De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Referentieniveaus Taal en rekenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Referentieniveaus Taal en rekenen"— Transcript van de presentatie:

1 Referentieniveaus Taal en rekenen

2 F1 S1 F2 F3 S2 S3 F4 S4

3 Rekenen en taal Referentiekader is het “wat”
Het “hoe” daar zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor.

4 3. Medewerkers buiten de gewone lessen
Wie doet wat? Taken en rollen Docenten Nederlands resp. wiskunde 2. Vakdocenten 3. Medewerkers buiten de gewone lessen Doorlopende leerlijnen taal Van 1F naar 2/3/4F Taal als instrument om de inhoud van het vak te leren beheersen Rekenen als noodzakelijk onderdeel van het vak Wegwerken van achterstanden

5 Wijzigingen in examenbesluit
De rekentoets: onderdeel van het eindexamen binnen vaste examenperioden  CvE afname mag in voorlaatste én laatste leerjaar : drie herkansingen vanaf : één herkansing (maar de minister kan …) mag ook op het niveau van een hogere schoolsoort worden afgenomen (beslissing bev. gezag) dan ook beoordeling op dát niveau, géén omrekeningstabel ‘opstromers’ kunnen later vrijstelling krijgen

6 Wijzigingen in examenbesluit
Examen Nederlandse taal: geijkt aan het bijbehorende referentieniveau onderdeel van de kernvakkenregel domeinen die niet in het ce (kunnen) worden getoetst: nadere richtlijnen  naar se

7 Wijzigingen in examenbesluit
Slaag- zakregeling vmbo: ce-regel: ce-cijfers gemiddeld ≥ 5,5 kernvakkenregel: Ne + rekentoets samen max. één 5 overgangsrecht (twee jaar): Ne + rekentoets, twee vijven mag compensatieregel: 2 x 5 of 1 x 4 moet met minimaal één 7 gecompenseerd worden de rekentoets doet niet mee in de ce- en compensatieregel, is zelfstandig onderdeel naast ce en se.

8 Wijzigingen in examenbesluit
Slaag- zakregeling havo/vwo: ce-regel: ce-cijfers gemiddeld ≥ 5,5 kernvakkenregel: rekentoets + Ne + En + Wi A, B of C (indien van toepassing): max. één 5 overgangsrecht (twee jaar): een 5 voor de rekentoets én een 5 voor één van de andere kernvakken mag compensatieregel: bij één 4; 2 x 5; één 4 én één 5: gemiddeld eindcijfer ≥6 de rekentoets doet niet mee in de ce- en compensatieregel, is zelfstandig onderdeel naast ce en se

9 Tijdlijn VMBO 2012: referentieniveaus ingevoerd
2012: CE-onderdelen moeten gemiddeld voldoende zijn 2012 SE bbl telt 1 keer mee (was 2) 2014: Nederlands en rekenen tenminste 5 – 5 2016: Eindcijfers Nederlands en rekenen tenminste 5 – 6

10 Tijdlijn havo/vwo 2011: Referentieniveaus ingevoerd en syllabi Nederlands aangepast. 2012: CE-regel ingevoerd: CE moet gemiddeld voldoende zijn 2013: Kernvakkenregeling: eindcijfer Nederlands/Engels/wiskunde max. één 5. Met overgangsrecht voor rekenen: Verplichte rekentoets: min. 5 2014: examen Nederlands op referentieniveaus 3, resp. 4 2016: max. een 5 voor Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen!

11 Voor vmbo/havo/vwo Verschil SO –CE niet meer dan 0,5
Compensatieregeling: tegenover een 4 moet een 7 staan 2015: leerlingvolgsysteem verplicht, met daarin diagnostische toets onderbouw

12 Tussentijdse toets Eind van de onderbouw vanaf 2015
toets Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels Diagnostisch karakter Resultaten in toekomst beoordeeld door inspectie? Zwakke scholen….?

13 Het gaat om ‘toegevoegde waarde’:
Leerlingvolgsysteem verplicht Leervorderingen systematisch en periodiek bijhouden Verplicht om te hebben Keuze van systeem vrij Tussentijdse toets. Daarmee weet… de leerling waar hij staat, de docent hoe zijn leerlingen het doen, de schoolleider hoe zijn leraren het doen, het bestuur hoe de school staat t.o.v. andere vergelijkbare scholen, heeft de sector betrouwbare prestatie-informatie over het stelsel

14 Rekentoets 2F: ongeveer 60 vragen, 90 minuten
10 kale vragen, zonder rekenmachine, pen en papier : vmbo-3, hav0-4 en vwo-5 leerlingen hebben 4 mogelijkheden!! Geen aparte regeling voor leerlingen met dyscalculie

15 Rekenen 10/20 % zonder rekenmachine
Context opgave, functioneel gebruiken Dus geen hoofdrekentoets. Geen strategieëntoets.

16 Rekenpilot Van de havo-leerlingen haalde 72 % een onvoldoende voor de rekentoets. Op het vwo haalde 32 % een onvoldoende. Op het laagste vmbo-niveau scoorde 84 % een onvoldoende. Op het hoogste niveau, dat van de oude mavo, was dit 28 %.

17 Rekenen Getallen Meten/Meetkunde Verhoudingen Verbanden Paraat hebben
Functioneel gebruiken Weten waarom

18 Taal: 4 domeinen Mondelinge taalvaardigheid - gespreksvaardigheid
- luistervaardigheid - spreekvaardigheid 2. Leesvaardigheid - lezen van zakelijke teksten - lezen van fictionele en literaire teksten Schrijfvaardigheid 4. Taalverzorging en taalbeschouwing

19 Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO
Concept is gereed Nu raadplegingstraject experts (..) “Sterk gericht op handelingsplan voor zwakke rekenaars?” In lijn met Protocol ERWD voor het po OCW moet eindproduct goedkeuren Daarna… definitieve versie rond de zomervakantie 19

20 Het protocol biedt een leidraad voor de volgende activiteiten
het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs; het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen; het voorkomen van rekenwiskunde-problemen; het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie; het ontwikkelen van rekenbeleid; • het ontwikkelen van zorgbeleid.

21 21

22 Valkuilen Teaching to the test
Apart uur taal en/of rekenen op de tabel Rekenen wordt op het bordje van de wiskundesectie gelegd; taal bij de sectie Nederlands

23 Tips Eerst denken dan doen!!
Besteed aandacht aan het uitzoeken van goed materiaal Besteed aandacht aan taal- en rekendidactiek Geef taal en rekenen in alle vakken aandacht (overal waar het relevant is) Geef naast rekenen nog een vak in die klas

24 Lesmateriaal Leermiddelenplein SLO

25 Lesmateriaal Rekenvoort Gecijferd digitaal leermiddel 1F, 2F, 3F
vmbo havo Gecijferd digitaal leermiddel 1F, 2F, 3F Wiskunde methodes, Getal en Ruimte, Moderne wiskunde, Netwerk Salvo SAmenhangend Leren Voortgezet Onderwijs verhoudingen en evenredigheden Rekenblokken Malmberg ThiemeMeulenhoff Startrekenen Deviant

26 websites www.rekenweb.nl www.rekenbeter.nl www.gecijferdheid.nl

27 Toetsen TOA toets AMN insight ABC toets
AMN insight ABC toets Cito VAS volgsysteem inclusief taal


Download ppt "Referentieniveaus Taal en rekenen"

Verwante presentaties


Ads door Google