De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen werken, samen sterker!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen werken, samen sterker!"— Transcript van de presentatie:

1 Samen werken, samen sterker!
De ontwikkeling en kansen van Park ter Waerden Dames en heren, Het is ons een genoegen om u vandaag mee te mogen nemen in wat, in onze ogen, een uniek project voor Landgraaf en misschien we voor de hele regio is. De ontwikkeling van Park ter Waerden, een brede sportieve en sociaal maatschappelijke voorziening voor de inwoners van Ubach over Worms. Ik zal tijdens deze presentatie proberen om een beeld te schetsen van de aanleiding om te komen tot de ontwikkeling van het park en ik zal ingaan op de verschillende partijen en de chemie die zij samen hebben. Een doel is een droom met een deadline (peter Darbo, Vlaams Aforist)

2 En in het begin was er… Een idee
Het hechte verenigingsleven is een van de kenmerken van de Ubach over Wormse gemeenschap. Veel mensen zijn lid van meerdere verenigingen en de mate waarin we elkaar in dit dorp kennen is groot. Het is dan ook niet vreemd dat de aanleiding om te komen tot de ontwikkeling van Park ter Waerden ontstond uit de ‘toevallige’ contacten tussen mensen van UOW’02, STB en Jong Nederland. Hoewel de verenigingen floreerden, zagen de gesprekspartners van het eerste moment een tendens naar de toekomst toe die het noodzakelijk maakte om de samenwerking te zoeken. Door de demografische krimp, de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening van de regio, wachtte de verenigingen een toekomst waarbij het aantal potentiële leden, kaderleden, bestuurders, geldschieters etc. af zou gaan nemen. Deze situatie zou uiteindelijk ook de nu nog krachtige verenigingen in de problemen kunnen brengen. Door met elkaar en waar nodig ook over de grenzen van de vereniging heen de samenwerking te zoeken, zouden de verenigingen toekomstbestendiger worden. Met de samenwerking op Park ter Waerden en de ontwikkeling van het park zowel voor de actieve als passieve sportbeleving, hoopten de initiatiefnemers verder ook een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk Ubach over Worms.

3 Hoe zorgen we ervoor dat de verenigingen op Park ter Waerden op ieder gebied klaar zijn voor hun toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat Park ter Waerden een bijdrage levert aan de sociale cohesie in Ubach over Worms? Hoe zorgen we voor toekomstbestendige accommodaties op Park ter Waerden? Het vertrekpunt bij de ontwikkelingen op Park ter Waerden was (en is) de samenwerking tussen de verenigingen. Met name door dit vertrekpunt en alle positieve energie die daar van meet af aan bij hoorde, vond de samenwerking meteen een gewillig oor bij de lokale overheid. Een logische vervolgstap waren de plannen voor een fundamentele verandering op het park. Een aantal vragen stond daarbij centraal: Hoe zorgen we ervoor dat de verenigingen op Park ter Waerden op ieder gebied klaar zijn voor hun toekomst? Hoe zorgen we toekomstbestendige accommodaties op Park ter Waerden? Hoe zorgen we ervoor dat Park ter Waerden een bijdrage levert aan de sociale cohesie in Ubach over Worms? Met name in dit laatste element zit een belangrijke reden op basis waarvan we het voormalige sportpark Ter Waerden omgedoopt hebben in Park ter Waerden. Hoewel sport en sportbeleving een belangrijke rol innemen op het park, gaat onze ambitie verder. Park ter Waerden wil ook een ontmoetingsplek zijn (primair) voor de bevolking van Ubach over Worms. Een omgeving die mensen bindt en verbindt over de grenzen van sport heen.

