende activiteiten Bijdragende ondernemingen Onderscheid ondernemings- en multiwerkgeversplan

22 VALIDATIEREGELS

23 Validatieregels Doel: een zo correct mogelijke rapportering verkrijgen
Verschillende soorten: intra-tabel: vb. actief = passief inter-tabel: vb. wijziging technische voorzieningen = technische voorzieningen T - technische voorzieningen T-1 Errors en warnings Dit jaar enkele nieuwe regels toegevoegd om kwaliteit te verbeteren

24 Validatieregels Som van effecten in gedetailleerde lijst L1 = totaal van de effecten op de globale balans (ERROR) Voor NBB moeten alle effecten opgegeven worden ook al worden ze niet gebruikt als dekkingswaarde Totaal van effecten op balans = som van Aandelen Obligaties ICB's Afgeleide instrumenten Overige beleggingen

25 Validatieregels Vergelijking subtotalen samenvattende staat dekkingswaarden met balans (ERROR): Beleggingsvastgoed ( ≤ 231) Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten ( ≤ 232) Aandelen (2.5 ≤ 2321) Obligaties ( ≤ 2322) ICB's (3.11 ≤ 2323) Afgeleide instrumenten (5.3 ≤ 2324) Deel van de (her)verzekeraars ( ≤ 24) Liquide middelen (11 ≤ )

26 Validatieregels Technische voorzieningen statistiek I versus balans (ERROR) TV Pensioen en overlijden (totaal A (LTV) + B (LTV) statistiek I = 121) TV Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid (totaal C (LTV) statistiek I = 122) TV Buitenland + solidariteit (totaal D1 (LTV) + D2 statistiek I = 124) Bijzondere stortingen en uitkeringen Resultatenrekening (ERROR) Kunnen enkel in geval van vrijstelling en dus moet document nr. 1 van de toelichting ingevuld zijn

27 Validatieregels Statistiek V - Balans (ERROR)
Check van in te vullen elementen met overeenstemmende posten van balans Totaal actief (Σ A1 = 21/51) Technische voorzieningen (Σ B1 = 12) Solvabiliteitsmarge (Σ B2 = 112) Schulden (Σ B3 = 42) Voorzieningen risico's en kosten (Σ B4 = 13) Overlopende rekeningen passief (Σ B5 = 433/434) KTV Statistiek I (WARNING) Voor elke lijn waar de KTV wordt gevraagd, zal een warning verschijnen indien deze niet is ingevuld

28 Validatieregels Overige technische voorzieningen - P40 (WARNING)
Overige technische voorzieningen enkel indien activiteiten in het buitenland of solidariteit Check met P40 Waarderingsregels (WARNING) Toelichting document nr. 7 moet voor elke regeling ingevuld worden, tenzij voor zuivere DC-regelingen

29 KALENDER

30 Kalender 28 februari Specifieke rapportering IBP's met herstelmaatregelen 28 februari Informeren van de CBFA van een vastgesteld tekort (of een bijkomend tekort tov goedgekeurd herstelplan) op 31/12/2010 30 april Reporting CSSR : parameters, jaarrekening, statistieken, P40 en dekkingswaarden

31 Kalender 30 juni 2011 - eCorporate :
jaarverslag van de raad van bestuur jaarverslag van de vereffenaar verslag van de erkend commissaris aan de CBFA door commissaris aan de algemene vergadering door de IBP verslag van de actuaris

32 Kalender 30 juni 2011 - eCorporate : 1 maand na AV / max 31 juli 2011
Balans solidariteitsactiviteit Resultatenrekening solidariteitsactiviteit Lijst activa ter dekking van de solidariteitsverplichtingen 1 maand na AV / max 31 juli 2011 Proces-verbaal van de algemene vergadering

33 TOEKOMST

34 Toekomst Rapportering in 2012: CSSR => One Gate
In principe zal overgang transparant zijn voor gebruiker in ieder geval voor IBP's die webformulieren gebruiken XML schema's zullen wijzigen, maar belofte dat oude schema's binnen NBB zullen worden geconverteerd Idem voor csv-bestanden

35 Vragen In geval van problemen kunnen vragen gesteld worden op één van volgende adressen: (technisch CSSR)

36 Vragen ?


Download ppt "Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten"

Verwante presentaties


Ads door Google