De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs en cluster 2 Afstemming en samenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs en cluster 2 Afstemming en samenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs en cluster 2 Afstemming en samenwerking
Inleiding handleiding Doe-Het-Zelf pakket

2 Passend Onderwijs Passend Onderwijs
Voor alle scholen, regulier en/of speciaal ● Onderwijsbehoefte staat centraal, niet de beperking ● Zorgplicht voor scholen ● Ondersteuningsplicht voor cluster 2 ● Opbrengstgericht(er) werken focus op onderwijs + verwachting ● Regulier waar het kan, speciaal waar het moet ● Continuüm van onderwijs: maatwerk Toelichting Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 3

3 Stelselwijziging Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014: Stelselwijziging in het kader van Passend Onderwijs Regionaal (Speciaal) Onderwijs <-> Landelijk Speciaal Onderwijs Cluster 2, waartoe Kentalis behoort, krijgt landelijke positie ● 4 Instellingen cluster 2 ● Ondersteuningsplicht ● Vast budget op basis 1 oktober 2011 ● Herinrichting: toelating, onderwijs en begeleiding

4 Landelijke instellingen i.o. cluster 2
● Auris + De Weerklank en Prof.v Gilseschool ● Kentalis De Voorde sluit aan bij Kentalis 1 augustus 2015 ● Zuid ( Taalbrug Eindhoven, Mgr. Hanseschool Hoensbroek) ● VierTaal (Orion, Cor Emous, Hendrik Mol en De Wildeschool) Landelijke afstemming Simea Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 4

5 1 augustus 2014 Onderwijs SWV PO VO Regionaal
-> 77 samenwerkingsverbanden PO > 75 samenwerkingsverbanden VO -> 1 reformatorisch swv, landelijk Cluster 2 (Kentalis): Landelijke positie Ondersteuningsplan SWV: ondersteuningsplan waarin opgenomen samenwerking Cluster 2 5

6 Huidige situatie ● REC bepaalt toelaatbaarheid cluster 2 door de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) ● Ouders kiezen tussen (V)SO of regulier onderwijs met rugzak ● Overheid bepaalt hoeveel geld een leerling krijgt; vastgestelde bedragen ● Vaste verdeling rugzak schooldeel en AB deel ● Wettelijke termijnen herindicatie: 3 of 4 jaar Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 6

7 Situatie 1 augustus 2014 ● Keuzevrijheid van ouders vervalt;
● Huidige criteria cluster 2 blijven gehandhaafd; ● Dialoog met ouders en onderwijs; ● Commissie van Onderzoek bepaalt welk onderwijs en ondersteuningsaanbod (‘onderwijsarrangement’) aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling en geeft een toelaatbaarheidsverklaring af; ● Onderwijsarrangement op maat gericht op: onderwijsbehoefte van de leerling ondersteuningsvraag van de school Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 7

8 Passend onderwijs Kentalis
Continuüm van onderwijs: 3 vormen : 1. Scholen voor SO & VSO 2. Nevenvestigingen 3. Speciale programma’s in regulier 3 verschillende diensten: 4. (Expertise-)ondersteuning in regulier 5. Consultatie en advies 6. Ontwikkeling & overdracht van expertise Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: hoofdstuk 5

9 Ondersteuning vanuit cluster 2
Arrangementen cluster 2 (toelaatbaar) Leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking ● Doof /slechthorend ● Taalspraakstoornis/ communicatieve problemen ● Leerlingen met meervoudig problematiek (MG) ● Doofblinde leerlingen Toelaatbaar : Landelijke criteria cluster 2 EN Onderwijsbehoefte Consultatie en advies-> geen toelaatbaarheid Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 9

10 Uitgangspunten arrangementen
Licht, medium, intensief Indiceren en arrangeren: Commissie van Onderzoek Toewijzing op basis van onderwijsbehoefte: leergebieden taal, lezen, rekenen, spelling & woordenschat, communicatieve vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling & leren leren (Cluster 2 gerelateerd) Ondersteuningsvraag van de leerkracht en de school Onderwijsarrangement wordt toegekend voor vastgestelde duur Motivatie en toekenning is transparant Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 10

11 Onderwijsbehoefte en ondersteuningsvraag
“ Wat heeft dit kind van deze ouders in deze groep bij deze leerkracht op deze school de komende periode nodig om het verwachte leerrendement te behalen?” & “Wat heb ik, leerkracht van een leerling cluster 2, nodig in deze groep om de aanpak te bieden die het nodig heeft en wat heeft de school nodig om de ondersteuning te kunnen bieden die de leerling nodig heeft.” Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 3

12 Toekenning onderwijsarrangement
● bevorderende en belemmerende factoren ● mate waarin het curriculum moet worden aangepast en leerlijnen op cluster 2 gebieden nodig zijn ● hoe intens en specifiek cluster 2 ondersteuning moet zijn om verwachte leerrendement te halen ● mate waarin een aangepaste omgeving nodig is concretiseren in 5 velden Sardes Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 12

13 Invulling arrangement (Sardes)
veld setting in de klas in de school _____________________________________________________ 1. Hoeveelheid tijd en aandacht 2. Onderwijsmaterialen 3. Ruimtelijke omgeving 4. Expertise 5. Samenwerking met andere instanties

14 Sardes – De 5 velden 1. Hoeveelheid tijd en aandacht Hoeveel extra tijd is er nodig, groepsgrootte, welke eisen stellen we aan het aantal “handen in de klas” 2. Onderwijsmaterialen Welke onderwijsmaterialen zijn er nodig om zorgleerlingen probleemloos te kunnen laten deelnemen aan het onderwijs 3. Ruimtelijke omgeving Welke aanpassingen zijn er nodig in de klas en het schoolgebouw 4. Expertise Welke teamexpertise is nodig? Welke specialistische expertise is nodig, met welke intensiteit? 5. Samenwerking met andere instanties Op welke basis werken we samen met welke vormen van (speciaal) onderwijs, deskundigen en welke instellingen buiten het onderwijs Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 6

