De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 september 2007 Introductie op het onderwerp van de dag Peter Michielsens (vertegenwoordiger) Minister F. Vandenbroucke Het thema “zelfevaluatie en doorlichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 september 2007 Introductie op het onderwerp van de dag Peter Michielsens (vertegenwoordiger) Minister F. Vandenbroucke Het thema “zelfevaluatie en doorlichting."— Transcript van de presentatie:

1 24 september 2007 Introductie op het onderwerp van de dag Peter Michielsens (vertegenwoordiger) Minister F. Vandenbroucke Het thema “zelfevaluatie en doorlichting situeren” Waar doen we het voor? Doorlichting anno 2008 Zelfevaluatie en het CIPO-referentiekader Hoe zelfevaluatie betrekken in de doorlichting? Visie en uitgangspunten Praktische aanpak Reflectie

2 Doorlichting 2008-2014 Onderwijsinspectie Leerplichtonderwijs-CLB “Timing en afstemming”

3 Onderwijsloopbaan onderwijsdoelstellingen gezondheidsdoelstellingen Missie school Missie CLB Informeren Voorkomen Begeleiden Prioriteiten Specifieke doelgroepen Duidelijke doelstellingen Beschikbare gegevens gebruiken Kwaliteitsvolle uitvoering kerntaken Welbevinden Succeservaring Onderwijs Begeleiding Evaluatie Toegang Onthaal

4 Kwaliteit en verantwoordelijkheid Meerdere betrokkenen –Verantwoordelijkheid –Expertise Samenhang tussen: –Zelfevaluatie (CLB) –Begeleiding (pedagogische begeleiding, e.a) –Inspectie (samen met externe deskundigen)

5 Kwaliteitszorg in CLB K-beleid gericht op verantwoorde dienstverlening en een respectvolle begeleiding minimale voortgangsbewaking K-handboek K-plan Contactpersoon K-zorg Zelfevaluatie

6 De toestand Een brief van de Minister aan de centra zelfevaluatie en de uitbouw van een kwaliteitsysteem interne metingen periodiek zelfevaluatierapport waarderingskader is vrij - instrument wordt aangereikt

7 Zelfevaluatie K-handboek/K-plan Belangrijke vragen i.v.m. het K-beleid van het CLB Output bewaken Vorderingen en effecten opvolgen

8 Context Input Proces Output Algemeen beleid Onderwijsloopbaan PersoneelsbeleidLogistiek beleid CIPOCIPO kwaliteitszorg indicator

9 Later meer over het CIPO- referentiekader van de inspectie... Nu te onthouden: Zelfevaluatie wordt geëvalueerd als onderdeel van de indicator kwaliteitszorg

10 Doorlichtingstraject DATA-analyse BEZOEK INFO van het CENTRUM VOORONDERZOEKVOORONDERZOEK DOORLICHTINGDOORLICHTING OPVOLGINGOPVOLGING

11 Wie-Wat-waar DATA-analyse BEZOEK INFO van het CENTRUM VOORONDERZOEKVOORONDERZOEK 2 inspecteurs - 1 dag – voorbereiding van de doorlichting Initiatief van het centrum - eigen inbreng omwille van “sterk” of “vraag naar een externe evaluatie” Brussel - “huiswerk” inspectie CLB- Info-dossier – ja/nee op gesloten vragen

12 Taken van de inspecteur tijdens het vooronderzoek Maak een eerste ruwe inschatting o.b.v informatie op voorhand Voer een aantal gesprekken ter plaatse met geselecteerde gesprekspartners en observeer om de lokale situatie beter in te schatten Heb oog voor prioriteiten van de organisatie zelf Formuleer opmerkelijke punten die grondiger moeten bekeken worden E-scan Q-scan I-scan Hypothesemodel op basis waarvan het type doorlichting gekozen wordt

13 Later meer over de voorbereidingsfase Nu te onthouden: De evaluatie van het zelfevaluatierapport kan een onderdeel zijn van de voorbereidingsfase. Het kan daarom invloed hebben op de aard en omvang van de doorlichting. Het bereikt de inspectie op initiatief van het centrum (onderdeel van de i-scan)