4 accommodatie Nieuw aanbod Efficiency Gunstige exploitatie
Gedeeld gebruik accommodatie Bezetting Flexibel Waar zitten nu de voordelen en kansen in een groot project als Park ter Waerden? Optimale bezetting Door te kiezen voor een inrichting van gebouwen en infrastructuur waarbij gedeeld gebruik gemeengoed is, kan Park ter Waerden werken op basis van een zo optimaal mogelijke bezetting. Dit is belangrijk vanuit twee invalshoeken. Enerzijds is bedrijvigheid op het park belangrijk. Mensen trekken mensen en zien sporten doet sporten! Een goed bezet park stimuleert mensen om ook hun (sportieve) ambities verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt leegstand voorkomen. Een accommodatie die leeg ligt kost geld. De exploitatie van ruimtes en infrastructuur lopen vaak gewoon door. De optimale bezetting voorkomt deze ongewenste situatie. Flexibiliteit Park ter Waerden kent momenten van piekbezetting. Het is niet mogelijk, maar ook niet wenselijk, om een park in te richten op deze pieken. De opzet van de gebouwen en de infrastructuur is van dien aard dat ze flexibel ingezet kunnen worden. Bij grote evenementen kunnen gebruikers beschikken over de sporthal, de voetbal- en tennisvelden, de atletiekaccommodatie, maar ook de verschillende kleed- en verblijfsaccommodaties. De flexibiliteit blijkt ook uit de inrichting van het multifunctionele gebouw. Ruimtes hebben geen vaste bestemming, maar worden (al na gelang de behoefte) bestemd. Gedeeld gebruik Door in de bouwfase goed te kijken naar de ruimtebehoeften van de verschillende partijen, kon op een slimme manier gebouwd worden. Ruimte, zowel binnen als buiten kan gedurende de dag en de week door verschillende partijen gebruikt worden, dit biedt voor alle partijen opnieuw exploitatievoordelen. Nieuw aanbod Het vertrekpunt van Park ter Waerden is de kracht van de gebruikers nu. De ambitie voor de toekomst reikt echter verder. De verenigingen op Park ter Waerden worden waar dat kan gestimuleerd om hun aanbod te verbreden met aanbod voor nieuwe doelgroepen. Daarbij ligt een belangrijke focus op het groeiend aantal senioren in onze omgeving maar ook de gehandicapten krijgen aandacht. Als beheerstichting blijven we ook actief op zoek naar nieuwe gebruikers op het park die iets toe kunnen voegen aan de sportieve en recreatieve mogelijkheden. Efficiency de samenwerking op één park maakt het voor de betrokken partijen mogelijk om efficiënter te werken. Onderhoud kan samen opgepakt worden en het dagelijkse beheer van de accommodatie hoeft niet meer door een vereniging alleen geregeld te worden. Inkoop wordt aantrekkelijker en verenigingen kunnen profiteren van elkaars expertise. Ook samen op zoek naar vrijwilligers al dan niet samen met de Landgraafse vrijwilligerscentrale kan tot voordelen leiden. Gunstige exploitatie Individuele verenigingen die niet met elkaar samenwerken maken kosten die, als ze in een groter verband gezien en gedeeld kunnen worden, veel lager zullen zijn. Het gezamenlijk organiseren van schoonmaak en beheer, de inkoop van energie, maar ook krachtenbundeling op het gebied van de inkoop van materialen zorgen voor een lagere druk op de respectievelijke begrotingen en maken de exploitatielasten van de verenigingen beduidend gunstiger.

5 Wie zijn nu de kernpartners!
Na het afhaken van de tennisvereniging, schutterij en veel later Jong Nederland als partner in de ontwikkeling van het park, zijn UOW’02 en STB als kernpartijen achter gebleven. Vanuit deze kernpartijen en continue overleg met de gemeente zijn de wensen en ideeën uitgewerkt. Voor de besturing is een beheerstichting Park ter Waerden in het leven geroepen. Beide verenigingen hebben zitting in de raad van toezicht van het park. Deze RvT houdt (vanuit het perspectief van de verenigingen) toezicht op het handelen van de beheerstichting Park ter Waerden. In de beheerstichting zitten nu naast leden die een rechtstreekse verbinding met een van beide kernpartijen hebben, ook leden die onafhankelijk zijn. Deze mix maakt de samenwerking binnen het bestuur alleen maar sterker!

