De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid in de pneumatiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid in de pneumatiek"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid in de pneumatiek
Machinerichtlijn en de pneumatiek volgens ISO13849 Veiligheid en pneumatiek

2 Veiligheid in de pneumatiek
Veilig maken van machinepark Eisen volgens de normen Rol pneumatiek in verhaal Machinerichtlijn

3 Bestaande normen gerelateerd aan pneumatiek
Veiligheid in de pneumatiek Bestaande normen gerelateerd aan pneumatiek EN 4414 Overdrukventielen Lock cilinders Blokkeerventielen Ontluchter Slow-start ventiel Afsluiters Beveiligde regelventielen Geluidsdempers Vergrendelingen EN 13850 Noodstop Machinerichtlijn EN 574 2 handenbeveiliging EN / Veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingsysteem

4 Bestaande normen gerelateerd aan pneumatiek
Veiligheid in de pneumatiek Bestaande normen gerelateerd aan pneumatiek De norm EN ISO 4414:2010, beschrijft veiligheidseisen voor pneumatische systemen. Deze norm vervangt de oude norm EN 983. Deze standaard wordt toegepast bij pneumatische systemen die gebruikt worden in de industriële fabricageprocessen. De regels hebben betrekking op: Component selectie Veiligheid (onverwachte bewegingen, restdruk,…) Storingsvrij werken van de installatie Economisch verantwoord onderhoud Langere levensduur van een systeem Geluid Machinerichtlijn

5 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Afsluiters Om veilig aan een installatie te kunnen werken, is het van belang dat de perslucht van de installatie af is tijdens de werkzaamheden en dat deze tijdens het onderhoud er niet door anderen op gezet kan worden. Veiligheid

6 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Beveiligde regelventielen Veiligheid Er moet een besturingsmechanisme voorhanden zijn om de systeemdruk binnen veilige grenzen te houden. Deze moeten uitgerust zijn met afschermingsmiddelen indien deze wijziging tot gevaar kan leiden. Bijvoorbeeld: Vergrendelbare reduceerventielen met beschermkap Voorkomen van onoordeelkundig wijzigen

7 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Slow start ventielen Veiligheid Er moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden wanneer de energievoorziening na afscheiding van de energietoevoer of na het ontluchten weer wordt hersteld. Specifiek wil dat zeggen: Afscheiden van elektrische toevoer naar opstartventiel Ontluchten van een systeem na commando Vermijden van onverwachte versnellingen na heropstart  Slow start ventiel

8 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Slow start ventielen : Gevaren bij het inschakelen Veiligheid Ontluchten Atmosferische druk Op druk brengen Geen tegendruk in cilinderkamers Bruuske bewegingen

9 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Slow start ventielen Werking : Elektrisch signaal Perslucht door smoring Druk bouwt geleidelijk op 2/2 ventiel schakelt als druk 50% van de werkdruk bereikt Daarna normale werking Veiligheid

10 EN 4414 : Heropstart slow start ventielen
Er zijn ook situaties waarbij niet de gehele machine achter een slow-start kan worden geplaatst. Dan moet er een aftakking gemaakt worden voor de slow-start. Veiligheid

11 EN 4414 : Heropstart Variant voor slow start ventielen ASS ventielen
Veiligheid Achter FRL unit Geen elektrisch signaal nodig Variant Meter-in control

12 EN 4414 : Heropstart Vermijden bruuske beweging na heropstart zonder slowstart ventiel
Veiligheid Wat gebeurt er in onderstaand voorbeeld als er een nieuw commando komt op ventiel V1 ?

13 EN 4414 : Heropstart Vermijden bruuske beweging na heropstart zonder slowstart ventiel
Veiligheid Door het ontbreken van een luchtkussen in de cilinderkamers, schiet cilinder ongecontroleerd uit !!!!

