De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werven van geld Creëren van betrokkenheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werven van geld Creëren van betrokkenheid"— Transcript van de presentatie:

1 Werven van geld Creëren van betrokkenheid
Fondsenwerving Werven van geld Creëren van betrokkenheid

2 Ken jezelf Wie ben je? Waar kom je vandaan? Welke functie heb je?
Geef je? Aan wie geef je? Waarom geef je?

3 Meer geld via … Fondsen Subsidie Sponsoring
Fondsen -> Dat zijn maatschappelijke organisaties die opgericht zijn om andere organisaties financieel te ondersteunen. Om steun te ontvangen hoeft men in principe geen tegenprestatie te leveren. Wel wil men vaak dat het geld uit meerdere bronnen komt alsof men een deel als het ware zelf bijdraagt en een goede aanvraag op de juiste formulieren. Neem de tijd, b.v. ½ jaar tussen aanvraag en toekenning. Subsidie -> via gemeente, vb. voor sportverenigingen met een aanbod voor mensen met een handicap of kortingen op lidmaatschap van sporters dan wel geld voor een plan dat past binnen de WMO of de BOS impuls van de gemeente. Check de mogelijkheden bij uw gemeente/provincie op landelijk dan wel europees niveau. NOC*NSF komt binnenkort met een nieuwe sportsubsidiewijzer. Sponsoring -> Sponsors zijn bedrijven die een bijdrage geven in ruil voor een tegenprestatie. Veel bedrijven zijn kritisch; ze willen een goed onderbouwd sponsorplan. Sluit met dat plan aan bij het product dat het bedrijf produceert en betrek het bedrijf bij je activiteit. Laat ze b.v. meehelpen en meegenieten breng ze in contact met de doelgroep.

4 Het veld Fondsenboek Fondsendisk Aanvraag.nl
Movisie.nl – pagina over fondsenwerving Er bestaan in Nederland duizenden fondsen, met elk zijn eigen aandachtsgebied. Belangrijke fondsen op het gebied van de verstandelijk gehandicapten zijn het Fonds Gehandicaptensport, NSGK, Nationale collecte Verstandelijk gehandicapten, VSB fonds en voor de jeugd JohanCruyfffoundation, meervoudiggehandicapte jeugd stichting de Nees e.d. maar ook de maatschappelijke fondsen van de Rabobank of het oranjefonds. Zoals gezegd kent ons land heel veel verschillende fondsen. En elk fonds heeft zijn eigen doelstellingen. Sluit uw project aan bij de doelstelling en de doelgroep van een bepaald fonds? Dan heeft u kans op financiële steun. De doelstellingen én de beschikbare budgetten van de fondsen in Nederland zijn op te vragen. Ze staan op cd-roms en in boekjes. De bekendste zijn: het Fondsenboek, en de Fondsendisk. Verder brengt Elsevier de Fondsenalmanak uit en zijn er de cd-roms van SubsidieTotaal. Deze zijn bij de boekhandel te verkrijgen. Geen van deze zoeksystemen is helemaal volledig. Raadpleeg dus zoveel mogelijk bronnen. Veel vermogensfondsen bestaan louter uit een (vrijwillig) bestuur, dat zich inzet voor de doelstelling (geld geven), maar zeer terughoudend is met het ontwikkelen van een voorlichtende en administratieve werkorganisatie. Kosten moeten immers zoveel mogelijk beperkt blijven, en er is mede daarom een grote angst voor een groot aantal slechte aanvragen. Sommige fondsen schakelen overigens zelf adviseurs in die op zoek gaan naar interessante projecten, die goed bij de wensen van het opdrachtgevend fonds aansluiten. Het advies is echter steeds om uw project in het kort zichtbaar te maken. 1. Door uw folder te verspreiden onder de regionale notarissen. Zij zijn in principe betrokken bij de oprichting van zulke fondsen, die bijvoorbeeld ontstaan uit een legaat en specifiek en formeel bestemd moeten worden. Notarissen kennen lokale fondsen en zij kunnen hun cliënten vrijblijvend informeren over het bestaan van uw project. 2. Door collega’s van andere instellingen, in uw regio en in het land, te raadplegen, hoort u wellicht van zulke fondsen. Wissel dus informatie en ervaringen uit. 3. Door naar namen van bestuurders van die fondsen te zoeken. De kans is groot dat u bij fondsen in uw eigen regio eerst eens persoonlijk, informeel contact kunt zoeken. Maar ook voor landelijke fondsen op uw terrein is de kans reëel dat bestuurders bekend zijn, en benaderbaar via het veld. Lobbyen dus! 4. Door huis-aan-huisbladen en andere lokale media bij te houden, komt u fondsen tegen die lokale maatschappelijke projecten steunen. 5. Door zelfgeorganiseerde publiciteit (evenementen en acties) en free publicity onder de aandacht van vermogensbeheerders komen. Hoe meer u gezien wordt in uw regio, hoe groter de kans dat u dat uiteindelijk iets oplevert.

