De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop ‘Papers beoordelen op taal en vorm’ Beoordelaarstraining 24/11/2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop ‘Papers beoordelen op taal en vorm’ Beoordelaarstraining 24/11/2015"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop ‘Papers beoordelen op taal en vorm’ Beoordelaarstraining 24/11/2015 karen.tahon@ppw.kuleuven.be

2 Programma INLEIDING:Evaluatiecriteria: waarom? DEEL 1:Bespreking evaluatiecriteria taal en vorm DEEL 2:Beoordeling van enkele fragmenten

3 Evaluatiecriteria: waarom? Meerwaarde van evaluatiecriteria en verbetersleutels

4 Voordelen evaluatiecriteria Voor docenten/assistenten o Houvast o Inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid o Transparantie en validiteit Voor studenten o Feedforward (duidelijke verwachtingen) o Feedback o Gevoel van eerlijke behandeling

5 Bespreking evaluatiecriteria Overzicht criteria taal en vorm

6 Evaluatiecriteria taal en vorm: documenten Evaluatiecriteria taal & vorm (lijst) Evaluatiecriteria taal & vorm (tabel) Academisch schrijven. Handleiding voor studenten

7 Criteria schrijfvaardigheid Macrostructuur Microstructuur Stijl en register Referenties Spelling en interpunctie Grammatica: woordniveau Grammatica: zinsbouw Tabellen, figuren en grafieken + Verdeling van de inhoud over de verschillende onderdelen

8 1. Macrostructuur o Titel o Inhoudstafel o Onderverdeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s o Onderdelen o Lay-out Doelstelling: De paper heeft een gepaste titel, een logische opbouw en structuur, en bevat alle onderdelen die noodzakelijk zijn. Het geheel is goed opgedeeld in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s. Ook de lay-out van de paper is verzorgd.

9 Macrostructuur: criteria o Wat is een goede titel? - niet te lang - specifiek, “to the point” - sleuteltermen o Inhoudstafel - volledig en correct - overzichtelijk o Onderverdeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s - aantal onderverdelingen ~ lengte paper - aanvaardbare lengte alinea (5 tot 15 zinnen) OK?

10 Macrostructuur: criteria o Onderdelen - “Ontbreekt er niets?”  uitwerking: zie laatste criterium - voor kleinere papers: inleiding – midden – slot o Lay-out - APA-regels  lettergrootte 12 - ‘Volledig uitlijnen’ (rechte kantlijn links en rechts) - duidelijke alinea-indeling (grafisch) - paginanummering

11 2. Microstructuur o Samenhang in een alinea o Opeenvolging van alinea’s o Structuur- en verbindingswoorden o Terugkerende woorden of woordgroepen Redundantie vermijden MAAR Consequentie nastreven Doelstelling: Elke alinea vertoont een inhoudelijke samenhang, die vormelijk ondersteund wordt door voldoende structuur- en verbindingswoorden. Door een logische opeenvolging van alinea’s vormen elke paragraaf en elk hoofdstuk een coherent geheel.

12 Microstructuur: criteria o Samenhang in een alinea - nieuw aspect van een onderwerp = nieuwe alinea - MAAR: alinea niet te kort en niet te lang (cf. macro) - topiczin o Opeenvolging van alinea’s  gedachtegang duidelijk? o Structuur- en verbindingswoorden - enerzijds  anderzijds - ten eerste  ten tweede / verder / daarnaast - maar en echter nooit in eenzelfde zin - maar, en en of niet aan het begin van een zin - ten slotte (tot slot) ≠ tenslotte (immers, per slot van rekening)

13 Microstructuur: criteria o Terugkerende woorden of woordgroepen Redundantie vermijden  synoniemen, verwijswoorden … MAAR: Consequentie nastreven NIETWEL De opvoedingswinkel probeert ouders en opvoeders te ondersteunen. Ze proberen ouders en opvoeders te informeren over [...] De opvoedingswinkel probeert ouders en opvoeders te ondersteunen en probeert hen te informeren over [...] Het CLB biedt verschillende vormen van ondersteuning aan: [...] Het CLB zou haar in contact kunnen brengen met [...] Het CLB zou juf Sandra ook kunnen doorverwijzen naar [...] Het CLB biedt verschillende vormen van ondersteuning aan. Ook zou het centrum de juf in contact kunnen brengen met […] of kunnen doorverwijzen naar […]

14 3. Stijl en register o Vermijd te persoonlijk of verhalend taalgebruik. o Vermijd archaïsch of omslachtig taalgebruik. o Vermijd spreektaal. o Vermijd vage taal en nietszeggende woorden/zinnen. Doelstelling: De paper hanteert een academische, wetenschappelijke en/of professionele schrijfstijl, aangepast aan het tekstgenre en het doelpubliek.

