De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Hans Bruning. Koran 10:94 “ Maar als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou hebben neergezonden vraag dan aan hen die het boek *al van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Hans Bruning. Koran 10:94 “ Maar als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou hebben neergezonden vraag dan aan hen die het boek *al van."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Hans Bruning

2 Koran 10:94 “ Maar als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou hebben neergezonden vraag dan aan hen die het boek *al van voor jouw tijd lezen.” *De Bijbel In Koran (3:110 o.a.) “De mensen van het boek ” d.w.z. Christenen/Joden

3 Schriftuitleg  Antiocheense School: Letterlijke uitleg  Alexandrijnse School: Allegorische uitleg o.a.Origenes (3 e eeuw)meervoudige schriftzin: letterlijk en allegorisch: van geestelijk naar mystiek  Erasmus: Vertalen van Bijbel uit grondtekst, voorkeur allegorische uitleg  Luther: Vertalen Bijbel uit grondtekst(Hebreeuws en Grieks ), voorkeur voor letterlijke uitleg  Spinoza: Tora niet van Mozes’ hand  19 e eeuwse Tekstkritiek: J, E, D en P

4 Islamitische geschriften  Hadith vanaf 9 e eeuw op schrift  Tafsir  Qisas al–anbiya (geschiedenissen van de profeten) rond 11 e eeuw op schrift - Tha’labi (d.1036) - Kisa‘i - Ibn Kathir (14 e eeuw)

5 Mesopotamische motieven in het paradijsverhaal Boom van bijzondere waarde of met bijzondere kracht (v.b. boom uit Etana-verhaal waarin een slang huist!) Het opdoen van kennis door het eten van planten of vruchten (v.b. verhaal van Enki en Nin-hursag) Rib-verhaal (v.b. God Enki wordt ziek aan ribben) Sumerisch “ti” = rib/leven

6 Het paradijs Gan-’eden = Hebreeuws voor vruchtbare tuin Belangrijkste tuinen: koninklijke parken van de Babylonische en Assyrische koningen Ook koningstuin in oude Jeruzalem Functies tuinen: 1.Tempels en altaren 2.Erotische associaties 3.Graftombes Symbolische betekenis tuin: v.b. Jordaanvlakte = tuin des Heren

7 De aartsvaders/profeten In Bijbel: Genesis Noach Abram/Abraham Lot Ismael Isaak (2 e zoon van Abraham en Sara) Jakob Jozef In Bijbel: Exodus: Mozes In Koran Noeh : soera 71 Ibrahiem: soera 14 Loet Isma’iel (1 e zoon van Ibrahim en Hajar) Ishaak Yacoeb Joesoef: soera 12 Moesa

8 De Tora/Pentateuch “De vijf boeken van Mozes” Redactieproces: 1000-515 v. Chr. Genesis:  Eerste bijbelboek  Betekenis: ontstaan, oorsprong, wording (Gr.)  Inhoud: het ontstaan van de wereld, de mensheid en Israël  Rode draad: toezegging van God dat Hij Israël tot groot volk zal maken en eigen land zal geven  Genres: verhalen (profeten), geslachts- registers, poëtische passages, zegenspreuken en vervloekingen

9 Tweede bijbelboek: Exodus  Betekenis: uittocht (Gr.)  Inhoud: twee delen:  onderdrukking Israëlieten in Egypte en bevrijding na Mozes’ optreden aan hof farao  gebeurtenissen tijdens tocht door woestijn  Rode draad: God voelt zich direct betrokken bij wel en wee van Israël  Stijl: zakelijk en exact  Parallellen met Deuteronomium w.b. wetten en leefregels

10 Derde bijbelboek: Leviticus  Betekenis: Het Levitische(boek)  Voortzetting boek Exodus  Inhoud: voorschriften voor de priesters en de Levieten en toespraken van Mozes  Rode draad: Israël krijgt opdracht heilig volk te zijn, zodat heilige God in hun midden kan wonen en hun leven en voorspoed zal schenken  Stijl: zakelijk en juridisch. Veel formules en herhalingen

11 Vierde bijbelboek: Numeri  Betekenis: getallen (uit Vulgata, Latijn)  Inhoud: voorschriften en leefregels, voorbereiding op inname Kanaän  Rode draad: de noodzaak het heilige te eerbiedigen en zich te hoeden voor onreinheid. Alleen dan kan God te midden van zijn volk wonen  Genres: verhalen, profetieën, wetten, lijsten en liturgische voorschriften

12 Vijfde bijbelboek: Deuteronomium  Betekenis: tweede wet (Gr.)  Inhoud: toespraken Mozes, wetten, voorschriften  Rode draad: relatie God en Israël. Israëlieten moeten zich afzijdig houden van andere volken in Kanaän en alleen God dienen  Stijl: zorgvuldige zinsbouw en herhaling typische uitdrukkingen en zinsneden

13 De auteurs  J : De Jahwist – gebruikt JHWH voor God. M.n. de verhalen, zoals rond Noach (10 e /9 e eeuw v.Chr. ontstaan, later opgeschreven)  E : De Elohist – gebruikt Elohim voor God. Passages uit de aartsvaders (8 e eeuw)  D : De Deuteronomist – Deuteronomium(622 v. Chr., Wetboek uit 2 Kon. 22)  P : De Priestercodex – plechtstatige taal. Vooral regels e.d. Leviticus, Numeri (6 e eeuw tijdens of na Babylonische ballingschap)

14 Huiswerk Lezen uit “Koran en Bijbel” blz 78 t/m 91 hs 9 Mozes/Moesa


Download ppt "Docent: Hans Bruning. Koran 10:94 “ Maar als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou hebben neergezonden vraag dan aan hen die het boek *al van."

Verwante presentaties


Ads door Google