6 Plattegrond

7 Atletiekbaan

8 Kunstgrasveld

9 Tribune en gebouw

10

11

12 Partners Naast de kernpartijen op Park ter Waerden, zijn er een reeks partners en sponsoren die het mogelijk maken dat de ontwikkelingen op het park op deze manier gestalte krijgen. Park ter Waerden is meer dan sport alleen! Een aantal partijen benadrukken met hun deelname deze gedachte. RADAR, een stichting die werkt met mensen met een verstandelijke beperking, vindt op Park ter Waerden een zinvolle dagbesteding voor haar cliënten. In de nieuwe MFA is voor RADAR een ruimte gereserveerd van waaruit de cliënten werken in het beheer en onderhoud van het park. Ook het wassen van sportkleding is een taak die belegd is bij de clienten. Kinderopvangorganisatie HUMANITAS start in de huidige kantine van UOW’02 in het najaar met naschoolse opvang. Met de komst van deze opvang wordt de kans om te werken in de driehoek onderwijs, kinderopvang en verenigingen nog kansrijker. Onderwijsstichting MOVARE is een van de grote daggebruikers van het sportpark. Middels een significante financiële impuls maakt deze stichting het mogelijk om te werken met combinatiefunctionarissen sport en bewegen. Deze functionarissen ondersteunen, naast hun werk op de scholen, ook de verenigingen en ze faciliteren de eerder genoemde driehoek tussen onderwijs, kinderopvang en verenigingen. In deze driehoek komen kinderen laagdrempelig in contact met de veelheid aan sportief aanbond die Park ter Waerden kent. Chiropractie en Rugcentrum Landgraaf neemt binnen afzienbare tijd de ruimte van het huidige sportcafé Phoenix in gebruik. De aanwezigheid van een dergelijke praktijk, dicht bij de sporter, is een enorme verrijking voor het aanbod. Naast verschillende behandelingen, biedt deze partner straks ook op blessure herstel gericht aanbod waarbij gebruik van velden en atletiekbaan en de daar aanwezige hulpmiddelen mogelijk is. Drukkerij Hamers is voor Park ter Waerden de ontwikkelaar van de huisstijl en de website. Met het door hen ontwikkelde logo hebben de stichting en het park een herkenbaar gezicht gekregen. Om een omvangrijke ontwikkeling als die op Park ter Waerden vorm te kunnen geven, zijn veel middelen nodig. De gemeente Landgraaf heeft er, ondanks het moeilijke economische tij, toch voor gekozen om te investeren in het park. Dit geldt ook voor de provincie Limburg. In de beginfase van de ontwikkelingen rondom Park ter Waerden, zijn er op een aantal momenten tegenslagen geweest die de voortgang in gevaar brachten. Een subsidie van ruim euro die aangevraagd was bij de landelijke overheid werd afgewezen, De bestedingsruimte bij de lokale overheid bleek kleiner dan aanvankelijk verwacht, Een van de kernpartijen, Jongnederland, haakte af. De directe gevolgen van de verhuizing naar Park ter Waerden waren voor deze vereniging te groot. Iedere tegenslag is benaderd als een nieuwe kans. In het traject naar de realisatie van Park ter Waerden is de gezamenlijke creativiteit van de betrokken verenigingen en de gemeente groot geweest.

