De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

sociologie en diversiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "sociologie en diversiteit"— Transcript van de presentatie:

1 sociologie en diversiteit
Hoorcollege 2 sociologie en diversiteit

2 programma week 2 Terugblik vorige week Nieuwe thema’s:
Socialisatie- en internalisatieprocessen Waarden, normen, bewust en niet-bewust gedrag Rollen en rollenconficten Institutionalisering Sociale controle Wat is cultuur? Subculturen? Referentiekader? Welke verschillen bestaan er tussen culturen? Dalend kinderaantal

3 Vorige week: Artikel A, B, C Grondleggers Centrale vraag: Hoe slagen mensen er in samen te leven? Wat doet een socioloog? Zoeken naar en verklaren van sociale verschijnselen en hun: Overeenkomsten Verschillen Verbanden Introductie H1

4 De grondleggers Marx: Klassenstrijd is de motor van de geschiedenis
Sociale ongelijkheid als gevolg van kapitalistische productiewijze Verelendung Organisatie van arbeiders is voorwaarde voor sociale verandering

5 Durkheim Sociale cohesie: sociale samenhang
Oorzaken van sociale orde en sociale wanorde Socialisatie creeert gedeelde waarden en homogeniteit in denken Structureel functionalisme

6 Max Weber Sociologisch handelen: rationaliteit Doelrationeel handelen
Waarderationeel handelen Affectief handelen Emotioneel handelen Symbolisch interactionisme Functie van het gezin

7 H2. Socialisatie of Aangeboren Aangeleerd Nature Nurture
‘Het proces waarbij mensen leren zich sociaal te gedragen in de voor hen relevante groepen.’ Aangeboren Aangeleerd of Nature Nurture

8 Socialisators / socialiserende instanties

9 Van waarden doelen Waarden: de met anderen gedeelde voorstelling over wat juist en goed is en daardoor nastrevenswaardig. Waarden zijn vaag of abstract zoals vredelievendheid, gerechtigheid, veiligheid, rechtvaardigheid of eerlijkheid. Per groepering verschillend: Turken en Marokkanen = gastvrijheid een belangrijke waarde. Wij cultuur tegenover ik cultuur: minder sociale cohesie. Waarden kunnen veranderen in de loop van de tijd.

10 Normen Concrete gedragsregels die aangeven wat verwacht wordt in een bepaalde situatie, wat je moet doen of juist niet moet doen. Moreel Juridisch Sociaal Normen overtreden: Onprettig, onbehoorlijk: roken in de trein Onduldbaar: iemand aanraken in de trein in zijn private delen Onwettig: zwartrijden in de trein Promofilmpje over hoe je zelf kunt bijdragen aan prettig samen leven. Waarde: respect Normgedrag 1: Normgedrag 2: Normgedrag 3:

11 bewust en niet bewust gedrag
vanzelfsprekendheden zo hoort het….proces van internalisering pathologische vorm van internalisering is hospitalisering Bewust : in vergelijking met anderen, in een andere omgeving of wanneer de oude normen niet meer geldig zijn

12 Rollen en rollenconflicten
Rollen: complex van normen en verwachtingen m.b.t het gedrag en de positie van iemand anders Externe rollenconflict: verschillende positie van iemand Interne Rollenconflict : één positie maar verschillende verwachtingen

13 institutionalisering
een gestandaardiseerd patroon van denken en doen in bepaalde situaties. Denk aan jouw eigen zitplaats in het lokaal…. voor het ‘dragen‘ van instituties zijn er bepaalde organisaties: instanties Omdat wij kinderen willen laten leren ontstaat onderwijs (institutie) dus we hebben scholen nodig (instanties)

14 Positieve en negatieve sancties
Sociale controle Het handhaven van de waarden en de normen, reacties van… Gedragscode in zwembaden n.a.v. Benno L. Positieve en negatieve sancties

15 ‘Socialisatie - activiteiten’
We leren hoe het hoort (bewust en onbewust); We internaliseren (en hospitaliseren?); We ‘spelen’ onze rol; We maken ‘rolconflicten’ door; We ‘dragen’ instituties.

16 H3. van het boek: Cultuur ‘De Nederlandse cultuur’ Wat is dat?
Cultuur is gekoppeld aan land: gemeenschappelijke geschiedenis, overheid, onderwijs, recht, economische en politieke bindingen. ‘Hoge’ cultuur: concertgebouw, museum, schouwburg ‘Lage’ cultuur: massacultuur

17 In West Europa: overgang van agrarisch
Nederlandse cultuur In West Europa: overgang van agrarisch (post-)industrieel. 4 belangrijke veranderingsprocessen: 1 secularisatie 3 emancipatie 2 individualisering 4 democratisering

18 Gemeenschappelijke grondwaarden vd westerse cultuur
6 Verlichtingswaarden Geloof in de toekomst Gelijkheid Rede en redelijkheid Universaliteit Individualiteit Rechtvaardigheid (Guillebaud) 6 Tegenwaarden Eerbied voor het verleden Hiërarchie Traditie Particularisme Collectiviteit Privileges (Schnabel)

19 Referentiekader Het geheel van waarden, normen, overtuigingen op grond waarvan de leden van een groepering oordelen en handelen. Denk aan jouw persoonlijkheidsdimensies ( diversiteitscirkel ) Hoe handel je of oordeel je? uit welke subcultuur? primaire en secundaire socialisaties?

20

21 Recente ontwikkelingen
DUBBELE VERGRIJZING! Vergrijzing en ontgroening Dalend kindertal

22 Verband tussen deze elementen:
Samenhang Cultuur: Het geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis, waarden en normen dat mensen als lid van een samenleving overdragen en verwerven door middel van leerprocessen Socialisatie Normen Waarden Verwachtingen Verband tussen deze elementen: Cultuur! Subcultuur

23 Communicatie: heb je een voorbeeld van een misverstand?
Cultuur Subcultuur Cultuur volgens Hofstede = collectieve mentale programmering van de menselijke geest’ Communicatie: heb je een voorbeeld van een misverstand?

24 Confrontaties Stereotyperen Rolconflicten Etnocentrisme Vooroordelen
Discriminatie Etnocentrisme Racisme

25 Communicatie Context RUIS BOOD-SCHAP ONT-VANGER ZENDER Feedback
CODEREN KANAAL DE-CODEREN Feedback

26 Voorbereiden voor week 3:
Hoeksema: Hoofdstuk 4 Continuering voorbereidingen presentatie ‘Op zoek naar verhalen’ (bijlage 1) Artikel B


Download ppt "sociologie en diversiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google