14 EN 4414 : Heropstart Vermijden bruuske beweging na heropstart zonder slowstart ventiel
Inlaatsmoring op de cilinders Druk past zich aan belasting aan Geen bruuske bewegingen Snelheidsregeling op inlaat en uitlaat van de cilinders Veiligheid

15 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Geluidsdempers Veiligheid Er moeten geluiddempers worden gebruikt indien indien het geluidniveau veroorzaakt door afblazende lucht hoger ligt dan volgens de norm toegelaten. Redenen gebruik dempers : Terugdringen geluidsniveau Voorkomen binnendringing van vuil

16 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Geluidsdempers Langdurige blootstelling aan een geluidsniveau boven de 80 dB, kan lawaaidoofheid veroorzaken. Werkgevers zijn verplicht om dan PBM te vestrekken of andere maatregelen te nemen. Veiligheid Geluidsniveau van het ontluchten van een ventiel bij 0,5MPa op 1 meter afstand.

17 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Overdrukventielen Veiligheid Er moet een besturingsmechanisme voorhanden zijn om de systeemdruk binnen veilige grenzen te houden. Indien de ontluchtcapaciteit van een reduceerventiel niet volstaat, dient een overdrukventiel gebruikt te worden. Een overdrukventiel type AP100 zal de hoge druk aflaten bij overschrijden van de ingestelde waarde

18 EN 4414 : overdrukventielen
Veiligheid

19 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Blokkeerventielen Iedere actuator, die bij het falen van het stuursysteem zijn positie moeten behouden of een veilige positie moet innemen, moet door een ventiel worden bediend die door veerbelasting in een veilige bedieningsstand komt of daarin door arretering wordt gefixeerd. Voorbeeld 1 : Blokkeerventielen Snelheidsregelaar met geïntegreerde gepiloteerde terugslagklep Bij persluchtuitval (noodstop of slangbreuk) blijft positie cilinder behouden Veiligheid

20 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Lock cilinders Iedere actuator, die bij het falen van het stuursysteem zijn positie moeten behouden of een veilige positie moet innemen, moet door een ventiel worden bediend die door veerbelasting in een veilige bedieningsstand komt of daarin door arretering wordt gefixeerd. Voorbeeld 2 : Lock cilinders Cilinders met end lock Cilinders met rem in 1 richting Cilinders met rem in 2 richtingen Veiligheid

21 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk Veiligheid Snelkoppelingen moeten zo worden geselecteerd dat wanneer ze worden ontkoppeld ze een voorziening bezitten voor een gecontroleerde ontluchting daar waar zich een gevaarlijke situatie kan voordoen. Voorbeeld : Ontluchten cilinder in een tussenstand  Restdruk !!!

22 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk Veiligheid Oplossing : Ontluchtklepje KE en instructies personeel

23 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk Oplossing : Snelheidsregelaar met ontluchtklepje Veiligheid

24 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk Oplossing verticale toepassingen : Gepiloteerde terugslagklep met ontluchtklepje Veiligheid

25 Veiligheid in de pneumatiek
Norm EN ISO 4414:2010. Overige cilindertoebehoren Om te voorkomen dat de instelling aangepast wordt door leken kunnen beveiligde regelventielen worden gemonteerd. Deze kunnen alleen met een speciale sleutel worden ingeregeld Veiligheid

26 Veiligheid in de pneumatiek
Wat is veiligheid ? Oorsprong van richtlijnen: Verdrag van Rome (oprichting EG, 1957) Basis gelegd voor “sociale richtlijnen” Basis gelegd voor “productrichtlijnen” Veiligheid RICHTLIJNEN EU M M M

27 Veiligheid in de pneumatiek
Wat is veiligheid ? Productrichtlijnen Machinerichtlijn Richtlijn laagspanning Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit Sociale richtlijnen: Arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen Werken met beeldschermapparatuur Veiligheid

28 Veiligheid in de pneumatiek
Standaardisatie en normalisatie Machinebouw  Productrichtlijnen Er zijn 26 richtlijnen, voorbeelden: Machinerichtlijn Drukapparatuur Drukvaten van eenvoudige vorm EMC –richtlijn Laagspanningsrichtlijn ATEX 95-richtlijn Verplicht voor alle producten die op de interne markt (EER) verhandeld worden. Veiligheid

29 Veiligheid in de pneumatiek
Standaardisatie en normalisatie Om te voldoen aan de richtlijn kan gebruik gemaakt worden van de geharmoniseerde standaarden (EN/ISO). Deze geven technische oplossingen aan de Machine Richtlijn-eisen. Regels kunnen onderverdeeld worden in Europese richtlijnen en Europese normen. Europese richtlijn is te vergelijken met een wet en is bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie en staat boven de nationale wetten. Europese norm daarentegen is geen verplichting, maar probeert een geharmoniseerde Europese ruimte te vormen zodat alle producten binnen Europa aan dezelfde technische voorwaarden voldoen. Veiligheid

