De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info klinisch onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info klinisch onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Info klinisch onderwijs
Infosessie 29 maart 2019

2 Stageverslag?? Tijdens elke stage maak je een patiëntenstudie. (opdracht + verbetersleutel op de weebly klinisch onderwijs) Toepassing van theorie (voornamelijk) van verpleegkundige methodiek 1, met focus op verpleegkundig proces Je krijgt klassikale feedback tijdens de les klinisch onderwijs (29/3) De evaluatie gebeurt tijdens een mondeling examen klinisch onderwijs (=SVR, week 4 – 18 juni) Beide opdrachten worden steeds op papier en digitaal ingeleverd. De papieren versie bezorg je zowel aan Debbie Martens als aan Chris Loodts Vanuit presentatie K.O. november

3 Doelstelling Aantonen van verpleegkundig redeneren volgens aangeleerde PESDIE-structuur. Dit verpleegkundig redeneren mondeling en schriftelijk kunnen aantonen. Aantonen van systematische manier van gegevens verzamelen: De gegevens worden verzameld vanuit een echte patientensituatie (stage) volgens de patronen van Gordon. Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

4 Doelstelling Basisinzicht in medische diagnose en behandeling kunnen verwerven door koppeling met lessen anatomie en eigen opzoekwerk Klinisch redeneren aantonen door linken te leggen tussen diagnose – behandeling – verpleegkundig luik (Gordon en PESDIE’s) Informatie kunnen opzoeken via correcte bronnen en deze kunnen weergeven via de APA-normen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

5 Evaluatie ECTS fiche 80% stage + 20% mondeling examen
Foutief indienen = -1/20 op mondeling examen Tweede zittijd enkel voor mondeling examen Niet tolereerbaar Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

6 Verbetersleutel Verbetersleutel SVR Fase 1 Paper Mondeling Basis Pluspunt Presentatie x Structuur + essentie benoemen 1 Presentatievaardigheid (vlotheid, timing,…) Literatuurlijst APA-norm 0,5 Verwijzing in de tekst Medische luik vakjargon + uitleg link diagnose --> behandeling link medicatie --> VPK handelen Prognose VPK gegevens Parameters: noteren 0,25 Parameters: interpreteren 0,75 Gordon: basis info Gordon: surplus info PESDIES Lijst: volgorde Lijst: klopt met zorgvrager Lijst: Correcte benaming van ALLE problemen Probleem: Aard Oorzaak: van besproken zorgvrager Symptomen bij het probleem Doelstelling: correcte inhoud Doelstelling: SMART of RUMBA Interventies (HAPP) Interventies: van toepassing op de zorgvrager? Evaluatie: formulering Evaluatie: inhoud Evaluatie: voorstellen tot verbetering Kritische blik tussen realiteit en carpenito Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

7 Vormgeving Indienen: Voorblad Inhoudstafel Sjabloon TM
-> Digitaal (in Word of PDF-bestand) Naamgeving document: 19XXXX_Naam Voornaam_ExamenKO -> Op papier in 2 postvakjes + gebundeld met een nietje Voorblad Inhoudstafel Sjabloon TM Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

8 Stijlwijzer Stijlwijzer gebruiken Referenties + literatuurlijst
verwijzen in tekst online bronnen cursus materiaal Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

9 OPdracht

10 Algemene opmerkingen Goede verslaglegging!
Structuur van de opdracht volgen Gewerkt met de voorbeelden Afdelingsbrochures moeten niet toegevoegd worden aan het verslag Steeds letten op taal- en –dt-fouten! Zorg dat het verslag op Toledo hetzelfde is als de papieren versie Bronvermeldingen!!