14 Visie op zelfevaluatie “Een CLB moet aan zelfevaluatie beginnen omdat het gelooft in de mogelijkheden van de methodiek als hefboom voor haar eigen ontwikkeling. Deze interne motivatie kan gestimuleerd worden door zelfevaluatie te laten ontwikkelen en uitvoeren op het ritme van de organisatie. Ruimte laten voor een introductie van zelfevaluatie op maat van een centrum moet leiden tot een kwaliteitsvolle uitvoering van de zelfevaluatie en tot een gepaste integratie van de resultaten van dit proces in het kwaliteitsbeleid van het centrum. Zelfevaluatie is geen doel op zich maar een middel om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verbeteren. Het moet bijdragen aan het bereiken van de gezondheids- en onderwijsloopbaandoelstellingen”

15 Uitgangspunt 1 De doorlichting mag het ritme van de zelfevaluatie niet bepalen. In een protocol tussen het centrum en de inspectie spreken we af op welke manier zelfevaluatie voorwerp wordt van de doorlichting. Zelfevaluatie heeft een eigen ritme.

16 Uitgangspunt 2 - Het referentiekader voor zelfevaluatie - De kwaliteitsaspecten die men onderwerp van zelfevaluatie wil maken (welke en hoeveel). - De periode waarbinnen men een zelfevaluatie over één of meerdere kwaliteitsaspecten wil afwerken. - Het gebruik van een zelfevaluatierapport. Een centrum moet zelf een aantal keuzen kunnen maken.

17 Uitgangspunt 3 De keuze berust op betrouwbare en actuele informatie; Ze is relevant : –heeft invloed op de kwaliteit van de dienstverlening; –heeft een draagvlak bij de stakeholders van het centrum. Een bewuste keuze van te evalueren kwaliteitsaspecten is nodig.

18 Uitgangspunt 4 –Sterk beleidsvoerend vermogen en zelfevaluatie vereiste randvoorwaarden draagkracht van het centrum kenmerken van een goed zelf-evaluatieproces het te bereiken effect –Beter een “small” dan een “light” –Een zelfevaluatieproces moet zich binnen een redelijke termijn afwikkelen. Het effect van het zelfevaluatieproces op de kwaliteit van de dienstverlening is essentieel.

19 Uitgangspunt 5 Het zelfevaluatierapport bevat: –een betrouwbare analyse van het (de) geëvalueerde kwaliteitsaspect(en) –De conclusie(s) en beslissing(en) over te ondernemen acties. Zelfevaluatie leidt tot een conclusie en actie.

20 Uitgangspunt 6 Het rapport wordt gebruikt voor de horizontale rapportering (stakeholders) Het rapport kan ook gebruikt worden voor de verticale rapportering o.a door het in te brengen in het vooronderzoek van de doorlichting. Het zelfevaluatierapport ondersteunt de communicatie

21 Uitgangspunt 7 Resultaten van de zelfevaluatie geven aanleiding tot een systematische opvolging in het kader van de kwaliteitszorg. Resultaten en acties worden opgenomen in het kwaliteitshandboek en het kwaliteitsplan. De resultaten van de zelfevaluatie integreren zich in het kwaliteitsbeleid van het centrum.

22 Uitgangspunt 8 –Heeft de zelfevaluatie geleid tot een betrouwbare beoordeling en conclusie van de kwaliteitsaspecten die door het centrum werden geëvalueerd? –Is er sprake van een kwaliteitsbeleid en blijkt hieruit zorg voor een systematische opvolging van de resultaten van de zelfevaluatie? –Kan het CLB resultaten voorleggen voortvloeiend uit haar kwaliteitszorg. Waarom is dit belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening? Wat betekent het voor de te bereiken gezondheids- en onderwijsloopbaandoelstellingen? In het doorlichtingsverslag geven we antwoord op volgende vragen

23 ZE op een ontwikkelingslijn? Evolutie naar een gedifferentieerde doorlichting. Zorg voor de beginsituatie van een centrum en aandacht voor valkuilen. Instrument om informatie over de ontwikkeling van zelfevaluatie actueel te houden.


Download ppt "24 september 2007 Introductie op het onderwerp van de dag Peter Michielsens (vertegenwoordiger) Minister F. Vandenbroucke Het thema “zelfevaluatie en doorlichting."

Verwante presentaties


Ads door Google