30 Veiligheid in de pneumatiek
Standaardisatie en normalisatie Traditioneel wordt het woord „Norm‟ gezien als iets dat wettelijk verplicht is. Een Richtlijn associeert men met een advies, echter dit is in de Europese Regelgeving precies omgekeerd. Richtlijn = wet (wetskracht) Norm = advies (bewijsmateriaal dus rechtskracht) Veiligheid

31 Veiligheid in de pneumatiek
Standaardisatie en normalisatie CE-markering Conformité Européene, wat betekent “overeenkomstig de Europese richtlijnen” Veiligheid De CE-markering betekent dat de producent aan de gebruiker verklaart dat het produkt aan de voor dat produkt geldende richtlijnen voldoet Opmerking: De basis van de cE-markering is vastgelegd in 1993. Europese eisen komen in de plaats van de nationale wetgeving die handelsbeperkingen opleverde in verband met de vele onderlinge verschillen. Voor een afnemer betekent de CE-markering dat het produkt aan die Europese richtlijnen voldoet die van toepassing zijn op dit produkt. Een produkt met CE-markering moet vergezeld gaan van een verklaring van overeenstemming en een gebruiksaanwijzing. Uit de verklaring van overeenstemming blijkt aan welke richtlijnen het produkt voldoet. De (nieuwe) produktrichtlijnen vormen het uitgangspunt van de CE-markering door essentiële eisen te stellen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming voor producten die binnen de EER(Eueopese Economische Ruimte ,hier zitten ook Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen bij) in de handel worden gebracht of in bedrijf worden genomen. Een aantal van die richtlijnen zijn: Machinerichtlijn EMC- richtlijn Laagspanningsrichtlijn ATEX 95-richtlijn

32 Veiligheid in de pneumatiek
Welke lidstaten gebruiken CE ? Veiligheid

33 Veiligheid in de pneumatiek
De machinerichtlijn Is een Europese wet die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de markt moeten voldoen op het gebied van veiligheid- en gezondheidseisen. Geen gevaar voor bekneld raken Geen gevaar voor vastraken Geen gevaar voor (af)snijden Geen gevaar voor lawaai Geen gevaar voor elektrische schok Etc. Veiligheid De landen zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In nederland is dat gedaan in de vorm van het Besluit machines, dat is opgenomen in de warenwet. Wet is gericht op de fabrikanten van machines . De fabrikanten zijn verplicht de eisen uit de richtlijn toe te passen.

34 Veiligheid in de pneumatiek
Eisen machinerichtlijn Veiligheid van de machine - Machine moet aan de richtlijn voldoen - Toepassen van de normen - Risicobeoordeling uitvoeren Technische documentatie van de machine - Dossier blijft eigendom van de fabrikant - Beschrijving machine + risicoanalyse Informatie omtrent de machine - Gebruiksaanwijzing - Instructies op de machine - Verklaring van overeenstemming (CE-certificaat) Veiligheid

35 Veiligheid in de pneumatiek
De machinerichtlijn De machinerichtlijn geeft niet aan op welke wijze aan deze eisen moet worden voldaan. Er zijn echter een groot aantal Europese normen ontwikkeld specifiek voor de machinerichtlijn. Deze normen beschrijven de technische eisen van de richtlijn en worden onderverdeeld in de zgn. ABC normen. Voorbeelden: - Normen voor Risicobeoordeling en reductie (ISO12100: RB + RRM) - EN 954-1:1996, ontwerp SRP/CS; Categorie B,1,2,3,4 - ISO :2003, validatie SRP/CS; - NIEUW: EN-ISO 4413:2010, veilige hydrauliek; - NIEUW: EN-ISO 4414:2010, veilige pneumatiek; - NIEUW: EN-IEC 62061:2005, SIL 1 t/m 3 - NIEUW: EN-ISO :2006 PL a t/m e Veiligheid

