De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W EERBAARHEID ONTMOET KWETSBAARHEID over en weer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W EERBAARHEID ONTMOET KWETSBAARHEID over en weer."— Transcript van de presentatie:

1 W EERBAARHEID ONTMOET KWETSBAARHEID over en weer

2 D E KUNST VAN HET OUDER WORDEN Oud maar niet af. Het beamen en verdiepen van het ouderdom. Ouder worden als spirituele weg. Van levenskunst tot stervenskunst.

3 W OORDEN VAN WIJSHEID : “Leer mij zo mijn dagen te tellen dat ik er een wijs mens van word” - Psalm 90,12. “Ontzag voor de Allerhoogste is het begin van wijsheid” - Jezus Sirach 1,16. “Op de goede weg wie neerzit bij een kwetsbare; in kwade dagen zal de Allerhoogste hem uitkomst geven” - Psalm 41,2.

4 D E SPIRITUALITEIT VAN HET OUDER WORDEN Spiritualiteit schenkt de volle aandacht aan de hele mens - met zijn lichamelijke krachten - én zijn geestelijke krachten. “Ook al gaat het uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd” - 2 Kor. 4,16

5 H OE KUN JE WIJS OMGAAN MET ALLES WAT HET OUDER WORDEN MET ZICH MEEBRENGT ? - Zie de werkelijkheid onder ogen. - Bespreek je situatie met anderen. - Ga de moeiten van de ouderdom niet uit de weg. - Heb ontzag voor je leven ook wanneer het ontregeld raakt. - Besef dat God de Schepper is, niet jij. - Je daaraan overgeven, is het begin van wijsheid. - Je afhankelijkheid toelaten! - Let it be! Laat het gebeuren - zie het onder ogen - respecteer het - mogen het zo zijn.

6 L ET IT BE Let it be when I find myself in times of trouble Moge het zo zijn wanneer ik mijzelf in moeilijkheden aantref, Mother Mary comes to me dat Moeder Maria naar mij toekomt Speaking words of wisdom en woorden van wijsheid tot mij richt: Let it be laat het gebeuren. And in my hour of darkness En wanneer ik mij ellendig voel She is standing right it front of me staat zij oog in oog met mij, Speaking words of wisdom spreekt zij woorden van wijsheid: Let it be respecteer het.

7 Let it be, let it be Laat het gebeuren, respecteer het. Let it be, let it be Whisper words of wisdom W oorden van wijsheid fluistert zij: Let it be zie het onder ogen. And when the broken hearted people Telkens wanneer het leven je bedroefd stemt, Living in the world agree zal haar antwoord zijn: There will be an answer zie het onder ogen, respecteer het. Let it be

8 For though they may be parted there is En als je je zorgen deelt met anderen, still a chance that they will see kan het gebeuren dat als antwoord klinkt: There will be an answer zie onder ogen en respecteer Let it be dat het is zoals het is.

9 Let it be, let it be Respecteer, Let it be, let it be heb ontzag voor wat gebeurt, yeah, there will be an answer klinkt haar antwoord. Let it be, Zie het onder ogen. Let it be, let it be Laat het gebeuren, Let it be, let it be fluistert zij Whisper words of wisdom woorden van wijsheid. Let it be Zie het onder ogen.

10 And when the night is cloudy En wanneer de nacht stikdonker is, There is still a light that shines on me zal er toch nog licht zijn, Shine until tomorrow licht dat kiert tot de dageraad. Let it be Heb daar oog voor. I wake up to the sound of music Laat de woorden van Moeder Maria Mother Mary comes to me als muziek in je oren klinken, Speaking words of wisdom woorden van wijsheid. Let it be Luister!

11 Let it be, let it be Respecteer, Let it be, let it be heb ontzag voor wat aan jou gebeurt, T here will be an answer klinkt haar antwoord. Let it be Zie het onder ogen. Let it be, let it be Laat het gebeuren, Let it be, let it be fluistert zij Whisper words of wisdom woorden van wijsheid. Let it be Zie het onder ogen.

12 D E HUIDIGE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN – DE W MO Vragen die in dit verband op ons afkomen: Wie/wat helpt mij nog wanneer ik aan levenskracht inboet? Hoe bied ik hulp aan, resp. hoe vraag ik om hulp? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Als de zin (een tijd) weg is: hoe krijg ik weer zin in het leven? Wat maakt het de moeite waard ’s morgens het bed uit te komen? Hoe kan ik een klimaat om me heen scheppen waarin ik met genoegen een beroep doe op een ander? Kan ik accepteren dat ik afhankelijk ben, anders dan vroeger, en kan ik hulp accepteren zonder dat ik wat terug kan doen of het idee heb dat ik er voor moet betalen?

13 V AN VERZORGINGSSTAAT NAAR PARTICIPATIESAMENLEVING

14 W MO Vanaf 2015 wordt de persoonlijke verzorging van ouderen en zieken, dat nu nog wordt betaald uit de AWBZ, overgeheveld naar de gemeente. Het doel van de Wmo is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft. Zelfstandig leven betekent dat: - u het huis schoon en leefbaar kunt houden; - u in en om uw huis kunt lopen of bewegen; - u binnen uw woonplaats/regio kunt reizen; - u mensen kunt ontmoeten..

15 ‘Q UADRAGESIMO A NNO ’, PARAGRAAF 79, OVER HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL “Zoals de geschiedenis overvloedig aantoont, is het waar dat, vanwege de veranderde omstandigheden, vele zaken die voorheen door kleine verbanden werden gedaan, nu slechts door grote verbanden kunnen worden bewerkstelligd. Nochtans blijft dat zeer belangrijke beginsel, dat niet afgeschaft of veranderd kan worden, vast staan in het sociale denken. Evengoed als het een ernstige fout is om hetgeen individuen door hun eigen initiatief en nijverheid kunnen bereiken van hen af te nemen om het aan de gemeenschap te geven, zo is het ook een onrecht en tegelijkertijd een ernstig kwaad en aantasting van de juiste orde om aan een grotere en hogere verband te geven wat een lagere en ondergeschikte organisatie kan doen. Want elke sociale activiteit behoort vanuit zijn natuur hulp bieden aan de leden van het sociale lichaam en nimmer om ze te vernietigen.”

16 S UBSIDIARITEITSBEGINSEL Volgens het subsidiariteitsbeginsel behoort de overheid slechts initiatieven te nemen daar waar individuen en private organisaties niet in staat blijken de problemen zelfstandig op te lossen. Het beginsel is gebaseerd op de autonomie en waardigheid van het menselijk individu en stelt dat alle maatschappelijke instellingen, van het familieverband tot de staat en de internationale orde zich ten dienste van de mens dienen te stellen.

17 Z EVEN VOORBEELDEN 1. Werklozen … 2. Kinderen … 3. Een blinde mevrouw … 4. Een buurman … 5. Een straat in de stad … 6. Familiehulp in het verpleeghuis … 7. ‘SamenOud’ … ‘ Complex’ (20 %) ‘Kwetsbaar’ (16 %) ‘Robuust’ (64 %)

18 D IT MOET S AMEN O UD OPLEVEREN Ouderen hebben minder (complexe) zorg nodig Ouderen zijn langer zelfredzaam Ouderen ervaren meer welbevinden De kwaliteit van zorg is beter De zorgkosten voor de samenleving nemen af of blijven gelijk

19 E N NU … met elkaar in gesprek …


Download ppt "W EERBAARHEID ONTMOET KWETSBAARHEID over en weer."

Verwante presentaties


Ads door Google