5 Tien tips (1) Ken jezelf! Ga uit van wat je te bieden hebt
Financiële gegevens inzichtelijk en transparant Gebruik je netwerk Vraag om de aanvraagprocedure Kort en krachtig. Verkoop je project, bij voorkeur in een zin. Formuleer een goede doelstelling, dit is je boodschap die duidelijk maakt waarom jou project uniek is. Voor wie of wat het project bedoeld is. Waar ben je trots op, maak keuzes en probeer niet alles te zijn. Kwaliteiten, imago, doelgroep, exposuremogelijkheden. Bepaal wat sponsorbaar is binnen het project. Verstrekkers weten prima hoeveel iets kost, ga geen rare dingen in de begroting zetten Je eigen netwerk en dat van de organisatie. Wissel ervaringen en informatie uit met collega’s met aanverwante doelstellingen en kijk of er kan worden samengewerkt. Ieder fonds kent een eigen procedure, dit maakt het vaak complex en tijdrovend. Veelal is men wel op zoek naar dezelfde informatie

6 Tien tips (2) 6. Zorg voor een helder projectplan 7. Persoonlijk contact helpt 8. Creëer betrokkenheid 9. Ben een gelijkwaardige partner, biedt samenwerking aan 10. Ga zorgvuldig om met uw gever

7 Gegevens projectplan Minimale informatie is de 6 w’s
Welk project/welke doelstelling wilt u behalen? Waar vindt dit plaats? Wanneer vindt dit plaats? Wie betreft het? Waarom is juist dit project noodzakelijk? Wat kost het om dit project te realiseren?

8 Voorbeelden Philadelphia regio Noord-Gelderland Mad4Sports Talant
Vrienden van Talant Twentse Zorgcentra G.o.a.l. (scorenvoorgoal.nl) Brummen in aktie voor gehandicaptensport De gemeente Brummen is op 25, 26 en 27 juni jl. in aktie geweest voor de gehandicapte sporters. Op initiatief van Mad4Sports is er een gezellig weekend geweest, met veel muziek, optredens, horeca, sport en spel! Zo was er b.v. een rolstoelparcours en waren er roeiwedstrijden. Alle opbrengsten van het weekend zijn naar het Fonds Gehandicaptensport gegaan. Vanuit die opbrengsten is € 3.000,- bestemd voor Stichting Philadelphia Gelderland Noord, die meedoen met het nieuwe aanbod van Zo kan het ook!. Zij schaffen iets aan om hun plannen in het kader van Zo kan het ook! waarmee ze de cliënten meer sport en bewegen aan willen bieden, vorm te kunnen geven.   Talant Dit projectplan is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Vrienden van Talant. Deze stichting vervult wensen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om extra’s die het leven beter en leuker maken maar die zonder financiële hulp niet mogelijk zijn (bron: website Talant). Daarnaast initieert en ondersteunt de Stichting innovatieve projecten ten behoeve van de cliënten van Talant. Daartoe kiest de stichting periodiek een thema dat het zorgbeleid van Talant ondersteunt of stimuleert en aansluit op relevante landelijke thema’s. Tevens dienen de thema’s profilering van de Stichting Vrienden van Talant mogelijk te maken en ruimte te bieden voor samenwerking met het bedrijfsleven en andere partners. Het stichtingsbestuur erkent de geschetste bewegingsarmoede van deze doelgroep en wil graag het welbevinden van de cliënten stimuleren, zowel op fysiek, psychisch als emotioneel vlak. Een actieve en gezonde leefstijl van cliënten kan naar haar mening hieraan een waardevolle bijdrage leveren. De Stichting heeft daarom voor de komende jaren “Bewegen en Gezondheid” als thema gekozen. Twentse Zorgcentra Scorenvoorgoal.nl Wat is GOAL GOAL staat voor; scoren voor jezelf en voor mensen met een verstandelijke beperking. Doel GOAL geeft financiële ondersteuning aan de recreatieve activiteiten Op De Twentse Zorgcentra. Activeren en recreëren is ontspannen, is even los zijn van je dagelijkse beslommeringen en genieten. Dat is belangrijk en dat heeft iedereen nodig. Helaas lukt het niet altijd om via de reguliere financiering en door de toenemende hoge zorgkosten, recreatieve projecten van de grond te krijgen. Het wordt voor onze cliënten dus steeds moeilijker om aan recreatieve activiteiten deel te nemen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Met GOAL willen we hier dan ook verandering in brengen.