36 Veiligheid in de pneumatiek
De machinerichtlijn Voor bepaalde machines bieden de specifieke normen ook oplossingen. Deze worden aangeduid als type C-normen. Machineveiligheid EN 14121: risicoanalyse NEN EN ISO12100: algemene eisen A Alle typen machines EN handenbeveiliging (VR51) EN ISO 4414: veilige pneumatiek EN ISO 13849: PL IEC SIL B B1 B2 Van toepassing op specifieke en ergonomische veiligheidsaspecten Van toepassing op veiligheids Componenten en veiligheidsvoorzieningen C Van toepassing op specifieke typen of groepen machines NEN EN 620: transportbanden EN 693 hydraulische persen EN 692: mechanische persen

37 Veiligheid in de pneumatiek
De machinerichtlijn, waar gaat het om ? De EN ISO , “Veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingssystemen – Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen” Voortgekomen uit de norm EN 954-1:1996 (architectuur/opbouwstructuur). De EN ISO geeft de veiligheidsfunctie tevens een kwantitatieve waardering voor de kans op gevaarlijke uitval. Norm kan worden toegepast op veiligheids-gerelateerde onderdelen van besturingssystemen (Safety Related Part of Control Systems, SRP/CS). De EN ISO , “Veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingssystemen – Deel 2 : Validatie Veiligheid

38 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Risico analyse : inventariseren gevaren Risico reductie : collectieve maatregelen Risico reductie : Control system Veiligheidsfuncties definiëren Validatie bereikte veiligheidsklasse Machinerichtlijn

39 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Risico analyse : inventariseren gevaren volgens ISO 12100 Machinerichtlijn

40 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Risico reductie : collectieve maatregelen Veilig ontwerpen Hekken rond het risico Pictogrammen Informatie op de machine / training Persoonlijke bescherming Machinerichtlijn

41 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Risico reductie : control system Wat als het hek open moet / onderhoud machine in maintenance mode Wat als iemand op noodstop duwt Integratie technologie  ISO 13849 Machinerichtlijn

42 Veiligheid in de pneumatiek
Safety Related Parts of Control system volgens ISO 13849 Norm gebruikt voor elektrische, mechanische, pneumatische en hydraulische veiligheidsfuncties Nieuwe risico analyse Machinerichtlijn PLr S : Ernst verwonding S1 : licht letsel S2 : blijvend letsel F : Frequente blootstelling F1 : zelden / korte tijd F2 : vaak / lange duur (>1/h) P : Mogelijkheid afwenden P1 : mogelijk onder voorwaarde P2 : niet

43 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Definiëring veiligheidsfuncties Perslucht af na noodstop Drukreductie maintenance mode 2 handenbediening Beveiliging tegen onverwachte opstart ………….. Machinerichtlijn

44 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Ontwerpen veiligheidsfunctie Voorbeeld 1 : Veilig ontluchten na betreden gevaarlijke zone Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn

45 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d Machinerichtlijn SMC

46 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Hoe Pl berekenen ? Machinerichtlijn

47 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Hoe Pl berekenen ? Machinerichtlijn Belangrijke begrippen in het bepalen van de vereiste Performance level (Plr) : Architectuur van het systeem (Categorie) Betrouwbaarheidsgegevens van de verschillende onderdelen Diagnosedekkingsgraad (DC, Diagnostic Coverage) geeft het percentage van foutbewaking in het systeem. Bescherming tegen systematische storingen Bescherming tegen gemeenschappelijk falen

48 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Architectuur van een systeem  CAT 3 Machinerichtlijn

49 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) MTTfd : Gemiddelde kans op gevaarlijke fout Machinerichtlijn Alle onderdelen in de veiligheidskring Niet voor componenten die geen invloed hebben op Performance Level zoals filters, tubing, cilinders, tanks, .. Wiskundige formule om totaalcijfer te verkrijgen Uitgedrukt in jaren Resultaat laag, midden of hoog  Mttf Hoog

50 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) MTTfd en B10d Machinerichtlijn Bij het berekenen van de MTTFd waarde voor slijtagegevoelige, bijv.elektromechanische componenten, wordt met de B10d waarde gewerkt. De B10d waarde geeft aan na hoeveel schakelcyclussen een component gevaarlijk faalt. De B10 waarde stemt overeen met het aantal schakelingen waarbij 10% van de componenten uitval vertoonde. B10d = 2 x B10 dop = gem. aantal bedrijfsdagen per jaar hop = gem. aantal bedrijfsuren per dag nop = aantal schakelingen per jaar tcycle = cyclustijd