13 Sponsoren Wie wil dit initiatief ook ondersteunen? Mediaan
Stichting Raiffeisen Ubach over Worms Wie wil dit initiatief ook ondersteunen? Stichting Angelus Familiefonds Naast deze twee overheden zijn er tal van grotere en kleinere sponsoren die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie. Zo mochten wij bijdragen ontvangen van stichting Abel, stichting Raifeissen, stichting Angelus familiefonds, stichting Laura fonds en Mediaan. Ook de bordsponsoren in de hal noemen? Bordsponsoren sporthal

14 Ons logo Het logo van Park Ter Waerden is samen met Drukkerij Hamers gebaseerd op de vorm van een jong blad. Deze vorm is terug gebracht naar een organische, abstracte en dynamische vorm. Het beeldmerk van het logo staat voor gezondheid, puurheid, bescherming, kracht en beweging. Het drukt verder een organisch, dynamisch karakter uit. De twee uiteinde komen naar elkaar toe en maken als het ware een omarmende beweging dit drukt koestering en bescherming uit, maar diezelfde beweging laat (doordat de uiteinden naar elkaar toe vouwen) ook overkoepeling zien. Deze overkoepeling staat voor de verschillende verenigingen en organisaties die zijn aangesloten en de verschillende sporten en activiteiten die uitgeoefend kunnen en zullen worden op het park. De organische en dynamische vorm staat voor het menselijke en de beweging. De kleur, afgeleid van een jong blad, representeert een frisse, jonge en vernieuwende omgeving waar gezond gedrag centraal staat. Er is gekozen voor een klassiek lettertype in combinatie met de organische vorm. Gecombineerd ontstaat er een modern, rustig maar krachtig logo.

15 Doelgroepen Park ter Waerden Verenigingen Buurt Bedrijfsleven
Park ter Waerden kent een aantal doelgroepen. Allereerst richten wij ons op de verenigingen die sporten op Park ter Waerden. We willen deze verenigingen een sportpark bieden waarop zij hun core business optimaal kunnen uitvoeren. Daar waar dat kan willen we verenigingen ontlasten, door beheer en onderhoud goed in te richten. Naar de verenigingen onderneemt de beheerstichting Park ter Waerden echter ook inhoudelijke initiatieven. Zo kan een combinatiefunctionaris ingezet worden in de ondersteuning van verenigingen en verbinden we verenigingen aan elkaar om, daar waar dat kan, samen activiteiten te ontwikkelen. In de toekomst zal de samenwerking op het park in het algemeen en tussen de verenigingen onderling in het bijzonder, een belangrijke succesfactor voor Park ter Waerden worden. De tweede doelgroep is de buurt. We willen als sportpark deel uitmaken van de Ubach over Wormse gemeenschap. De bewoners van Ubach over Worms moeten zich niet alleen thuis voelen op het park, maar ze moeten er ook steeds meer de weg er naartoe gaan vinden. Door de verbinding te zoeken met de buurtverenigingen willen het park nadrukkelijker in de buurt profileren. Naast de mogelijkheden om te sporten zijn hier ook de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, met elkaar te overleggen, of zomaar samen gezelligheid te vinden, van groot belang. De derde doelgroep zijn de Landgraafse bedrijven. Op Park ter Waerden sporten meer dan 2000 mensen per week. De variëteit in doelgroepen, van heel jong tot bejaarden, maakt de sporters en toeschouwers op het park tot een afspiegeling van veel potentiële afzetmarkten voor bedrijven. Daarnaast biedt het park arbeidspotentieel. We zien kansen in projecten als social return. Mensen met een grote afstand naar de arbeidsmarkt kunnen op Park ter Waerden werkervaring op doen om zo weer uit te groeien tot potentiële arbeidskrachten voor de Landgraafse bedrijven. In de toekomst willen we graag met het bedrijfsleven in gesprek over deze en andere mogelijkheden. Verder wil Park ter Waerden bedrijsport arrangementen gaan aanbieden. Op deze manier kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan het welzijn van werknemers en aan het terugdringen van ziekteverzuim. Het multifunctionele complex tenslotte biedt door de innovatieve opzet voor bedrijven een ideale plek voor het organiseren van vergaderingen en studiemomenten.

16 Onze Kernwaarden kwaliteit cultuur innovatie
Veilig, schoon, intact, up to date, professionele interne organisatie Open, transparant, faciliteren, delen, sfeervol, thuisgevoel innovatie Nieuwe concepten buiten de geijkte paden.

