De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 1

2

3 Het Grote Conflict 347, 348 “Zij die willen delen in de zegeningen van het middelaarschap van Christus mogen zich door niets laten afhouden van hun plicht tot volmaakte heiligheid in de vreze Gods. De kostbare uren die ze verspillen aan vermaak, aan uiterlijk vertoon en aan het schrapen van geld, zouden ze moeten wijden aan een ernstig onderzoek van het Woord der waarheid in een geest van gebed…

4 … Gods volk moet het onderwerp van het heiligdom en het onderzoekend oordeel volledig begrijpen. Iedereen moet persoonlijk op de hoogte zijn van de taak en het werk van onze Hogepriester, want anders zal men onmogelijk het geloof hebben dat in deze tijd noodzakelijk is, of de plaats kunnen innemen die God voor elk van ons heeft bestemd. Iedereen moet zijn leven redden of verliezen. Het geval van iedereen afzonderlijk zal voor Gods rechterstoel worden behandeld. Iedereen zal tegenover de grote Rechter komen te staan….

5 … Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich vaak verdiept in het plechtige moment wanneer de vierschaar zich zal neerzetten en de boeken zullen worden geopend, wanneer iedereen, zoals Daniël zegt, zal worden geoordeeld aan „het einde der dagen”. Iedereen die deze onderwerpen heeft begrepen, moet getuigen van de belangrijke waarheid die God aan hem heeft toevertrouwd. Het heiligdom in de hemel is het middelpunt van Christus’ verzoeningswerk ten behoeve van de mens…

6 … Iedereen die op aarde leeft, is erbij betrokken. Het geeft inzicht in het verlossingsplan, brengt ons tot aan het einde der tijden en onthult de triomfantelijke afloop van de strijd tussen gerechtigheid en zonde. Het is van het allergrootste belang dat allen deze onderwerpen grondig bestuderen en een antwoord kunnen geven aan iedereen die hen rekenschap vraagt van de hoop die in hen is. De bemiddeling van Christus in het hemelse heiligdom ten gunste van de mens is in het verlossingsplan van even groot belang als zijn dood aan het kruis.”

7

8 Zonde veroorzaakte scheiding tussen God en de mens Genesis 3: 6-8 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Jesaja 59: 2

9 Het eerste offer Genesis 3: 15, 21 … het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Openbaring 13: 8 In het genadeverbond (Genesis 3: 15) dat God aan de mens gaf lag een rituele dienst besloten die voortdurend wees op het offer dat Jezus zou brengen op Golgotha.

10 Patriarchen en Profeten, blz. 42 Het offerstelsel werd door God ingesteld om de mens gedurig te herinneren aan de zonde om daardoor deze te belijden en geloof te tonen in de beloofde Verlosser. Het was bedoeld om het gevallen mensdom te doordringen van het feit dat zonde dood veroorzaakt. Voor Adam was het offeren van het eerste slachtoffer een pijnlijke aangelegenheid. Hij moest het leven nemen, dat alleen God kon geven. Voor de eerste maal aanschouwde hij de dood, en hij wist dat wanneer…

11 … hij God gehoorzaamd had, er nooit een mens of dier zou zijn gestorven. Toen hij het onschuldige offer doodde, beefde hij bij de gedachte dat zijn zonde het leven kostte van het vlekkeloos Lam van God. Dit schouwspel bracht hem tot een levendiger besef van de grootte van zijn schuld, die alleen door de dood van Gods geliefde Zoon kon uitgedelgd worden. En hij verwonderde zich over de oneindige goedheid die zulk een losprijs wilde betalen om de schuldigen te redden. Een ster van hoop verlichtte het duister van de verschrikkelijke toekomst, en verlichtte de wanhoop ervan.

12 Het offer van Abel en Kaïn Genesis 4: 1-7 God sloeg acht op het offer van Abel. Hoe deed Hij dat? Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Leviticus 9: 24

13 Patriarchen en Profeten, 45 “En de Here sloeg acht op Abel en zijn offer”. Vuur daalde neer uit de hemel en verteerde het offer.

14 Het offer als symbool Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Hebreeën 11: 4

15 Geloof! Abel erkende dat hij een zondaar was op grond van de wet van God Abel had een Zaligmaker nodig om in zijn plaats te sterven en om zijn zonde weg te nemen De wet van God gaf de kwaal aan. De ceremoniële voorschriften waren een zinnebeeld van de genezing

16 Abraham Genesis 12: 7, 8 Genesis 22: 1-3, 5, 7, 8, 10-14 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. Johannes 8: 56

17 Patriarchen en Profeten, blz. 125 Door beeld en belofte “heeft God aan Abraham het evangelie verkondigd”. En het geloof van de patriarch was gericht op de Verlosser die komen zou. Christus zei tot de joden: “Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.” De ram die in de plaats van Isaak werd geofferd, stelt de Zoon van God voor, die in onze plaats geofferd werd. Toen de mens gedoemd was te sterven omdat hij Gods wet had overtreden, zei God de Vader tot de zondaar, terwijl Hij zag op zijn Zoon: “Leef; Ik heb een losprijs gevonden.”

18 Israël en de wet Exodus 19: 18; 20: 18-20; God beproefde zijn volk. Hij wilde ze overtuigen van zonde, zodat ze niet zouden denken dat ze de geboden zelf konden houden en zo hun eigen verlossing bewerken.

19 Israël en de wet Exodus 32: 7, 8 Exodus 32: 19 Exodus 33: 13, 18, 19; 34: 5-9 Exodus 34: 10

20 Het heiligdom werd door Mozes opgericht als een aanschouwelijke les Exodus 25: 8, 9

21 De aanwezigheid van God Exodus 29: 43-46; Leviticus 26: 11, 12 Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn… En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Korintiërs 6: 16-18

22 De diensten in het heiligdom waren erop gericht om de eenwording van God en mens te onderwijzen. Alle diensten hadden te maken met het probleem van de zonde en het wegnemen van de zonde van het volk, zodat God in hun midden kon wonen

23 De offerdienst in het Oude Testament Jesaja 1: 10, 11 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Psalm 40: 7

24 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. Psalm 51: 18. 19

25 De offerdienst en het Nieuwe Testament En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! Johannes 1: 36 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. Lucas 24: 27

26 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Hebreeën 8: 1, 2

27 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Openbaring 11: 1 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. Openbaring 11: 19

28 Jezus de Wens der Eeuwen, 137 Vele Israëlieten beschouwden de offerdienst als iets dat op zichzelf in staat was hen van zonde te bevrijden. God wilde hun leren dat deze dienst in zichzelf niet meer waarde had dan de koperen slang. Daardoor moest hun aandacht op de Heiland worden gericht. Zowel voor de genezing van hun wonden als voor vergeving van hun zonden konden ze alleen maar geloven in de Gave van God.

29 In het laatste der dagen Jesaja 2: 2-4 Openbaring 14: 4, 5

30 Van Jeruzalem tot Rome, 12 Door de lessen van de offerdienst moest Christus voor alle volken worden verhoogd, en allen die tot Hem opzagen, zouden leven.


Download ppt "HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google