De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 EURAXESS studie- en netwerkdag ‘Buitenlandse medewerker met een klein dienstverband’
1 december 2011 Utrecht Richard van Dalen Kantoor Verzekeringen Sociale Verzekeringsbank 2

3 Wie ben ik Richard van Dalen - Beleidsmedewerker
Kantoor Verzekeringen (KVZ) Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen stelt (o.a.) vast welke sociale verzekerings-wetgeving toepasselijk is in grensoverschrijdende arbeidssituaties Afgeven verklaringen Sluiten overeenkomsten Registreren buitenlandse verklaringen

4 Toepasselijke sv-wetgeving vaststellen (1)
Is er sprake van een grensoverschrijdende arbeidssituatie? Nee => toepasselijke sv-wetgeving bepalen met behulp van de nationale wetgeving Ja => rangorde voor het bepalen van de toepasselijke sv-wetgeving Multilaterale verdragen => EG-Verordening Bilaterale verdragen Nationale wetgeving 4

5 Toepasselijke sv-wetgeving vaststellen (2)
Grensoverschrijdende arbeidssituatie binnen de EU => aanwijsregels uit Verordening 883 bepalen de toepasselijke sv-wetgeving Grensoverschrijdende arbeidssituatie niet EU, wel ‘verdragsland’ => aanwijsregels uit bilateraal verdrag bepalen de toepasselijke sv-wetgeving Grensoverschrijdende arbeidssituatie niet EU, niet ‘verdragsland’ => toepasselijke sv-wetgeving wordt bepaald door nationale wetgeving

6 Situatie Er is sprake van een grensoverschrijdende arbeidssituatie met een EU-land of een verdragsland. Kun je altijd de aanwijsregels uit het verdrag of de verordening toepassen? Waarop moet je letten? Is het verdrag of de verordening wel van toepassing op betrokkene? (terug te vinden in paragraaf over de personele werkingssfeer) Mag betrokkene wel werken of verblijven in Nederland? (tewerkstellingsvergunning of verblijfsvisum voor Nederland)

7 Toepassen verdrag of Verordening
Er is sprake van een grensoverschrijdende situatie binnen de EU. De Verordening is van toepassing (betrokkene voldoet aan de criteria van de personele werkingssfeer). Is er nog iets waar je op moet letten voordat je de toepasselijke wetgeving kunt vaststellen? In welke hoedanigheid worden de werkzaamheden uitgevoerd (werknemer/zelfstandige/ambtenaar) Één of meer werkgevers/opdrachtgevers/ambtelijke instellingen

8 Ervaringen met (nieuwe) Verordening 883/04
Vergeleken met de vorige Verordening zijn er in Verordening 883/04 minder aanwijsregels. Ook is gepoogd de aanwijsregels duidelijker te maken. Is dat gelukt? Altijd aanwijzing van één sv-wetgeving Geen dubbele sv-wetgeving meer Bij werken in verschillende Lidstaten => woonland in eerste aanleg bevoegd om sv-wetgeving vast te stellen

9 Werknemers: één werkgever
Werknemers werkzaam voor één werkgever (bijv. op arbeidsovereenkomst werkzame medewerker VU): Wetgeving van land waar gewerkt wordt is van toepassing Artikel 11.3.a (883/04) Detachering Artikel 12.1 (883/04) Bij werken in meer landen: woonland - als daar 25% of meer gewerkt wordt Artikel 13.1.a (883/04) - als niet in woonland gewerkt wordt: werkgeverland Artikel 13.1.b (883/04) 9

10 Ambtenaren: één werkgever
Ambtenaren werkzaam voor één werkgever (bijv. ambtelijke aanstelling bij UvA): Één sociale verzekeringswetgeving Wetgeving van land waar publiekrechtelijke werkgever gevestigd is Artikel 11.3.b (883/04) 10

11 Werknemers: meer dan één werkgever
Bij werken als werknemer in meer landen, voor meer dan één werkgever is altijd de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van toepassing Artikel 13.1.a (883/04) 11

12 Ambtenaren: meer dan één werkgever
Ambtenaar en werknemer of zelfstandige in verschillende EU-Lidstaten: - Wetgeving van land waar men als ambtenaar werkzaam is Artikel 13.4 (883/04) Ambtenaar en ambtenaar in verschillende EU-Lidstaten: Geen specifieke bepaling in EGVO 883/04 - Bepalingen voor werken als werknemer in verschillende EU-Lidstaten worden toegepast 12

13 Overeenkomsten Het overeenkomstartikel 16 (883/04) kan worden gebruikt in de volgende gevallen: Uitzondering op de Artikelen (883/04) Bij zogenoemde “verlengde” detacheringen (= langer dan 2 jaar en korter dan 5 jaar) Bij legalisering ten onrechte toegepaste wetgeving en bij “tussen wal en schip”-gevallen eventueel meer dan 5 jaar Andere Lid-Staat moet akkoord gaan 13

14 Overgangsrecht In Vo. 883/04 is geregeld dat Vo. 1408/71 nog van toepassing blijft (gedurende een maximale periode van 10 jaar na 1 mei 2010), als toepassing van Vo. 883/04 leidt tot een andere toepasselijke sv-wetgeving, terwijl de desbetreffende situatie niet is gewijzigd Op verzoek wordt Vo. 883/04 wèl toegepast 14

15 Casus 1 Wonen : Nederland
Werkgevers : VU Amsterdam en Universiteit Leuven Werken in buitenland : België (6 uur per maand) Kwalificatie in buitenland : ambtenaar (in bijz. stelsel) in België Werken in Nederland : ja (ca. 150 uur per maand) Kwalificatie in Nederland : werknemer Verplicht verzekerd in : België (883/04) Premieafdracht in : België (883/04) Artikel : 13.4 land waar men als ambtenaar werkzaam is (883/04) 15

16 Casus 2 Wonen : Nederland
Werkgevers : Universiteit Maastricht en Universiteit Leuven Werken in buitenland : België (32 uur per week) Kwalificatie in buitenland : ambtenaar (in bijz. stelsel) in België Werken in Nederland : ja (8 uur per week) Kwalificatie in Nederland : ambtenaar Verplicht verzekerd in : NL (883/04) Premieafdracht in : NL (883/04) Artikel : 13.1.a woonland (883/04) 16

17 Casus 3 Wonen : Duitsland
Werkgevers : Universitair Medisch Centrum Groningen en Duitse privékliniek Werken in buitenland : Duitsland (1 dag per maand) Kwalificatie in buitenland : werknemer Werken in Nederland : ja (ca. 20 dagen per maand) Kwalificatie in Nederland : ambtenaar Verplicht verzekerd in : NL (883/04) Premieafdracht in : NL (883/04) Artikel : 13.4 land waaronder dienst ressorteert (883/04) 17

18 Belang van E101/A1 Feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor toe te passen sociale verzekeringswetgeving Formulier E101/A1 dient als bewijsstuk Risico bij onterechte premiebetaling: Medewerker is niet verzekerd! Premieafdracht geeft niet automatisch recht op uitkeringen en of verstrekkingen In veel landen hangt hoogte van uitkering af van hoogte premieafdracht Met het in werking treden van 883/04 is de E101 vervangen door de A1. Ook is geregeld dat er een electronische gegevensuitwisseling moet gaan plaatsvinden tussen de Lid-staten onderling.

19 Informatie Bij vragen over de toe te passen sociale verzekeringswetgeving kunt u contact opnemen met: Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen Postbus 357 1180 AJ AMSTELVEEN Telefoon:

20 20


Download ppt "1."

Verwante presentaties


Ads door Google