De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Einde ID-baan: eerst ontslag en dan WW?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Einde ID-baan: eerst ontslag en dan WW?"— Transcript van de presentatie:

1 Einde ID-baan: eerst ontslag en dan WW?
Ben Brandsma en Alfons Kouwenhoven 28 september 2011 UWV/Pantar Amsterdam

2 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Welke ontslagroute? Wederzijds goedvinden Ontbinding Opzegging Werkgever en werknemer regelen het onderling Via kantonrechter Via UWV WERKbedrijf Beëindigingovereenkomst /vaststellingsovereenkomst Ontbindingsbeschikking Ontslagvergunning

3 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Ontbinding via de kantonrechter? Waarschijnlijk geen optie (vanwege vergoeding) Beëindiging met wederzijds goedvinden? Goed mogelijk Op zich geen WW-risico voor werknemer Opzegging via de UWV-ontslagprocedure Veel informatie op

4 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Opzegging van het dienstverband Artikel 6 lid 1 BBA bepaalt: “ De werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.” Eerst een ontslagvergunning aanvragen en krijgen Daarna het dienstverband opzeggen

5 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Procedure Uitgangspunt is één ronde van hoor en wederhoor Schriftelijk Alle stukken gaan over en weer Kies een ontslaggrond Onderbouw de aanvraag zo goed mogelijk Stuur stukken mee Duur procedure? In beginsel 4 tot 6 weken Uitkomst? Toestemming of weigering

6 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Beoordeling op compleetheid aanvraag Niet compleet? Dan binnen 8 dagen aanvullen Aanvraag wordt in behandeling genomen Werknemer kan binnen 14 dagen verweer indienen Eventueel tweede ronde met hoor en wederhoor Termijn is dan 10 dagen Advies ontslagadviescommissie Ontslagbeschikking (ook wel ontslagvergunning genoemd) Géén bezwaar of beroep mogelijk!

7 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Toestemming verleend? Dan kunt u opzeggen Toestemming is 8 weken geldig In deze periode kunt u opzeggen Hou rekening met: Opzegtermijn Dag waartegen u kunt opzeggen (= laatste dag dienstverband) Verschil loon per maand of per vier weken? Eventuele opzegverboden Ziekmelding werknemer voor, tijdens of na ontslagprocedure?

8 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
De wettelijke opzegtermijn voor werkgever is bij een dienstverband: Tot 5 jaar : 1 maand Tot 10 jaar : 2 maanden Tot 15 jaar : 3 maanden Vanaf 15 jaar : 4 maanden Wettelijke opzegtermijn voor werknemer is 1 maand Hou rekening met cao/afspraken/duur dienstverband Een maand aftrek bij volgen UWV-ontslagprocedure, als er maar minimaal 1 maand overblijft

9 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Voorbeeld 1: Op 19 oktober 2011 krijgt u de ontslagvergunning. Opzegtermijn is 1 maand. Het loon wordt per maand betaald. U zegt direct op. Wanneer eindigt het dienstverband en gaat de WW in? Voorbeeld 2: Op 19 oktober 2011 krijgt u de ontslagvergunning. Opzegtermijn is 2 maanden. Het loon wordt per maand betaald. U zegt direct op. Wat als u opzegt op 23 november 2011 of 23 december ?

10 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
UWV toetst op drie onderdelen Bedrijfseconomische redenen Ontslagvolgorde (afspiegeling) Herplaatsingsinspanningen

11 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Bedrijfseconomische redenen zijn: Slechte financiële positie Structurele werkvermindering Reorganisatie Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten Technologische veranderingen Bedrijfsverhuizing Vervallen loonkostensubsidie Onderbouwing is noodzakelijk Zie ‘Overzicht onderbouwing ontslagaanvraag’

12 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Voor u zal vooral van belang zijn: Vervallen loonkostensubsidie Maar waarschijnlijk ook: Slechte financiële positie Vervallen loonkostensubsidie: Datum verval subsidie Wat heeft u gedaan om de subsidie te behouden? Waarom kunt u de loonkosten (‘maar 40%’) niet zelf dragen? Specifieke toetsingsmaatstaf voor ID-banen Zie hoofdstuk 7, paragraaf 4, onderdeel G Beleidsregels Ontslagtaak UWV:

13 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
“…Bij ontslagaanvragen in de ID-banensector is het stopzetten of verlagen (afbouwregeling) van de gemeentelijke (loonkosten)subsidie ten behoeve van het in dienst houden van ID-werknemers op additionele arbeidsplaatsen, in beginsel voldoende om de bedrijfseconomische redenen voor het ontslag aannemelijk te achten. Uiteraard dient hiervan uit onderliggende bescheiden te blijken. …”

14 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Ontslagvolgorde wordt bepaald door afspiegeling Werkgever dient: per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voor te dragen Uitgangspunt is dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft!

