De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nooit alleen Zondag 5 juni 2016. Bible journaling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nooit alleen Zondag 5 juni 2016. Bible journaling."— Transcript van de presentatie:

1 Nooit alleen Zondag 5 juni 2016

2 Bible journaling

3 Bible journaling - functioneel Genesis 1:1,2 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

4 Bible journaling – artistiek Genesis 2:19 Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels God…. de Ultieme Artiest

5 Nooit alleen… Mattheus 28:16-20 En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

6 Nooit alleen… Genesis 2:19-20 Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en aan alle wilde dieren….

7

8 Nooit alleen… Genesis 3:8 en 9 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: “Waar ben je?”

9 Nooit alleen… Genesis 5:24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

10 Nooit alleen… Psalm 19:2-5 De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

11 Nooit alleen… Psalm 31:8-10 Ik zal mij verblijden, juichen over Uw trouw, want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel, U laat niet toe dat de vijand mij insluit, U geeft mijn voeten de ruimte. Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen.

12 Nooit alleen… Psalm 103:2-5 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest u, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde.

13 Nooit alleen… Psalm 51: 3-4 en 12 Wees mij genadig, God, in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

14 Nooit alleen… Psalm 103:12-14 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

15 Nooit alleen… Jesaja 9:5 en 6 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is Zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

16 Nooit alleen… Matteüs 1:23 De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

17 Nooit alleen… Johannes 14:28-29 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

18 Lucas 18:31-34 Hij nam de 12 apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de 3e dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat Hij had gezegd.

19 Nooit alleen… Lucas 9:28-32 Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.

20 Nooit alleen…

21 Marcus 14:33-35 (in Getsemane) Jezus voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen Petrus, Jakobus en Johannes: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd: blijf hier waken Lucas 22:42-43 ‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van mij weg, maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt, gebeuren. Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven.

22 Nooit alleen… Matteus 27: 45, 46 en 50, 51 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9 e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf Hij de Geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in 2-en, en de aarde beefde en de rotsen spleten.

23 Nooit alleen…

24 Mattheus 28:16-20 En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

25 Nooit alleen… Johannes 10:9 Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.

26 Nooit alleen… 7.426.893.970 mensen op aarde op vrijdag 3 juni 14.18 uur 52.560.000 minuten in een mensenleven van bijna 100 jaar Even afronden naar: 7.500.000.000 / 50.000.000 Beschikbaarheid Jezus als Hij op aarde leefde: 150 mensen per minuut

27 Nooit alleen… Romeinen 8:15-16 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Jakobus 4:7 Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.

28 Nooit alleen… Mattheus 28:16-20 En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

29 Nooit alleen… Vertaling: Jij bent geliefd, meer dan je ooit zult weten. Geliefd door Iemand die stierf van verlangen om jou te kennen.

30 Nooit alleen… Openbaring 2:17-b Wie overwint zal Ik geven….. een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.


Download ppt "Nooit alleen Zondag 5 juni 2016. Bible journaling."

Verwante presentaties


Ads door Google