De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avondmaalsviering volgens model 5 (1/8) Vg.:De Heer zij met u. Gem.:ZIJN GEES IS IN ONS MIDDEN. Vg: Ik wens jullie allemaal vrede toe. Gem: VREDE, OOK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avondmaalsviering volgens model 5 (1/8) Vg.:De Heer zij met u. Gem.:ZIJN GEES IS IN ONS MIDDEN. Vg: Ik wens jullie allemaal vrede toe. Gem: VREDE, OOK."— Transcript van de presentatie:

1 Avondmaalsviering volgens model 5 (1/8) Vg.:De Heer zij met u. Gem.:ZIJN GEES IS IN ONS MIDDEN. Vg: Ik wens jullie allemaal vrede toe. Gem: VREDE, OOK VOOR U. Laten we elkaar nu een teken van vrede geven. Vg.:Heft uw harten omhoog. Gem.:WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD. Vg.:Brengen wij dank aan de HEER, onze God. Gem.:HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN.

2 Avondmaalsviering volgens model 5 (2/8) God van Abraham, Izaak, Jakob; Gij die uw volk hebt geleid uit Egypte; God van bewogenheid, God van beweging; Gij die verborgen zijt, nochtans aanwezig. Gij die ons kent: het werk van uw handen; mensen van hoop en vrees, glorie, misère; mensen op weg naar het land van belofte; aarzelend gaande met vallen en opstaan. Gij die van ver met uw Woord ons nabijkomt; Gij die ons voorgaat, de God die er zijn zal, twistend, vertroostend, beproevend, belovend, waarheid, gerechtigheid, wijsheid en vrede. Samen met engelen, machten en krachten, doden en levenden, boven, beneden, stemmen wij in met de lof, U gebracht, en roepen wij U aan en zingen wij U toe

3 Lied 405: 4 (1/2)

4 Lied 405: 4 (2/2)

5 Avondmaalsviering volgens model 5 (3/8) U zij de glorie om Jezus Messias, Licht uit den hoge, aan mensen verschenen, Zon van gerechtigheid over de wereld. Alle gerechtigheid heeft Hij vervuld, wet en profeten ten volle doen gelden, om aan de wereld zijn toekomst te geven. Hij die als meester de minste gediend heeft, Hij die als koning het kruis heeft gedragen, Hij, de blinkende morgenster, wortel van David, Hij die de weg is, de waarheid, het leven, die op de avond voordat Hij ging sterven, in de nacht van verloochening en de nacht van verraad, met zijn discipelen maaltijd gehouden en voor zijn vrienden het brood heeft gebroken: Neemt, zei Hij, eet, want dit is mijn lichaam, doet dit tot mijn gedachtenis.

6 Avondmaalsviering volgens model 5 (4/8) Zo ook de beker, die rondging bij allen, die Hij betekenis gaf met de woorden: Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit tot mijn gedachtenis. Vg.:Steeds als wij nemen het brood en de beker, delend de dood van de levende Heer, zijn wij getuigen van Hem die komen zal. Redder der wereld, kom ons bevrijden, Gij onze hoop, onze toekomstverwachting. Gem.: MARANATHA.

7 Avondmaalsviering volgens model 5 (5/8) Koning der wereld, wij roepen: hoe lang nog alle verbijstering, vrees en verdriet, honger en onrecht, vernedering, leugen, eenzaamheid, ongeluk, dood en verderf? Waak op voor allen die mateloos lijden, alle gemartelden, alle verminkten, alle getuigen van waarheid en recht, allen wier naam staat gegrift in uw hand! Redder der wereld, kom ons bevrijden. Gij onze hoop, onze toekomstverwachting Gem.: MARANATHA Zend dan, o God, uw Geest in ons midden, brand uit ons weg alle haat en geweld, maak ons tot mensen met nieuwe verwachting. Wil het gezicht van de aarde vernieuwen, oorlogen smoren, verdrukking verbreken, opdat uw Koninkrijk kome met kracht, en alle dingen voltooid zullen zijn.

8 Avondmaalsviering volgens model 5 (6/8) Zoals dit brood was verstrooid over de velden en is geoogst en gebundeld tot één, koren, verzameld tot voedsel van velen, breng zo uw volk in het rijk van uw vrede, haal hen van heinde en verre bijeen. Vg.:Zo bidden wij tot U, God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: Gem.:Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

9 Avondmaalsviering volgens model 5 (7/8) We zingen:“Christus, heilig Godslam” Christus heilig Godslam die der wereld zonden draagt ontferm U onzer Christus heilig Godslam die der wereld zonden draagt ontferm U onzer Christus heilig Godslam die der wereld zonden draagt Geef ons Uwen vrede! A—amen.

10 Avondmaalsviering volgens model 5 (8/8) Vg.:Het brood, dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gem.:AMEN Vg.:De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gem.:AMEN (Na het uitdelen, aan het eind, bidden wij:) Vg.:U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon geschonken hebt, en wij bidden tot U: laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, opdat wij als nieuwe mensen leven, U ter eer, onze naaste tot heil. Amen!


Download ppt "Avondmaalsviering volgens model 5 (1/8) Vg.:De Heer zij met u. Gem.:ZIJN GEES IS IN ONS MIDDEN. Vg: Ik wens jullie allemaal vrede toe. Gem: VREDE, OOK."

Verwante presentaties


Ads door Google