De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie master in de rechten 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie master in de rechten 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie master in de rechten 21 september 2015

2 EERSTE SEMESTERTWEEDE SEMESTER MASTER 1 Insolventierecht (6) International and European Human Rights Law (6) 2 Klemtoonvakken (6)+(6) Religie (eventuele programmatie) Internationaal privaatrecht (6) Substantive Law of the European Union (6) 1 Klemtoonvak (6) 1 Reflectiecollege (4) Masterproef deel I, a (werkcollege) (3) Masterproef deel I, b (werkcollege) (3) Masterproef deel I, c (seminarie) (4) Masterproef deel II, a (masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) (3) MASTER 2 3 Klemtoonvakken (6)+(6)+(6) 1 Keuzevak (4) Religie (normale programmatie) (3) 1 Klemtoonvak (6) 3 Keuzevakken (4)+(4)+(3) 1 Reflectiecollege (4) Global Law (3) Masterproef deel II, b (masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering) (12)

3 5 PLICHTVAKKEN Religie, zingeving en levensbeschouwing (3 sp.) Internationaal privaatrecht, Insolventierecht, International and European Human Rights Law, Substantive law of the European Union (telkens 6 sp.) 4 (MAJOR) + 3 (MINOR) = 7 KLEMTOONVAKKEN (telkens 6 sp.) privaatrechtstrafrechtpubliekrechteconomisch rechtfiscaal rechtsociaal rechtinternationaal en Euro­pees recht 4/3 vakken uit: European contract law Aansprakelijkheids­recht Familiaal vermogens­recht Familiale ge­schillen­recht Goederenrecht Verbintenissenrecht in de onderneming Het strafproces Strafrechtelijk sanc­tie­ recht _________________ + 2/1 vak(ken) uit: European criminal law Bijzonder strafrecht Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht 4/3 vakken uit: Federale systemen Instrumentarium van de overheid Rechtsbescherming tegen de overheid Discrimination law Mi­lieu ‑ en energie­recht Vennootschapsrecht Marktrecht ___________________ + 2/1 vak(ken) uit: Verzekeringsrecht Bank ‑ en effecten­recht Intel­lectuele rechten 4/3 vakken uit: Vennootschapsbelas­ting B.T.W. International taxation European taxation 4/3 vakken uit: Socialebeschermings­ recht Arbeidsrecht en onderneming Sociale schadeleer Sociaal handhavings­recht Loon en employee benefits Global Social Law 4/3 vakken uit: Public international law International busi­ness law Judicial protection in the E.U. The law of internatio­nal organizations Consti­tutional law of the E.U. KEUZEVAKKEN (in beginsel 3 of 4 sp.) ten belope van in totaal 15 studiepunten Te kiezen uit Consumentenrecht, Verkeers- en lokaal strafrecht, Europees burgerlijk procesrecht, Boekhoud­recht, Personenbelasting, Fiscaal vermogensbeheer, met inbegrip van registratie- en successierechten, Fiscaal procesrecht, Welzijnsrecht, Jeugdbeschermingsrecht, ICT-recht, Medisch recht, Oost ‑ Europees recht, Aanvullende sociale verzekeringen, European family law, International criminal law, European Compe­titi­on Law, European Company Law, Europe­an labour law, Europe­an social secu­ri­ty law, International arbitration, The law of the exter­nal relations of the European Union, The law of the World Trade Organization, Humanitarian and Security Law from a European Perspective, Vreemdelingenrecht, Chinese law from a European perspective, Negotiation, Bewijsrecht, Cybercrime and crime control in a digitising world, Kunst- & cultureel –erfgoedrecht, Rechtspersonen en familie, Sportrecht, Transport law, Geschiedenis van het internationale recht, Onderwijsrecht Eén of meer keuzevakken kunnen vervangen worden door klemtoonvakken. Eén of meer keuzevakken kunnen vervangen worden, ten belope van ten hoogste 8 studiepunten, door interfacultaire opleidingsonderdelen of niet-juridische vakken uit het masterprogramma van andere academische opleidingen aan de KU Leuven of aan een andere Belgische universiteit waarmee op dat stuk een overeenkomst is gesloten en voor zover het Bestuur van de faculteit met de keuze instemt. GLOBAL LAW (3 sp.) 2 REFLECTIECOLLEGES (telkens 4 sp.) te kiezen uit Rechtsfilosofie, Legal History, Deontologie, European Legal Theory, Economic analysis of law, The Court of justice and the emerging common law of Europe, Law and Anthropology MASTERPROEF (25 sp.) Deel I (2 werkcolleges, 1 seminarie) - Deel II (Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject, Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering)