15 Stijl en register: criteria o Vermijd te persoonlijk of verhalend taalgebruik. - ik, jij, we … ? - Persoonlijke bedenkingen en waardeoordelen? o Vermijd archaïsch of omslachtig taalgebruik. - Vbn.: doch, derhalve, alsmede, ofschoon, dientengevolge … o Vermijd spreektaal. - stopwoordjes o Vermijd vage taal en nietszeggende woorden/zinnen. - “vage” woorden: verschillende, vele, toestand, element, zaak, ding … - het gebruik van men

16 4. Referenties o Literatuurlijst volledig o Elke referentie uit literatuurlijst ook in tekst o APA-normen o Geen plagiaat Doelstelling: De student refereert (correct) wanneer nodig en pleegt geen plagiaat. De literatuurlijst is volledig en opgesteld volgens de APA-normen.

17 5. Spelling en interpunctie o Spelling o Afkortingen o Schrijfwijze cijfers o Leestekens Doelstelling: De paper is opgesteld in correct Nederlands, met aandacht voor spelling- en interpunctieregels.  discussie: hoeveel fouten zijn aanvaardbaar?

18 6. Grammatica: woordniveau o Vervoeging werkwoorden o Verbuiging adjectieven o Lidwoorden o Passiefvormen (“passivitis”) o Congruentie (vormovereenkomst onderwerp – pv) o Nominaliseringen (het + infinitief) Doelstelling: De paper bevat geen grammaticale fouten (zoals foutieve vervoegingen of verbuigingen enz.).

19 Illustratie “passivitis”

20 Illustratie nominaliseringen NIETWEL De ouders hebben nood aan het verkrijgen van informatie. De ouders hebben nood aan informatie. Het schoolteam richt zich vooral op het ondersteunen van de leerlingen binnen de context van de school. Het schoolteam ondersteunt de leerlingen vooral binnen de context van de school. Een vereiste om GON-begeleiding te kunnen genieten is het hebben van een attest van buitengewoon onderwijs. Voor GON-begeleiding is een attest van buitengewoon onderwijs vereist. Deze vorming wil scholen ondersteunen bij het uitwerken van hun eigen zorgbeleid. Deze vorming wil scholen ondersteunen bij het ontwerp van hun eigen zorgbeleid.

21 7. Grammatica: zinsbouw o Logische zinnen o Werkwoordstijden o Zinslengte Doelstelling: De paper leest vlot dankzij het gebruik van correcte zinsstructuren en variatie in zinslengte. De keuze van werkwoordstijden gebeurt consequent. Onlogische zinnen ontstaan door een slechte woordkeuze of constructie een onlogische woordvolgorde onuitgesproken gedachtegangen ontbrekende elementen

22 8. Tabellen, figuren en grafieken o Nummer en titel o Overzichtelijk en relevant o Bespreking Doelstelling: Tabellen, figuren en/of grafieken zijn overzichtelijk en vormen een meerwaarde voor de paper. Ze hebben allemaal een nummer en een titel, en worden op een adequate manier (met verwijzing) besproken.

23 Beoordeling fragmenten Individuele oefening + discussie

24 Wat mag ik verwachten van de studenten? Ben ik niet te streng? Streng, maar rechtvaardig Overleg met collega bij twijfels Rekening houden met feedbackmogelijkheden + groei van de student Wat met dyslectici?  geen voorkeursbehandeling (cf. professionele realiteit) Leerlijn schrijfvaardigheid o binnenkort op studenten- en docentenportaal o voorlopige versie op te vragen via mail

25 Hoe ga ik te werk? (vandaag) Fase 1: individueel o Maak aantekeningen in de tekst tijdens het lezen. o Kies een score voor elke categorie (+ motiveer) o Formuleer een eindoordeel voor taal en vorm. Fase 2: discussie in kleine groepjes o Scores vergelijken + motiveren o Doel: consensus per categorie + eindoordeel Fase 3: conclusie in plenum o Presentatie conclusies (per groep) o Consensus in plenum? o Bespreking eventuele moeilijkheden

26 Hoe ga ik te werk? (in de praktijk) Maak aantekeningen in de tekst. o Schriftelijke feedback (comments in Word) o Mondelinge feedback (verklaring van eigen “kribbels”) Gebruik evaluatierooster vooral … o om een negatieve beoordeling te motiveren. o bij twijfelgevallen (net voldoende of net niet geslaagd).

27 Tot slot Hulpmiddelen en tips

28 Nuttige websites Schrijfhulp ILT * www.woordenlijst.org www.onzetaal.nl www.vrt.be/taal www.taaladvies.net www.taaltelefoon.be www.taalwinkel.nl * http://ilt.kuleuven.be/acnederlands/ (Elektronische leermiddelen > Digitale schrijfhulp voor studenten)


Download ppt "Workshop ‘Papers beoordelen op taal en vorm’ Beoordelaarstraining 24/11/2015"

Verwante presentaties


Ads door Google