11 Algemene opmerkingen Geen losse papieren; geen plastic mapjes
Hoort niet samen met stage- evaluatiedocumenten Naam vermelden! Denk eraan tijdig in te dienen, zowel digitaal als op papier (het open leercentrum sluit al het hele jaar op hetzelfde uur)

12 1, Beknopte voorstelling
Doel: Geef ons een beeld wie de zorgvrager is en waarom hij is opgenomen Goed uitgewerkt indien items uit de opdracht worden gevolgd. Mag uitgewerkt worden in puntjes of doorlopende tekst Denk niet enkel aan voorgeschiedenis waarvoor de zorgvrager opgenomen was Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

13 Beknopte voorstelling
Algemene feedback ivm beknopte voorstelling Mag in puntjes worden uitgewerkt Bij de meeste studenten goed gedaan Valkuilen: Gebruik van spreektaal Geen vakjargon Schrijffouten Een verhaal ipv professionele informatie Te weinig inhoud Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

14 Zorg ervoor dat je niet té uitgebreid beschrijft; haal essentie eruit
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

15 Te beperkt In chronische zorg is het zeker belangrijk om reden van opname en huidige toestand goed van elkaar te scheiden: de reden van opname kan immers al lang geleden zijn Observatieperiode omvat de periode dat je de zorgvrager hebt opgevolgd; dit gaat niet enkel om de momenten dat je bij de zorgvrager was Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

16 Let op met beroepsgeheim! Als je volgende zin schrijft (fictief):
“BV is een vrouw van 76 j, die werd opgenomen op 11/01/2016 in het rusthuis ‘oude dag’ in ‘ons dorp’ en ze verblijft op afdeling ‘rozengeur en maneschijn’”  Deze gegevens zijn goed traceerbaar! Let op met de koppeling van initialen en geboortedatum. Gebruik een fictieve naam of enkel geboortejaar Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

17 2, Medische gegevens 2,1 Voorgeschiedenis
Doel: beknopt overzicht geven van de voorgeschiedenis van de zorgvrager Goed uitgewerkt indien items uit de opdracht worden gevolgd. - doorlopende tekst - puntjes Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

18 Feedback: duidelijke opsomming
Data duidelijk toegevoegd; waar geen data bijstaan, ook vermeld dat dit niet geweten is Chronologisch opgebouwd Gegevens in rode kring: Kunnen verwerkt worden in de patronen van Gordon Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

19 Zorg dat je alles begrijpt – verwerk terminologie in je begrippenlijst
Duidelijk overzicht Zorg dat je alles begrijpt – verwerk terminologie in je begrippenlijst Vermeld steeds eenheden bij waarden! Gegevens van tijdens de opname, vermeld je niet bij voorgeschiedenis. Dit hoort bij behandeling/onderzoeken Let op met taalfouten: ‘hemelcolturen’ Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

20 Indien je niet over alle gegevens kan beschikken, is het goed om dit duidelijk te vermelden.
Vermeld op welke problemen je bent gebotst om aan de gegevens te geraken Wees eerlijk! - Je moet niet alle behandelingen of onderzoeken vermelden in de voorgeschiedenis (vb. bloedname) Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

21 2, Medische gegevens 2,2 Reden van opname
 Beknopt, duidelijk, bevat de nodige informatie Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

22 Opgesteld in spreektaal
Het verloop wordt hier uitgebreid besproken, kan ook vermeld worden bij ‘2,3’: Medische gegevens bij opname of tijdens hospitalisatie Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

23 Gegevens in rode cirkel kunnen ook bij ‘medische gegevens bij opname
Kan en mag beperkt zijn Gegevens in rode cirkel kunnen ook bij ‘medische gegevens bij opname Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

24 2. Medische gegevens 2,3 Medische gegevens Beknopt – overzichtelijk
Eenheden vermeld Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

25 Vermelden van parameters is goed
Gegevens van bril, gehoor, slaappatroon, …. kunnen ook bij Gordon Zorg dat er geen tegengestelde gegevens staan hier en bij Gordon Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

26 - Duidelijk onderscheid tussen opname en voor het begin van de observatieperiode
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

27 2. Medische gegevens 2,4 Medische diagnose
Duidelijke diagnose, beknopte uitleg met bronvermelding. Mooi gebruik van vakjargon. Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