15 Licht arrangement cluster 2
● Ondersteuning leerkracht/school (consultatie- adviezen n.a.v. observatie, klassenbezoeken) ● Begeleiding op afstand ● Incidentele/kortdurende ondersteuning van de leerling ● Kortdurende co-teachingstrajecten Mogelijke aanvulling uit Pakket Onderwijsondersteuning (POO) Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 15

16 Medium arrangement cluster 2
Daar waar kan clustering meerdere leerlingen waarmee mogelijk: ● aanwezigheid cluster 2 op meerdere dagdelen ● t.b.v. begeleiding en ondersteuning van school/leerkrachten en leerlingen Mogelijke aanvulling uit Pakket Onderwijsondersteuning (POO)

17 Pakket Onderwijsondersteuning (POO)
Mogelijk aanvulling arrangementen licht /medium uit Pakket Onderwijsondersteuning (POO) ● Speciale remedial teaching (pre-, re- ‘after’teaching) ● Co-teaching ● Schoolvideo interactiebegeleiding ● Deskundigheidsbevordering (cursussen) (inzet op maat en altijd cluster 2 specifiek!) Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 2 17

18 Tolkvoorziening * ● Nu: tolkvoorziening aanvragen bij UWV ● Straks: tolkvoorziening gekoppeld aan onderwijsarrangement afgestemd aan onderwijs/ communicatie behoefte leerling ● Nu: huidig budget is oneindig ● Straks: budget staat vast * n.b. beslissing uitgesteld!! Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 5 Gemiddelde van totaal gescreende leerlingen, geen onderscheid in doelgroep of leeftijd.

19 Consultatie en advies ● Vermoeden van cluster 2 problematiek
● Schoolinterne zorg ontoereikend ● Invullen signaleringsinstrument cluster 2 ● Contact opnemen met instelling cluster 2 Traject kosteloos Max. 3 tot 5 dagdelen (zonder toelaatbaarheid) Helpdesk De Voorde tot bereikbaar 19

20 Cluster 2 Vast budget cluster 2 op 1 augustus 2014
● Totale budget cluster 2 onderwijs begeleiding op basis van lln aantal 1 oktober 2011 ● Schooldeel rugzak toegevoegd aan budget cluster 2 Tot 2019 geen rekening met krimp of groei In 2019: evaluatie kwaliteit en opbrengst cluster 2

21 Visie Kentalis Samenwerken
Samenwerken met regulier onderwijs - Belangrijke verbinding via samenwerkingsverbanden - Samen tussenvormen ontwikkelen - Samenwerken met Siméa zodat vorm eenduidig blijft Samenwerken met ouders - Eerst verantwoordelijke in opvoeding - Educatief partnerschap Samenwerken met zorg, Aanmelding & Diagnostiek

22 Uitwerking komende jaren
Schooljaren 2013, 2014, 2015 Uitwerking via pilots - bv licht arrangement: kort en krachtig, flexibel, op afstand, via HGW - bv medium arrangement: werkt dit? Hoe dan? - bv intensief arrangement: kwaliteitsslag, kernbeelden passend onderwijs Pilots - Commissie van Onderzoek - Traject Toeleiding Samenwerking Ouders -Educatief partnerschap Samenwerking samenwerkingsverbanden Instellingsvorming Aantoonbare expertise cl. 2 opbrengsten Uitvoering Overgangsregeling Toelichting: Handleiding Doe-Het-Zelf pakket: Hoofdstuk 3

23 2014- 2016 Overgangsregeling cluster 2 (1)
● 1 augustus > huidige indicaties CvI vervallen ● Voor leerlingen dan met een CvI beschikking 1 augustus 2015 (of later)-> overgangsregeling tot 1 augustus 2016 ● CvO gaat vóór 1 augustus 2016 toelaatbaarheid cluster 2 na en wijst bij toelaatbaarheid een cluster 2 onderwijsarrangement toe 23

24 Overgangsregeling cluster 2 (2)
Schooljaar ● Herindicatie aanvragen CvI als begeleiding door cluster 2 (nog) nodig is na 1 augustus 2014 ● ESM lln groep 8 -> V(S)O: herindicatie SH nodig voor indien begeleiding door cluster 2 nog nodig is ● Aflopende indicatie : cluster 2 begeleiding stopt 24

25 Overgangsregeling cluster 2 (3)
Voor cluster 2 AB leerlingen - CvI beschikking einddatum (of later) -> - cluster 2 garandeert een vorm van ondersteuning - tot 1 augustus > - OOK als CvO negatief beslist!! 25

26 Overgangsregeling cluster 2 (4)
Ondersteuning cluster 2 op maat kan zijn: ● Inzet consultatie en advies ● Voorlopig arrangement - licht - medium - met of zonder POO in overleg met AB, school, ouders tot oordeel CVO Start van dit traject 26

27 Overgangsregeling cluster 2 (4)
● Uitzondering !!!!! Cluster 2 leerlingen in groep 8/eindgroep die overstappen naar V(S)O per 1 augustus 2015: Schooljaar : CVO beoordeelt op toelaatbaarheid/onderwijsarrangement Besluit CVO is geldig vanaf 1 augustus 2015 Negatief besluit CVO -> ondersteuning cluster niet gegarandeerd! 27

28 Meer informatie Passend Onderwijs
28

29 En nu, samen verder………???? 29


Download ppt "Passend onderwijs en cluster 2 Afstemming en samenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google