De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerwegonafhankelijk toetsen in de context van gepersonaliseerd leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerwegonafhankelijk toetsen in de context van gepersonaliseerd leren"— Transcript van de presentatie:

1 Leerwegonafhankelijk toetsen in de context van gepersonaliseerd leren
xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Leerwegonafhankelijk toetsen in de context van gepersonaliseerd leren Dialoogsessie Onderwijsinnovatie 27 oktober 2015 Expertteam Toetsen Ellen de Kwant en Karin Vogelaar xxxxxxxxxxxxx

2 xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Programma Leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) binnen onderwijsinnovatie LOT in de context van gepersonaliseerd leren Praktijkopdacht LOT Verkenning naar de onderwijspraktijk Dialoog over LOT xxxxxxxxxxxxx

3 Plaats van leerweg onafhankelijke toetsing (LOT)
xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Plaats van leerweg onafhankelijke toetsing (LOT) Overzicht van alle 5 kernelementen van onderwijsinnovatie HU. En de 14 ontwerpdimensies om ruimte en richting te geven aan deze kernelmenten. De HU kiest voor gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren leidt tot het ontstaan van flexibele leerwegen voor studenten. Lot is hierbinnen een middel om het gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Werken aan LOT kan een impuls betekenen voor de toetskwaliteit. 1. Flexibiliteit: Het andere doel is flexibel onderwijs mogelijk maken. Voor flexibel onderwijs qua bijvoorbeeld inhoud, tijd, plaats en niveau is nodig dat ook de toetsen en de toetsorganisatie flexibel zijn ingericht. Dit kan alleen als de toetsen onafhankelijk zijn van de gevolgde leerweg (= LOT). 2. Kwaliteit: Door de leerwegonafhankelijkheid van de toetsen kunnen alleen beoogde leeruitkomsten worden getoetst. Hiervoor is nodig dat de beoogde leeruitkomsten specifiek, eenduidig en op het juiste niveau zijn geformuleerd. De gerichtheid op leeruitkomsten en een goede formulering van die leeruitkomsten komt de kwaliteit van de toetsen ten goede. Verder kan de toetskwaliteit versterkt worden door externe validatie van de examinering (Vreemde ogen dwingen). Een vorm van externe validatie van de examinering is het organiseren en afnemen van instellingsoverstijgende (voortgangs)toetsen. Dergelijke toetsen zijn vanzelfsprekend leerwegonafhankelijk. xxxxxxxxxxxxx

4 xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Werkdefinitie LOT Bij leerwegonafhankelijk toetsen liggen de leeruitkomsten vast en kan de weg daar naar toe, de leerweg, verschillen. Leerwegen kunnen verschillen, waardoor er ruimte komt voor gepersonaliseerd leren. Afbakening Bij gepersonaliseerd leren is de formatieve functie van toetsen van groot belang voor (het begeleiden van) de sturing van het leerproces van de student. Dit valt echter buiten de scope van deze notitie. LOT wordt in deze notitie alleen uitgewerkt voor de summatieve functie van toetsen. HU visie op toetsen, HUD/OO&S, concept, september 2015 xxxxxxxxxxxxx

5 xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Ontwerpeisen LOT A. Leeruitkomsten zijn leidend voor de ontwerpvolgorde: Het toetsprogramma (vast) is leidend voor het ontwikkelen van het onderwijsprogramma (flexibel.) De leeruitkomsten (vast) zijn leidend voor het ontwikkelen van de onderwijsactiviteiten (flexibel). Bij LOT zijn de leeruitkomsten leidend en niet de leerweg. Toetsen worden ontwikkeld op basis van de beoogde leeruitkomsten en niet op basis van wat tijdens de leerweg aan bod is geweest. Dit heeft consequenties voor de ontwerpvolgorde. xxxxxxxxxxxxx

6 xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Ontwerpeisen LOT B. Leeruitkomsten zijn leidend voor het bepalen van de leerinhoud. Het examenprogramma is gebaseerd op het toetsprogramma (vast). Toetsen zijn gebaseerd op de leeruitkomsten (vast); onderwijsactiviteiten (flexibel) maken geen onderdeel uit van de toets. Hier zit ook het onderscheidt tussen onderwijs en toetsing. xxxxxxxxxxxxx

7 xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Figuur: Inzicht in ontwerpeisen voor LOT: : onderscheid Toetsing en Onderwijs. (ontwerpvolgorde en ontwepinhoud). xxxxxxxxxxxxx