28 2. Medische gegevens 2,4 Medische diagnose
Duidelijke diagnose, met beknopte uitleg Let op taalfouten, schrijffouten en spreektaal Denk aan bronvermeldingen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

29 Vergeet bronnen niet te vermelden
Let op met spreektaal Vergeet bronnen niet te vermelden Verder is dit een beknopte duidelijke omschrijving van de diagnose Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

30 Verwar diagnose niet ‘oorzaak’ Goede duiding
Verwijzing: lees de stijlwijzer goed na: Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

31 2. Medische gegevens 2,5 Behandeling Vanuit de opdracht:
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

32 Duidelijke structuur aangegeven bij begin
Let wel op: gebruik vakjargon en vermijd spreektaal *medicatieschema niet mee overgenomen in dit overzicht Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

33 Let er op dat je geen foute interpretaties maakt: vb:Vocht op de longen wordt niet behandeld met aerosol Bij medicatie: Geef aan waarom deze zorgvrager deze medicatie krijgt = Reden van toediening medicatie toevoegen Steeds dosis vermelden Tijdstip én frequentie van toediening vermelden Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

34 Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

35 2, medische gegevens 2,6 Prognose
Let op: overlijden is niet het enige wat belangrijk is bij prognose; hoe wordt gekeken naar behoud van levenskwaliteit, comfort,…. zijn bij deze ook belangrijke parameters Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

36 Goed voorbeeld dat prognose los kan staan van overlijden
Structuur kan bijdragen tot een beter overzicht; dit kan door te werken in puntjes i.p.v. doorlopende tekst Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

37 Probeer objectief en subjectief goed te onderscheiden
Let op met spreektaal Probeer objectief en subjectief goed te onderscheiden Denk hier ook aan afspraken rond reanimatiebeleid, DNR, vroegtijdige zorgplanning Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

38 3. Verpleegkundige gegevens
3,1 Parameters Goede interpretatie BMI niet vergeten Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

39 Goede verduidelijking bij gewicht
Geen interpretatie van weergegeven parameters Denk steeds aan BMI Pijn besproken maar geen metingen weergegeven Als theorie wordt aangehaald, moet deze gekoppeld worden aan de zorgvrager Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

40 Gedragingen komen meer aan bod in de patronen van Gordon BMI?
Goede uitleg waarom belangrijke parameter niet weergegeven is Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

41 Tips voor uitwerken parameters
Vermeld alle parameters: denk hierbij aan Pols, Bloeddruk, T°, pijn, glycemie, … Mogelijkse aanvullingen kunnen zijn (indien opgenomen via een meetinstrument): cognitie, beleving, … Indien basisparameters niet worden genomen, motiveer je waarom deze niet genomen zijn Vermeld zeker eenheden bij je parameters Bronvermeldingen zijn ook hier van toepassing Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

42 3. Verpleegkundige gegevens
3,1 Patronen van Gordon Geef per patroon een beschrijving hoe de zorgvrager is Vermeld daarna per observatie dag specifieke observaties Let op voor eigen interpretaties en taalgebruik Maak een onderscheid tussen objectieve en subjectieve gegevens Let op met waardeoordelen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

43 Te beperkt, geen dagrapportage Probeer vakjargon te gebruiken
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

44 Referentie weergegeven Professioneel taalgebruik
Dagobservaties aanwezig waar zinvol Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

45 3. Verpleegkundige gegevens
3,3 Lijst VK diagnosen Correcte benamingen Begindatum Beknopte uitleg In volgorde van belangrijkheid ≠ volledig Heupprothese  risico op infectie?  pijn?  psycho-sociaal? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

46 Tips voor lijst VPK-diagnoses
Lijst ALLE diagnoses op die van toepassing zijn op jouw zorgvrager Denk aan vermelding datum; dit kan verschillend zijn per probleem Maak onderscheid tussen bestaande en nieuwe problemen bij de start of tijdens de observatie Sorteer op volgorde van belangrijkheid Motiveer bij elke diagnose waarom deze van toepassing is Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

