De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorcollege 2 sociologie en diversiteit. programma week 2 Terugblik vorige week Nieuwe thema’s: 1.Socialisatie- en internalisatieprocessen 2.Waarden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorcollege 2 sociologie en diversiteit. programma week 2 Terugblik vorige week Nieuwe thema’s: 1.Socialisatie- en internalisatieprocessen 2.Waarden,"— Transcript van de presentatie:

1 Hoorcollege 2 sociologie en diversiteit

2 programma week 2 Terugblik vorige week Nieuwe thema’s: 1.Socialisatie- en internalisatieprocessen 2.Waarden, normen, bewust en niet-bewust gedrag 3.Rollen en rollenconficten 4.Institutionalisering 5.Sociale controle 6.Wat is cultuur? Subculturen? Referentiekader? 7.Welke verschillen bestaan er tussen culturen? 8.Dalend kinderaantal

3 Vorige week: 3 Artikel A, B, C Grondleggers Introductie H1

4 De grondleggers Marx: Klassenstrijd is de motor van de geschiedenis Sociale ongelijkheid als gevolg van kapitalistische productiewijze Verelendung Organisatie van arbeiders is voorwaarde voor sociale verandering

5 Durkheim Sociale cohesie: sociale samenhang Oorzaken van sociale orde en sociale wanorde Socialisatie creeert gedeelde waarden en homogeniteit in denken Structureel functionalisme

6 Max Weber Sociologisch handelen: rationaliteit Doelrationeel handelen Waarderationeel handelen Affectief handelen Emotioneel handelen Symbolisch interactionisme Functie van het gezin

7 H2. Socialisatie 7 Aangeboren Nurture Nature Aangeleerd of ‘Het proces waarbij mensen leren zich sociaal te gedragen in de voor hen relevante groepen.’

8 Socialisators / socialiserende instanties 8

9 Van waarden doelen 9

10 Normen 10 Concrete gedragsregels die aangeven wat verwacht wordt in een bepaalde situatie, wat je moet doen of juist niet moet doen. Waarde: respect Normgedrag 1: Normgedrag 2: Normgedrag 3: Moreel Juridisch Sociaal

11 bewust en niet bewust gedrag vanzelfsprekendheden zo hoort het….proces van internalisering pathologische vorm van internalisering is hospitalisering Bewust : in vergelijking met anderen, in een andere omgeving of wanneer de oude normen niet meer geldig zijn

12 Rollen en rollenconflicten Rollen: complex van normen en verwachtingen m.b.t het gedrag en de positie van iemand anders Externe rollenconflict: verschillende positie van iemand Interne Rollenconflict : één positie maar verschillende verwachtingen

13 institutionalisering een gestandaardiseerd patroon van denken en doen in bepaalde situaties. Denk aan jouw eigen zitplaats in het lokaal…. voor het ‘dragen‘ van instituties zijn er bepaalde organisaties: instanties Omdat wij kinderen willen laten leren ontstaat onderwijs (institutie)  dus we hebben scholen nodig (instanties)

14 Sociale controle Het handhaven van de waarden en de normen, reacties van… 14 Positieve en negatieve sancties

15 ‘Socialisatie - activiteiten’ We leren hoe het hoort (bewust en onbewust); We internaliseren (en hospitaliseren?); We ‘spelen’ onze rol; We maken ‘rolconflicten’ door; We ‘dragen’ instituties. 15

16 H3. van het boek: Cultuur ‘De Nederlandse cultuur’Nederlandse Wat is dat? 16 Cultuur is gekoppeld aan land: gemeenschappelijke geschiedenis, overheid, onderwijs, recht, economische en politieke bindingen. ‘Hoge’ cultuur: concertgebouw, museum, schouwburg ‘Lage’ cultuur: massacultuur

17 Nederlandse cultuur 4 belangrijke veranderingsprocessen: 17 In West Europa: overgang van agrarisch (post-)industrieel. 3 emancipatie 1 secularisatie 2 individualisering 4 democratisering

18 Gemeenschappelijke grondwaarden vd westerse cultuur 6 Verlichtingswaarden 1.Geloof in de toekomst 2.Gelijkheid 3.Rede en redelijkheid 4.Universaliteit 5.Individualiteit 6.Rechtvaardigheid (Guillebaud) 6 Tegenwaarden 1.Eerbied voor het verleden 2.Hiërarchie 3.Traditie 4.Particularisme 5.Collectiviteit 6.Privileges (Schnabel) 18

19 Referentiekader Het geheel van waarden, normen, overtuigingen op grond waarvan de leden van een groepering oordelen en handelen. Denk aan jouw persoonlijkheidsdimensies ( diversiteitscirkel ) Hoe handel je of oordeel je? uit welke subcultuur? primaire en secundaire socialisaties?

20

21 Recente ontwikkelingen 21 Dalend kindertal VergrijzingVergrijzing en ontgroening DUBBELE VERGRIJZING!

22 Samenhang 22 Socialisatie Normen Waarden Verwachtingen Verband tussen deze elementen: Cultuur! Cultuur: Het geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis, waarden en normen dat mensen als lid van een samenleving overdragen en verwerven door middel van leerprocessen Subcultuur

23 CultuurSubcultuur 23 Cultuur volgens Hofstede = collectieve mentale programmering van de menselijke geest’ CommunicatieCommunicatie: heb je een voorbeeld van een misverstand?

24 Confrontaties 24 Rolconflicten Vooroordelen Stereotyperen Discriminatie Etnocentrisme Racisme

25 Communicatie 25 ZENDER ONT- VANGER BOOD- SCHAP CODEREN DE-CODEREN KANAAL Context RUIS Feedback

26 Voorbereiden voor week 3: Hoeksema: Hoofdstuk 4 Continuering voorbereidingen presentatie ‘Op zoek naar verhalen’ (bijlage 1) Artikel B (n@tschool) 26


Download ppt "Hoorcollege 2 sociologie en diversiteit. programma week 2 Terugblik vorige week Nieuwe thema’s: 1.Socialisatie- en internalisatieprocessen 2.Waarden,"

Verwante presentaties


Ads door Google