De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De marketingmixstrategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De marketingmixstrategie"— Transcript van de presentatie:

1 De marketingmixstrategie
Marketing in een veranderende wereld : voorzien in menselijke behoeften

2 Evolutie naar marketing
Product – standpunt : “ze kopen het wel” Verkoop – standpunt : “ ik verkoop het ze wel” Marketing –standpunt : “ wat zijn de behoeften van mijn potentieel publiek?”

3 Marketing is de – op de markt afgestemde – ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten en ideeën, teneinde volgens een vast plan transacties te creëren waarmee organisaties en personen hun wederzijdse doelstellingen vervullen. (gebaseerd op de definitie van de American Marketing Association)

4 Wat is marketing ? Een sociaal en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen wat ze nodig hebben en wensen, door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen Het inspelen op de wensen en behoeften van de afnemer, het opbouwen van een duurzame relatie met de koper en het op winstgevende wijze oplossen van de problemen van de klant

5 Assortiment moet bij product staan/ publiciteit bevat ook public relations
Soms worden nog andere p’s toegevoegd zoals personeel

6 bedrijfskolom De reeks personen en organisaties- van oerproducent tot en met consument- die betrokken zijn bij de productie, voortstuwing en het verbruik van goederen en diensten, noemen we een bedrijfskolom Schematische weergave van de keten van bedrijven die zorgen voor de doorstroming van goedereen/diensten van oerproducent naar consument In de regel geldt: hoe meer schakels een product doorlopen heeft, hoe groter de teogevoegde waarde is. Bedrijfstak : de groep van bedrijven die dezelfde fase van een productieproces uitvoeren vb. leerlooiers, bakkers, slachters,

7 Oerproducent is de voortbrenger van de basisgrondstoffen /Coll kleinhandel = opkoper / distrib groothandel = grossier / distrib kleinhandel = detaillist

8 Bewegingen in de bedrijfskolom: verticale horizontale
Integratie : samenvoegen van opeenvolgende fasen in de bedrijfskolom voorwaartse of achterwaartse integratie Differentiatie : een bepaalde fase binnen de bedrijfskolom wordt afgestoten naar een aparte onderneming Specialisatie : werkzaamheden binnen een onderneming die zich beperken tot één product of productgroep Parallellisatie (diversificatie): bijeenbrengen in één onderneming van producten die zich in =/= bedrijfskolommmen bevinden maar in dezelfde bewerkingsfase We beperken ons hier tot 2 verticale en 2 horizontale bewerkingen Horizontale integratie : opkopen van de concurrentie , zelfde product ! ( bij parallellisatie gaat het om een ander product)

9

10 Vormen van samenwerking
Fusie Overname of acquisitie Joint venture Strategische alliantie

11 Groeistrategieën product/markt expansiematrix van Ansoff

12 concurrentiestrategieën
Penetratieprijsstrategie : lage kosten strategie winstmarge klein , verkoop groot , vooral voor massaproductie Afroomprijsstrategie : uniqueness winstmarge groot; verkoop laag, voor exclusieve producten Focus-strategie of segmentatie

13 marktsegmentatie Het opsplitsen van de totale markt voor een bepaald product in kleinere, homogene deelmarkten om vervolgens het product en de bijpassende marketing-strategie zo goed mogelijk af te stemmen op de kenmerken of wensen en behoeften van een bepaald segment in plaats van op de totale markt

14 Hoe segmenteren? Geografische segmentatie Demografische segmentatie
Psychografische segmentatie Gedragsbeschrijvende segmentatie

15 Geografische segmentatie:
verschillend koopgedrag in verschillende streken (problemen bij export) op basis van cultuur,tradities of klimaat

16 Demografische segmentatie :
inkomen,leeftijd,burgerlijke staat, gezinssamenstelling,godsdienst,ras Deze gegevens zijn gemakkelijk te meten en worden bijgevolg veel gebruikt

17 Psychografische segmentatie
iemands voornaamste bezigheden,interessen,attitudes en meningen persoonlijkheid levensstijl Moeilijk te vinden , maar heel efficiënt eenmaal de gevens er zijn

18 Gedragsbeschrijvende segmentatie
feitelijk gedrag van de consument zoals het verbruik van een product,de mate van merkentrouw,koopbereidheid

19 Voorwaarden voor segmentatie
De segmenten moeten meetbaar zijn De segmenten moeten bereikbaar zijn De segmenten moeten groot genoeg zijn om rendabel te zijn

20 Alternatieven voor marktsegmentatie
Ongedifferentieerde marketing Geconcentreerde marketing Gedifferentieerde marketing = marktsegmentatie


Download ppt "De marketingmixstrategie"

Verwante presentaties


Ads door Google