4 Modeltraject Plichtvakken o Eerste fase: Insolventierecht, IEHuman Rights Law, IPR en Substantive law o Tweede fase: Religie en Global Law (cfr. infra) Keuze major-minor met klemtoonvakken o Major: 4 vakken waarvan bij bepaalde majores sommige met verplichting o Minor: 3 vakken Keuzevakken (cfr. infra) o Volgens verdeelprocedure (cfr. infra) Reflectiecolleges o 2 vakken naar vrije keuze Masterproef o Deel I: 2 werkcolleges, 1 seminarie cfr. bachelor o Deel II (eigenlijke masterproef): Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject en Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering

5 Masterproef De masterproef is een werkstuk waarmee de masteropleiding wordt voltooid o zelfstandig juridisch onderzoek o ontwikkeling probleemoplossend vermogen o kritisch-reflecterende ingesteldheid Opbouw masterproef: 25 studiepunten o Masterproef deel I: 2 werkcolleges en 1 seminarie o Masterproef deel II: Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering

6 Eerste fase masterTweede fase master Semester 1Semester 2Semester 1Semester 2 Werkcollege AWerkcollege BMasterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering SeminarieMasterscriptie deel 1: onderzoeksproject

7 Masterproef deel II: masterscriptie = eigenlijke ‘masterproef’ begeleiding door promotor keuze uit 39 domeinen o algemene domeinen o transversale domeinen (bv. Consumentenrecht, Gezondheids- en welzijnsrecht, Aanvullende sociale verzekeringen, ICT- en mediarecht, Jeugdrecht en kinderrechten, Kunstrecht, Internationaal handelsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Mededingingsrecht, Milieu- en energierecht, Onderhandelen en bemiddelen, Rechtspsychologie, Sportrecht, Wereldhandelsorganisatierecht)

8 Masterproef deel II: masterscriptie Meer informatie over de onderwerpen verschijnt eerstdaags op het studentenportaal Deel 1: Onderzoeksproject (eerste fase) o Faculteitsbrede sessies en sessies per vakdomein o Stand van zaken, probleemstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, inhoudstafel, bibliografie Deel 2: Onderzoek en rapportering (tweede fase) o Redactie masterscriptie o Deadline: begin mei o Mondelinge verdediging voor een jury (promotor, corrector en papieren voorzitter)

9 Masterproef: verdeelprocedure o Voor WC a en WC b, voor Seminarie en voor Masterscriptie o Volgens verdeelprocedure, geen vrije keuze (cfr. bachelor) o Volgtijdelijkheidsvoorwaarde: geslaagd of tolerantie voor basisvak Voor WC rechten van de mens of WC insolventierecht => deze vakken opnemen in fase 1 van de master o Studenten die op dit moment ingeschreven zijn, kregen vandaag een e-mail met link naar de inschrijvingsmodule, andere studenten vinden deze info op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenporta al/rechten/werkcolleges_seminaries http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenporta al/rechten/werkcolleges_seminaries o Voorkeuren doorgeven tot en met ma 28/09 8u o Automatisch gegenereerde mail met overzicht keuze (printen en bewaren)

10 Masterproef: verdeelprocedure o Geen first come, first serve o Verdeling vanaf 2/10 te vinden op het studentenportaal o Colleges starten vanaf week 5/10 o Studentenadministratie voegt werkcolleges en seminaries toe aan het ISP. Student kan dit zelf niet o De werkcolleges tweede semester worden pas toegewezen bij aanvang van het tweede semester (check volgtijdelijkheid) o Voor Masterproef: onderzoeksproject: eens geslaagd => geen verandering domein meer mogelijk

11 Alternatieve vormen masterproef In het algemeen: flexibilisering binnen de traditionele masterscriptie In het bijzonder: project PrakSiS, project ICT Law Incubator… o Meer informatie op het studentenportaal o Meedoen aan gewone procedure, selectie nadien Moot courts of pleitwedstrijden o Infosessie op woe 23/09 13u00 in lokaal DV3 01.01. o Meer informatie via mootcourts@law.kuleuven.bemootcourts@law.kuleuven.be o Meedoen aan gewone procedure, selectie nadien

