De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal- en rekenbeleid Wie gaat wat doen? NL, wiskunde of schoolbreed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal- en rekenbeleid Wie gaat wat doen? NL, wiskunde of schoolbreed"— Transcript van de presentatie:

1 Taal- en rekenbeleid Wie gaat wat doen? NL, wiskunde of schoolbreed
Waarom? de aanleiding Rol van de docent Wat gebeurt al op je school? in kaart brengen Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict Doelgroepen, ook taalzwakke/ rekenzwakke leerlingen Taal- en rekenbeleid Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom Voorbeelden van taalbeleid/rekenbeleid op scholen Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Visie en concepten? past aanpak bij de school Plaats binnen school? steun directie, langdurig Plan maken en invoeren Wat is je didactiek?

2 Doorlopende leerlijnen taal en rekenen Taal/rekengericht vakonderwijs
Taal – en/of rekenproblemen Taal/rekenen schoolbeleid Taal- en rekenbeleid Taalbewustzijn rekenbewustzijn Voortgang & toetsing Doorlopende leerlijnen taal en rekenen - Taal/rekengericht vakonderwijs

3 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Waarom? de aanleiding Kwaliteitskaarten Rapport Meijerink Elsevier Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren inspectierapport Interne redenen binnen school Trouw rapport terug

4 Kenmerken taalvaardigheid /rekenvaardigheid van leerlingen:
Beperkte woordenschat Moeite met tekstbegrip Slordig lezen Slordige formuleringen, Onvolledige antwoorden Ze beheersen geen breuken Kunnen niet rekenen met procenten

5 Doel taal- en rekenbeleid
‘De school ontwikkelt een schoolbreed taal- en rekenbeleid om de taalvaardigheid en de rekenvaardigheid van alle leerlingen te verbeteren.’

6 Schoolbreed taal- rekenonderwijs: kenmerken
Betekenisvol: taal- of rekentaak is nodig voor vak/praktijkopdracht Taal- en rekentaken bij vakopdrachten worden expliciet benoemd Oefening en feedback Heldere beoordeling Samenwerking taal(-reken)docent (Nederlands) en vakdocent

7 Geïntegreerd taal- en rekenonderwijs
…begint met een visie op taal- en rekenonderwijs

8 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Vakken, leergebieden? Scenario 1, 2, 3, 4? Cijferen  realistisch rekenen,  gecijferdheid Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Cijferen  strategieën Rol docent Visie en concepten? past aanpak bij de school terug

9 Visie-uitspraken Taalbeleid
Taal is cruciaal bij het leren. Taal geeft het denken vorm. Taal omvat alle taalvaardigheden. Taalbeleid is gericht op de voortgezette taalverwerving van alle leerlingen Taalbeleid richt zich op de voertaal Nederlands. Uitgangspunten 1) Een betere taalvaardigheid leidt tot betere schoolprestaties bij alle vakken. 2) Om de schoolprestaties te verbeteren is aandacht voor taal bij alle vakken onontbeerlijk.

10 Wat? Visies op Geletterdheid en Gecijferdheid (Literacy en Numeracy)
Taal in de vakken en in het dagelijks leven Rekenen in contexten uit het dagelijks leven Taal en rekenen zijn geïntegreerd in het culturele, maatschappelijke, persoonlijke en emotionele handelen Begrijpend lezen Spelling Basisbewerkingen rekenen

11 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Wie gaat wat doen? Werkgroep klein of groot Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren NL, wiskunde of schoolbreed? Uit alle secties, leergebieden Vanuit de wiskunde vanuit Nederlands schoolbreed terug

12 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Wat gebeurt al op school? in kaart brengen Gaat het om competenties of kennis en vaardigheden? Relatie met referentie niveaus Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Enquête afnemen? Zelf uitvoeren, door anderen laten doen Interviewen of gesprekken terug

13 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Rol van de docent/didactiek De expert en deskundige Vraagbaak? Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Taalbewuste vakdocent Rekenbewuste vakdocent Verantwoordelijk voor taal/rekenen terug

14 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Welke plaats heeft zakrekenmachine, spellingchecker (aan) leren onderhouden - gebruiken Oefenen, hoe? Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren In context of kaal Rol en gebruik modellen (PO) Wat is je taal en rekendidactiek? terug

15 Een taal/rekenbewuste docent:
… werkt vanzelfsprekend aan vergroten van taal/rekenvaardigheid van leerlingen … heeft aandacht voor vaktaalwoorden en schooltaalwoorden, leesvaardigheid en rekenkennis en vaardigheden … ziet rekenen in zijn vak … legt relaties met wat in voorgaande lessen en andere vakken is gebeurd (voorkennis activeren) … laat leerlingen zelf verwoorden wat een opdracht van hen vraagt of wat de leerstof inhoudt … past eigen taalgebruik aan, aan niveau leerlingen (N+1) … bekijkt toetsen kritisch op formuleringen

16 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Wat ga je inzetten? materialen, ook ict School of thuiswerk RT, Deficiënties wegwerken Extra materiaal bij methode Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Oefenen met ICT en op papier? terug

17 Reken-taalbeleid belangrijke factoren
Toetsen, welke en waarom Instaptoetsen - Dia-taal, Cito-toets - methodegebonden toets - HU, brugklas Eindexamens Eigen toets of gekocht CITO ref toets Voortgangstoetsen Reken-taalbeleid belangrijke factoren Vakspecifiek (rekenen) of juist vakoverstijgend Doel van toets: - beoordelen (voor een cijfer) - diagnostisch (voor ll, docent) - evalueren (onderwijs) terug

18 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Dyslexie, rekenproblemen of dyscalculie Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Remediëren? protocol Meer of anders? terug

19 Reken-taalbeleid belangrijke factoren
Leg contact met MBO/HO in de buurt. Wat zijn de verwachtingen? Aansluiting: Instroom, doorstroom uitstroom Wat zijn drempels binnen je school? Reken-taalbeleid belangrijke factoren Bestudeer reken-programma PO, wat zit er wel/niet (meer) in Organiseer bijeenkomst met aanleverende PO-scholen. terug

20 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
geld voor verbetering kwaliteit rekenen & taal, 57 euro/leerling/jaar, 4 jaar lang Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren kwaliteitsslag taakuren Wie gaat het betalen? terug

21 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren
Ondersteunt directie het initiatief Reken-taalbeleid? Hoe informeer en betrek je collega’s? Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Ga voor een meerjarig traject Plaats binnen school? steun directie, langdurig terug


Download ppt "Taal- en rekenbeleid Wie gaat wat doen? NL, wiskunde of schoolbreed"

Verwante presentaties


Ads door Google