De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieplan Ambities en Aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieplan Ambities en Aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieplan 2010-2012 Ambities en Aanpak
Deze notitie geeft een toelichting op en een onderbouwing van het Informatieplan van de BEL-combinatie voor de jaren 2010,2011 en 2012

2 Vraag en aanbod in balans
Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Speerpunten van de gemeenten en BEL organisatie vertalen naar beleid Aanbod Mensen Middelen Processen Focus Voldoen aan wettelijke verplichtingen 65% dienstverlening digitaal (Bestuurskrachtmeting) Borgen en optimaliseren huidige dienstverlening (ambities klantgerichtheid en intern) NUP = nationaal uitvoeringsprogramma. Wettelijk verplicht, speelt in op technologische ontwikkelingen, compliancy eisen en op nieuwe eisen en wensen van de burger.

3 Aanpak NB: geen ICT-feestje!
Doelen en ambities projectmatig realiseren Prioriteiten bepaald per project in lijn met speerpunten en beleid Verantwoordelijkheid business en ICT gezamenlijk Programma management Projecten bundelen in programma’s Sturen op tijd, geld, mensen en doelrealisatie Complexiteit en afhankelijkheden managen Overzicht houden, tijdig escaleren, keuzes maken Portfoliomanagement proces Procesmatige borging in organisatie NB: geen ICT-feestje!

4 Programma Programmaoverzicht
Programma vastgelegd in informatieplan Besproken met portefeuillehouders ICT en informateurs Per programmaonderdeel projecten gedefinieerd Eigenaarschap in MT BEL Programmaoverzicht Dienstverlening Management informatie/prestatie indicatoren Basisregistraties Geo-informatie Informatiemanagement professionaliseren ICT-Infrastructuur

5 Wettelijk verplichte projecten
WABO (m)GBA WOZ BAG + Geo-architectuur + Geo Viewer Wettenbank WION GBKN/BGT DURP WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aansluiten op de landelijke voorziening (Omgevingsloket Online, OLO), interne processen van vergunningsverstrekking en handhaving aanpassen aan wetgeving en verbeteren. Denk hierbij ook aan het starten met integrale handhaving. GBA: Gemeentelijke Basis Administratie. Voldoen aan de wettelijke eisen aan de basisregistratie GBA, zoals een uitwijkvoorziening. Aansluiten op de GBA-V en in de toekomst aansluiten op het nieuwe Burgerzaken Kernsysteem (BZS-K). WOZ: Wet Waardering Onroerende Zaken. In dit project wordt enerzijds de interne bronregistratie gerealiseerd waarin wordt voldaan aan de eisen van de WOZ basisregistratie. Hiernaast wordt gekoppeld met landelijke voorziening. BAG: Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen. In dit project wordt enerzijds de interne bronregistratie gerealiseerd waarin wordt voldaan aan de eisen van de BAG basisregistratie. Hiernaast wordt gekoppeld met landelijke voorziening. Tevens aanschaffen en implementeren van GIS viewer, waarmee kaartinformatie BEL breed digitaal kan worden ontsloten. Wettenbank: Wettelijk verplicht. Inventarisatie van verordeningen en regelingen binnen de 3 BEL gemeenten. Online beschikbaar maken van de verordeningen en regelingen. Daarmee dienstverlening richting burgers en ondernemers verbeteren. WION: Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken. In dit project wordt een registratie aangelegd van ondergrondse infrastructuur. Beschikbaar stellen van de registratie aan externe partijen zoals aannemers e.d. GBKN/BGT: GBKN staat voor Grootschalige Basiskaart Nederland. BGT staat voor de basisregistratie Basiskaart Grootschalige Topografie. Wettelijke verplichting. Met goede GEO informatie kan de tijdigheid, volledigheid en juistheid van informatie verbeterd worden en organisatie en het beleid efficiënter. DURP: Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen. Wettelijk verplicht. Beschikbaar stellen van bestemmingsplannen online. Nieuwe bestemmingsplannen zodanig digitaal vervaardigen dat deze online geplaatst kunnen worden.

6 65% digitale dienstverlening
Dimpact Websites Borgen en optimaliseren huidige dienstverlening Document management, inclusief Alfresco en digitale facturen Pepperflow Tijdschrijven Contractmanagement Technische projecten prio 1, 2 en 3 Organiseren I functie en functioneel beheer

7 Kostenoverzicht Totaal (x € 1000,-) 1231 535 495 2010 2011 2012
Wettelijke verplichtingen Digitale dienstverlening Borgen en optimaliseren Totaal (x € 1000,-)

8 Uitgelicht: Dimpact

9 Dimpact: doelstellingen 2010
Verder professionaliseren dienstverlening waardoor (nieuwe) producten en diensten richting burgers, bedrijven en andere (semi-) overheden digitaal worden aangeboden; Flexibele mid-office omgeving waarmee informatie uit basisadministraties, zoals GBA en BAG, direct ontsloten wordt aan medewerkers Burgerzaken (nu handwerk); Voldoen aan eisen bestuurskrachtmeting op gebied van digitale dienstverlening (producten en diensten 65% digitaal)

