De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 1 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ  De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 1 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ  De."— Transcript van de presentatie:

1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 1 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ  De Habitatrichtlijn  voorstel documenten  staat van instandhouding  plan van aanpak  planning  AOB

2 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 2 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ De habitatrichtlijn  art 1: coherent netwerk Natura 2000 soorten bijlage I habitattypen bijlage II  Art 4: opstellen van een lijst potentiële Habitatrichtlijngebieden conform bijlage III Voor aquatische soorten met een groot territorium worden deze gebieden alleen voorgesteld indien het mogelijk is een zone duidelijk af te bakenen die de fysische en biologische elementen vertoont welke voor hun leven en voortplanting essentieel zijn. Lijst met informatie over het gebied. Deze informatie omvat een kaart, de naam, de ligging en de oppervlakte van het gebied, alsmede de gegevens die zijn verkregen uit toepassing van de in bijlage III (fase 1) vermelde criteria, en wordt verstrekt op basis vaneen door de Commissie volgens de procedure van artikel 21 opgesteld formulier Commissie stelt op basis van ontwerplijst op (bijlage III, fase 2)

3 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 3 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ De habitatrichtlijn I  Art 4: opstellen van een lijst potentiële Habitatrichtlijngebieden conform bijlage III -Voorstel potentiële Habitatrichtlijngebieden (pSCIs): lidstaten (3yr) - Ontwerplijst (pSCIs) per biogeografische Regio; SCI (6yr): Lidstaten en Commissie - Speciale Beschermingszones (SAC) (6yr): lidstaten Vertraging voor marien milieu: EC vraagt lijst voor gebieden in EEZ voor eind 2008!

4 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 4 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ De habitatrichtlijn I  Art 4- bijlage III, fase 1 FASE 1 Nationale beoordeling van het relatieve belang van de gebieden voor elk type natuurlijke habitat van bijlage I en elke soort van bijlage II (met inbegrip van de prioritaire typen natuurlijke habitats en de prioritaire soorten) A.Criteria voor de beoordeling van het gebied voor een type natuurlijke habitat van bijlage I a)Mate van representativiteit van het type natuurlijke habitat in het gebied. b) Door het type natuurlijke habitat bestreken oppervlakte van het gebied ten opzichte van de totale door dit type natuurlijke habitat op het nationale grondgebied bestreken oppervlakte. c) Mate van instandhouding van de structuur en de functies van het betrokken type natuurlijke habitat en herstelmogelijkheid. d) Algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van het betrokken type natuurlijke habitat.

5 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 5 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ De habitatrichtlijn I  Art 4- bijlage III, fase 1- Nationale beoordeling B. Criteria voor de beoordeling van het gebied voor een soort van bijlage II a) Omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van de populaties op het nationale grondgebied. b) Mate van instandhouding van de elementen van de habitat die van belang zijn voor de betrokken soort en herstelmogelijkheid. c) Mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort. d) Algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van de betrokken soort.

6 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 6 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ De habitatrichtlijn I  Art 4- bijlage III, fase 1 Nationale beoordeling C. Volgens deze criteria delen de Lidstaten de gebieden in die zij op de nationale lijstvoorstellen als gebieden welke in aanmerking komen voor aanwijzing als gebied van communautair belang, al naar gelang van hun betekenis voor de instandhouding van de in bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats of de in bijlage II genoemde soorten. D. Deze lijst omvat de gebieden met prioritaire typen natuurlijke habitats en de prioritaire soorten die volgens de onder A en B aangegeven criteria door de Lidstaten zijn geselecteerd.

7 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 7 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ Habitatrichtlijn De selectie gebeurt exclusief op basis van wetenschappelijke criteria van bijlage III van de Habitatrichtlijn: -Oordeel van het ECJ -“management challenges related to future activities as fishery, energy, should not be a determining element in this process”

8 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 8 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ Nuttige documenten  Natura 2000 standaardformulieren  Guidelines for the establishment of marine Natura 2000  Annexes of the Guidelines  OSPAR Aanbeveling – studie BMM

9 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 9 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ Staat van instandhouding staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: de som van de invloeden die op de betrokken natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten op het in artikel 2 bedoelde grondgebied. De „staat van instandhouding” van een natuurlijke habitat wordt als „gunstig” beschouwd wanneer: — het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen, en — de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en — de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als bedoeld in letter i);

10 FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 10 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ Staat van instandhouding staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het in artikel 2 bedoelde grondgebied. De „staat van instandhouding” wordt als „gunstig” beschouwd wanneer: - uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en - het natuurlijke verspreidingsgebied van die soortniet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en — er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden;


Download ppt "FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-General Leefmilieu 1 Selectie Potentiële Habitatrichtlijngebieden in BNZ  De."

Verwante presentaties


Ads door Google