9 Visie Sport maakt je lichamelijk en mentaal sterk voor het dagelijks leven en is juist daarom voor mensen met een handicap essentieel. Missie Werven van financiële middelen waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten.

10 Collecteren – bonusregeling Evenementen Subsidie
Bonusregeling 25% voor organisaties met een sportaanbod voor mensen met een handicap, 15% voor organisaties zonder sportaanbod voor mensen met een handicap. Evenementen – bij diverse (sport)evenementen wordt geld ingezameld voor Fonds Gehandicaptensport. In overleg kan een gedeelte van de gelden terugvloeien naar de zorginstelling ten behoeve van sport/bewegen voor mensen met een handicap. Procedure toekenning Publiciteit geven aan bijdragen financiers Verantwoording afleggen Wat is er met het geld gedaan - inhoudelijke verantwoording - financiële verantwoording Door wie kan een financiële bijdrage worden aangevraagd? Sportorganisaties aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland. Sportorganisaties die partner zijn van Fonds Gehandicaptensport, Andere sportorganisaties zonder winstoogmerk die de organisatie, belangenbehartiging of stimulering en promotie van sport voor mensen met een handicap expliciet tot doel hebben, Organisatoren zonder winstoogmerk die een aansprekend internationaal sportevenement (Europees of Wereldkampioenschap of vergelijkbaar) willen organiseren in Nederland. Andere organisaties, instellingen en voorzieningen voor kinderen en volwassenen met een handicap die tevens een aanbod hebben of willen ontwikkelen voor sport en bewegingsactiviteiten voor deze doelgroep. De aanvragende organisatie dient een rechtspersoon te zijn. Individuele sporters kunnen geen aanvraag indienen. De bijdrage beoogt te voorzien in de meerkosten die zijn verbonden aan de uitvoering en organisatie van sport voor mensen met een handicap. Uitsluitend sporten die erkend zijn door NebasNsg of sporten beoefend binnen sportbonden aangesloten bij NOC*NSF komen voor een bijdrage in aanmerking. Welke projecten komen in aanmerking? De volgende projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking: a. Sport- en spelmateriaal Aanschaf van sport- en spelmateriaal, specifiek bestemd voor mensen met een handicap en niet zijnde voor de betreffende tak van sport gebruikelijke materialen. b. Lokale, regionale en nationale sportevenementen en toernooien Sportevenementen en -toernooien georganiseerd voor mensen met een handicap met een incidenteel karakter. Sportactiviteiten met een regelmatig terugkerend karakter die meerdere malen per jaar of jaarlijks georganiseerd worden (bijv. competities en nationale kampioenschappen) en sportevenementen met een vakantiekarakter (bijv. vaartochten, wintersport, ponykampen) komen niet voor een bijdrage in aanmerking. c. Internationale sportevenementen en toernooien Internationale sportevenementen en –toernooien georganiseerd ten behoeve van mensen met een handicap in Nederland en vallend onder auspiciën van een internationaal erkende sportfederatie. d. Voorzieningen en aanpassingen Realiseren van specifieke bouwtechnische aanpassingen bij nieuwbouw of verbouw die tot doel hebben om het voor mensen met een handicap mogelijk te maken hun sport te bedrijven. De accommodatie, waarin de te realiseren aanpassingen moeten worden aangebracht, dient eigendom te zijn van een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Geen subsidie wordt verstrekt voor de bouw of aanpassing van voorzieningen die dienen voor regulier gebruik. e. Innovatieve projecten Innovatieve projecten met als doel de promotie of stimulering van sport voor mensen met een handicap.


Download ppt "Werven van geld Creëren van betrokkenheid"

Verwante presentaties


Ads door Google