47 Geen onderzoeken in een lijst verpleegkundige diagnoses
Geen medische diagnoses, enkel verpleegkundige diagnoses hier vermelden Gebruik steeds de benamingen vanuit Carpenito Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

48 Pesdie Doelstelling ≠ RUMBA-t Evaluatie steeds met antwoord
Interventies meer concreet uitwerken (HAPP) Symptomen zo objectief mogelijk weergeven vb. door gebruik van een meetinstrument Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

49 PESDIE Doelstelling ≠ interventie Evaluatie in ?-vorm
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

50 PESDIE Evaluatie in ?-vorm + antwoord
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

51 PESDIE - Evaluatie in vraagvorm met antwoord formuleren
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

52 Begrippenlijst Goede referenties
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

53 Begrippenlijst Afkortingen kan je in je werk verklaren (zie stijlwijzer) Standaardbegrippen (vb. IV) moeten niet worden verklaard Corfalen = spreektaal Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

54 Literatuurlijst - Gebruik stijlwijzer en vermeld deze ook in je literatuurlijst, net zoals je opgegeven opdracht. - Referenties moeten in alfabetische volgorde staan Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

55 Literatuurlijst Alfabetische volgorde
Hoofdverpleegkundige niet bij naam benoemen! Stijlwijzer gebruiken Verwijzen naar online bronnen/website: zie stijlwijzer ( Website) Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

56 Theoretisch kader

57 Verpleegkundige diagnose
P = probleem E = etiologie S = symptomen D = doelstelling R = relevant U = verstaanbaar M = meetbaar B = waarneembaar A = haalbaar + T tijdsgebonden Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

58 Verpleegkundige diagnose
I = interventies H = haalbaar A = aanvaardbaar P = professioneel verantwoord P = precies uitgeschreven Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarmee? E = evaluatie Vraagvorm met antwoord Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

59 Verbanden P E S D I E Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

60 Toepassing

61 Casus meneer Somers Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

62 Casus Meneer Somers (1) Algemene gegevens
Gezondheidsbeleving & instandhouding Voeding & stofwisseling Mr. Somers - ziekte van Parkinson - verblijft in het rusthuis eet en drinkt weinig slecht passend gebit / voedselresten tandvlees ziet er normaal uit Uitscheiding Activiteitenpatroon Slaap & rust Urineverlies enkele keren per dag alvorens het toilet te bereiken beeft, beweegt stijf, houterig kan zelfstandig eten en drinken mits voorbereiding, morst soms moet aangemoedigd worden om zijn oefeningen kine te doen valt regelmatig wordt geholpen aan de lavabo kan kraan niet openen kan armen niet omhoog brengen en kleding sluiten Waarneming & cognitie Zelfbeleving Rollen & relaties hij vindt het zeer erg dat hij tamelijk veel urineverlies heeft enkele keren per dag alvorens toilet te bereiken Seksualiteit & voortplanting Stressverwerking Waarden & levensovertuigingen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

63 Casus Meneer Somers (2) P = probleem
Risico op aangetast mondslijmvlies E = etiologie Voedselresten blijven achter in mond Drinkt weinig tussendoor Eet niet meer zo veel Slecht passend gebit S = symptomen / Bijkomende vragen: Uitdroging mondslijmvlies? Heeft hij nog eigen tanden en hoe is de toestand ervan? Hoeveel drinkt mr. Somers? Hoe is de voedingstoestand? Is er gewichtsverlies? Binnen hoeveel tijd? Is het ten gevolge van het kunstgebit dat niet past dat hij veel minder eet? Neemt de patiënt medicatie die de speekselvloed afremt? D = doelstelling Mr. Somers heeft binnen de 2 weken een intact mondslijmvlies I = interventies Observeer regelmatig de mondholte: roodheid? laesies? pijn? witte plekken? Overleggen met de patiënt wat hij graag drinkt. Trachten te komen tot 1l extra vocht per dag wat een minimum is. Noteren hoeveel mr. extra drinkt. Nagaan wat mr. dagelijks eet. BMI nagaan. Mr. wekelijks wegen. Stimuleer mr. om ongemakken te melden. Informeer mr. over het risico op stomatitis. Mondhygiëne verzorgen ’s morgens, ’s avonds en na de maaltijden Overleg met mr. of hij akkoord gaat met een tandartsconsult. E = evaluatie Er zijn geen tekenen van roodheid? laesies? pijn ? witte plekken? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