15 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Vóór inkrimping Ná inkrimping

16 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Bedrijfsvestiging: “Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband” Voor u waarschijnlijk alleen van belang als u meer dan 1 locatie heeft Hoofdstuk 11 Beleidsregels Ontslagtaak UWV

17 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Uitwisselbare functies: “Functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn” Goed kijken naar uitwisselbaarheid met andere voorkomende functies! Uitwisselbaarheid van werknemers niet van belang Hoofdstuk 12 Beleidsregels Ontslagtaak UWV

18 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Tot slot de herplaatsingsinspanningen Mogelijkheden en belangen werkgever en werknemer Volgorde herplaatsing Sociaal plan? Werknemer met arbeidhandicap? Let op verschil tussen passende functie en uitwisselbare functie Hoofdstuk 20 Beleidsregels Ontslagtaak UWV

19 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
De ontslagaanvraag dient u in bij: UWV WERKbedrijf Afd. Arbeidsjuridische dienstverlening Postbus 1165 2001 BD Haarlem T. 023 – F. 023 –

20 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Beëindiging met wederzijds goedvinden Procedure via UWV of kantonrechter is niet nodig Voorkomt ‘formele procedures’ Niet nodig voor veiligstellen WW-uitkering werknemer Werkgever èn werknemer zijn het eens over ontslag Maak duidelijke afspraken Leg afspraken schriftelijk vast Geef werknemer de gelegenheid zich te laten voorlichten / bijstaan door gemachtigde Meer informatie? werk.nl/wederzijdsgoedvinden

21 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Voldoet werknemer aan de basiseisen (bijv. wekeneis)? Bij wederzijds goedvinden opletten dat: Opzegtermijn in acht wordt genomen Loon tot aan de einddatum wordt doorbetaald Werknemer niet ziek is Geen sprake is van een verlengde loondoorbetalingsplicht na 2 jaar arbeidsongeschiktheid Initiatief voor ontslag bij werkgever ligt (bij bedrijfseconomische redenen is dat altijd zo) Werknemer mag dan afzien van (succesvol) verweer

22 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Beëindiging door opzegging (via UWV WERKbedrijf): 1. Geen juiste opzegtermijn in duur (te korte), 2. Schadevergoeding meegegeven gelijk aan loon over het te korte deel ->UVW stelt die schadevergoeding gelijk met loon en betaalt geen uitkering WW over te korte periode. UWV noemt dat -> de fictieve opzegtermijn. Waarom zo belangrijk? Antwoord: UWV betaalt géén uitkering WW over dat deel van de opzegtermijn dat niet in acht is genomen

23 Einde ID-baan, wat is belangrijk te weten?
Voorbeeld: Op 19 oktober 2011 spreekt u een beëindiging met wederzijds goedvinden af. Opzegtermijn is 1 maand. Het loon wordt per maand betaald. Wanneer gaat de WW in als het dienstverband eindigt op: 20 oktober 2011? 31 oktober 2011? 30 november 2011? 31 december 2011? Maakt het iets uit of de afspraak mondeling of schriftelijk is vastgelegd?

24 De aanvraag WW en de Werkm@p
Digitaal -> werk.nl (DigiD!). Niet digitaal -> vestiging WERKbedrijf in de buurt. Werk.nl (DigiD). Vacatures, bijhouden sollicitaties, communicatie en werkplan (afspraken).

25 Voorwaarden WW en hoogte uitkering
Moet werkloos zijn (uren-/loonverlies en beschikbaar). Arbeidsverleden bepaalt de duur. Hoogte uitkering. Loon laatste jaar (gedeeld door 261). Eerste twee maanden 75% en daarna 70%.

26 VRAGEN?


Download ppt "Einde ID-baan: eerst ontslag en dan WW?"

Verwante presentaties


Ads door Google