12 Global Law Global Law School: ‘buitenlandse ervaring’ bij gastprofessoren 2 de fase modeltraject Jaarvak maar colleges worden modulair aangeboden in blokken Alle info op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/r echten/global_law (via studentenportaal > opleiding rechten) http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/r echten/global_law Domeinen (meer informatie weldra op webpagina) Keuze van een domein via TOLINTO in Toledocursus C05I8A Global Law o Via e-mail bericht wanneer opgave domein dient te gebeuren o Vrije keuze Examenvorm: essay

13 Keuzevakken Keuzevakken – contingentering of ‘numerus clausus’ – 2 de fase van modeltraject – min. 15 stp Waarom beperking op het aantal studenten? o Kleinere groepen o Mogelijkheid tot meer actieve werkvormen o Mogelijkheid tot mondelinge examens o Invoering nieuwe keuzevakken om keuzevrijheid te vrijwaren (totaal 33 keuzevakken) Keuzevakken mogen vervangen worden door klemtoonvakken

14 Keuzevakken Procedure (zie ook e-mail en webpagina: http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenpo rtaal/rechten/contingentering http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenpo rtaal/rechten/contingentering Keuze doorgeven tussen 21/09 (12u) en do 24/09 (12u) via www.law.kuleuven.be/apps/keuzevakkenwww.law.kuleuven.be/apps/keuzevakken Geen first come, first serve Keuze doorgeven per semester 1 Keuzevak = 4 voorkeuren. 2 Keuzevakken = 5 voorkeuren. 3 Keuzevakken = 6 voorkeuren. 4 Keuzevakken = 7 voorkeuren. 5 Keuzevakken = 8 voorkeuren. Zolang keuzeronde loopt kan student doorgegeven keuzes wijzigen door opnieuw aan te loggen

15 Keuzevakken Toewijzing op vrij 25/09 op webpagina Colleges starten in week van 28/09 Student voegt zelf keuzevakken toe aan ISP tegen 7/10 (= ISP deadline) Wie niet deelnam aan procedure of een ander keuzevak wil opnemen o algemeen verzoekschrift ten laatste tegen 6/10 (of tussen 8/02 en 23/02/16 voor vakken tweede semester) o enkel mogelijk voor keuzevakken waar contingent nog niet bereikt is. Special: Negotiation: vrij te kiezen in verdeelprocedure, maar nadien nog selectieprocedure

16 Samenstelling van het masterprogramma Modeltraject: niet verplicht maar aan te raden o bv. Insolventierecht en Int. and Eur. Human Rights moeten gevolgd zijn in de eerste fase (eerste semester) om de resp. werkcolleges te kunnen volgen in het tweede semester Volgtijdelijkheid: o Fase 1: Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject vóór Fase 2: Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering o Geen volgtijdelijkheid tussen bachelor en master Je kan kiezen voor een bepaalde major zonder credit voor het basisvak

17 Samenstelling van het masterprogramma ISP enkel invullen voor 2015-2016 maar voor jezelf wel al een programma opstellen fase 1 (2015-2016) én fase 2 (2016-2017) – Daarbij rekening houden met: o Evenwicht semesters en jaren o Uurroosters en examenroosters Twee examenmomenten voor plicht – en klemtoonvakken! Keuzevakken kunnen ingewisseld worden door klemtoonvakken o Gewoon aanvinken in het ISP en niet deelnemen aan verdeelprocedure o Indien klemtoonvakken uit een andere major/minor => vrij selecteren uit onderwijsaanbod onderaan ISP

18 Samenstelling van het masterprogramma Veranderen major – minor is mogelijk elke ISP-periode: o bij herinschrijving zelf veranderen indien nog niet ingeschreven of nadien via e-mail via het ISP aan de ISP-verantwoordelijke Reeds afgelegde klemtoonvakken kunnen ingebracht worden als keuzevak Nultolerantie in de master

19 Samenstelling van het masterprogramma Tips voor studenten in een geïndividualiseerd traject (vroegere ‘flexibel traject’) met vakken uit bachelor en master Bachelor gaat voor! o Realistisch zijn => niet te veel studiepunten o Stp bachelor én master samen: max. 72 stp o Rekening houden met uurrooster en examenrooster! o Mogelijkheid afstuderen januari 2018 Enkel eerste semestervakken + masterscriptie deel 2 indien opgenomen in ISP van 2016-2017

20 Erasmus Infosessies voor studenten die in tweede master (tijdens eerste semester) naar het buitenland willen gaan: o Donderdag 24 september: 13u tot 14u (lokaal DV1 01.54) o Belangrijke informatie ivm samenstellen masterprogramma

21 Veel succes!


Download ppt "Infosessie master in de rechten 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google