51 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) DC : Hoe goed kan een fout van een veiligheidsfunctie gedetecteerd worden Machinerichtlijn 0 % : Geen enkele gevaarlijke fout wordt gedetecteerd 100 % : alle gevaarlijke fouten worden gedetecteerd Voorbeelden pneumatisch : Meting positie cilinder door reed switch (60%) Meting stand ventiel door mechanisch contact op ventiel (99%) Meting druk in leiding door drukschakelaar (90%)

52 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) CCF : Fouten met gemeenschappelijke oorzaak Machinerichtlijn

53 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Eindresultaat Machinerichtlijn PL = d

54 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d Methode zwakste schakel : Machinerichtlijn SMC Input Logic Output Resultaat : Pl d

55 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Pneumatisch schema Machinerichtlijn

56 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Pneumatisch schema en elektrische aansluiting Machinerichtlijn

57 Veiligheid in de pneumatiek
5 essentiële stappen in veiligheid Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) volgens ISO Machinerichtlijn SMC CAT 3 : Testen veiligheidsfunctie Advies SMC : 1 maal per shift B10d waarden

58 Veiligheid in de pneumatiek
Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 2 : Veilig ontluchten na noodstop Drukreductie in maintenance mode Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn

59 Veiligheid in de pneumatiek
Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 2 : Veilig ontluchten na noodstop Drukreductie in maintenance mode Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn LOTO

60 Veiligheid in de pneumatiek
Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 3 (zonder veiligheidscomponenten) : Veilig stoppen na instappen veiligheidszone Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn

61 Veiligheid in de pneumatiek
Voorbeeld 3 : Validatie volgens ISO : Geen veiligheidscomponenten : B10d-waarden : ventielen SY, gepiloteerde terugslagkleppen ASP Conforming to the basic and well tried safety principles Machinerichtlijn

62 Veiligheid in de pneumatiek
Voorbeeld 3 : Validatie volgens ISO : Cat 3 : testen veiligheidsfuncties, Advies SMC : 1 maal per shift, Kanaal 1 : Ventiel 2V1 met 2S1 en 2S2 Kanaal 2 : Ventiel 2V2 met 2S3, 2V3 en 2V4 Machinerichtlijn

63 Veiligheid in de pneumatiek
Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 4 Veilig ontluchten na noodstop Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud Vereiste : Plr c, CAT 1 Machinerichtlijn

64 Veiligheid in de pneumatiek
Luchtverzorgingsset ISO machinerichtlijn : Veilig afschakelen perslucht na noodstop en aparte soft-start functie LOTO richtlijn : afsluitbare persluchttoever tagbaar : Machinerichtlijn

65 Veiligheid in de pneumatiek
Nieuw : Redundante ontluchtklep met geïntegreerde soft start Machinerichtlijn

66 Correlatie PL en SIL EN ISO 13489-1 / EN 62061
Machinerichtlijn Machinerichtlijn verwijst naar beide normen De EN (SIL) maakt deel uit van de IEC die gebruikt wordt voor veilige elektronica, software en veiligheids besturingen De uiteindelijke resultaten zijn onderling uitwisselbaar

67 EN ISO / EN 62061 Tussen de normen bestaat een meer gedetailleerd verband. Dit verband bestaat uit de vergelijk-baarheid van de Probability of a dangerous Failure per Hour (PFHd) voor de SIL-niveaus met de Performance Levels Machinerichtlijn

68 SMC veiligheidscomponenten (1)
Machinerichtlijn Tweehandenbediening VR 51 Geleverd met CE attest

69 SMC veiligheidscomponenten (2)
Machinerichtlijn Single Dump Valve voor CAT.1 en 2 type VG342 – X91 VP544-X536 VP744-X536 Storingsdetectie en ontlastcapaciteit Geleverd met CE attest

70 SMC veiligheidscomponenten (3)
Machinerichtlijn Double Dump Valve voor CAT.3 en 4 : VG342 – X87 VP544-X538 en –X555 VP744-X538 en –X555 Storingsdetectie, redundantie, energiebeperking en ontlastcapaciteit Geleverd met CE attest Catalogus


Download ppt "Veiligheid in de pneumatiek"

Verwante presentaties


Ads door Google