64 Casus Meneer Somers (3) P = probleem
Zelfzorgtekort wassen, kleden, eten, toiletgang E = etiologie Ziekte van Parkinson S = symptomen Kan kraan niet openen en zeep niet vasthouden Kan niet aan zijn voeten Kan armen niet omhoog brengen en kleding sluiten Hij eet alleen mits voorbereiding ( snijden van vlees, smeren van boterhammen en morst af en toe Bijkomende vragen: Heeft hij familie of vrienden die zich willen inschakelen in de zorg of die zijn kleding uitwast? D = doelstelling Vanaf vandaag ziet Mr. Somers er verzorgd uit Mr. Somers heeft inspraak bij het wassen, kleden, eten, toiletgang I = interventies Wassen Dagelijks mr. installeren aan de lavabo. Ingaan op gewoonten en wensen. Rekening houden met fysieke mogelijkheden en beperkingen. Kleden Kleding is gebaseerd op zijn keuze en kan gemakkelijk aan - en uitgedaan worden. Ook hierbij wordt mr. volledig geholpen. Eten Ga na waar mr. wil eten (in de refter, in de kamer). Met mr. overleggen om een tandarts te contacteren. Inschakelen van ergotherapeut. Toiletgang Een speciale wc-bril installeren om toilet te verhogen E = evaluatie Mr. zegt zich comfortabel te voelen bij de activiteiten van het dagelijks leven? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

65 Casus Meneer Somers (4) P = probleem Risico op vallen E = etiologie
Ziekte van Parkinson met stijve en houterige bewegingen en bevingen S = symptomen / Bijkomende vragen: Maakt mr. gebruik van een hulpmiddel? Indien ja, gebruikt hij deze op de juiste wijze? Neemt hij medicatie die duizeligheid kan veroorzaken? Heeft mr. evenwichtsstoornissen? Is mr. bang om te vallen? Voelt hij zich onzeker? D = doelstelling Sinds vandaag houdt mr.S. rekening met maatregelen om niet te vallen I = interventies Overleg met mr. om stevig schoeisel te dragen. Erop letten dat hij voldoende ruimte heeft in zijn kamer en dat er niets op de grond ligt. Observeer mr. of hij het hulpmiddel om te stappen goed gebruikt. Vraag het advies van de kinesist. ’s Nachts nachtverlichting gebruiken op de kamer E = evaluatie Is mr. nog gevallen? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

66 Casus Meneer Somers (5) P = probleem Functionele incontinentie
E = etiologie Ziekte van Parkinson S = symptomen Heeft veel urineverlies enkele keren per dag alvorens het toilet te bereiken Tracht snel aan toilet te geraken Vindt dit erg Bijkomende vragen: Drinkt mr. weinig tussendoor omwille van zijn mictieprobleem en omdat hij maar traag het toilet kan bereiken? D = doelstelling Na een viertal dagen is mr. minder frequent nat. I = interventies Mr. uitleggen dat het belangrijk is om minstens 1l/dag extra te drinken niettegenstaande zijn mictieprobleem. Mr. voorstellen om op vaste tijdstippen naar het toilet te gaan. Afspraken hieromtrent maken. Ervoor zorgen dat mr. broeken draagt die hij gemakkelijk kan hanteren. Mr. erop wijzen dat hij moet bellen indien hij hulp nodig heeft. Nagaan of hij incontinentiemateriaal wil gebruiken. Aanraden om na 19u 30 niet meer te drinken, afhankelijk van wanneer hij gaat slapen. E = evaluatie Is mr. minder vaak incontinent? Is hij tevreden met de genomen maatregelen? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld


Download ppt "Info klinisch onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google