De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG-Ronde van Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG-Ronde van Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning
VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval

2 Structuur Algemeen kader Mogelijkheid tot intergemeentelijke inning
Harmonisering afvaltarieven – berekeningsmethodiek Hoe verder?

3 Gemeentelijke opdracht
Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is een wettelijke opdracht van de gemeente Financiering? De vervuiler betaalt Vervuiler financiert afvalbeleid Overheid stuurt gedrag van vervuiler Gemeentelijke afvalbelastingen Verscheidenheid valt te verklaren Algemene middelen Forfaitaire belasting Variabele belasting PV

4 Nieuwe regelgeving? Afvalstoffendecreet  Materialendecreet
Omzetting kaderrichtlijn Afval Omslag van afval- naar materialenbeheer Vlarea  Vlarema Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen Inwerkingtreding begin 2012

5 Gemeentelijke afvalbelastingen
Huidige regels Nieuwe regels De vervuiler betaalt Aanbevelingen Vlaanderen Vermijdbare selectieve fracties Huisvuil en grofvuil Gemeente int De vervuiler betaalt Kostenlijst Minima en maxima Gemeente of intercommunale int

6 Mogelijkheid tot intergemeentelijke inning
Materialendecreet, art. 26: “De gemeenten verhalen, overeenkomstig artikel 10, de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de afvalproducenten. De gemeente kan haar verzelfstandigde entiteiten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ertoe machtigen die kosten te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald. […]” Géén verplichting – vrije keuze van gemeenteraad Administratieve vereenvoudiging

7 Harmonisering - berekeningsmethodiek
Waste Framework Directive Vervuiler betaalt VVSG: vragende partij voor maatregelen die harmonisering afvaltarieven in de hand werken Afvaltoerisme vermijden Materialendecreet, art. 26: “De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de wijze waarop de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen berekenen” Nadere regels uitgewerkt in “Vlarema”

8 Maar eerst …

9 Berekeningsmethodiek (1)
Vlarema: Artikel 5.1.1: Gemeenten passen het principe “de vervuiler betaalt” toe bij de berekening van de bijdrage in de kosten door de burger van het beheer van huishoudelijk afval dat via de gemeentelijke kanalen wordt ingezameld, rekening houden met de werkelijke kosten overeenkomstig de bepalingen van dit besluit” Artikel 5.1.2: De bijdrage in de kosten van het beheer van huishoudelijk afval door de burger worden berekend op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en worden aangerekend naargelang de soort en de hoeveelheid van het afval, of per gewichtseenheid, per afvalrecipiënt of op een andere wijze”

10 Berekeningsmethodiek (2)
Artikel 5.1.3: “Bij het bepalen van het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van het beheer van huishoudelijk afval houdt de gemeente rekening met volgende kosten: Aankoop en verdeling van de zakken of vignetten of andere recipiënten, bestemd voor de inzameling van afvalstoffen; Het onderhoud en herstel van recipiënten, bestemd voor de inzameling van afvalstoffen; De afschrijving of huur van afvalcontainers; De huis-aan-huisinzameling van diverse afvalstromen; De verwerkingskosten van de ingezamelde afvalstoffen; Het beheer en het onderhoud van de containerparken of de andere inleverpunten voor afval; De inspanningen voor de preventie van afval; De sensibilisatie; De indirecte kosten, zoals ICT-ondersteuning, informatieverstrekking en klachtenbehandeling”

11 Berekeningsmethodiek (3)
Artikel 5.1.3: De gemeente brengt daarbij onder meer de bijdragen ingevolge de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de opbrengst van afvalstromen en de subsidies van de gewestelijke overheid in mindering.” Artikel 5.1.4: “De gemeente berekent het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van het beheer van huishoudelijk afval te goeder trouw en houdt rekening met de minima en maxima, vastgesteld door de minister.” Artikel 5.1.5: “De OVAM kan de berekeningswijze van de bijdragen in de kosten van het beheer van afvalstoffen altijd opvragen bij de gemeente. De gemeente beschikt over dertig dagen om de berekeningsnota aan de OVAM te bezorgen.”

12 Berekeningsmethodiek (4)
Samengevat: Vervuiler betaalt Gebaseerd op werkelijke kosten en kostprijs specifieke dienstverlening Kostenlijst Producentenverantwoordelijkheid en subsidies Minima en maxima Vlaamse overheid kan berekening opvragen

13 Berekeningsmethodiek (5)
Lokale invulling vast/variabel blijft mogelijk Sociale correcties blijven mogelijk Vlaanderen legt geen tarieven op Vlaanderen creëert de facto een harmonisatie Minima en maxima?

14 Hoe verder? Intergemeentelijke inning Berekening tarieven
Keuze van gemeenteraad Berekening tarieven Aan de burger aan te rekenen tarieven Hoe worden de tarieven nu bepaald? Op voorstel van intercommunale? Nu al voorbereiden

15 Contact. Piet Coopman Stafmedewerker Afvalbeleid VVSG - INTERAFVAL Tel
Contact? Piet Coopman Stafmedewerker Afvalbeleid VVSG - INTERAFVAL Tel. 02/


Download ppt "VVSG-Ronde van Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google