8 Praktijkopdracht 15 min. Lees de toetsinformatie
xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Praktijkopdracht 15 min. Lees de toetsinformatie Bespreek onderstaande vragen: Kan deze toets LOT afgenomen worden? Wat is er nodig om deze toets LOT te maken? Wat zijn de aandachtspunten? Nabespreken Welke inzichten? Wat neem je mee? 2/3 tallen: 15 min. xxxxxxxxxxxxx

9 LOT in de context van gepersonaliseerd leren
xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 LOT in de context van gepersonaliseerd leren Vanuit de werkdefinitie dat bij LOT de leeruitkomsten vast liggen en de weg daarnaartoe kan verschillen heeft het expertteam gekeken naar welke leerwegen we nu binnen de HU hebben en wat er in de toekomst mogelijk zou zijn. Dit is een eerste verkenning naar LOT in de context van gepersonaliseerd leren. Vraag: Wat verstaan we nu binnen de HU eigenlijk onder gepersonaliseerd leren? Hebben we het dan over tijd, ruimte en plaats of hebben we het over de mogelijkheid voor de student om zelf de regie over zijn eigen leerproces te kunnen nemen. O.a. inrichting van de studie, aansluiten bij eigen leervoorkeuren etc. xxxxxxxxxxxxx

10 Mogelijke leerwegen xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017
Meerdere leerwegen binnen 1 opleiding. Grof onderscheid 1. vast aangeboden, 2. meerdere vaste aangeboden leerwegen 3. globale leerweg met eigen accenten, 4. persoonlijke leerweg. Wat je ziet is een verschuiving van regie bij de opleiding/ organisatie naar regie bij de student. Mate waarin hangt af o.a. van je doelgroep, organisatie en kan groeien gedurende de opleiding (bv. Propedeuse meer vast en later meer flexibel). Vraag: wanneer vinden we het nu globaal? Zie overgang naar persoonlijk. Voor nu keuze globaal is persoonlijk binnen een leereenheid en persoonlijk = binnen de leereenheid én op het niveau van het ondewijsprogramma. Maar dit is niet ‘in beton gegoten.’ xxxxxxxxxxxxx

11 Globale leerweg met eigen accenten
xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Hoofdlijnen onderwijsprogramma ‘vast’ Student bepaalt eigen accenten binnen de onderwijseenheid. Binnen de onderwijseenheid: Transparantie over de leeruitkomsten Aanbod van diverse relevante leeractiviteiten Begeleiding studenten m.b.t. keuzes Flexibiliteit m.b.t. moment aantonen leeruitkomsten. ‘globale leerweg’ beslaat een breed spectrum; Transparantie: student weet naar welke leeruitkomsten (per onderwijseenheid) wordt toegewerkt, informatievoorziening rond toetsen is losgekoppeld van de onderwsactiviteiten. Meerdere flexibelere toetsmomenten: time slots open, toetsrooster niet ‘vast’….. xxxxxxxxxxxxx

12 xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017 Persoonlijke leerweg Flexibilisering op het niveau van het onderwijsprogramma (en onderwijseenheid) Student bepaalt (onder begeleiding) eigen leerweg. Niveau van onderwijsprogramma: Transparantie over de leeruitkomsten Aanbod van diverse relevante onderwijseenheden en een mix van onderwijsactiviteiten. Student krijgt invloed op de wijze waarop de leeruitkomsten worden aangetoond, toetsmoment en/of vorm Transparantie: student weet naar welke competenties of beroepstaken en leeruikomsten wordt toegewerkt. Mix onderwijsactiviteiten (aangeboden, op maat en extern) Inhoud van onderwijseenheden is geclusterd in beroepstaken of beroepsopdrachten. xxxxxxxxxxxxx

13 Dialoog LOT xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017
Waarover zouden jullie het nog willen hebben in het kader van LOT? (beslissen Centraal of kleinere groepen maken?) Welke inzichten helpen in het denken over LOT? Welke vervolgstappen zijn nodig om LOT beter vorm te kunnen geven? Evt. attenderen op hulp supportteam. xxxxxxxxxxxxx

14 Afronding xxxxxxxxxxxxxxx 4/25/2017
Danken voor de aanwezigheid. Korte evaluatie workshop en vervolg mogelijkheden. xxxxxxxxxxxxx


Download ppt "Leerwegonafhankelijk toetsen in de context van gepersonaliseerd leren"

Verwante presentaties


Ads door Google