De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Habitatrichtlijn Wat wil ze bereiken?  Specifiek: habitats en soorten van Europees belang in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Habitatrichtlijn Wat wil ze bereiken?  Specifiek: habitats en soorten van Europees belang in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Habitatrichtlijn

3 Wat wil ze bereiken?  Specifiek: habitats en soorten van Europees belang in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen  Algemeen: bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit  Rekening houdend met economische, sociale en culturele vereisten en regionale en lokale bijzonderheden

4 Habitatrichtlijn Hoe wil ze dit bereiken?  Netwerk van Speciale Beschermingszones voor habitats en soorten (Natura 2000)  Instandhoudingsmaatregelen in en om Habitatrichtlijn- gebieden  Soortbeschermingsmaatregelen over het gehele grondgebied  Onderzoek, monitoring en rapportering

5  Biodiversiteit Habitatrichtlijn  Verstoringen/bedreigingen  Duurzaam gebruik

6  Biodiversiteit Habitatrichtlijn

7 Staat van instandhouding 59 soorten & 47 habitats van Europees belang  27 % soorten gunstig, 56 % matig tot zeer ongunstig  4 % habitats gunstig, 94 % matig tot zeer ongunstig

8 Staat van instandhouding Per soortengroep  Aquatische: 10 % gunstig, 80 % matig tot zeer ongunstig

9 Staat van instandhouding Per habitatgroep  Aquatische habitats: 100 % zeer ongunstig

10 Habitatrichtlijn  Verstoringen/bedreigingen

11 Aquatisch milieu Voorbeeld: drijvende waterweegbree  Pioniersoort van licht zure, voedselarme tot matig voedselrijke milieus  Voedselrijk  voldoende dynamiek voor 19401940-19711972-19992000-2006

12 Aquatisch milieu Voorbeeld: drijvende waterweegbree  Vermesting (fosfaat) & verzuring  Opgestuwde rivieren = minder dynamiek  Uitheemse soorten (o.a. parelvederkruid, grote waternavel)  Milieufactoren, versnippering en uitheemse soorten noodzaken intensievere beheermaatregelen  Instandhouding wordt duurder door ongunstige milieutoestand en ruimtelijke factoren

13 Terrestrisch milieu Ongeveer 70.000 ha habitats van Europees belang  In alle bos en heidehabitats kritische last stikstofdepositie overschreden 62 % 13 % 8 % 12 % 2 % 3 %

14 Habitatrichtlijn  Duurzaam gebruik

15 Implementatie richtlijn Planning Instrumentering Uitvoering Staat van instandhouding • Omzetting naar intern recht • Aanwijzing Habitatrichtlijngebieden • Opmaak instandhoudingsdoelstellingen • Opmaak natuurrichtplannen • Toepassing juridische instrumenten • Uitvoering natuurrichtplannen • Uitvoering MINA-plan

16 Aanwijzing gebieden  EU-25: 12,2 %; België: 18de; Vlaanderen: 23ste

17 Aanwijzing gebieden  Vlaanderen: vooraan t.o.v. naburige economische topregio’s

18 Bijdrage MINA-plan  Vlaamse instrumenten bieden beperkte dekking onbekend

19  Biodiversiteit  Staat van instandhouding: ruim helft soorten en meeste habitats ongunstig Conclusies  Verstoringen/bedreigingen  Milieukwaliteit voldoet niet  Beheer kan dit deels compenseren: tegen welke kostprijs?  Duurzaam gebruik  Afbakening gebieden behoorlijk  Dekking Vlaamse instrumenten beperkt


Download ppt "Habitatrichtlijn Wat wil ze bereiken?  Specifiek: habitats en soorten van Europees belang in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google