17 Kansen Aanbod Mensen Ontmoeten Netwerken Diensten Vergaderen Producten
Sportaccommodaties Vergaderfaciliteiten Kinderopvang Mensen Hersteltraining Netwerk Kennisbank …………. Vergaderen Producten Bedrijfsfeest Medewerkers Opleidingen Specifieke (eenmalige) kennis Cursussen Secundaire arbeidsvoorwaarden ? Sporten ?

18 Financiën BEGROTING De begrote investering in de totale infrastructuur, gebouw en bedraagt ruimt € De bijdrage van de Gemeente bedraagt  € en van de provincie € Daarnaast wordt ten gevolge van de gekozen BTW constructie een BWT voordeel van € behaald. Wij hebben van Abel  een  toezegging van € ontvangen en van een aantal andere fondsen tot op heden totaal € Per saldo dient de beheerstichting circa 1/3 deel van de investering (€ ) te betalen. Voor dit bedrag worden leningen aangegaan, welke worden terugbetaald met de verhuurinkomsten uit de accommodatie en de exploitatie  van de sporthal.

19 Raad van toezicht Park ter Waerden
Structuur Raad van toezicht Park ter Waerden Bestuur Park ter Waerden Professionele tussenlaag Combinatiefunctionaris, verenigingsmanager, gemeente (Welsun, vrijwilligerscentrale, Werkbedrijf i.o.), buurtplatform, UWV, re-integratie organisaties, Huis voor de Sport, Huis voor de Zorg, bedrijven etc. Atletiekvereniging STB Voetbalvereniging UOW’02 Gebruikers Sporthal Dojo Onderwijs, bedrijfsleven, buurt Gemeente Tennisvereniging Ubach over Worms De organisatievorm van Park ter Waerden is als volgt vormgegeven. In de raad van toezicht zitten 2 leden op voordracht van respectievelijk UOW’02 en STB. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur Park ter Waerden dat samengesteld is uit (op dit moment 5) leden die deels wel en deels geen directe verbinding hebben met UOW’02 of STB. Het bestuur kent een portefeuilleverdeling op basis van affiniteit en deskundigheid en is zowel verantwoordelijkheid voor de facilitaire gang van zaken op het park, als ook voor het geven van inhoudelijke impulsen. Het bestuur exploiteert het park in opdracht van de gemeente Landgraaf. Op dit moment is er, voor wat betreft de inhoudelijke uitvoering, nog een rechtstreeks verbinding tussen bestuur en gebruikers. In de toekomst willen wij echter gaan werken met een tussenlaag van mensen uit verenigingen, buurt en bedrijfsleven die in de directe uitvoering naar de gebruikers van het park gaan werken. We gaan ervanuit dat mensen met zoveel mogelijk kennis en kunde over sport, bewegen en andere relevante werkgebieden, verenigingen en gebruikers optimaal kunnen ondersteunen. Zij kunnen initiatieven nemen of initiatieven uitwerken die aangedragen worden, waardoor het aanbod op het park sterker zal worden. De gebruikers van het park zijn STB, UOW’02 en de gebruikers van de sporthal. De klanten van deze gebruikers zijn de mensen uit de buurt, het onderwijs en het bedrijfsleven. Schutterij St. Joseph Waubach

20 Nu nog verder bouwen De toekomst zien we met vertrouwen tegemoet!
We willen nu nog verder bouwen en misschien begint het nu pas. De infrastructuur is zo dadelijk af maar dan ……… In de driehoek wil de beheerstichting faciliteren en ondersteunen voor de doelgroepen verenigingen, buurt en bedrijfsleven. Maar wel vooral samen de puzzelstukjes in elkaar laten vallen door alle partijen.

21 Vragen en suggesties


Download ppt "Samen werken, samen sterker!"

Verwante presentaties


Ads door Google