10 Dimpact: resultaat Implementatie Dimpact levert de volgende functionaliteiten: Digitaal loket: Eén digitaal loket voor burgers en bedrijven als ook een persoonlijk “mijn loket” Medewerkerportaal: informatiescherm t.b.v. ambtenaar, waarin acties en terugmeldingen geregeld worden Elektronische formulieren gekoppeld aan onze administraties PDC (producten- en dienstencatalogus): omschrijving producten en diensten die de BEL Combinatie via Dimpact aanbiedt GIS: (Geo Informatie Systeem): ontsluiten van kaartmateriaal Zaak- en procesgericht werken (bijv. het WABO proces), inclusief basis DMS functionaliteiten (Alfresco) Digitaal loket: Eén digitaal loket voor burgers en bedrijven als ook een persoonlijk “mijn loket”. Uitbreiding op de nu beschikbare website functionaliteit. Meer producten digitaal beschikbaar. Met Mijn Loket kun je via DigiD inloggen en je eigen zaken thuis bekijken en volgen. Medewerkerportaal: Nieuw informatiescherm t.b.v. ambtenaar, waarin acties en terugmeldingen geregeld worden. Alle informatie m.b.t. burgers en bedrijven wordt op 1 plek getoond, gewijzigde informatie wordt direct verwerkt in de administraties via 1 centraal punt Elektronische formulieren gekoppeld aan onze administraties. Nieuw. Nu wordt info digitaal aangeleverd, geprint, overgenomen in diverse administraties: handwerk. Straks wordt digitaal aangeleverde info meteen digitaal verwerkt in de administraties. Minder foutkans, sneller. PDC (producten- en dienstencatalogus): uitbreiding omschrijving producten en diensten die de BEL Combinatie via Dimpact aanbiedt. Deze kan je dan thuis bekijken en kun je zien wat je moet doen (en betalen) om een bepaald product (bijv. uittreksel geboorteregister) te verkrijgen. Hiermee voorkom je onnodig heen en weer reizen naar het gemeentehuis omdat je noodzakelijke documenten niet bij je hebt. GIS: (Geo Informatie Systeem): ontsluiten van kaartmateriaal aan de hand van bepaalde thema’s. We kunnen dan aan de hand van kaarten laten zien waar bijvoorbeeld wegwerkzaamheden zijn, of waar bouwvergunningen verleend zijn. Hiervoor hoeft u dus niet meer naar het gemeentehuis. Zaak- en procesgericht werken (bijv. het WABO proces), inclusief basis DMS functionaliteiten (Alfresco). Hiermee wordt een aaneengesloten werkketen gerealiseerd die er voor zorgt dat alle gegevens en bijbehorende documenten bijelkaar blijven. Dat maakt de dienstverlening naar burgers en bedrijven efficienter: dossiers blijven compleet, minder tijd kwijt aan zoeken naar info.

11 Dimpact: kosten Implementatiekosten (project) en jaarlijkse kosten (contributie per inwoner) Implementatiekosten: Project à € ,- (inclusief € ,- eenmalige aansluitkosten) Jaarlijkse kosten: Basispakket (inclusief hosting): € 2,99 per inwoner = € ,- o.b.v inwoners Contributie 1e jaar is pro rata vanaf deelname Indien ook Zaakgericht Werken / Dizit en D3S dan totale kosten € 5,20 per inwoner per jaar 2e en volgende jaren: € per jaar (incl. Dizit en D3S)

12 Dimpact: baten 1/2 Dimpact goeddeels (80%) open source (NOiV) en biedt leveranciersonafhankelijke oplossing voor front- en midoffice vraagstuk Kennis en expertise is geborgd bij leden van Dimpact. Besparing inhuur specialisten (gemiddeld € 125,-- ex BTW per uur). Nieuwe ontwikkelingen passen integraal in architectuur van Dimpact koppelvlakken tussen systemen geborgd Bedrijfsvoeringprocessen directief gestandaardiseerd. Dus voordelen op kwaliteit (minder fouten, sneller, goedkoper) en kennis (implementatie van best practices van en door gemeenten). hogere klanttevredenheid. SQUIT XO vervalt als project omdat Dimpact deze functionaliteit biedt Programmabureau NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding. Doel: meer bewust worden van voordelen van open standaarden. SQUIT XO is de opvolger voor PROVAS: het systeem voor vergunningen en handhaving voor Bouw- en Woningtoezicht. Dit pakket voorziet in geautomatiseerde ondersteuning bij het afhandelen van vergunningaanvragen (lichte bouwvergunningen, reguliere bouwvergunningen, gefaseerde bouwvergunningen, sloopvergunningen, sloopmeldingen, monumentvergunningen etc.).

13 Dimpact: baten 2/2 Standaardiseren = besparen op groei aantal arbeidskrachten meer werk verrichten met dezelfde hoeveelheid mensen Toekomstbestendig voorschot op huidige ontwikkelingen ´Antwoord´ en Klant Contact Center (KCC) Minder kostbare aanbestedingstrajecten Dimpact ontwikkelt en implementeert samen met Atos Origin nieuwe functionaliteiten Nieuwe landelijke richtlijnen worden door Dimpact bewaakt en begeleid geïmplementeerd Veilig! Innovatie: BEL Combinatie pakt voortouw bij nieuwe ontwikkelingen

14 Borging: Portfoliomanagement
Doelstellingen: Een professionele besturing en uitvoering van het ICT projectportfolio. Resultaat: Een ingericht portfoliomanagement proces Kosten: Interne uren Baten: Professionele besturing en uitvoering van ICT projectportfolio Alle ontwikkelingen continue centraal en integraal monitoren De juiste dingen doen in de juiste volgorde (prioritering)

15 Portfoliomanagement proces Monitoring en bespreken knelpunten
Aanmelding projecten Monitoring en bespreken knelpunten MT BEL Combinatie Criteria Projecten en Programma’s huidige situatie, ambities, mensen en middelen Het proces om te komen tot projecten vraagt om sturing In het plan is dit proces beschreven<verder toelichten> Opstart van projecten Lopende projecten


Download ppt "Informatieplan Ambities en Aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google